• Data d'expiració: 07.09.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Consulta pública prèvia per regular la formació de persones estrangeres en centres de treball en el marc dels programes formatius adreçats a col·lectius vulnerables

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya crea i regula el servei de primera acollida dels immigrats i els retornats a Catalunya. Aquesta llei ha sigut objecte de desplegament reglamentari pel Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

En aquest marc legal, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies promou, amb la col·laboració d’entitats públiques i privades, programes de formació i inserció sociolaboral de persones estrangeres immigrades, amb la finalitat d’afavorir el seu accés al mercat de treball, donar-los eines per assolir l’autonomia personal i promoure la seva integració en la dinàmica local.

Els principals col·lectius destinataris d’aquesta formació són:

 • persones estrangeres en situació o en risc d’irregularitat administrativa, preferiblement amb fills a càrrec,
 • dones reagrupades, 
 • i persones estrangeres immigrades en situacions específiques de vulnerabilitat: dedicades a la venda irregular a la via pública, sol·licitants de protecció internacional, sol·licitants d’informes d’arrelament social, tutelades per la Generalitat, i situacions assimilades.

En termes generals, s’inclourien els programes formatius adreçats a persones estrangeres amb expectatives d’assolir una regularització administrativa i una inserció sociolaboral estables.

D’entre aquests programes es destaca el Programa de Reincorporació al Treball (PRT) que se centra en tres mòduls formatius:

 • competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana i coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, impartit pel CPNL,
 • formació laboral en els sectors de més demanda laboral, impartit per entitats públiques i privades, 
 • i formació pràctica no laboral a empreses del sector relacionat amb la formació que realitza l’alumnat per a completar el coneixement i les competències adquirides en l’àmbit formatiu.

En aquest sentit, la formació en centres de treball en l’àmbit dels programes formatius, en tant que pràctiques no laborals, permet fer conèixer a l’alumnat la realitat del món productiu per tal d’enfocar el seu projecte de futur professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.

Atès que les pràctiques són l’element de connexió entre aquestes formacions i els sectors professionals, es fa necessària la regulació de la formació pràctica en centres de treball en el marc dels programes formatius de la SIMC per garantir-ne la qualitat i l’eficàcia, així com assegurar la col·laboració entre empreses, centre de formació i alumnat.  

És imprescindible donar a les pràctiques una finalitat exclusivament formativa. La disposició que es proposa conté elements configuradors de la relació centre de formació-alumne-empresa, elements que hauran de quedar expressats també en el conveni que formalitzi l'estada de formació pràctica de l'alumne en el centre de treball, i que fixi les responsabilitats de l'empresa i l'entitat formadora. 

En conseqüència, amb aquesta iniciativa és pretén incrementar el grau de certesa jurídica per a totes les parts implicades, garantint que les pràctiques que es desenvolupin no tenen, en cap cas, caràcter laboral.

 

 

Resposta Govern:
Govern

03 de Agost de 2017

  Comentaris:

  Comentaris: 0