• Data d'expiració: 04.05.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública

El Departament de Justícia obre a consulta pública prèvia l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública.

 

Des del 19 d’abril fins el 4 de maig de 2017 convidem a la ciutadania i a les fundacions i associacions d’utilitat pública a fer aportacions a través del portal participa.gencat.cat

 

L’objectiu de la consulta és disposar de les opinions i conèixer el posicionament del sector respecte aquells punts que permetin una millor elaboració de l’ordre, tot desplegant les previsions de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

 

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques considera necessari desenvolupar reglamentàriament els aspectes següents:

 

-Definir el contingut de la informació que les entitats han de fer transparent.

-Desenvolupar els criteris que determinen el nivell de subjecció a les obligacions de transparència de les fundacions i associacions d’utilitat pública, i que són els següents:

+ La dimensió de les entitats, segons el Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

+ El fet que les entitats estiguin obligades a auditar llurs comptes.

+ El fet que les entitats percebin fons públics.

+ El fet que les entitats estiguin subjectes al control financer de la Intervenció General i de la Sindicatura de Comptes.

 

-Enumerar els elements d’informació que les entitats han de fer públics, segons la tipologia en què encaixin.

 

 

Debat Obert

 

Per tal de facilitar l’accés i afavorir la participació en aquesta consulta, us oferim alguns elements per al debat.

 

-Creieu que l’ordre hauria de definir, als sols efectes d’aquests ordre, els elements d’informació que s’han de fer transparents?

-Disposeu de lloc web o d’altres mitjans accessibles al públic a fi i efecte de fer la difusió de la informació?

 

Es poden fer aportacions a l’espai creat a l’efecte al portal de participació ciutadana participa.gencat.cat, o també a través de l’adreça de correu electrònic de la unitat promotora; dgdret.justicia@gencat.cat

 

Resposta Govern:
Govern

19 de Abril de 2017

 

Informe de retorn a les aportacions a la consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública

 

 

Arran de la consulta pública prèvia sobre l’elaboració de l’Ordre de transparència de les fundacions i associacions d’utilitat pública, s’han rebut 2 comentaris a l’espai del Portal de Participa de la Generalitat de Catalunya, i 1 aportació per via del correu electrònic dgdret.justicia@gencat.cat, que semblen procedir de la mateixa persona, ja que dues són idèntiques i la tercera és pràcticament igual.

 

Comentari publicat al portal participa el 26 d’abril de 2017.

“Considero que les fundacions i associacions privades que mantenen relació amb l'Administració Pública i, per tant, reben grans quantitats de diners públics pel seu finançament, han de ser igual de transparents que la pròpia Administració Pública. El motiu és clar: aquestes associacions i fundacions estan reben diners públics, per tant, del conjunt de la societat i, el més ètic i moral és que aquesta societat tingui dret de saber el que s'està fent amb aquests diners, dintre l'associació. No dic que els sous dels diferents membres d'aquestes fundacions i/o associacions hagin de ser majors o menors, ja que, al fons són privades i estan fent un treball positiu i cooperen amb l'Administració. Per tant, el que crec que seria just és que fossin totalment transparents amb la informació de com es gasten els diners perquè crec que és el més just cara la ciutadania.”

-Comentari publicat al portal participa el 2 de maig de 2017 i al correu de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques el dia 3 de maig de 2017.

“En la meva opinió, les fundacions i associacions privades però que són d'utilitat pública i, per tant, estan reben fons públics, haurien de ser igual de transparents que la pròpia Administració Pública. Per mi, una entitat que està treballant conjuntament amb l'Administració i, a sobre rep diners públics, ja que, aquesta té aquest avantatge que li comporta poder treballar amb aquestes condicions i, al lloc seu podria estar perfectament una altra entitat privada. Per tant, per aquesta posició privilegiada que ocupa aquesta fundació o associació, el seu deure moral i, també hauria de ser legal, és que fossin transparents igual que l'Administració i, per tant, lliurar comptes de les seves activitats, els seus sous, els seus beneficis, etc. Penso que amb aquesta mesura es podria aconseguir que les associacions i fundacions privades, que vulguin i puguin col·laborar amb l'Administració Pública, ho facin de forma seria i professional i no per lucrar-se de fons públics.”

Els comentaris damunt transcrits seran tinguts en compte en l’elaboració del text de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d’utilitat pública.

 

A més, d’acord amb el procediment per l’elaboració de normes reglamentàries regulat a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques, el text de l’Ordre es sotmetrà als tràmits d’audiència i informació pública en el moment que legalment sigui procedent.

 

No obstant i això, en la línia que apunten els comentaris damunt transcrits, convé destacar que l’Ordre en tramitació ja té l’obligació de preveure com un criteri diferenciador, a l’hora de determinar les obligacions de transparència de les entitats, el fet que aquestes percebin o no fons públics; així ho disposa l’article 5.4 de la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, que l’Ordre objecte d’aquesta consulta ha de desenvolupar.

  Comentaris:

  Comentaris: 2

  • Usuari2

   26 de Abril de 2017

   Considero que les fundacions i associacions privades que mantenen relació amb l'Administració Pública i, per tant, reben grans quantitats de diners públics pel seu finançament, han de ser igual de transparents que la pròpia Administració Pública. El motiu és clar: aquestes associacions i fundacions estan reben diners públics, per tant, del conjunt de la societat i, el més ètic i moral és que aquesta societat tingui dret de saber el que s'està fent amb aquests diners, dintre l'associació. No dic que els sous dels diferents membres d'aquestes fundacions i/o associacions hagin de ser majors o menors, ja que, al fons són privades i estan fent un treball positiu i cooperen amb l'Administració. Per tant, el que crec que seria just és que fossin totalment transparents amb la informació de com es gasten els diners perquè crec que és el més just cara la ciutadania.

  • Usuari2

   02 de Maig de 2017

   En la meva opinió, les fundacions i associacions privades però, que són d'utilitat pública i, per tant, estan reben fons públics, haurien de ser igual de transparents que la pròpia Administració Pública. Per mi, una entitat que està treballant conjuntament amb l'Administració i, a sobre rep diners públics, ja que, aquesta té aquest avantatge que li comporta poder treballar amb aquestes condicions i, al lloc seu podria estar perfectament una altra entitat privada. Per tant, per aquesta posició privilegiada que ocupa aquesta fundació o associació, el seu deure moral i, també hauria de ser legal, és que fossin transparents igual que l'Administració i, per tant, lliurar comptes de les seves activitats, els seus sous, els seus beneficis, etc. Penso que amb aquesta mesura es podria aconseguir que les associacions i fundacions privades, que vulguin i puguin col·laborar amb l'Administració Pública, ho facin de forma seria i professional i no per lucrar-se de fons públics.