• Data d'expiració: 26.03.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència obre a consulta pública prèvia l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la   Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG)

Des del 27 de febrer i fins al 26 de març convidem a la ciutadania i als diferents actors obligats per la Llei a fer aportacions a través del portal participa.gencat.cat

L’objectiu de la consulta prèvia és disposar de les opinions i conèixer el posicionament de la ciutadania respecte aquells punts que permetin una millor elaboració del reglament.

La Secretaria de Transparència i Govern Obert considera necessari desenvolupar reglamentàriament tres matèries incloses a la Llei, en concret:

- Les disposicions generals previstes (Títol I);

- Les obligacions de publicitat activa (Títol II);

- El dret d’accés a la informació pública (Títol III).

 

Per tot això, la consulta pública prèvia es fixa els objectius següents:

- Conèixer quins són els principals problemes d’aplicació de la LTAIB, en relació amb aquestes matèries, que convé desenvolupar reglamentàriament.  

- Identificar quins són els aspectes  d’aquestes matèries que, per la seva naturalesa o complexitat d’interpretació, es  considera necessari reglamentar.  

 

Debat obert

Per tal de facilitar l’accés i afavorir la participació en aquesta consulta, us oferim alguns elements per al debat així com documentació d’interès (veure enllaços):

- Creieu que el reglament hauria de contribuir a delimitar els subjectes obligats per la Llei de Transparència?

- Aquesta norma facilitarà l’aplicació de la Llei de Transparència per part d’ens locals, entitats del sector públic, universitats públiques, i d’altres subjectes obligats diferents de l’Administració de la Generalitat?

- Quins aspectes de publicitat activa s’haurien de concretar amb aquesta iniciativa normativa?

- Hi ha algun element del dret d’accés la regulació del qual sigui prioritària?

 

Es poden fer aportacions a l’espai creat a l’efecte al portal de participació ciutadana participa.gencat.cat, o també a través de l’adreça de correu electrònic de la unitat promotora; governobert.exteriors@gencat.cat.

La Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIBG) és una norma de gran abast, que fa aconsellable una primera reglamentació parcial.

Amb aquesta iniciativa es pretén apropar l’Administració a la ciutadania per tal de generar una relació de confiança, i treballar el reglament amb la col·laboració dels actors implicats.

Resposta Govern:
Govern

27 de Febrer de 2017

Informe de retorn a les aportacions consulta pública prèvia a l’elaboració del reglament de desenvolupament parcial de la Llei de Transparència

 

Arrel de la consulta pública prèvia sobre l’elaboració del reglament parcial de desenvolupament de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTAIPBG), s’han rebut 5 comentaris a l’espai del Portal de Participa de la Generalitat de Catalunya, i 13 aportacions per via del correu electrònic governobert.exteriors@gencat.cat o del correu ordinari.

 

Les aportacions rebudes per correu s’han recopilat en un sol document, que podeu trobar a l’espai del Portal de Participa, amb el nom “Recull aportacions”.

 

De tots els comentaris se n’ha fet una valoració sobre la possible incorporació al futur reglament. Aquesta valoració la podeu trobar al document “Valoració”, també a l’espai del Portal de Participa. En concret, per a cada aportació s’ha indicat, en primer lloc, si la matèria que tracta és objecte o no del reglament. En aquells casos en què és objecte, es valorarà la seva efectiva incorporació al text del reglament. En aquells casos en què no és objecte del desenvolupament reglamentari, s’indica el per què: perquè no entra dins l’objecte del reglament; perquè caldria modificar la LTAIPBG; perquè la matèria és objecte o ha de ser objecte d’una regulació pròpia; perquè existeixen altres mecanismes per a tractar el tema. A la columna “altres” es poden trobar més explicacions respecte de la valoració de les aportacions, en què s’inclou un enllaç en els casos en què és possible, per tal de complementar la resposta. L’ordre de les aportacions al document Excel segueix el mateix que el del document de recull del total d’aportacions.

 

A continuació s’enumeren els temes que s’han tractat en les diverses aportacions, assenyalant a quins articles de la LTAIPBG es refereixen.

 

Disposicions generals

 

 • Àmbit subjectiu d’aplicació (art. 3). Especialment, 3.2 i 3.4.
 • Responsables d’aplicació: alt càrrec ens locals (art. 4).

 

Publicitat activa

 

 • Obligacions de transparència (art. 6)
  • Terminis de publicació/manteniment d’informació publicada (6.1).
  • Establiment de procediments basats en indicadors objectius per a avaluar el compliment de les obligacions de transparència (6.3).
 • Informació subjecta al règim de transparència (art. 8)
  • Matèries d’interès públic i informacions demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública (art. 8.1.m).
 • Transparència en l’organització institucional i l’estructura administrativa (art. 9)
  • Organització (9.1.a).
  • Trajectòria professional dels responsables (9.1.b).
  • Relació de llocs de treball (9.1.d).
  • Convocatòries i resultats dels processos selectius de provisió i promoció del personal (9.1.e).
  • Resolucions compatibilitat (9.1.m).
 • Transparència en les decisions i actuacions de rellevància jurídica (art. 10)
  • Conceptes jurídics indeterminats (exemple: interès públic especial).
 • Transparència en la gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial (art. 11)
  • Retribucions, indemnitzacions, dietes (11.1.b i 11.1.e).
  • Informació relativa a la gestió patrimonial (10.2): dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni i informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.
 • Transparència en la contractació pública (art. 13)
  • Informació sobre els licitadors (13.1.d).
 • Transparència en els convenis de col·laboració (art. 14)
  • Compliment de les obligacions per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat (14.3).
 • Transparència en l’activitat subvencional (art. 15)
  • Informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració (15.2).
 • Control del compliment de les obligacions de publicitat activa.
 • Promoure la publicitat activa, amonestar la seva ocultació.
 • Hi ha diverses aportacions que, a més, plantegen la possibilitat d’afegir contingut a les obligacions de publicitat activa: correus electrònics corporatius; procés de designació de places pel sistema ATRI; procés de designació d’alts càrrecs; acords i actes d’òrgans col·legiats; etc.
 • Adaptar obligacions segons naturalesa dels ens.

 

Dret d’accés

 

 • Informació pública (art. 19).
 • Proporcionalitat i temporalitat (art. 22). Concreció de la temporalitat com a factor a tenir en compte en l’aplicació de límits.
 • Dades especialment protegides (art. 23). Procediment.
 • Protecció dades personals (art. 24). Concreció del límit, dissociació dades personals.
 • Requisits sol·licituds d’accés a la informació pública (art. 26). SAIP per correu electrònic; tenir constància de la identitat.
 • Presentació de sol·licituds (art. 27). Mitjans electrònics de presentació de sol·licituds.
 • Causes d’inadmissió (art. 29)
  • Delimitació de causes, estudi doctrina GAIP.
  • Concreció, especialment, de les causes a) i b).
 • Competència per a resoldre (art. 32). Delimitar responsables; unitats d’informació.
 • Termini per a resoldre (art. 33). Motius de pròrroga del termini per a resoldre.
 • Silenci administratiu (art. 35).
 • Accés a la informació (art. 36). Termini de resolució (vs. Llei estatal); deure del ciutadà de sol·licitar l’accés a la informació; publicitat resolucions.
 • Altres. Termini per a subministrar la informació a l’Administració responsable de resoldre.

 

Reutilització de dades (arts. 16 i 17) i dades obertes

 

 • Regular formats de reutilització.
 • Dades obertes: establir terminis d’obertura; open data mediambiental.

 

Altres

 

 • GAIP: competent en publicitat activa; desenvolupament del seu reglament.
 • Condició de persona interessada en procediment administratiu i definició de procediment en tràmit.
 • Tenir en compte la naturalesa dels diversos subjectes obligats, així com els seus recursos.
 • La Generalitat pot regular sobre allò que té competència, sens perjudici de les competències dels ens locals.
 • Especificitats de col·legis professionals i entitats sense ànim de lucre.
 • Baixa capacitat administracions locals per a generar dades en format reutilitzable.

 

  Comentaris:

  Comentaris: 5

  • Usuari2

   04 de Març de 2017

   A parer meu, reglament hauria de dissipar un dubte relacionats amb la transparència del correu electrònics del personal al servei de les administracions públiques catalanes, i de les autoritats. Els correus electrònics de empleats públics , enviats o rebuts des de la seva casella institucional i en exercici de funcions públiques -això és, no els que tinguin a veure amb la seva vida privada o personal-, tindran la consideració de informació pública, si no s'acredita la concurrència d'una causal legal específica de reserva. Els correus institucionals dels càrrecs polítics també seran públics, excepte que una norma de llei hi hagi declarador que són secrets, com succeeix amb les deliberacions del Govern de Catalunya (art. 30 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern). En altres paraules, el secret de la informació depenen del contingut i no del continent. No hauria de ser rellevant, als efectes de la transparència, que estigués en paper o en format electrònic.

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Penso que la GAIP hauria de tenir competència per decidir sobre els afers de la publicitat activa per fer que els subjectes obligats compleixin amb aquesta obligació. Moltes vegades la GAIP no ha pogut resoldre per aquesta falta de competència.

  • Usuari2

   16 de Març de 2017

   Un dels principals problemes en les administracions locals més petites en relació a la Llei 19/2014 és el que fa referència al format de les dades. En una administració amb pocs recursos tècnics i de personal, la capacitat per generar dades en format estructurat i reutilitzable (art. 5.1) és baixa sense suport d'altres administracions amb més recursos. Cal aportar al personal de l'administració la formació necessària per saber quins són els formats de dades òptims i com generar-los, i a les corporacions locals que ho necessitin el suport tècnic per poder recollir i generar aquestes dades reutilitzables d'una forma el màxim d'automatitzada a partir dels gestors interns, sense haver de duplicar tasques, i amb la voluntat d'optimitzar processos i recursos.

  • Usuari2

   19 de Març de 2017

   Calen més recursos, ja sigui de personal, econòmics o formatius, per les administracions locals, especialment en municipis petits, per tal de poder complir amb la normativa

  • Usuari2

   24 de Març de 2017

   En relació a la publicitat activa, considero imprescindible el regular un procediment que permeti l'avaluació de la informació obtinguda. La idea és aplicar una sistema que permeti saber el grau de satisfacció (mínim d'1 a 4), que el ciutadà valora de la informació obtinguda per a cada ítem concret. Addicionalment haurà de permetre (ítem a ítem), un apartat d'observacions en el qual el ciutadà pugui dir-hi la seva. En ambdós cassos, la valoració i observacions haurà de poder-se efectuar -a voluntat de l'usuari-, per a cada ítem i en cap cas de forma comuna. De forma comuna es pot avaluar el global, tanmateix, més enllà d'aportar informació estadística no adquiriria cap altra finalitat. Contràriament, les aportacions ítem a ítem, post consulta, poden facilitar a l'administració corresponent una autoavaluació que molt pot potenciar els resultats a satisfacció de la ciutadania. Gràcies!