• Data d'expiració: 30.04.17

 • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Desenvolupament de l’economia col·laborativa: el nou rol del ciutadà agent productor

L'objectiu perseguit pel Govern en el desenvolupament de l’economia col·laborativa a Catalunya és preservar la legalitat en la prestació de serveis, mantenir els drets de les persones i, alhora, crear les condicions adequades per a la innovació amb la finalitat de dotar la societat i l'economia catalana d'un ecosistema adaptat als nous entorns digitals i les oportunitats que ofereix.

Davant la realitat de l’aparició de noves formes de relació econòmiques, el Govern està treballant en detectar àrees de confluència entre les activitats de l’economia col·laborativa (ciutadà agent productor) i les activitats empresarials regulades tant en la normativa sectorial vigent com en la transversal.

Aquest procés comportarà, necessàriament, la incorporació de l’activitat dels particulars - els nous oferents que són ciutadans agents productors-, així com dotar d’un marc de seguretat jurídica a tots els operadors per tal de garantir un entorn d’igualtat (level the playing field).

Per tot això, la Comissió Interdepartamental ha considerat necessària la participació dels ciutadans, com a membres protagonistes d’aquest nou fenomen, en l’exercici d’anàlisi i avaluació que està duent a terme el Govern de la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit:

- Quan una activitat es considera activitat de l’economia col·laborativa? És a dir, quan es pot considerar que una activitat és prestada per un particular-no professional? Cal diferenciar la figura del ciutadà agent productor del professional que actua a través d’aquestes plataformes digitals?

- Penses que cal establir diferents requisits normatius als particulars que actuen de manera ocasional que als professionals?

- El lloguer dels habitatges d’ús turístic està regulat. Creus que per encaixar el fenomen de l’economia col·laborativa, val la pena regular aquesta pràctica de forma més flexible quan es tracta de l’habitatge principal o habitual (cessió d'habitacions o habitatge sencer)? Quins penses que són els aspectes positius i negatius d’aquesta pràctica?

- Quina és o hauria de ser la fiscalitat aplicable? En aquest sentit, cal diferenciar les activitats en què no hi ha transacció monetària, les de co-consum, de les que generen un rendiment econòmic. 

- Gran part de la pressió fiscal ve determinada pels guanys que les pròpies activitats generen: creus que la càrrega fiscal ha de tenir en compte la distinció segons si l’activitat es proveeix per un professional o per un particular de manera ocasional? 

- Les principals àrees metropolitanes estan adoptant diferents iniciatives en matèria de mobilitat col·laborativa i sovint sostenible, creus que s’ha de facilitar el fet de poder compartir vehicle i despeses de viatge?  Potenciaries el lloguer de vehicles sostenibles i/o elèctrics per períodes curts de temps en entorns urbans?

- Quin és o hauria de ser el marc de relació laboral, o de prestació de serveis, dels particulars-no professionals amb la plataforma? Utilitzar una plataforma digital per oferir-te com a repartidor de paquets ocasionalment per treure uns diners extra, posar a disposició places del teu cotxe per compartir un trajecte o passejar gossos a canvi d’una petita remuneració et converteix en empleat de la plataforma? Creus que depèn del grau d’ús que en facis?

- La normativa de consum no contempla les relacions que s'estableixen entre particulars. En funció de si l’activitat es duu a terme per una empresa/professional o per un particular, creus que els drets dels consumidors han de tenir garanties diferents? Quines garanties de protecció del consumidor haurien d'extendre's també en aquesta relació entre particulars?

RECORDA registrer-te aquí abans de comentar perquè es pugui publicar el teu comentari!

Resposta Govern:
Govern

07 de Febrer de 2017

Veure informe de resultats a la documentació annexa.

  Comentaris:

  Comentaris: 136

  • Usuari2

   15 de Febrer de 2017

   En relació al lloguer d'habitatges d'ús turístic i, concretament, en la modalitat d'habitatge d'ús turístic cedit per habitacions que preveu el Projecte de Decret de Reglament de turisme de Catalunya ex art. 222-1 i ss (el text actual no permet la cessió per estances o habitacions cfr. art. 66.2 del Decret 159/2012 de 20/9) és excessivament intervencionista; la referència a la necessària ordenança del municipi com a manifestació d'una voluntat clara d'abraçar aquesta modalitat (tal i com s'esmenta en l'exposició de motius del Projecte així com en l'art. 222-5 d'aquest) no és oportuna i es podria qüestionar l'anàlisi de necessitat i proporcionalitat econòmica que n'ha fet el legislador (tal i com assenyala l'ACCO en l'informe de regulació 24/2016). A més a més, l'assimilació de la cessió d'un habitatge per a ús turístic (també en la modalitat d'habitació) a l'ofertada per establiments o empreses que es dediquen a l'allotjament turístic resulta, a priori, si més no inoportuna, ja que - i així ho assenyala l'ACCO- la continuïtat amb què s'oferten així com el doble ús a què es pot destinar el bé no és equiparable. La tècnica del "one size fits all" és qüestionable. I, en el cas concret de la cessió en modalitat d'habitacions, un excés de regulació pot acabar desencisant als particulars. El propi dret civil català ja disposa de mecanismes -si la raó per regular-ho són les possibles externalitats negatives- com seria limitar-ho en els estatus de la propietat (així ho assenyala l'art. 553-45.4 del CCCat). La posada en marxa de la màquina regulatòria amb un posat paternalista topa amb el principi de l'autonomia de la voluntat. En aquest sentit: http://cat.elpais.com/cat/2017/01/10/catalunya/1484073887_033773.html

  • Usuari2

   16 de Febrer de 2017

   Soc un amfitrió d'AIRBNB, plataforma a la comercialitzo una habitació d'ús turístic annexa al meu domicili "Can Pol de les Bòries". Per l'absurda regulació de l'allotjament turístic, per poder legalitzar l'habitació vaig haver de 'legalitzar' com a turístic tot el meu habitatge. Espero que aviat es pugui canviar al que és real: una habitació d'ús turístic. El meu posicionament és que cal regular l'economia col.laborativa, no per restringir-la, sinó per potenciar-la, en el sentit que es recomana des de l'Agencia Catalana de la Competència. Quan afronteu aquesta regulació voldria aportar el que extrec de la meva humil experiència com a amfitrió. El model de negoci d'aquestes superplataformes centralitzades (Airbnb, Uber, etc) ha estès el model col.laboratiu a casa nostra, però ni de bon tros en són el model sobre el que regular, doncs les persones (amfitrió i hoste) que realitzem la transacció estem sempre aïllats, sense cap participació a la governança del negoci, de manera que la plataforma es queda la part lucrativa del negoci, i deixa al resta a les persones protagonistes de la transacció, sense ni dret a queixa. Entenc que la regulació ha d'empoderar les parts que ho necessiten en benefici del conjunt i de l'economia. És per això que voldria aportar les següents mesures per a la regulació de les plataformes P2P que vulguin operar a Catalunya: 1. Caldria un síndic de greuges públic especialitzat en atendre i mediar davant les plataformes en favor dels amfitrions i els hostes, per compensar l'aïllament i debilitat relativa en que es troben. Aquesta figura l'hauria de costejar la plataforma. 2. L'oferta de plataforma ha d'incloure no només la gestió de la informació pel pagament-cobrament de les transaccions, sinó també, i amb igual profunditat, la gestió de les altres obligacions presents en una transacció, de tal manera que un amfitrió pugui seguir essent una persona particular tant com ho és un hoste; és a dir, un amfitrió no ha de veure's convertit en un "empresari" pel fet de ser part a la plataforma. Per tant, la plataforma hauria d'estar obligada: - carregar a la factura els Impostos aplicables a l'activitat, nacionals o locals (el d'estances per exemple) i ingressar-los la fisc. - carregar a la factura les retencions per l'IRPF pels ingressos dels amfitrions i gestionar-les amb el fisc, igual com fa una empresa amb el salari d'un treballador/a. - gestionar el registre de viatgers davant els Mossos. - altres obligacions que es satisfacin gestionant informació (que és l'especialitat de la plataforma) 3. El valor que crea una part a la plataforma hauria de ser de la propietat del que l'aporta i ser controlable per ella mateixa. Així per exemple, un amfitrió hauria de ser sempre el propietari de l'anunci (el de l'allotjament que ofereix) i poder emigrar amb ell a altres plataformes, sense tenir que començar de cero ni amb més esforç que el que va tenir quan va entrar. Amb l'anunci també hi ha d'anar tota la reputació que ha obtingut amb la seva activitat (l'economia col.laborativa es basa en la confiança entre les parts). Igualment pels hostes. El dret a emigrar hauria de ser tant respectat com ho és el d'emigrar per canviar d'operadora de telefonia mòbil. 4. Les administracions turístiques, locals o nacionals, haurien de poder agregar informació turística als anuncis d'allotjament, a la guia turística que acompanya l'anunci. Òbviament el propietari de l'anunci ha de poder filtrar aquesta informació a fi de que en conjunt l'oferta anunci-guia turística sigui el més coherent possible, en benefici del turista. 5. Les ofertes de serveis de suport a l'activitat d'allotjament també haurien de poder ser agregables -dins la plataforma- a les pàgines on l'amfitrió gestiona els anuncis. Almenys amb aquestes mesures es podria tenir una economia col.laborativa més al serveis de les persones, de qui crea el valor. Resto a disposició per poder defensar aquesta proposta i participar com es cregui convenient al respecte. Cordialment, Jordi Pruneda 657 66 88 89 jordipruneda@gmail.com

  • Usuari2

   18 de Febrer de 2017

   Segons el meu punt de vista l'activitat es prestada per un particular quan és una activitat esporàdica o de freqüència baixa (cal definir quan la freqüència es baixa, i quan és alta). Quan la freqüència és alta, sigui particular o professional, ha de tractar-se normativament diferent i tributar, amb una excepció, que la renta del particular sigui tan baixa que es vegi obligat a recórrer a l'ús d'aquestes plataformes per una necessitat econòmica de supervivència d'ell o la seva família. En els casos dels pisos turístics, cal regular la pràctica per evitar l'economia encoberta, i cal que la regulació sigui flexible i tingui en compte casuístiques molt diverses. Sens dubte la càrrega fiscal a de ser diferent entre particulars i professionals, entre les diverses freqüències d'ús, i novament, tenint en compte el motiu de l'ús de les plataformes en el cas de rendes molt baixes. En temes de mobilitat, s'ha de facilitar i potenciar l'ús del cotxe compartit sense cap mena de dubte. No entenc la necessitat de potenciar l'ús de més vehicles quan no són necessaris. El marc de la relació laboral, com ja he comentat anteriorment ha de contemplar diverses casuístiques, i si, depèn del grau d'ús que se'n faci, i del motiu de l'ús en cas de rendes baixes. La normativa de consum ha de ser diferent perquè la relació que s'estableix és diferent. Ha d'existir una mínima normativa de consum per a la protecció sota el model de plataforma, però aquesta pot ser més laxa, ja que hi ha el factor de confiança en el particular amb qui estableixes la relació. Hi ha certs riscs en l'intercanvi entres persones, que es redueixen en funció de la reputació del ciutadà amb qui duus a terme l'intercanvi. En el cas de les plataformes entenc que el ciutadà accepta un risc més elevat que amb empreses tradicionals, i utilitza el seu criteri per a determinar amb qui estableix una relació de confiança i amb qui no.

  • Usuari2

   22 de Febrer de 2017

   Crec que hem de distingir el que és compartir i produïr. Afortunadament Wallapop no produeix i això fa que l'economia sigui una mica més humana, que prou falta ens fa

  • 11215504_10208047332880637_2451778874316697844_n

   25 de Febrer de 2017

   Me llamo Luis y soy anfitrión de Home Sharing (compartir mi hogar) en Poblenou, Barcelona. Luchamos porque sea ya hora de tener una normativa en toda regla, como corresponde a una ciudad primermundista, moderna y cosmopolita, como es la ciudad donde vivimos (y a toda Catalunya por extensión). Mi experiencia es, además de hermosa, colaborativa in extremis con mi propia economía, al estar en paro, tener personas dependientes de mí y de no ser por esta posibilidad, posiblemente, hubiéramos perdido el piso en hipoteca y estuviéramos pidiendo ayuda a los servicios sociales. Pago mis impuestos y si no colaboro más con la economía del país, es porque no existe una normativa por parte del Govern de la Generalitat de Catalunya. Bien es sabido que quienes hacemos un Home Sharing eficiente, datos, categorías y comentarios que son públicos en las plataformas online donde nos promovemos, en su gran mayoría somos personas necesitadas de una ayuda extra en nuestras economías, que mayoritariamente se nutre de personas en paro y con cierta edad, personas con ciertas minusvalías que les impide acceder al trabajo que merecerían, personas con muy bajos ingresos y necesidad de cubrir estudios a sus hijos y un sinfín más de causas que en definitivas nos hacen mirar a nuestro alrededor y analizar con qué contamos y qué armas poseemos para dedicar esa habitación (o habitaciones) de nuestra casa a dicha tarea. Por tanto nos volcamos completamente en dar un servicio de calidad, a personas que sentadas en sus casas y en sus países, dedican un tiempo a leer esas referencias que nos hemos ido ganando con el tiempo y finalmente deciden que desean venir justo a nuestra casa, a compartir esos días con nosotros y sentirse arropados en todo momento. Unos meses podemos tener 2 visitantes solamente (que fue mi caso este enero de 2017) y otros meses podemos tener más días llenos, pero en todos los casos, tener esas entradas extras es mejor que no tener ninguna. Mi experiencia personal es recibir ciudadanos del mundo entero y no me quedo corto. Españoles han venido contados con los dedos de una mano, al punto que tuve que cambiar el encabezamiento y descripción de la plaza de alojamiento que ofrezco en todas las plataformas, al inglés. En el 99% de los casos, ese es el idioma a usar y el mayoritariamente común a todos los habitantes de nuestro planeta. Así que mi castellano, catalán, ruso e italiano se ven relegados a casi la nada. Ha sido enriquecedor compartir días con culturas tan distintas a la nuestra y saber que entre todas las opciones de alojamiento, ellos han decidido precisamente quedarse con nosotros, disfrutar de cada detalle de la rutina doméstica, de nuestra cultura, historia, gastronomía. Muchos desean que les recomiendes sitios a visitar, dónde comprar, dónde comer, que les hagas circuitos personalizados y alejados del turismo masificado. Acaban adentrándose en nuestros barrios, comprando en nuestras tiendas y degustando un café en una terraza de la esquina o la plaza. Nos traen riqueza y diversidad al barrio y en las fincas donde vivimos pasan desapercibidos. Hasta el momento, todos mis huéspedes han demostrado ser educados y tener sentido común, por lo que se adaptan a las normas de la casa con facilidad y está porque sea la 1ra vez que le tenga que llamar la atención a alguno en cuanto a algún comportamiento incívico. Todo el tiempo nos tienen al alcance de un whatsaap, una llamada, un sms, para preguntarnos sobre cualquier duda que tengan caminando por la ciudad o algún problema que se les presente y eso hace que llegue a uno a sentir familiaridad por esa persona que nos visita, y que ese sentimiento sea recíproco. Basta con echar una ojeada a los comentarios que luego dejan, para que muchas veces acabes emocionado. Esa calidez que se muestra puede ser la envidia y la quimera soñada de otros sectores que también acogen visitantes. Internet nos ha traído comodidad también en nuestros desplazamientos y el fenómeno de compartir un hogar es tan voluntario, como tan positivo para quien lo decide practicar, y colabora, sobre todo, con quienes tienen un espacio en su casa, se consideran lo que se dice ser un buen anfitrión, y tienen necesidades económicas acuciantes. Personalmente no entiendo que en esta Catalunya nuestra, con una ciudad como Barcelona que marca tendencia internacional, todavía estemos hablando de una normativa en toda regla que nunca llega y dando un trato inadecuado al Home Sharing, se nos desprecie y/o minimice, y ni siquiera se nos dedique una triste palabra de esperanza en el PEUAT publicado recientemente por nuestro consistorio. Duele escribir sobre esto.

  • Usuari2

   27 de Febrer de 2017

   Creo que en el entorno en que vivimos actualmente, el tratar de bloquear las nuevas formas de hacer turismo es como regresar varios siglos atrás. Las economías evolucionan, la sociedad lo hace también y la manera de interrelacionar ambas, hablando dentro del sector turístico en Cataluña, es ajustándose a los nuevos modelos. El turismo crece año con año en este país, en temporada alta es casi imposible encontrar cupo en los hoteles, además que los precios de los mismos también están por las nubes (al igual que los alquileres en la ciudad de Barcelona, algo que también se podría regular). Cuando se abren estas posibilidades de alojar a gente en tu propio hogar, creo que no estamos hablando de ningún tipo de actividad profesional y es justamente lo que el visitante o turista está buscando al hacer uso de estas nuevas plataformas. Están buscando maneras diferentes de hacer turismo y si yo como anfitriona puedo ver reducidos mis gastos de alquiler porque tengo el espacio adecuado y suficiente para alojar a gente, entonces lo haré. Yo ya pago mis impuestos, como cada ciudadano, pago el impuesto del alquiler de mi piso, pago los gastos que conlleva alojar a gente y si lo comparo con compartir mi piso con una persona fija, entonces también se debería tratar de la misma manera. Nadie puede decirme con quien puedo o no compartir mi piso y si hacen uso de una habitación que al principio de mes yo ya la pagué, entonces tengo todo el derecho de cobrar por hacer uso de ella. Otra cosa sería si además de mi piso yo tuviera otras propiedades de alquiler para turistas y usarlas a fines de lucrar con ellas. Así que estoy a favor del home sharing, de la economía colaborativa, y de que esta ciudad sea de una vez por todas una ciudad cosmopolita y abierta a recibir al turista (que gran parte de esta ciudad vive de ello), sin turistas Barcelona no sería nada, se perderían muchísimos empleos, la tasa del paro estaría por las nubes y sería una ciudad muerta.

  • Usuari2

   28 de Febrer de 2017

   Soy anfitrión de Home Sharing (compartir mi hogar) en Ciutat Vella, Barcelona. Luchamos porque sea ya hora de tener una normativa en toda regla, como corresponde. Mi experiencia es colaborativa con mi propia economía, al estar en paro desde hace 5 anyos. Tengo cerca de 50 anyos, estoy soltera sin familiares que me sostengan (padres fallecieron) tengo 2 carreras, hablo 4 idiomas y no he tenido ni una simple oferta de trabajo, la sociedad tiende a sacarme del engranaje y ya ser una persona no valida, demasiado mayor, demasiado formada, demasiado todo... sino fuese por HOME SHARING estaría en la calle, de no ser por esta posibilidad, posiblemente, hubiéra perdido el piso y los servicios sociales pasarían de mi. Pago mis impuestos desde 2012 y si no colaboro más con la economía del país, es porque no existe una normativa por parte del Govern de la Generalitat de Catalunya. Quienes hacemos un Home Sharing eficiente, en su gran mayoría somos personas necesitadas de una ayuda extra en nuestras economías, que mayoritariamente se nutre de personas en paro y con cierta edad, o sea una serie de causas que en definitiva nos hacen mirar a nuestro alrededor y analizar con qué contamos y en mi caso es solo mi vivienda. Me vuelco completamente en dar un servicio de calidad, a personas que sentadas en sus casas y en sus países buscan alojamiento P2P desde plataformas que ponen en contacto usuarios finales. Unos meses puedo tener entre 0- 2 visitantes solamente y otros meses podemos tener más días llenos, pero en todos los casos, tener esas entradas extras es mejor que no tener ninguna. Normalmente les recomiendo sitios a visitar, dónde comprar, dónde comer, les hago circuitos culturales personalizados y alejados del turismo masificado. Acaban adentrándose en nuestros barrios, comprando en las tiendas que yo compro. Van a los restaurantes de mis amigos y a las tiendas pequenyas defendidas tambien por una o dos personas que intentan como yo sobrevivir. Mis huespedes no buscan comprar en Zara, MNG o H&M y comer Macdonals, son gente que quiere disfrutar de lo poco autoctono que queda y la originalidad. En mi finca, donde vivo mis vecinos me apoyan totalmente, son gente educada y pasan desapercibidos. Hasta el momento, todos mis huéspedes han demostrado ser educados y tener sentido común, por lo que se adaptan a las normas de la casa con facilidad. Yo estoy siempre disponible mediante whatsaap, email, llamada, o sms, para ayudar sobre cualquier duda que tengan caminando por la ciudad o algún problema que se les presente y eso hace que llegue a uno a sentir familiaridad por esa persona que nos visita. Internet nos ha traído comodidad también en nuestros desplazamientos ya que yo misma uso home sharing cuando viajo y el fenómeno de compartir un hogar es tan voluntario, como positivo para quien lo decide practicar, sobre todo y tenemos necesidades económicas acuciantes. Personalmente no entiendo que en esta Catalunya nuestra, con una ciudad como Barcelona que marca tendencia internacional, se persiga en lugar de normalizar la situacion. Estoy totalmente estupefacta con los metodos stalinistas del ayuntamiento de Colau, acoso y derribo. Yo personalmente he tenido 4 expedientes abiertos por mi HOME SHARING y media docena de visitas de inspectores del ayuntamiento, haciendome sentir como si fuese una criminal. Afortunadamente se ha demostrado que mi casa es mi casa y no un apartamento turistico. Además las multas que ponen son totlamente desproporcionadas y ni investigan si tienes una casa y alquilas habitaciones o si eres una empresa sueca que tiene 10 pisos .... Espero que se elabore de una normativa justa y en regla. Pero esta nunca llega y siempre acaba beneficiando a los de siempre 4 lobbies. Ya que la sociedad me excluye espero q este nuevo sistema me ayude y se trate de dar un trato inadecuado al Home Sharing, que no se nos desprecie y/o minimice, y ni siquiera se nos dedique una triste palabra de esperanza en el PEUAT publicado recientemente por nuestro consistorio es muy triste. Tengo esperanzas x un mundo mejor.

  • Usuari2

   06 de Març de 2017

   Em presento com a amfitrió d' AIRBNB amb una habitació a casa meva a Lloret de Mar, a on resideixo sola amb gats i gossos, sóc algú a qui encanta viatjar, parlo idiomes, m'encanta conèixer altres cultures i persones, i pràcticament en tots els meus viatges personals e inclús professionals he optat per acollir-me a reserves a través de plataformes com Couchsurfing (durant més de 15 anys) i ara Airbnb, i crec que tant per qui reserva a casa seva, hi hagi o no un intercanvi monetari, com per qui tria aquest tipus d'allotjaments, és evident que el que es treu a canvi no és exclusivament un lloc per dormir, va més enllà, i si és una decisió lliure entre particulars, que tenen més opcions a la vista, però lliurement trien aquest mitjà, s'ha de permetre que la llibertat es pugui continuar aplicant. És evident que cal regular aquest model turístic, però no prohibir, ni restringir, ni perseguir, perquè davant la llibertat, no hi ha massa a dir, aquí no hi ha un perjudici envers altres tipus de negocis, cadascú està en el seu dret de decidir. Jo personalment no puc extreure més que experiències satisfactòries i gratificants, he fet bones amistats, aconsello al visitant en tot allò que estigui a les meves mans, faig d'agent turístic actiu a favor d'un país que defenso i recomano. Només espero que els organismes busquin i consensuin amb totes les parts implicades els mitjans per regular la nostra situació. Els ingressos obtinguts els declaro, perquè des d'un bon principi he sol.licitat al meu Ajuntament i a la Generalitat resposta davant la meva intenció de llogar una habitació durant la temporada d'estiu sense més resposta que al no haver una certa regulació, estic oferint un servei de forma il.legal. El comerç col.laboratiu cada cop agafarà més quota de mercat, i cal que ens preparem, perquè qui té la força d'actuar és la ciutadania, que vol defensar el dret a viure i actuar en llibertat. Només cal que les autoritats siguin capaces d'actualitzar-se als temps, i vagin de la mà per adaptar-se com el gruix de la població ho sol.licita. Qui està al servei de qui en definitiva???

  • Usuari2

   07 de Març de 2017

   Soy vecino del barrio de Poble Nou, y puedo decir que el Home Sharing ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido en Barcelona en los últimos años. Por un lado, el beneficio económico que esta actividad nos reporta en medio de la (ya eterna) crisis es para nosotros muy importante, y una forma de subsistir, aunque no se trata de cantidades grandes de dinero. En este sentido, el Home Sharing pienso que democratiza parte del ingreso turístico de ¨la millor botiga del mon¨, entre familias sencillas que comparten su hogar para poder llegar a fin de mes. Por otro lado, el mayor beneficio de esta actividad sin dudas está en el componente humano. Gracias a compartir mi hogar con viajeros he podido conocer gente de todas partes del mundo, y corroborar que las personas, en su mayoría, son gente buena. Visitante de Canadá, Rusia, Grecia y muchas partes de España llegan a casa y se sienten como en la suya propia. Una vez compartimos en mi hogar por unos días, estos visitantes pasan a ser unos vecinos más del barrio y dejan de ser esos ¨guiris¨ en el sentido peyorativo que el ¨turismo masivo¨ promovido desde arriba por años nos ha mostrado. Una persona que llega a nuestro hogar, deja de ser un Guiri. Gracias a compartir la casa con un vecino, pueden entender como funciona la ciudad y descubrir lugares que no aparecerán en ninguna guía turística de ningún hotel de capital extranjero. Mis huéspedes descubren así lugares como el mítico bar Monópol de la rambla de Poble Nou, o el pequeño nuevo espacio para vegetarianos de Pere IV llamado Yummy Veggie. Quienes tienen inquietudes musicales o artísticas pueden descubrir eventos que no promocionará el ¨bus turístic¨. Que los turistas conozcan secretos como estos (que solo conocen los que viven en la ciudad), solo es posible gracias al home sharing. Mención aparte lo conmovedora que ha resultado a nivel personal la experiencia de compartir con otros vecinos en la red ViA (Veins i Anfitrions), en donde he podido corroborar como la actividad de compartir el hogar ese realizada principalmente por personas que han encontrado en esto una forma de ganarse la vida dignamente, especialmente mujeres trabajadoras que buscan salir de la crisis de una forma honrada. En hora buena y larga vida al Home Sharing. No somos profesionales, somos vecinos responsables y anfitriones.

  • Usuari2

   09 de Març de 2017

   Distingits Srs.  Tinc seixanta-quatre anys i tenia una vida saludable fins que la crisi es va acarnissar amb mi i vaig haver de hipotecar casa meva. Per sortir endavant i mantenir la família unida, sacrifiquem la nostra privacitat i intimitat i vam començar a llogar habitacions a viatgers. Amb els ingressos obtinguts estic pagant la hipoteca i vaig poder cancel·lar el deute amb la Seguretat Social. Ara estic al corrent de pagament d'IBI, hisenda IRPF i de tots els serveis. Vull ressaltar que els diners que rebo, no és per realitzar una activitat econòmica, ells em paguen la part proporcional de les despeses de la casa i jo no cobrament per la meva dedicació o el meu temps (Sóc Enginyer i sortiria molt car) per tant això és només ECONOMIA DE SUBSISTÈNCIA. Nosaltres no som professionals i no volem que la nostra activitat sigui equiparada a la d'habitatges d'ús turístic. Nosaltres no ens enriquim amb aquesta activitat sinó que ho fem privant-nos de llibertat, per pura necessitat, per pagar al Banc i els impostos i subministraments. Ara em preocupa la situació de vulnerabilitat en la qual em trobo, perquè amb la meva edat tot és un problema i si això em falla vaig a passar de ser un contribuent ACTIU a un PASSIU o viure dels ajuts de Generalitat i Ajuntament. Distingits Srs. Sol·licito protecció i comprensió per part seva, perquè pugui continuar tenint aquests ingressos, sent un ciutadà contribuent i responsable

  • Usuari2

   09 de Març de 2017

   Soy arquitecta, mi pareja es artista y grabador, juntos tenemos una hija de 8 años. Cuando en 2008 me quedé embarazada, la crisis de mi sector estaba afectando al estudio de arquitectura en que yo trabajaba y ese año me tocó abandonar mi puesto de trabajo (entre 2008 y 2014 el estudio pasó de una plantilla de 150 personas ¡a una de 30!). En 2009 nació nuestra hija. Mi pareja y yo somos extranjeros, entre los 2 tenemos muy a menudo visitas de familia y amigos, estamos acostumbrados a recibir gente. Desde 2011 nuestra habitación de huéspedes es un "home sharing": un “hogar compartido”. Era un recurso que me sobraba, un espacio desaprovechado, y decidí ofrecerlo a personas interesadas a compartir conmigo ese recurso. Ellos los usan en mi lugar y a cambio me compensan económicamente. La recompensa es baja respecto al mercado y muy conveniente para el viajero con poco presupuesto porqué ofrezco algo improvisado, que deriva de mi sentido personal de la hospitalidad y no tiene nada que ver con mi capacidad profesional. Por otro lado, nunca tuve conflictos derivados de la convivencia con mis huéspedes porqué el perfil del viajero que llega a mi casa es de alguien que, además de la cama en que dormir, está interesado en compartir las vivencias del hogar en que se aloja y tiene muy desarrollado el sentido del respeto. ¿Qué hay de nuevo en este fenómeno? No se trata de una nueva forma de rentabilizar el hogar en el que uno vive habitualmente: generaciones pasadas lo han hecho para trabajadores y estudiantes. ¿Había una regulación específica entonces? No se trata tampoco de una nueva forma de viajar: siempre se ha hecho intercambio de casas entre amigos y conocidos. ¿Se les pedía a esas viviendas algún requisito para alojar de esa forma? Lo que ha cambiado ha sido el turismo que ahora es una apuesta económica consolidada. Lo que ha cambiado ha sido la informatización que ahora es un hecho inevitable; ha sido la difusión de la información a través de las plataformas digitales que alcanzan a todo el mundo sin barreras. La inestabilidad económica de las profesiones junto con internet han abierto las puertas del turismo a los particulares en búsqueda de una alternativa financiera: a la gente como yo. Ahora esta actividad paralela de "anfitrión" me da la libertad de no estar pendiente de un trabajo fijo, me da la libertad de desarrollarme profesionalmente de manera autónoma en el sector que me compete por formación y pasión, me da la libertad como mujer y trabajadora de pasar mucho tiempo con mi hija. En los preámbulos del Decreto que propone la Generalitat para regular la actividad de alojamientos turísticos se insiste mucho que la “manca d’impacte […] justifica que en el seu règim d’habilitació s’apliquin mesures de simplificació administrativa […] d’acord amb el principi d’intervenció mínima […] de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya." Sería entonces de esperar una regulación diferenciada muy sencilla… ¡pero no! Se niega la sencillez del home-sharing y se decide lanzarlo en el carrusel del papeleo y de la burocracia. 1) DECLARACIÓN RESPONSABLE a) Se unen debajo del mismo reglamento, alojamientos turísticos de capacidades entre 1 y 20 plazas. No tiene ningún sentido. En línea general en el home-sharing se alquilan 1 o 2 habitaciones. En cada habitación caben 2 personas como mucho... Quien quiere meterse en su propia casa ¡¡¡¡más de 4 personas a la vez!!!! Estamos hablando de un alojamiento turístico con capacidad que llega a 4 plazas y solo por este detalle el home-sharing podría hacer capítulo aparte. b) A un home-sharing que gestiona 1 o 2 habitaciones se les carga de trámites administrativos innecesarios cuando se pide: - Projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent en matèria de control i prevenció d’incendis signat per tècnic competent - Certificat de tècnic competent acreditatiu del compliment de la normativa multisectorial que l’hi sigui d’aplicació. - Manifestació (incluida en la Comunicación Previa, NdR) expressa conforme l’establiment compleix els requisits exigits per la normativa turística. Por un lado, no tiene sentido que el propietario que alquile una habitación en su vivienda tenga que contactar con un técnico competente para un PROYECTO TÉCNICO en materia de PREVENCIÓN DE INCENDIOS. O que tenga que contactar con otro TÉCNICO por un CERTIFICADO según la "normativa multisectorial” que la administración decida exigir. ¿A caso a las viviendas se le exige un proyecto técnico de prevención de incendios? ¿O cualquier otro certificado especifico? ¿No son suficientes la Cedula de Habitabilidad y los Estatutos de la Comunidad? Por otro lado, no tiene sentido que por alquilar una habitación en una vivienda haya que cumplir con unos REQUISITOS TURÍSTICOS exigidos por ley. El turista sabe que va a estar en el piso de un particular, que no habrá ni servicios ni estrellas, y lo acepta en el momento que hace una reserva como en un acuerdo privado. En este sentido la Comunicación Previa debería de ser sólo de USO en lugar de ACTIVIDAD. 2) INSPECTORES Me parece vital que se modifique el punto 2 del art. 621-2: "El personal inspector s’ha d’identificar abans d’exercir les facultats derivades de les seves funcions, LLEVAT que hagi de realitzar un informe d’inspecció o que la identificació pugui frustrar la fi." Me gustaría saber si hacer esta excepción es LEGAL porqué en realidad parece dar herramientas para justificar una práctica socialmente y éticamente incorrecta. La Ley ¿no debería de todas formas garantizar la seguridad de toda persona? ¿Cómo puede ser que un Agente de la Autoridad no esté OBLIGADO a identificarse delante de un ciudadanos sea cual sea su mandato? El agente DEBERÍA identificarse SIEMPRE, con mayor razón si tiene que realizar un informe de inspección y aunque la identificación pueda frustrar ese fin. Sin obligación a la identificación QUIEN SEA podría preguntar o pedir información personal, o acceder a los hogares de otros. O también, si el dichoso inspector, en su afán de búsqueda de información o de verificación de datos ¿cometiera un error, o peor, un abuso? ¿Qué recursos tendría en ese caso la víctima para defenderse si no sabe la identidad de quien le está delante? Estoy totalmente de acuerdo con el control, pero hasta cierto límite. Sobre todo cuando el riesgo es pasar a métodos persecutorios y de espionaje que saben mucho a violación de la libertad del individuo en un clima de invasión de la privacidad de cada uno.. No veo deseable fomentar una CAZA A LAS BRUJAS cuyos efectos negativos, amplificados por fenómenos de ignorancia, exasperación e intolerancia podrían ser difíciles de controlar y contener. Por mi lado, estoy de acuerdo con que el Ayuntamiento pueda disponer del número de habitaciones y plazas ofrecidas por el Home-Sharing porqué ayudaría dentro del ámbito del PEUAT a una valoración real de la DENSIDAD DE PLAZAS de alojamiento. Si las plazas del Home-Sharing no se cuantifican oficialmente tampoco se pueden contabilizar estadísticamente. Implicaría que herramientas como el PEUAT, al momento de valorar la densidad en los barrios, tendría los resultados deficientes de la parte de plazas que cubre el Home-Sharing... Este hecho se traduciría en un dato incorrecto a favor del poder económico de la lobby hotelera que podría úsalo para revindicar la necesidad de nuevas plazas hoteleras y de construir nuevos hoteles en barrios todavía en desarrollo donde todavía hay solares vacíos. Por favor, no nos pongáis todos en un mismo saco. Representamos la transformación de una sociedad, oíd nuestra voz, entended nuestra realidad.

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Soy usuario de AirBnb y residente en Barcelona centro. Creo que este tipo de regulación es necesaria para pisos turísticos vacíos, no para personas que alquilan 1 habitación del piso donde viven. Casos que conozco: mujer catalana (de unos 50) alquilando al menos 4 pisos turísticos donde ella NO vive. Tiene una persona de confianza que queda con los inquilinos, les deja unas llaves, les da 4 consejos y sólo aparece el último día a recoger las llaves. Caso: hombre alemán (de unos 40), lleva 2 pisos, uno de su propiedad y otro alquilado (no es ni suyo). El no vive en ninguno de los pisos pero la rotación es contínua, con una ocupación completa de varios meses. Caso 3: empresa constructora-inmobiliaria que va comprando pisos viejos, los reforma y los pone en alquiler turístico. Lo menos tienen 10 pisos. No les interesa el alquiler estable a ciudadanos de la ciudad, no. Sólo alquiler turístico vía AriBnB y mucha rotación. Caso 4: pareja de argentinos que gestionan 5 pisos de alquiler turísticos. No viven en ninguno de ellos, ni son de su propiedad tampoco. Y así podría seguir con más casos. Este tipo de prácticas SI son una actividad profesional.

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Hola, el home sharing es una manera de obtener unos pocos ingresos para mucha gente que los necesita como gente mayor o familias, por favor ayuden a que esta actividad se pueda realizar con libertad para bien de todos. Mucha gente alquila el piso cuando no está para ganar algo de dinero y poder pagar la hipoteca. Todos sabemos los salarios medios y las dificultades que pasamos las familias. Atentamente, Jose Moreno

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Bon dia, soc un jove de 25 anys català i amant de viatjar i de fer-ho mitjançant altra gent com jo que utilitza o facilita les seves eines tant sigui cotxe, allotjament o experiències gracies a unes quantes plataformes les quals no cal dir noms. Tot això ho faig i ho fem per varies raons, la primera i la mes important per mi es sortir del “todo incluido”, “la pulserita” o hotels de luxe que t’ho fan tot, et porten als mateixos llocs i no et deixen capacitat per visitar i conèixer el mon al teu aire,respecto aquest turisme però no es el que vull per mi. La segona es per la gran capacitat que tenen els amfitrions dels països en ajudar-te, recomanar-te i fer-se amb tu, viure el dia a dia com el viuen ells i no com et venen els governs dels seus països. La tercera i no menys important es la qüestió monetària, en un mon on els joves som el futur i a la vegada la misèria en el qual tothom s’omple la boca i ningú fa res per canviar-ho ens em de buscar la vida, una manera es ajudar i participar amb els que penses igual que nosaltres abans de fer-ho amb els grans magnats i rics d’aquest mont. Per tot això i molt mes respecto els intercanvis de tot tipus per això estic total ment en contra dels que volen prohibir aquestes iniciatives.

  • Jo

   10 de Març de 2017

   Hola. En aquests casos en que hi ha una remuneració entre particulars per l'us temporal o la compartició de un be, sigui un habitatge, un automòbil o qualsevol altre, s'hauria de diferenciar entre qui ho fa professionalment i qui no. S'hauria de considerar professional qui rebés la major part dels seus ingressos per aquesta activitat i, sempre a partir d'un mínim per tal de no considerar com a professional qui no tingui altres ingressos. En el cas dels no professionals el tractament hauria de ser igual al que hi ha per qui lloga l'habitatge per llargs períodes, es a dir nomes tributa per l'IRPF. Per als que siguin considerats professionals llavors si que s'haurien de donar d'alta com a activitat econòmica i tributar també per l'IVA. Salutacions

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Actual i temporalment, necessito compartir casa meva per pagar les factures. Ja estic declarant a Hisenda aquesta activitat i vull que hi hagi una llei que la legal.litzi , però una llei justa, que no m´equipari amb les cadenes hoteleres, perquè jo no soc cap professional. Casa meva no és un pis turístic, primer perquè hi visc jo i els meus fills i després perque no només venen turistes, sinó també metges que fan un curs al hospital de davant, docents que fan una conferencia a la universitat, i molta gent que té familiars al hospital i no es poden pagar un hotel...fen realitat faig una tasca social important. Quan un hoste arriba, el rebo, l´ensenyo com és el meu barri, les botigues, els punts d´interés i també l´explico les normes de convivència de casa, del veïnat i de la ciutat. Es impossible que algú faci xibarri, s´emborratxi a casa o molesti als veïns, perquè sap que el faré fora de casa al instant. El home sharing ja està regulat a molts països i ciutats del món, on en cap cas es considera una activitat professional, i es valora la participació activa de la ciutadania, en la línia de les noves tendències ciutadanes a nivell mundial . Per tot això, la llei del turisme ha de ser flexible per la gent que comparteix la seva llar. A més aquesta tasca fa un bé al meu barri, Montbau, on no arriba el turisme i els seus beneficis. Ara hi venen i queden encantats de conèixer uns jardins i un barri que no surt per enlloc a les guies turístiques. Barcelona no és només el centre de la ciutat, tots som ciutadans i amb els mateixos drets i deures. No soc un professional de la hoteleria, només llogo temporalment una habitació de la casa on visc, per necessitat, per arribar a final de mes. Així que, sis plau, facin una llei justa, . Atentamente, Ramiro Gil

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Com a ciutadà de Barcelona i membre actiu de home sharing des de fa més d'un any, vull manifestar que estic d'acord en els dos punts centrals del debat sobre la seva regulació: - Que el turisme a la ciutat de Barcelona és una activitat que genera una sèrie de beneficis econòmics i culturals - Que cal regular aquesta activitat per tal que sigui compatible amb el dia a dia dels ciutadans Tanmateix, l'especificitat del homesharing fa que no s'ha de tractar com una activitat estrictament econòmica, doncs els motius pels quals ens hem decidit a compartir casa nostre la majoria d'amfitrions van molt més enllà que el lucre monetari. Compartir experiències, practicar idiomes, viure la diversitat cultural, explicar Catalunya al mon o combatre la soledat són motius que pesen tant o més que el balanç final entre ingressos i despeses. Per tant, crec a l'hora de regular i d'aplicar la normativa, s'han de tenir en compte les especificitats del home sharing.

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Vivo en Barcelona desde hace más 9 años , y he visto parte del cambio que ha dado la ciudad si hay más tráfico de coches y personas , pero también aspectos positivos muchas culturas diferentes se han mezclado , negocio local se ha beneficiado del turismo en los barrios, y ha ayudado a renovar la ciudad. Toda la publicidad negativa pienso ha sido alimentada por las grandes corporaciones hoteleras y los fondos inmobiliarios millonarios que solo buscan especular con los precios y demanda de pisos. Con el Homesharing o compartir casa se benefician la economía de los individuos, de los pequeños negocios, el intercambio cultural , y el progreso de la sociedad hacia un turismo más sustentable, donde todos podamos convivir que es reflejo de lo que pasa ahora en el mundo. Si hay poca oferta y alta demanda de vivienda , pero mirar alrededor la cantidad de fincas cerradas , ya sea porque el propietario se las reserva, o por su mal estado o por litigios, ahí está el verdadero problema. El turismo hoy en día representa la mayor economía , vamos aprovechar esta ventaja en vez de pisotearla, y destinar parte de esos ingresos para el mantenimiento y para crear nuevas viviendas .

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Bon dia, soy usuario de AirBnB tal como anfitrion que como cliente. Tengo un piso turistico legal y con licencia y estoy como casi todo el mundo de acuerdo que es necesario que al alquiler de pisos a turistas necesita reglas, licencias y normas y que no puede ser que haya dozenas de pisos ilegales en algunos barrios. De hecho he votado a Ada Colau justo porque estoy de acuerdo con todo esto. Lo que no estoy de acuerdo es que el trabajo de controlar el turismo parece que se esta basando mucho en los que estamos alquilando pisos y mucho menos en los hoteles masivos con miles de camas. Desde mi ventana ahora mismo veo 2 obras de hoteles nuevos justo al lado de otros dos hoteles grandes ya existentes de categoria baja. Dentro de dos calles de aqui se estan construyendo 3 mas hoteles. Esto si que esta danyando el barrio y la ciudad. Los hoteles barratos atrae un tipo de gente que no esta demasiado interesada (digo en general, se que hay excepciones) en el barrio, en la cultura o la historia de la ciudad. Lo que si que les interesa son botellones, colmados baratos de 24h y fiesta. Lo veo en mi calle cada dia y ya con los dos hoteles que han abierto hace 2-3 anyos aqui se nota una diferencia importante y negativa en el barrio. Los hoteles como empresa no dejan el dinero generado en los negocios del barrio, ni tampoco sus trabajadores, porque no viven aqui. Nosotros, los anfitriones de AirBnB (o de otras plataformas) normalmente si que vivimos en el barrio y invertimos el dinero generado aqui mismo. Ademas nos preguntan los visitantes por recomendaciones y los enviamos a negocios pequenyos del barrio, restaurantes, el mercado, tiendas de gente de aqui - porque es lo que nos gusta a nosotros y lo queremos compartir. De esto benefician todos aqui. Ademas la gente que viene a vivir en AirBnB normalmente esta interesada en vivir "como uno mas del barrio", quiere decir, se interesa para la gente, la cultura, se quieren integrar. No vienen solo para ver 3 Gaudis y comer Paella. Yo alquilo mi piso no porque me estoy forrando con ello, si no porque me gusta recibir gente, ensenyarles mi ciudad y ofrecer una experiencia personalizada - cosa que tambien disfruto cuando viajo a otras ciudades del mundo y cosa que los hoteles no pueden ofrecer. Podria hacer los mismos Euros (mas o menos) con un alquiler "normal", repito, NO es por el dinero. Desde que empeze con esto hace unos anyos parece cada vez mas complicado y que cada vez nos ponen mas problemas desde el ayuntamiento. Y al mismo momento se deja construir mas y mas hoteles por todas partes (cuando lo que realmente falta son parques y zonas verdes, colegios y institutos, piscinas y gimnasios publicos). El problema NO son los pisos turisticos legales ni tampoco la gente que comparte su hogar de forma esporadica. El problema son los pisos ILEGALES alquilando fulltime y los hoteles con miles de camas, sobre todo los de categoria baja. Por favor, dejen de complicarnos la vida a los que estamos trabajando para ofrecer una experiencia positiva a la gente del mundo y a la vez aportando economicamente al barrio y fijanse en controlar la masificacion de hoteles y mejorar la vida en los barrios. Como puede ser que no haya dinero o espacio para colegios (muchos ninyos del barrio van a colegios en containers!!!) pero si que se deja construir 5 hoteles dentro de 2 o 3 calles??? Confio en que tomen la decision correcta. Un saludo cordial desde Poblenou!

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   La plataforma Airbnb, teniendo licencia de alquiler turístico, me ha permitido en momentos de paro viajar a Argentina y hacer otro trabajo dejando una empresa encargada de mi casa y al volver permanecer teniendo mi casa y alquilar habitaciones a extranjeros de todo el mundo a los cuales les enseño a amar Cataluña como yo la amo y a los que luego he podido visitar en otras oportunidades y aún en busca de trabajo que no conseguía en mi país..... Les ruego que tengan a bien considerar los intereses de los ciudadanos además de los de los grandes holdings hoteleros, porque somos los desvalidos, los sin trabajo, y los parados, los que muchas veces echamos mano del recurso de ser dueños de nuestras casas para recibir gente y que esto nos permita pagar nuestros impuestos y servicios. Esto no quiere decir que no querramos pagar impuestos!!!! Más aún cuando somos propietarios y vivimos en nuestros departamentos! no como en otros casos en los que se trata de gente que administra o comercializa y lucra con varios pisos inclusoo de renta y no propios..... Nosotros podríamos pagar la tasa de pernoctación y hasta hacerlo convivir con el alquiler de piso completo cuando no estamos, pero regular también la actividad para limitarla en caso de ser propietarios a dos meses al año, es una limitación que nos impondría la ley (no el uso habitual, que es el que la ley debería enmarcar) y obligaría a mucha gente a permanecer fuera del marco de la ley en vez de sentirse contenida por ese marco y pagar sus impuestos. Les ruego que busquen no perjudicarnos!!!! O aún más: que traten de protegernos en la medida de sus posibilidades y no respondan a intereses de quienes tienen sus espaldas más anchas. Desde ya, Muchas gracias!!!!

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Buenos días, seré escueto la mayoría de las familias que tenemos un piso o apartamento en la modalidad de alquiler turístico, tenemos una sola propiedad que cuyo uso anterior fue de segunda residencia. A consecuencia de la crisis tuvimos que cambiar el ocio por llegar a final de mes y decidimos alquilarlo para poder pagar la hipoteca de cada mes. Tienen que diferenciar claramente dos grupos en el negocio del alquiler turístico, los que somos dueños de una propiedad y las empresas que tienen varias propiedades o trabajan con propiedades de otros. También tiene que tener en cuenta los gastos que no deducimos los que somos propietarios de una sola propiedad y que los asumimos, como reparaciones, mantenimientos, luz, recibos de escalera IBI, limpieza y recepción de los clientes etc.... Espero que tomen mis reflexiones en cuenta y que sean capaces de ver la diferencia entre un propietario que compro antes de la crisis y las empresas que se están montando para hacer negocio escondidos detrás de dicho propietarios. Un saludo

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Como usuaria de Airbnb, creo es necesario regular el home sharing, pero de una manera justa y razonable para los que compartir casa cuando viajamos o a los que nos gustaría compartirla con los visitantes, y no podemos por las leyes actuales, no tengamos que dejar de hacerlo. El home sharing es otra manera de viajar y, no necesariamente, en detrimento de los hoteles. También es cierto que si los hoteles en Barcelona bajasen precios, quizás no tendrían que sufrir estas consecuencias. Totalmente en contra de las políticas paternalistas, cuidando siempre al poderoso. Y me parece mentira que las nuevas políticas sigan haciendo lo mismo y vayan en contra de las nuevas tecnologías y de las nuevas maneras de viajar. Como fotografa que soy, me tuve que adaptar a los nuevos tiempos y pasar de la cámara analógica a la digital. Muchas empresas se quedaron en el camino, pero surgieron otras y las que se adaptaron ahí siguen. Esto es lo mismo, ¿porque ir en contra de la evolución? Legislar pero justamente.

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Lo que es cierto es que Airbnb permite otro tipo de turismo, sentirte en tu hogar en otro país e incluso la posibilidad de vivir como uno más al entrar en el hogar de residentes. Por esta razón, opino que es una muy mala idea prohibir Airbnb, pues haciéndolo se fomentará el alquiler ilegal y este trato se volverá más inseguro por ambas partes, pero sobretodo, perderemos un servicio muy valioso que atrae a millones de turistas a nuestra ciudad cada año. Atentamente, Eva Bayrak

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Bon dia, viatjar a casa d'algú del país és molt millor que estar en una habitació d'hotel, coneixes millor el país, tens amfitrions que t'informen del lloc, la cultura i les tradicions, deixes una mica de ser un turista per viure durant uns dies a la casa, el barri, la ciutat, la regió.. i les xarxes socials han facilitat que això passi i és fantàstic. Coneixes gent, vius en uns espais realment habitables sobretot si viatges amb nens i l'experiència és molt gratificant. Tot això independentment que ajudis econòmicament a una família, fet que li permetrà arribar a final de mes o li permetrà costejar els seus viatges o les seves il·lusions. Espero per tant que s'arribi a Barcelona a una manera legal de poder compartir casa teva amb gent de fora que vulgui venir a conèixer la nostra fantàstica ciutat, cultura i país. Una abraçada

  • Usuari2

   10 de Març de 2017

   Después de 25 años trabajando como autónoma tuve que cerrar mi empresa en el año 2010. Con 51 años y una niña de 5 años, rápidamente me di cuenta que era totalmente invisible en lo que respecta al mercado laboral. No había trabajo y mi edad un obstáculo! Sin subsidio de desempleo y agobiada por las facturas, desarrolle mi plan B : alquilar habitaciones a turistas, mediante una plataforma en internet, que inicialmente me inspiró una relativa confianza. Tener a mi hija tan pequeña aumentaba mis mis miedos a recibir gente en mi casa. De verdad alguien cree que abrir las puertas de su casa a personas desconocidas es una tarea fácil? Pero no tenía otra alternativa. Afortunadamente, contaba con el espacio en mi casa y convencida lo lleve a cabo. Ahora, gracias a compartir mi hogar he ido recuperando mi vida, que no es poco,!! En primer lugar he logrado estabilizar mi supervivencia económica , recuperando mi autoestima y restableciendo la armonía y tranquilidad en mi hogar. Ya sabemos que estas situaciones son como pescadillas que se muerden la cola... Por primera vez en años podía pagar la luz y el agua sin amenaza de cortes de suministro. Ahora, convencida e ilusionada, me atrevo a escribir esta carta para invitarles a que se hospeden una noche en mi casa. Sera un placer recibirles y demostrarles que el home Sharing es una actividad que beneficia a muchos y que gracias a esta iniciativa yo he podido resurgir de unas cenizas, que otros menos afortunados no han podido y desgraciadamente se han quedado en el camino, léase deshaucios y suicidios. Vengan, por favor. Valoren, vean, vivan, comprueben y sólo entonces regulen esta actividad. No nos ubiquen a todos los sectores en el mismo saco. No somos profesionales y tampoco vamos a hacernos ricos, pero sí vamos a poder llegar dignamente a fin de mes en algunos casos, y a subsistir sin tener que depender de ayudas estatales en otros. Tampoco usurpamos el trabajo de nadie ya que si no estuvieran las habitaciones turísticas, mucha gente no tendría la posibilidad de viajar como lo está haciendo. El home Sharing ha abierto una puerta para que millones de personas puedan conocer y disfrutar del mundo entero. Los anfitriones también tenemos especial cuidado con el medio ambiente reciclando todos los materiales, pidiendo a los turistas un consumo de agua responsable, apagando luces, lavando la ropa prudentemente y aconsejando a nuestros huéspedes visitar los establecimientos y restaurantes del barrio. Generamos confianza, bienestar y establecemos sinergias positivas con los turistas. En puertas de una ley que regule esta actividad les ruego que escuchen a todos los home sharing antes de proceder. Quedo a la espera de su grata visita. Atentamente, Conxa Vilaplana i Pastó

  • Usuari2

   11 de Març de 2017

   Soc en Jordi, tinc 56 anys, el juny faré 57. Fa 5 anys estic al atur. M'ho he inventat tot. Tot tipus d'empresa ...he enviat milers de CV. Tinc 25 anys d'experiencia en el mon d'internet com a dissenyador i creatiu gràfic. No trobo feina enlloc. Llogar una habitació a casa meva em permet menjar "quasi" cada dia i pagar despeses com hipoteca i suministres. No es un negoci...es un mitjà per sobreviure. M'ho penseu treure??? La REPUBLICA CATALANA HO PROHIBIRÀ ??? La resta d'Europa fa molts anys que ho fan. A casa meva no hi ha mai cap aldarull ni festes ni molesties a cap veï. Si us plau, politics, penseu una mica mes en la gent del poble i una mica menys en els grans negocis.

  • Usuari2

   11 de Març de 2017

   Sóc un veí de Barcelona que practico el home sharing i els prego tinguin en consideració l'acció de les families que o per necessitats econòmiques o per filosofia de vida dediquen part dels seus habitatges a acollir visitants. El home sharing no degrada la ciutat. Implica els visitants amb el veïnat i els connecta amb la ciutat real, la que viuen els amfitrions: utilitzen el comerç local, fidelitzen la restauració tradicional, fan vida de lleure i cultura, respecten unes normes de bon veinatge i donen color a la ciutat. Barcelona és una ciutat d'acollida, no deixem que totes les experiències dels visitants passin només pels grans operadors hotelers o apartaments turístics despersonalitzats. Siguem "normals" i comportem-nos com fan altres ciutats del món. El home sharing enriqueix a les dues parts, visitants i amfitrions, i de retruc beneficia a la ciutat, amb un turisme respectuós i de qualitat. Els demano que ho tinguin en compte, i que ho regularitzin d'una manera proporcionada i justa, perquè la ciutat també es beneficii de la riquesa econòmica que això genera. Moltes gràcies. Javier Vallhonrat, Barcelona.

  • Usuari2

   11 de Març de 2017

   Personalment, crec que és important que la base sigui "més llibertat i menys por". A partir d'aquí, entenc que hi hagi una regulació i s'estableixi una quantitat anual a partir de la qual s'hagin de pagar impostos d'aquests ingressos. Estaria bé que la plataforma des d'on tu llogues l'habitació t'avisés quan has passat aquest import i t'aconsellés a l'hora de declarar. Crec que la fiscalitat hauria de ser diferent si es tracta del teu domicili habitual o de segones residències. Sí, per mi és molt diferent particular-no professional d'un professional, pot ser estaria bé fer-ho des de plataformes diferents perquè són experiències molt diferents. Considero que llogar una habitació pot ser una bona oportunitat per a moltes persones, les que lloguen i els que volen llogar. Oportunitat personal i econòmica. Sento que és una manera més d'empoderar-nos i de crear relacions de confiança, que tanta falta ens fan. Els drets i deures de cadascuna de les parts han de quedar establides abans de l'acord. I es poden fer reclamacions o comentaris a posteriori. El marc de relació hauria de ser un concepte nou. Moltes gràcies!

  • Usuari2

   11 de Març de 2017

   Opino que el homesharing no debe ser regulado como una actividad profesional. Como un vecino de la ciudad me perjudicaría notablemente. Yo tengo una habitación extra en mi piso y la suelo alquilar a turistas. A veces tengo gente todo el mes, a veces tengo meses vacíos o que yo los bloqueo porque vienen mis hijos a visitarme. Ese ingreso me ayuda a llegar a fin de mes, a pagar la hipoteca y demás gastos. Lo que nosotros hacemos no es alquiler turístico ilegal, es homesharing que es diferente. Pero pareciera que a las autoridades les da lo mismo y nos pintan como los representantes del "demonio" de la gentrificación. Mis inquilinos son respetuosos y ávidos por vivir y experimentar la ciudad como un local. Suelen consumir en los establecimientos del barrio que mi esposa y yo les recomendamos. Y los comercios, bares y restaurantes de la zona se ven beneficiados por esta clientela. Sin embargo, algunas noches nos es imposible dormir por el ruido que hacen en la calle los huéspedes del hostel de enfrente que se supone que es legal y al que nadie demoniza ni multa. Me parece hipócrita que se nos equipare con corporaciones y empresas hoteleras. No sería justo que se nos aplique la misma regulación o nos pongan limitaciones a alquilar la habitación que tenemos en nuestro piso.

  • Usuari2

   11 de Març de 2017

   Pàgines com Airbnb estan aconseguint que en un món tan global com en el que vivim no s'hagi perdut la paraula compartir. És una paraula, un gest que sembla molt fàcil de fer, però a la vegada és una de coses que li costa més a l'ésser humà. En el món actual tothom té un concepte molt clar de que és meu i no teu, però per sort encara tenim gent lluitant per el "és nostre". Compartir és el futur que pot fer que el món no es torni insensible, inhumà i fred. Ja ens costa suficient als homes i a les dones compartir quan no tenen traves, imagineu-vos el difícil que serà quan se'ls hi posin. El home sharing mou a un gran nombre de persones a Barcelona, i el més importat, per TOTA Barcelona. Fa que no només hi hagi gent al centre de la ciutat i vegis sempre el mateix, sinó que fa que la gent de fora de la nostra ciutat descobreixi els nostres barris, el dia a dia de les nostres vides, el bar de la cantonada on van tots els veïns a prendre el cafè, a la fruitera tan agradable del carrer de sota i aquella petita plaça on juguen els nens i nenes en sortir de l'escola a la tarda. Aquestes coses només es poden descobrir quan un desconegut entre a casa d'un altre i veu els seus mobles, els seus plats i els llibres que ha acumulat tota la seva vida. Perquè finalment aquell desconegut que va entrar el dilluns al matí i al qui li vas deixar les teves claus, surt el divendres a la tarda donan-te les gràcies com un conegut de tota la vida. No limiteu compartir entre nosaltres, perquè és la part més humana de l'ésser humà.

  • Usuari2

   11 de Març de 2017

   Bona tarda. El meu nom és Carme, tinc 55 anys soc divorciada i tinc dos fills, un d’ells universitari i faig Home Shering. Tenir l’opció de poder compartir la meva llar amb viatgers m’ha permès poder cobrir l’hipoteca de casa i d’altres despeses que ,amb el meu sou només, no hagués pogut fer front. Pels meus fills i jo mateixa és una experiència molt enriquidora que ens permet conèixer persones d’arreu del món amb cultures molt diverses, cosa que ens ha fet mes tolerants i molt més oberts. Els meus hostes són persones respectuoses que s’han adaptat perfectament a casa i a la nostra comunitat. Tenim xerrades, compartim de vegades algun sopar, els ajudo a descobrir la ciutat i els recomano que coneguin el barri: les botigues que tenim al voltant, els restaurants, etc d’aquesta manera als meus veïns botiguers també els ajuda a viure. No tot és el centre de Barcelona, també tenim els nostres barris que son macos de conèixer. Per descomptat, jo faig la declaració de la renda amb els ingressos que tinc . Jo vull dormir tranquil.la i no tenir ensurts, a més crec que és el que s’ha de fer Jo els demanaria que ens veiessin com el que som, famílies que compartim la nostra llar, tal com feien els nostres iaios, i quan debatin la nova regulació turística, tinguin en compte les nostres exposicions, de ben segur els ajudarà a ser mes justos i entendre el perquè de tot plegat. Moltes gràcies

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Bon dia, Senyors crec que no és tant difícil buscar una fórmula per regular aquesta situació. Altres ciutats d'Europa ja saben conviure amb plataformes d'activitats d'economia compartida com Airbnb. Tan sols s'ha aplicat unes condicions de sentit comú. Si en un pis no hi ha ningú empadronat i/o es lloga per setmanes durant tot l'any, que s'obligui a tenir una llicència turística i pagar els impostos que els pertoca. Si vareu pendre la decisió de no facilitar més llicencies turístiques, sigueu conseqüents i sancioneu a qui no apliqui aquest sentit comú. El problema que promou airbnb a Barcelona no és l'economia compartida ni Home Sharing, és la multitud de pisos il·legals que estan destinats únicament al turisme, creant una especulació dels preus dels pisos de lloguer i una competència deslleial. Qui vulgui dedicar el seu pis exclusivament al turisme, que ho digui pel seu nom i el faci un hostal. Moltes gràcies

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Ustedes, el Gobierno de Cataluña están ahora planeando una reglamentación turística que considere la posibilidad de compartir nuestro hogar en una actividad profesional. Si se aprueba este decreto, las personas encontrarán restricciones muy fuertes para seguir compartiendo la casa en la que viven. De nuevo y como siempre solo grandes empresas con mucho dinero podran realizar dejando como siempre a los de a pie pagando multas, pagando impuestos y pagando todo el estilo de vida del 1% de la poblacion.   Los hoteles claramente están presionando para que dejemos de compartir nuestra casa y están promoviendo leyes que son perjudiciales para los ciudadanos. La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, ​​a través de su plan urbanístico recientemente publicado, están impulsando un modelo turístico que beneficia a las grandes corporaciones, de nuevo como siempre, sobre los ciudadanos.   El Ayuntamiento incluso ha impulsado una campaña totalmente demencial de desinformación y ha alentado a los vecinos a denunciarse mutuamente, lo cual es casi estalinista o método STASI usados en los anyos 50 y 60 del siglo pasado, como es posible que una ciudad como Barcelona use esos metodos???.   Yo con 43 anyos y 2 carreras estoy totalmente fuera de la sociedad, ni casada, ni familia, mis padres murieron, no trabajo desde hace 5 anyos y la oficina de empleo no me ha llamado ni una sola vez para proponerme nada. Demasiado mayor con 43 anyos para todo. El Gobierno no me proporciona nada, ni siquiera un mínimo. Lo unico que tengo es mi piso, que adquiri en tiempos de bonanza cuando tenia trabajo, pero los ladrillos no se comen. Hubiese perdido mi piso en post de un inversor sueco, frances o ingles sino fuese por el homesharing, . Yo vivo ahi y estoy empadronada ahi pero he sido sometida a un escarnio por parte del ayuntamiento en los ultimos 2 anyos, 3-4 expedientes millonarios abiertos y una persecucion en toda regla. Stress y ansiedad y un deterioro constante de mi vida, vivir con miedo a abrir la puerta, eso es en serio. Me gustaria que a los Urdangarines y los de los implicados en papeles de Panamá y a los Pujol les hicieran el seguimiento que a una pobre mujer como yo le han hecho. Lo que quieren es que venda mi piso para pagarles las multas millonarias que imponen y seguir robando con máxima impunidad? Es eso el modelo que persiguen? El único dinero que recibo es proviniente de compartir mi apartamento y unos 600 Eur al anyo de escribir articulos culturales, sector que la ciudad apoya ZERO tambien. Lo que nosotros hacemos no es alquiler turístico ilegal, es homesharing. Pero pareciera que a las autoridades les da lo mismo y nos pintan como los representantes del "demonio" de la gentrificación. Mis inquilinos son respetuosos, mis vecinos me apoyan y nunca he tenido problemas. Mis inquilinos están ávidos por vivir y experimentar la ciudad como un local. Suelen consumir en los establecimientos del barrio que yo les recomiendo, tengo negocios originales y pequenyos a mi alrededor de gente que igualmente se esfuerza y no pierde las energias, negocios de proximidad, km 0, fuera de ZARA H&M y Mcdonals o Starbucks, que tambien tienen serios problemas para sobrevivir . Los comercios, bares y restaurantes de la zona se ven beneficiados por esta clientela. En mi calle, pequenya calle del RAVAL ya hay 3 hoteles, y en el barrio al menos he visto obras de otros 10, que se suponen que son legales y a los que nadie demoniza ni multa. Me parece hipócrita que se nos equipare con corporaciones y empresas hoteleras. No sería justo que se nos aplique la misma regulación o nos pongan limitaciones a alquilar la habitación que tenemos en nuestro piso.   La distribución compartida P2P (persona a persona) ayuda a miles de familias catalanas a llegar a fin de mes y poder quedarse en su casa y sus vecindarios. Seguro que el compartir el hogar necesita reglas claras y proporcionadas. Hay empresas que tienen 10-20 apartamentos pero se han encargado de conseguir licencias y seguro q no les pasa nada. Es bastante facil detectar si es HOME SHARING o no, un simple empadronamiento y solo 1 propiedad compartida en la ciudad. Yo pago impuestos declarados de los ingresos de ese alquiler de habitiaciones desde 2012.   Creo que HOGARES COMPARTIDOS como actividad NO debe ser considerada como una actividad profesional, sino como economía compartida, de colaboración. Los tiempos cambian y Barcelona debe adaptarse. Este lobby y el intervencionismo tanto del goboerno y de grandes empresas no son buenos. Las plataforma digitales son imparables y conectan a las personas. Quieren volver a metodos feudales, tal vez prohibir internet? Cobren a las plataformas intermedias lo que tenga que cobrar por ejercer la actividad, impuestos, tasas lo que sea pero no axfixien a los USUARIOS. Por favor, dennos una oportunidad y ayúdenos a nosotros a la gente y a la poblacion a regular esto adecuadamente en vez de procesarnos peor que si fuéramos criminales. Dennos una oportunidad. Saludos

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Hola tinc un HUT tot i que considero que el compartir la casa cedint una habitació és una de les millors maneres de viatjar, conèixer i fer conèixer un pais. Es una millor manera que qui ens visita tingui un comportament millor i inverteixi els seus diners d'una manera mes justa arribant a comerços de caire mes populars i de barri. Vaig llogar una habitació en una recent visita a Munic i allà el homesharing està permès i en canvi el que serien els HUTs no. Ja que el primer manté a la gent en els seus barris mentre que els apartaments turístics augmenten els preus dels lloguers i expulsen justament a qui més ho necessita. Per tant demano que us mireu amb bons ulls la regulació del homesharing i no la considereu una activitat professional tot, està clar, vigilant i inspeccionant que no es cometin abusos ni que es doni gat per llebre.

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Airbnb ens ha enviat un correu conforme voleu posar una llei fent que convidar gent a casa a canvi de tenir un benefici extra a final de mes, es faci d'això una activitat professional. No estic gens d'acord, ja que estic treballant per tenir un "sou digne", però amb les despeses que hi ha en un pis de lloguer i més a Barcelona, és impossible. Ja ens treuen diners per tot arreu com per ara convidar gent a casa i poder arribar a final de mes amb aquests diners extres sigui un ingres que haguem de declarar. Prou ens retenen ja a les nòmines i prou declarem cada any a la renta. Si tants problemes tenen els hotels que baixin els preus! Apart, no tothom ho fa per tema diners, a la gent ens agrada tenir convidats d'arreu del món i tenir intercanvi cultural! Com a catalana, jo i molts catalans, si us plau demanem que es repensin aquesta llei.

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   En un mundo tan vacío y necesitado de vocación, donde el trabajo y las rutinas no nos permiten disfrutar de nuestras familias (tengo dos hijos hermosos de 4años y 11 meses), veo en la economía colaborativa la gran oportunidad para volver a las raíces, para desestructurar las 12 hs que pasamos fuera de casa para atender a nuestras obligaciones laborales. Me gustaría poder compartir mi casa, siempre desde el respeto a los demás, respeto q se refleja en el descanso de los vecinos y pago de mis impuestos. Por favor, reflexionen sobre el tema.

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Estimado Representante del pueblo, Le envío este mail, como quien envía un mensaje en una botella, con ilusión pero también incertidumbre de saber si será de utilidad. Como representantes de los ciudadanos les animo a que dejen de hacer leyes que limitan la libertad de los mismos y benefician claramente a las grandes empresas. Señores en sus manos esta pensar en todos los individuos de a pie, y no ceder ante las presiones de aquellos que tienen más y que por tanto pueden hacer oir su voz más fuertemente. La economía colaborativa es un avance para todos que elimina barreras y nos lleva a un consumo de bienes más eficiente. Vamos a necesitar una nueva clase política, que busque el avance a través del incentivo de las nuevas tendencias y no las prohibiciones. ¿Necesitamos más grandes hoteles, bloques enormes de cemento impersonales donde nadie habla con nadie? ¿Quien devolverá a los taxistas el dinero de unas licencias sobrevaloradas cuando venga el vehículo autónomo? Dejen ya de hacer política para las grandes corporaciones y sus grupos de presión, dejen ya de pensar en los frenos al cambio y apuesten por una evolución sostenible de libertades. Para mí que nací justo cuando moría Franco, creo que ahora hay menos libertades que entonces. No podré alquilar mi vivienda a quien quiera, tampoco podré conducir mi coche, ni divertirme y conducir porque tendemos a tasa de alcoholemia cero, tampoco me quedará claro qué drogas son legales y cuales no porque va en funcion de los paises -por citar alguno digamos Amsterdam- y sin embargo tendré una población drogada con anti-depresivos. Cada vez la costa será más fea porque se apostará por los grandes hoteles para explotar la playa.... Pero quizás algún día la clase política esté para guiar a los ciudadanos a la libertad, y no hacia los intereses de las grandes empresas que nos esclavizan. No se si esto servirá de mucho o poco.... no cedan ante las presiones de los grupos económicos para restarle libertad a sus votantes...y tampoco manipulen a los mismos con desinformación. Atentamente, javier

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Alojar a un huésped siempre ha sido una actitud humanitaria de primer orden: hay toda una cultura de respeto al peregrino, al extranjero. La oferta de tu casa para alojar a un huésped, al estilo de los bed-and-breakfast, puede suponer un complemento para gente con pocos ingresos. Siempre que se limite a casos personales, no creo que deba perseguirse, sino protegerse.

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Soy vecino de Barcelona, soy mil eurista, no llego a fin de mes y NO ALQUILO HABITACIONES EN MI PISO!!!! Pido a los politicos que prohiban, multen sancionen a todos los pisos turisticos ilegales con las sanciones mas altas, hay que pillar a esta gente por donde mas les duele por donde son debiles > el bolsillo, EL DINERO. Soy vecino de la ciutat vella de un pis de alquiler y el propietario me quiere echar todos los meses para especular, soy el ultimo de alquiler de mi finca, he visto a todos mis vecinos de alquiler marchar, a las tiendas bajar percianas para abrir souvenirs y segways, soy el ultimos de los moicanos tratando de sobrevivir en mi barrio. Me asomo por la ventana y veo que todos mis vecinos han marchado y solo hay turistas al centro del barrio gotico. Nos convertiremos en Venecia pronto RUEGO MULTEN Y SANCIONEN A AIRBNB POR NO SOLO PROMOCIONAR PISOS SIN LICENCIA SINO POR COBRAR COMISION DE UNA ACTIVIDAD ILEGAL Y QUE DEVUELVA TODO ESE DINERO DE AÑOS DE ILEGALIDAD AL ESTADO PORQUE ES ILEGAAAAAAAL y los que tambien hacen el mismo negocio sabiendo que ocultan dienro al fisco tambien! AIRBNB ES UN PROXENETA DIGITAL Y a toda esta gente que quiere dar lastima diciendo no llega a final de mes, que tienen hijos pequeños y les ayuda el dinero. Pero que es esto??? En vez de alimentar la especulacion y hacer dinero negro sin declarar porque no votais a favor que se destinen viviendas sociales a lso que decis no podeis pagar, si hay ayudas a pagar la hipoteca y el aquiler, si no pagais impuestos, menos servicios y guarderias tendreis para vuestros hijos, se puede ser tan tan sinico????? Se puede poner de excusa a los hijos, a compartir a todo por ganar dinero facil negro y contribuir a lo que esta sucediendo en al ciudad? Si tienes hijos y tienes problemas pues se va a servicios sociales, como hago yo, yo no alquilo habitaciones a turistas. Si quieres compartir con el mundo pues vas a hacer ayuda comunitaria y ayudar y compartir con los demas de forma real Aqui se esta hablando de utilizar un bien vital como es la vivienda como instrumento de especulacion con el solo proposito de ganar dinero y no solo eso sino ni declarar por ello. NO A LOS PISOS TURISTICOS SI A LA VIVIENDA SOCIAL Y EL ACCESO A LAS PERSONAS AL A VIVIENDA

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Somos una familia de cuatro miembros. Mi mujer de 51 años era empresaria y tuvo que cerrar la empresa de traducciones que fundó junto a su padre y su hermana. Yo tengo 58 y la crisis, hace 10 años, puso punto final a mi carrera profesional. Ni ella ni yo tenemos esperanza de encontrar trabajo ni posibilidades de arrancar un nuevo negocio. Mi hija mayor va a la Universidad. Mi hijo pequeño, a la escuela. Somos tan afortunados de que disponemos de un piso que podemos alquilar a turistas para sacar un dinero que nos permite pagar la universidad y el colegio de mi hijo. Las tasas universitarias no podría pagarlas de otra forma. Para nosotros, esta opción es un salvavidas. Regularlo como si yo fuese un profesional y gravarlo con impuestos excesivos es poner dificultades a nuestra vida. Supongo que el nuestro no es el único caso en que el alquiler turístico representa un respiro económico. Por favor, no recorten más. Los ciudadanos ya hemos sufrido suficiente las consecuencias de la crisis y la inoperancia del gobierno de España. Sincerely, Ignasi Raventos

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Regular? las plataformas lo regulan todo, nos protegen como huésped y como propietario, las valoraciones también son en doble sentido. Pagamos por la licencia y pagamos IVA trimestral, Mi madre de 80 años, con una pensión de 750€ se encuentra viuda, toda la vida pagando su piso y ahora no puede mantener su patrimonio. Alquilando, hemos podido mantenerlo, mejorarlo y ella ha ganado en calidad de vida, pudiendo permitirse algún viaje al Imserso. En muchos países la gente mayor alquila sus habitaciones a estudiantes para complementar su pequeño sueldo. Yo regulo quien entra en mi casa, yo hago todo el trabajo desde las plataformas que me consiguen clientes, mantengo mi perfil, atiendo a las solicitudes, mejoro las fotos, limpio, ordeno, lavo la ropa yo me lo gestiono, lo que ustedes SI deben es regular es el turismo que no interesa a mi ciudad, webs de precio cerrado, donde todo vale. En mi ciudad NO todo Vale; Y si en vez de regular... que suena a pagar más...por mi parte del pastel, pudiesen favorecer y PREMIAR que hagamos un buen trabajo de atención al cliente, un nuevo modelo de economía, yo he conocido a gente que no podían ni pagar la escalera y ahora llevan al día sus pagos gracias a que ha mejorado su economía, derramas a las que no podían hacer frente, han reformado fachadas gracias a ese dinero extra, familias con hijos pequeños que pueden reducirse la jornada laboral para atenderles mejor gracias a esta fórmula, incluso gente mayor compartir su casa con estudiantes y toda la compañía que aporta a no sentirse sólo, revitalizar otros barrios que no pueden llegar a obtener ningún beneficio y por supuesto, estar orgulloso de tu Ciudad porque empiezas a formar parte de ella cuando llegan tus huéspedes. Lo mejor es que el alquiles es de un corto periodo, máximo un mes. Pero no pueden contar que los tenemos alquilados 365 días al año como cualquier habitación de Hotel, no, con un poco de suerte alquilas una semana o dos al mes, entonces regular sí, a gente indeseable, turismo de "botellón" y juergas, pero a nosotros permitan que sigamos atendiendo encantados a familias que no podrían pagar un hotel y no podrían viajar si no fuese por estas plataformas. No somos un problema para los hoteles somos la solución al turismo que ellos no pueden atender. Deben vernos como un parte de un turismo responsable que nosotros gestionamos y que también deja buena parte de sus ahorros en nuestra ciudad, mejorando fachadas, mejorando nuestras casas, mejorando nuestra calidad de vida. Gracias

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Hola, em dic Dolors i tinc 59 anys. fins a l'any passat vaig estar compartint pis a Sant Andreu del Palomar i aquest any ho faig a Navas. Degut a una operació d'esquena necessitava canviar a un pis amb ascensor, això només m'ha estat possible gràcies als ingressos generats amb el home sharing. Porto dos implants de titani a la zona lumbar i no se quin sera el meu futur professional, el fet de compartir el meu pis em dóna una seguretat material que d'altra manera no tindria. A l'anterior escala tots els veïns erem com una familia i quan vaig marxar em van felicitar per lo bé que havia portat el tema del lloguer de l'habitació i em van dir lo molt educades que havien estat amb ells totes les persones que havien compartit el pis amb mi.Per la seva banda, aquets, agraïen poder tornar totes les tardes a un barri tranquil on podien relaxar-se, fer les compres i prendre quelcom, sense les aglomeracions del centre. Som molts els que necessitem una legislació justa del home sharing i jo tinc fe en els meus polítics de que això serà així. Atentament:

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Hola, En el nostre cas, l'Airbnb ens ha servit per llogar l'habitació de la meva filla mentre ella era d'Erasmus a Anglaterra. Amb aquests diners hem pogut pagar la seva habitació a UK. L'Airbnb no es pot considerar una activitat professional en tots els casos, som moltes les famílies que l'útilitzem amb altres finalitats.

  • Usuari2

   13 de Març de 2017

   Hola, em dic Mercè i voldria comentar una mica el home sharing. Jo fa molts anys que ho faig, tants com 25!! He tingut a casa bàsicament estudiants; al principi anava a penjar a les cartelleres de les universitats. Visc a Barcelona en zona cèntrica i sempre he tingut èxit. La vida canvia, ara ja és fa tot per internet, hi ha diverses pàgines, algunes més exitoses que d'altres, però l'essència es la mateixa : poder compartir el pis, així tens uns ingressos i també una companyia. Una altre canvi és el turisme, la gent viatge, i molt el que busca en aquests viatges es compartir amb la gent autòctona, i potser una altre dia seran ells qui acolliran... Bé, voldria que les lleis no es facin només en benefici dels hotels i tota l'especulació turística, sinó que es pensi en els ciutadans que també volem seguir vivint i compartint, com sempre hem fet. Afegir finalment que, tot i que no ho he fet massa, he acollit a casa a través d'airbnb, i he anat a Viena a través d'airbnb, i opino que aquesta nova manera de viatjar i compartir és fantàstica! I és bo que els ciutadans ens en puguem beneficiar també! Som al Segle XXI . Gràcies Mercè

  • Usuari2

   14 de Març de 2017

   Apreciats politics En primer lloc si jo tingues el vostre sou tambe aniria a un hotel, pero com q tinc l'extranya creença q coneixer cultures ( viatjar ) es enriquirse he d'anar en plan baratet.... baratet. A mes des de dins una casa viscuda, coneixes costums, practiques idiomas i coneixes diferents cultures. Al novembre vaig anar amb airb&b a Holanda ( Heindhoven, Amsterdam i Rotterdam) i a cada casa vaig apendre coses diferentes de les costums locales. Ja q tenim una sous de merda, almenys q podem coneixer món .....Estic segura q aixo ho pensa el jovent i no tan (en tinc 36) de tot Europa. Si heu llegit la carta sense llençarla....Gracies. Atentamente, Eva

  • Fotocarnet

   14 de Març de 2017

   Soy Tiziana, tengo 44 años, soy soltera y mi familia vive en Italia. Comparto 1 habitación en mi casa desde cuando he perdido mi trabajo, sin esto no podría pagar el alquiler y me tendría que ir de Barcelona. Hare todo lo que puedo para quedarme porque amo esta ciudad que es parte de mi y yo de ella. Además mientras estoy buscando trabajo me estoy formando con cursos que la administración (SOC, Barcelona Activa) ofrece en sectores donde hay ofertas de trabajo pero no hay suficiente personal calificado (el año pasado me he sacado el certificado de profesionalidad en desarrollo web) y he montado mi propia web de cosmética natural y de masajes y estoy buscando trabajo en este sector. No sé porqué la gente se queja de que le robo su casa porque no conozco ningún catalán que quiere venir a vivir en calle Robadors donde vivo yo, por eso encontré el piso aquí, en compenso a mi me gusta y a mis huéspedes también porque’ hacen una experiencia en la Barcelona autentica y es lo que quieren, no son turistas pero viajeros como yo. Cuando la gente me dice que se gana mucho dinero les contesto: “porque no lo haces tu también?” y la respuesta es siempre la misma: “yo no quiero poner a nadie en mi casa, es mucho trabajo y hay que tener paciencia con la gente”. Esta es mi casa, me gusta abrirla a quien quiere respectar a mis reglas (2 paginas de reglas!!!) pero no quiero compartirla con alguien fijo, no soy una estudiante y es la primera vez en 30 años que me quedo sin trabajo y no ha sido por mi voluntad. Estoy luchando para que se diferencie entre el alquiler de negocio y el "home sharing" que es otra forma de turismo, más sostenible y que ayuda a los ciudadanos, vecinos y negocios del barrio y no al revés como algunos interesados (por temas políticos, de dinero e/o de mal vecindario) quieren hacer creer a la opinión pública. Pagamos los impuestos en la declaración de la renta, además de manera desproporcionada (si lo comparamos con los negocios) porque no podemos desgravar la nuestra labor (no pudiendo emitir factura por el trabajo que hacemos). La gente que vive conmigo se porta fantásticamente además que la primera regla de la casa que tienen que aceptar, antes de reservar, es que si los vecinos se quejan lo echare de inmediato. Los vecinos están al corriente de que alquilo una habitación en mi casa, porque los he informados yo y me han dicho mil veces que no solo no les molesta pero que no se han dado nunca cuenta. Las tiendas y los bares del vecindario están también encantadas con el trabajo que nos les damos. Por fin la actividad de "home sharing" (hogar compartido) ha siempre existido, la única diferencia es que ahora esta en internet y antes no. No puedo pensar que en mi ciudad favorita y en una de las mas conocidas en el mundo, se piense eliminar esta tipología de alojamiento. Invito a los políticos a quedarse en mi casa gratis para que vean de lo que se trata. Yo hace mas de 30 años que cuando viajo voy a casa de locales a dormir, para mi viaje=experiencia de vida en otro pais, y me gusta compartir y ayudar en lo que puedo a la gente que lo necesita y que hace lo que puede para no pesar en los demás. Por eso y porque creo que el mundo puede seguir solo de manera sostenible y odio malgastar, amo la sharing economy (economía compartida) en todos sus aspectos de hecho soy usuaria de bla blá car, uber, socialcar y me gustaría tener casas donde se comparte áreas comunes, como lavandería, solárium, espacios lúdicos, para colaborar entre personas, ahorrar energía y disminuir gastos inutiles.

  • Usuari2

   14 de Març de 2017

   Hola! Me gustaría aportar mi granito de arena. Soy anfitriona en la plataforma Airbnb desde hace unos meses. En el mundo globalizado en que vivimos, cada vez somos más las personas que tenemos el ideal de vivir en confianza y compartiendo con los demás. Este ideal, a la hora de viajar a otra ciudad o país, puede traducirse en formar parte de una red de viajeros dispuestos a compartir su hogar y su forma de vida. Se trata de un sistema diferente al que nuestra sociedad está habituado, alejado del contacto meramente profesional con las numerosas e indispensables entidades con oficio turístico. Al hospedarse en el hogar de una persona, y compartirlo con ella, uno entra en contacto directo con la esencia de la mentalidad y forma de vida de la sociedad que está visitando. Y al acoger un huésped en el propio hogar de uno, el anfitrión obtiene una experiencia próxima al viaje sin moverse de casa, y llega incluso a crear amistades. La filosofía del home sharing es ésta y no otra. A nivel económico, aporta además la posibilidad a muchísimas personas en situación de dificultad económica, de mantener su domicilio o sencillamente de llegar a final de mes. En otros ámbitos económicos se ha demostrado hasta qué punto existe mercado para todos los actores que operan en cada segmento, sin representar competencia ni mermar el volumen de actividad de cada caso. Los ingresos económicos procedentes del home sharing, además, pueden y deben aportar a la economía común mediante su inclusión en la declaración de renta individual del anfitrión. Con ello, pasa de ser una actividad colaborativa a convertirse en una actividad que enriquece a toda la sociedad, incluso económicamente hablando. En resumen, se trata de un "win-win", para utilizar este término tan de moda, y en este caso tan adecuado. Creo que es bueno regular un sector, por aquello de aportar claridad. Sin embargo, me inquieta que la administración pueda o deba opinar sobre si debo o no acoger huéspedes en mi propia casa. Me inquieta también que dicha regulación pueda representar un coste adicional (vía tasas, impuestos...) ya que soy consciente de tantas y tantas personas que dependen de estos ingresos extra para subsistir. Al final se tratará de definir si esta actividad es no es una actividad profesional. En mi humilde opinión NO LO ES. Es economía colaborativa. Y no reduce ni compite con la actividad profesional turística de las demás entidades del sector. Espero que mi opinión pueda serles de utilidad a la hora de establecer esta normativa. Muchas gracias!

  • Usuari2

   14 de Març de 2017

   Desde que es más rentable alquilar una casa por días o semanas a turistas que alquilarla de manera legal a residentes, la vida en la ciudad se está poniendo imposible. Tengo amigos que ya han recibido notificaciones de desahucio que solo pueden parar si aceptan una subida brutal en su alquiler. Una subida que muchas veces no podemos asumir o que, de asumirse, limita el resto de nuestra vida. Se acabó el bajar a cenar al restaurante de la esquina, se cena en casa. Se acabó ir al cine. Se acabó gastar en los muchos negocios que los emprendedores siguen atreviéndose a abrir hoy en día. Y empezamos a huir. Nos rendimos, cedemos la ciudad a los turistas y nos largamos. Porque no podemos vivir así, porque estamos cansados de subidas indecentes y de amenazas y coacciones, cansados de tener cada tres días vecinos nuevos, que muchas veces alteran la paz de nuestras comunidades. Por eso, aunque no sea lo más habitual, yo quiero dar las gracias a todos los que están luchando contra esta forma de destruir una ciudad que muchos hemos hecho nuestra después de muchos años aquí (14, en mi caso). Esta ciudad es mi hogar y no quiero que me echen. Gracias por luchar porque no nos echen. Atentamente, María

  • Usuari2

   14 de Març de 2017

   Sóc jubilada i propietària d'una casa a Salou. És una segona residència, on he invertit els estalvis de tota la meva vida. El seu lloguer ocasional, em permet actualment pagar la seva hipoteca, a més d'obtenir un petit complement per la meva pensió. És l’únic estalvi que tinc després de tota una vida de treball. Ho faig tot tota sola. És la única forma que em surti rendible. El primer any que vaig decidir llogar-la durant els mesos d’estiu, vaig posar el lloguer en mans d'una empresa turística. Va ser una experiència desastrosa. El seu benefici era més del 40% del preu total del lloguer, mentre que jo veia com la casa s'anava deteriorant... i totes les despeses de manteniment, desperfectes i cost de serveis com llum, aigua, aire condicionat, etc., anaven al meu càrrec. El negoci era per ells, no per mi. Jo no guanyava ni un duro. Era pura desesperació. Veia impotent com ells que no arriscaven res, guanyaven diners amb la meva propietat mentre aquesta es deteriorava. El rendiment que obtenia era pràcticament nul, i no podia invertir res en millorar la casa. Vaig calcular que en 5 anys la cobdícia de l'empresa arruinaria la casa i a mí. Vaig buscar una segona empresa turística i els resultats van ser similars. L’empresa turística cerca rendiment a curt termini, si es malmet la casa, es malmet la meva propietat, no la seva. El més important per ells és tenir beneficis econòmics a curt plaç, no vetllar perquè la propietat millori. Al final, els dies que feien el “chek-out” anava jo directament a fer-ho ( és a dir feia el seu treball gratuïtament) per tal de revisar correctament com quedava la propietat. A més, els pagaments que m’havien de fer s’endarrerien sense jo poder fer res, mentre jo tenia que estar al dia del pagament de tots els serveis. Van ser moltes les discussions i també les desil.lussions que vaig acumular. Al final, vaig decidir provar sort, i treure’m de sobre aquelles garrapates que només xusclaven del meu patrimoni. Des que ho faig jo directament, la meva situació econòmica s’ha estabilitzat. A més, la qualitat del servei ha millorat moltíssim. Rebo personalment als meus clientes, sóc una amiga per ells, no una empresària. Jo els cedeixo un temps la meva casa i ells m’ajuden a mantenir-la en condicions i a tenir un petit complement de la meva pensió. Estic a la seva disposició les 24 hores. Molt diferent d'una empresa amb hores d'oficina. I els clients ho agraeixen molt. A més, aquesta casa no entraria mai en un mercat de lloguer anual, perquè no vull prescindir d’ella, jo continuo gaudint de la meva casa, la reservo per als meus dies de vacances i per compartir-la amb família i amics quan cal. També viatjo molt per Europa allotjant-me sempre en cases... i m'encanta viatjar així. Ho he fet sempre. També els països de la UE volen regutlaritzar aquest lloguer com una activitat professional , o això és una mostra del que ens espera en una Catalunya independent...? Crec que cal regularitzar el sector, evidentment. Però no oblidin mai que tots els interessos han de ser compatibles i que som molts els ciutadans que gràcies a aquest tipus de lloguers ocasionals ens podem permetre guanyar una mica de qualitat de vida. I no és una activitat professional. Jo no sóc cap professional del lloguer i tampoc ho necessito ser per tenir la meva casa en perfectes condicions, rebre els meus clientes com si fossin els meus amics i empatitzar amb ells quan tenen alguna necessitat especial. En més d’una ocasió els clients m’han invitat a sopar ... en la meva pròpia casa...! I la relació amb molts d’ells es continua mantenint durant molt de temps. No protegeixin els lobbies turístics. Sé que des fa uns anys estan pressionant. Ni vostès, senyors polítics, ni aquests lobbies aconsegueixen enganyar ningú. La meva experiència com a propietària amb aquestes empreses turístiques va ser nefasta, no em van aportar cap valor afegit, i recordo aquells anys com si hagués estat saquejada totalment. I per cert, quan parlen “d’econòmia col.laborativa” no estan parlant de res nou. Des de jove he viatjat amb el “bed&breakfast”... i d’això ja fa una pila d’anys. No sé la raó de perquè, ara, perquè Barcelona sembla tenir problemes de concentració turística, aquest tipus de lloguer el volen presentar com un problema, quan en la resta de Catalunya no ho és. Entenc que Barcelona ( o millor dit alguns barris de Barcelona) té problemes amb el seu turisme. Crec que la situació no es gaire diferent del que he observat al centre de París, Londres, New York... i no diguem ja Venècia...! Bé, com a ciutadana plantejo que Barcelona resolgui els seus problemes de concentració turística, però ¿Pensen realment que posant traves a aquest tipus de turisme ocasional ho aconseguiran? Toledo, per exemple, durant el dia està “a petar”, però per les tardes, a partir de les 20h., resta abandonada. Tothom pernocta a Madrid o als voltants... Volen millor una ciutat turística així? On ningú pernocti a Barcelona? En qualsevol cas, quedi clar, que Barcelona no és Catalunya i per tant sol.licitaria que s’ens deixi en pau a la resta dels ciutadans del "territori", especialment als municipis turístics on aquesta pràctica de llogar ocasionalment forma part de la seva gènesi i funcionament habitual.

  • Usuari2

   14 de Març de 2017

   El home sharing ajuda a mil.lers de familíes a Catalunya per poder arribar a final de mes i poder continuar vivint a les seves cases i barris, però a la vegada entend que el hom sharing necessita regles clares i proporcionades. Proposo una legislació que reguli el home sharing i que no sigui aquest considerat una activitat professional.

  • Usuari2

   15 de Març de 2017

   Buenos días Soy Alejandro, inmigrante, arquitecto de 53 años y siempre he vivido de mi profesión en todos los países en los cuales he residido, y en Barcelona desde los últimos 17 años haciendo mis aportes y pagando mis impuestos. En los últimos años, debí cerrar mi empresa desde la cuál, en su momento, di trabajo a mucha gente. Actualmente realizo otra actividad, pero apenas llego a fin de mes. Siendo usuario del sistema home-sharing como huésped, tomé la decisión de pasar a ser anfitrión y recibir viajeros en casa. Inicialmente fue mi forma de poder seguir pagando el alquiler y no tener que dejar mi casa y el barrio de Gracia donde me siento tan bien acogido desde hace 7 años. Compartir mi casa implica que cedo la habitación principal por unos días a mis huéspedes y duermo en el vestidor. Renunciar a disfrutar de mi casa al completo, en mi caso es una necesidad, si bien tiene mucho de positivo y es una muy buena forma de socializar y ampliar miras, conocer idiosincrasias y en cierta forma “viajar”, en estos momentos que me es imposible hacerlo como lo hacía antes. Considero que educa y enriquece a la persona, lo cual vuelve directamente a la sociedad y su entorno. Vivo en casa y recibo invitados. Comparten mi vida y relaciones por unos días. Les guío a conocer algo más que paella y sangría por 60€ en las Ramblas. La gente que recibo en mi casa bien podría alojarse en un hotel, pero ésta es una forma distinta para adentrarse en nuestra forma de vida dentro de la ciudad. Se hace turismo de barrio y consumo en los comercios de proximidad, lo cuál beneficia a todos, sumando que es una alternativa sostenible. Mis invitados respetan la casa, la escalera y el barrio. Me centro en recibir familias que vienen a hacer tratamientos a sus hijos, de los cuales no disponen en sus países de origen, permitiéndoles pasar ese momento de forma menos traumática al contar con una persona local que les ayuda con trámites y con el idioma. No se puede comparar el hacer esta actividad puntualmente a querer equipararnos con una actividad profesional. Por mi parte es un complemento que genera unos recursos que son declarados y pagan sus impuestos a hacienda. Si quisieran equipararnos a otra actividad sería más bien comparable a la gente que comparte su piso o reciben estudiantes por mes, los cuales no tienen ningún tipo de regulación, y aparentemente no les genera ningún tipo de inquietud, aunque no declaren sus ganancias. Entiendo que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de su recientemente publicado Plan Urbanístico, basen sus modelos de gestión en las corporaciones económicas que les permiten recaudar a favor de todos, pero creo que deberían tenerse en cuenta otros modelos colaborativos posibles, que aparte de ser de interés europeo, permitirían que los ciudadanos puedan resolver su situación económica de una forma digna, y no crear una cultura que espera que el Estado les resuelva sus problemas. No me opongo a la regulación de la actividad. Quiero suponer que lo que pretenden es una tasa turística, la cuál se podría aplicar y trasladar. Si se aprueba este decreto, habría restricciones desproporcionadas para la gente que quiere compartir la casa en la que vive. Me refiero al hecho que pretenden profesionalizarla, centrándose en permitir que solo la realicen propietarios, cuando todos sabemos que la mayoría que necesita compartir su casa somos inquilinos. El home-sharing necesita reglas claras al alcance de todos. De un tiempo a esta parte he visto que cuando la comunidad habla, los políticos escuchan, y esto se agradece. Atentamente, alejandro ADELL

  • Usuari2

   15 de Març de 2017

   Compartir la llar una activitat profesional. . . Si convido r a algu a casa tambe haure de declarar-ho , a veure si ens posem al lloc.Ficarse en la llar aliena , es un terreny que es fácil sortir escaldat, Obviament no podra haber un inspector per llar , ni de lluny , posarse en camisa d,once barras , es un fracas asegurat .Repensin la seva postura perque no guanyaran res , Ans al contrari , quedarán en evidencia i será una llei obsoleta en poc temps i impossible de cumplir .

  • Usuari2

   16 de Març de 2017

   Dear Director General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació Generalitat, MUY SENORA(E)S MI@S , ME ALEGRO QUE FINALMENTE SE VA REGULAR ESTA NUEVA ACTIVIDAD QUE NOS PERMITE A TANTOS DE NOSOTROS HACER FRENTE A LOS ALTISIMOS PRECIOS QUE HAY QUE PAGAR AQUI HOY DIA PARA OCUPAR ESPACIO . NO ES UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL . SENCILLAMENTE SE RECIBEN HUESPEDES QUE BUSCAN UNA EXPERIENCIA PERSONAL Y UN CONTACTO DIRECTO CON LOS HABITANTES DE BCN ...ES UN HUESPED QUE NO LE INTERESA IR A UN HOTEL POR ESO . COMO YO SOY EL PRIMER INTERESADO EN NO COMPARTIR MI CASA CON GENTE INCIVICA , LA TRANQUILIDAD DE LOS DEMAS VECINOS DE MI EDIFICIO ESTA GARANTIZADO . POR SUPUESTO PAGO MIS IMPUESTOS . LES ANIMO POR LO TANTO A CONFIGURAR UNA REGULACION VALIENTE , PROGRESISTA Y A LA ALTURA DE LA NUEVA REALIDAD ACTUAL , PARA QUE BARCELONA PUEDA TAMBIEN EN ESTA QUESTION (COMO YA LO ESTA HACIENDO EN TANTAS OTRAS) POSICIONARSE COMO UN GRAN EJEMPLO A SEGUIR . COMO DICE EL REFRANERO : "NO SE PUEDEN PONER PUERTAS AL CAMPO" ATENTAMENTE RAIMUND DIX Sincerely, raimund dix

  • Usuari2

   16 de Març de 2017

   Apreciados políticos. Agradeceriamos que no se interpusieran en el sharing home, es, para la mayoría, una necesidad y tener inquilinos en casa es algo que se hacia ya hace mas de 50 años. Todos tenemos derecho a poder compartir nuestra casa con quien queramos hacerlo. Deberían centrarse mas en otros aspectos como la sanidad y la educación que si que son importantes y resolver lo que han destrozado nuestro políticos y tomar medidas a los recortes sanitarias, lo he vivido en mi propia piel en el Clinic de Barcelona y es una gran vergüenza. Gracias. Meri

  • Usuari2

   16 de Març de 2017

   “François me trató como un miembro más de su familia”. Esta es la evaluación del último huésped que se alojó en la habitación que alquilo (principalmente a turistas) en mi vivienda habitual. No hay mejor demostración del por qué se debe distinguir entre particulares y profesionales. La figura del “home sharing” (habitación alquilada en una vivienda habitual) no puede considerarse como una actividad profesional porque va mucho más allá de una simple prestación de servicios: estando yo con ellos en mi casa, nos vemos cada día y necesariamente se crean enlaces afectivos que tienen repercusiones sobre la experiencia de los turistas en la ciudad. Confían en mí, escuchan mis consejos, consumen en los comercios de mi barrio y en definitiva, “viven” la ciudad en lugar de solo “visitarla”. Se marchan habiendo sido un barcelonés por unos días en lugar de haber sido un turista más. Por experiencia, sé que mi papel en la impresión que se llevan de la ciudad es inmenso. En 4 años, jamás ha habido el menor problema con mis huéspedes, nunca han causado la menor molestia a mis vecinos porque como vivo en el piso con ellos, les puedo controlar. Cosa que un profesional no podría hacer. Desarrollo esta actividad por una necesidad real: sin estos ingresos, no podría mantenerme en esta vivienda, la cual volvería al mercado del alquiler con un incremento de su precio como consecuencia. Declaro y pago los ingresos generados en mi renta anual. No tenemos nada que ver con los pisos turísticos que tanto daño hicieron a la ciudad. Somos particulares, no profesionales, que alquilamos un espacio en nuestra vivienda habitual para poder llegar a fin de mes. Y les aseguro que el turismo que fomentamos es un turismo particularmente amable y de calidad.

  • Usuari2

   16 de Març de 2017

   Creo deberían facilitar y legislar de manera justa y proporcionada en lo relativo al homesharing. Las nuevas tecnologías abren un campo de posibilidades y de negocios que no tiene sentido encapsular. Se imaginan ustedes que Barcelona sea una de las únicas grandes ciudades en las que plataformas como Airbnb no pueden operar? imaginan que efecto tendría en el turismo ? en este nuevo turismo que ya no utiliza los medios convencionales para viajar? ese turismo creciente y de calidad? ese turismo que ejerce una fuerte influencia en las redes socialesy por tanto sus experiencias tienen incidencias significativas sobre la marca de la ciudad: Barcelona. Si hablar de sus conciudadanos que a través de estos nuevos medios de economía pueden, en tiempos difíciles, sacar un rendimiento de sus activos y quien sabe si quizá pagar la hipoteca e impedir que los desahucien. Esos ciudadanos, mayoría, piden el mismo trato que las corporaciones y los lobbies a los cuales ustedes tienen tendencia a proteger mediante su acción legislativa. Hay que trabajar para mejorar estos nuevos modelos de negocio y que se integren con las ciudades de la mejor manera, perseguir el fraude y los abusos si existiesen, pero nunca poner puertas al campo!!! ¿En qué clase de Smart City están pensando convertir a Barcelona? ¿La de las palabras o la de los hechos reales?

  • Usuari2

   17 de Març de 2017

   El homesharing em permet mantenir la meva família amb dignitat, continuar visquent a casa meva, pagant els rebuts, els casals, el menjador escolar, etcètera. Els viatgers que s'allotgen a casa nostra accepten les meves normes a priori: respecte pel veïnat, per la casa i per la convivència. Volen experimentar Barcelona com si hi visquessin, s'interessen per la cultura, per la llengua, pel comerç de proximitat, les tradicions. Normalment fugen dels atractius turístics massificats i busquen els racons freqüentats pels ciutadans. Els ingressos que aporten van a parar a la meva família i als comerços del barri. És un tipus de turisme totalment respectuós.

  • Usuari2

   17 de Març de 2017

   Desde hace más de 2 años, recibo huéspedes en mi casa. Algunas veces compartiendo mi hogar con ellos, otras les dejo la casa entera. Tenía 2 anuncios en Airbnb e intentaba alternar sus estancias en base a mis necesidades económicas. La selección de los huéspedes ha sido siempre muy rigurosa: es mi casa y no voy a poner grupos de jóvenes o gente que no me da confianza y que no respetarían las reglas de mi casa y de la comunidad de vecinos. Tengo los mismos intereses que mis vecinos: quiero gente respetuosa y silenciosa. Por eso alquilo solo a familias con niños cuando dejo el piso entero, hacen una vida de familia con otras familias del edificio. Mis vecinos lo saben, tienen mi número de teléfono por si acaso, pero nunca hemos tenido problemas. Descubrí una actividad que me gusta mucho porque lo hago todo: comercial, relación con los huéspedes, el mantenimiento y la mejora del piso, la limpieza, etc.... También me viene gente de todo el planeta: ¡que riqueza cultural para mí, y eso, sin coger ni un avión! Es una actividad que me gusta, pero también que me permite ganar mi pan y favorecer la economía del barrio y de la ciudad. Los ingresos que recibo a través de los huéspedes me permiten conservar y mejorar el piso (hipoteca, pintura, aire-acondicionado, camas nuevas…) pero también comer y vivir. Las tiendas de mi barrio, Consum, Veritas, Bauhaus, Ikea, Perla Gris, El Corte Ingles, etc…. todos disfrutaron del dinero de los turistas. Y los empleados de esas tiendas también. Y los que viven del salario de esos empleados también…. De momento, he parado esta actividad por miedo de los controles que no hacen ninguna diferencia entre especuladores y gente de barrio que abre su casa a otras culturas... Mi famila me puede ayudar, por suerte, pero necesito un cuadro legal, urgentamente... Propuestas para este cuadro legal: 1- Tener libertad para operar en su residencia. Deberíamos tener derecho a recibir a quien queramos, respetando las leyes de convivencia en nuestra casa. Si hay ruido, la multa debe ser para el propietario. La ocupación de un piso debe ser respetada de acuerdo a la célula de habitabilidad. Responsabilizando así a los anfitriones y limitando el abuso de algunos de ellos que tienen varios pisos. Cada uno, de manera temporal o todo el año, podría, en su propio hogar, buscarse ingresos complementarios, y mejorar su situación económica. 2- Establecer una nueva tasa turista. Si el Ayuntamiento acepta legalizar lo que ya existe podría también disfrutar de una parte de los ingresos. Los anfitriones seguirían pagando el IRPF (recuerda que, aunque somos alegales, pagamos impuestos sobre esos ingresos), pero se podría crear un nuevo impuesto dedicado, por ejemplo, al parque inmobiliario de la ciudad. Propongo 2€ por noche por turista (todos: hoteles, airbnb etc…) al beneficio exclusivo del Ayuntamiento. Así se podría pensar un plan de vivienda aún más ambicioso que lo firmado el mismo dia que el PEUAT, multiplicar también los proyectos de metro como lo de la Zona Franca en muchas partes de la ciudad y hacerles más atractivas por los ciudadanos. ¡Tantos proyectos financiados por los turistas y por el beneficio de todos!

  • Usuari2

   20 de Març de 2017

   Ocasionalment obrim una part de la nostra llar amb l'expectativa de donar habitatge temporal a persones que venen a treballar o a estudiar a prop de la nostra casa. No ho fem ànim de lucre o d'ingressos extraordinaris. Compartim la nostra llar perquè dels dos, un ha perdut la feïna fa gairebé un any i sense dos sous regulars, és molt difícil continuar amb el nostre pla de vida: tindre fills que puguin omplir l'habitació lliure a casa. No tenim un pis turístic ni tampoc lloguem una vivenda sencera. Compartim la nostra casa per necessitats personals. Paguem les factures dels suministres de la llar, la hipoteca i no estem fent una feïna professional, ni tenim accés a les ajudes a empreses o avantatges fiscals -com desgravar l'IVA dels nostres costos-. No tenim beneficis, paguem les factures durant temps difícils laboralment, a canvi de compartir la nostra llar i una part del que significa fer vida en família. Estem d'acord amb pagar impostos per l'activitat, però s'ha de tindre en compte l'ús principal que fem de la nostra llar i des d'on es pot considerar que tenim beneficis econòmics. No som un pis turístic, ni molestem als veïns ni li fem competència als allotjaments professionals.

  • Usuari2

   20 de Març de 2017

   Desitjaria que la regulació del “Home Sharing” fos justa i permetés continuar l’activitat de les famílies que lloguen el seu allotjament principal o segona residència, això si amb la qualitat necessària pels hostes, Les plataformes a internet regulen bastant bé quest punt amb les valoracions que permeten fer als hostes sobre l’allotjament. Cal que aquests allotjaments paguin els impostos justos a la comunitat, no es pot comparar aquests hostes amb els clients que utilitzen l’hotel. Pels propietaris que només tenen un sol allotjament cal un nivell impositiu molt més reduït que pels hotels o els propietari que fan del “Home Sharing” un negoci.

  • Usuari2

   21 de Març de 2017

   Aunque apenas hace un mes que he comenzado a ofrecer mi habitación, mediante una conocida web, a turistas y viajeros, estoy muy contenta: Soy mujer, 57 años, sin estudios, con mala salud, separada hace año y medio y fuera del mercado laboral, ya ni me acuerdo desde cuándo. No sólo representa para mi un alivio económico, ya que no trabajo (ni se me ocurre planteármelo), ni cobro ninguna prestación, sino que me ha supuesto levantarme la moral y empezar a salir a flote; contactar y conocer gente que ni hubiera imaginado en mi vida: una señora sudafricana, un chico jamaicano, una joven china, otra de Nueva York, etc. Me está cambiando la vida y abriendo miras. Con mi primera huésped estuvimos hablando 6 horas seguidas, nos fue muy bien a las dos. No, esto no es una profesión, ni tengo vocación de hotel, aunque me he dado cuenta que me encanta acoger gente en mi casa y compartir con ellos lo mejor de mi ciudad (Barcelona) para que ellos también se vayan amándola... y quieran volver. Me preguntan dónde comprar miel auténtica, por ejemplo, y yo les llevo a la tienda que voy siempre, o dónde comer, dónde hacer esto, encontrar lo otro... yo veo que no sólo está siendo bueno para mí (en muchos sentidos), sino que lo es para mi entorno. Lo que veo que yo puedo ofrecer, no lo puede dar un hotel, y lo que un hotel puede ofrecer, no puedo hacerlo yo. Creo que son cosas diferentes, con público diferente aunque a veces se solape. Después de muchos años he encontrado finalmente una actividad hecha para mí: en mi propia casa, tenerla limpia y bonita, a mi aire, para dar la bienvenida a huéspedes de todas partes, según mis posibilidades, y con los que a veces compartimos charlas y experiencias; y no tengo que pagar por disfrutar de esta actividad (entonces no podría hacerla), ya que los huéspedes son los que aportan una cantidad que me permite, por ejemplo, ir arreglando cosas que estaban estropeadas, lo que redunda también en los profesionales de mi zona (electricistas, etc) Sólo espero que no se malogre esta oportunidad por razones políticas, o intereses empresariales, ya que estoy viendo que pretenden implantar leyes desproporcionadas, y complicar de tal modo el proceso de compartir habitación, que en mi caso tendría que desistir, ya que no me apaño bien con las cuestiones burocráticas complejas, a pesar que me considero medianamente inteligente, por no decir que imagino que los costes fiscales puedan exceder la compensación económica que recibimos por atender bien a un viajero que suele acabar convirtiéndose en un amigo (ya que uno a veces acaba comprando cosas para ellos, llevándoles a sitios y gastando más dinero que el que gastaría estando sólo)

  • Usuari2

   22 de Març de 2017

   A la atención de: Director General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació Generalitat, Queridos todos, Gobernantes, políticos y cargos relacionados con la gestión y ordenación de las normas que regalarán el home shairing. Con todo mi respeto... Sabéis lo difícil que es salir adelante cuando se tienen pocos recursos? Independientemente de las razones por las que cada uno le han llevado a esa situación de precariedad, hay formas dignas de tirar adelante y mantenerse a flote, diría más, de ser feliz y de enriquecer el espíritu ante las dificultades. Hacer home Shairing es una de ellas, porqué aporta recursos económicos, aproxima personas, genera relaciones interculturales reales, imposibles de vivir si se ospedan en un hotel, y contagia el amor y respeto al barrio, ciudad o país en el que se acoge al huésped. Los "Home Shairing(istas)" somos los mejores embajadores de las ciudades o pueblos, no olvidéis esto, somos los que estamos al lado de los huéspedes para acogerlos, informarles y acompañarles por los lugares más auténticos no destinados a los turistas. Les proporcionamos experiencias únicas. Por todo ello pedimos que reguléis unas normas y unos impuestos que nos permitan continuar sobreviviendo, y con ello seguir teniendo una vida digna dando servicio a nuestra comunidad. Empatía, si, os pido empatía y amor. Sin ambas cosas no nos servís para nada. No olvidéis que vuestra función es la de escuchar y dar servicio, no la de estar al lado del fuerte únicamente. Además en muchos países, con años de experiencias similares, están regulados ya y todos coexisten, hoteles y particulares, sin pensar que son competencia, porque no lo son. Por eso, tenéis que distinguir y dejar de considerarnos empresarios, regulemos todos juntos y lleguemos a una fórmula justa y viable. Las asociaciones y las plataformas saben como hacerlo, escucharles por favor! Con la confianza en que todo será posible, me despido esperanzada. Gracias por leerme y por vuestra colaboración. Saludos y hasta pronto. Sinceramente, Bernat Montse

  • Usuari2

   23 de Març de 2017

   Actualment la realitat és que tenim cada vegada més plataformes que permeten als ciutadans treballar de manera lliure i organitzar el seu temps. Per experiència en el sector dels marketplaces online, és important dur a terme una regulació que permeti aclarir l'activitat per a totes les parts ja que actualment el marc regulatori no és prou clar. Els ciutadans que exerceixin activitats per compte pròpia, sobretot en l'àmbit de serveis no saben en molts casos com dur a terme la fiscalitat dels seus serveis. Els consumidors poden tenir les mateixes garanties, en aquest punt és clau la col·laboració plataforma-administració-consumidor-proveïdor

  • Usuari2

   23 de Març de 2017

   Des de que tinc memòria a casa meva hem rebut gent: amics, amics d'amics, separats, desahuciats, a l'atur, etc. Ho va fer la meva àvia, la meva mare i després jo. Amb la situació econòmica actual, he tingut que diversificar-me laboralment, combinant les meves activitats culturals, amb un forn. Gràcies a Airbnb, puc cobrir una part fel meu lloguer i no tenir que deixar el meu pis, i anar a una habitació (que costen gairebé com un pis). Aquesta experiència també em permet traslladar als viatgers que arriben a casa, la meva experiència d'aquests 17 anys vivint en aquesta increïble ciutat (sóc argentina), també practicar anglès, i ensenyar una mica d'espanyol i català, recomanar-lis on comprar i els meus llocs preferits del barri. Us demano que tingueu en compte això, en regular la nostra activitat,que és una altra forma de viure, una altra manera de "compartir pis" de tota la vida. Una manera que des que la practico, ha estat molt enriquidora, per als meus hostes i per a mi. Si us plau, deixeu que puguem obrir les portes de les nostres cases al món, i fomentar una Barcelona de barri, cultural, artesana, com la que alguna vegada va ser. Moltíssimes gràcies! Atentament, Sol Galatro

  • Usuari2

   23 de Març de 2017

   Bon dia: Crec que en aquest tema n'hi ha que diferenciar molt entre les dues possibles situacions que són més comuns. 1.- Lloguer d'habitacions o del pis que consta com habitatge habitual. En el cas de ser propietari o en el cas de ser llogater i amb el corresponent permís de subarrendament per part del propietari, no deuria de posar-se traves, només l'obligació de fer-ho constar en les declaracions d'hisenda. Crec que amb l'actual preu dels lloguers i el difícil mercat laboral és del tot comprensible que hi hagi persones que utilitzin aquestes vies per poder tindre una font extra d'ingressos. A més a més, això farà créixer l'economia del país doncs també es consumirà més. També s'assegura que el turisme (en cas de llogar a turistes) sigui de més qualitat, perquè la gent es cuidarà de qui porta a casa seva. 2.- A les empreses o particulars que tenen molts immobles de propietat o es dediquen a comprar pisos o edificis sencers per llogar-los amb una finalitat clarament lucrativa, se'ls hauria de fer un control exastiu en l'àmbit de llicències o impostos, per equiparar les condicions als hostals, hotels, etc. També crec que s'hauria de limitar la quantitat. En l'actual globalització cada cop sortiran més empreses com airbnb o uber. Els temps canvien i n'hi ha que adaptar-se i fer regulacions que siguin justes amb les antigues formes de fer-ho i diferenciant molt bé amb la intenció amb que es fa: lucrativa i de negoci o simplement de supervivència.

  • Usuari2

   23 de Març de 2017

   Soy Begoña, tengo 55años, estoy separada y tengo 2 hijas de 18 y 21 años. Desde hace 1 año alquilo 2 habitaciones de mi piso de propiedad a turistas a través de Airbnb. Esto me ha permitido pagar los estudios superiores de mi hija que son muyyy caros. Acoger turistas en mi casa supone que yo también participo en el reparto de riqueza que el turismo genera, y en el pago de impuestos correspondientes (sin ingeniería financiera), supone integrarlos en nuestras costumbres y enriquecernos culturalmente. Ustedes participan en la elaboración de la Ley que va a regular las distintas actividades turísticas, por lo que les pido que tengan en cuenta esta realidad de actividad particular y se regule como tal. Al final usos y leyes dependen de personas como ustedes y como yo, con nombres y apellidos, que podemos juntos, contribuir a que el turismo no se masifique y los ciudadanos de a pie seamos un poco menos pobres. Ah, y una aclaración a los que mezclan el alquiler de habitaciones, que hasta ahora no está regulado y es por tanto ALEGAL, y los pisos turísticos sin licencia, que, como cualquier otra actividad ilegal debe tener su procedimiento administrativo de control y sanción, que no es nunca mandar cartas a los vecinos para que éstos denuncien "si ven turistas en algún domicilio" creando intencionadamente confusión con estas 2 actividades turísticas. Y también aclarar que los ingresos que obtenemos no son en un sobre "oculto al fisco" sino a través de transferencias bancarias que cada entidad comunica a Hacienda y nosotros declaramos en nuestra declaración de la renta. No somos nosotros, precisamente los que tenemos ingresos ocultos a Hacienda. Gracias por su interés. Atentamente, Begoña González

  • Usuari2

   24 de Març de 2017

   Querida Ada Colau, Te voté porque tu política beneficia al ciudadano a pié, como yo y como el 80% de los ciudadanos de Barcelona. Ahora me encuentro, que quieres beneficiar principalmente a las grande corporaciones hoteleras antes que a los ciudadanos, perjudicando a las personas no poder compartir casa con otras personas, sean turistas o compañeros de piso. Hay que tener en cuenta los elevados precios de alquiler en la ciudad, y que con un sueldo mínimo no se puede alcanzar a pagar ni la mitad de los dichos alquileres. Donde está tu politica social ? Sincerely, Amaranta

  • Usuari2

   28 de Març de 2017

   La "mal entesa economia col·laborativa" (aquella que encobreix una activitat econòmica i que no està únicament vinculada a l'ús compartit de béns amb familiars i amics sense benefici ni contraprestació) està esdevenint global per la facilitat d'intercanvi que proporcionen les plataformes digitals, i pel negoci "paral·lel" que està resultant per intermediaris i proveïdors i clients d'aquestes activitats econòmiques sense acollir-se ni regir-se per les mateixes regles del joc que la resta d'activitats anomenades "tradicionals". Sí a la digitalització i noves formes de comerç i intemediació que permeten resoldre les necessitats que el ciutadà (agent productor) té i comparteix. No a les activitats econòmiques que fan competència deslleial, doncs són l'inici d'un futur producte o servei de mala qualitat.

  • Usuari2

   29 de Març de 2017

   Us recomano llegiu aquests articles i treieu les vostres pròpies conclusions...molt interessants! http://www.rogersunyer.com/es/articulos/ciudades/yo-no-estoy-contra-turismo-pero/ http://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-03-24/la-casta-contra-los-propietarios-de-vivienda_1353910/

  • Usuari2

   29 de Març de 2017

   Tengo 68 años, soy arquitecto y desde que comenzó la crisis hace aproximadamente 8 años no he tenido ningún encargo. Sigo en activo y eso significa pagar mi jubilación, las cuotas colegiales, el seguro obligatorio más los gastos de mantenimiento de mi casa. Además tengo que mantener a mi hijo de 35 años con una discapacidad mental y tuve que cuidar de mis padres muy mayores hasta el año pasado. Como comprenderán con mis ingresos no hubiera podido afrontar todo esto. Por esa razón y gracias a tener una vivienda unifamiliar en el barrio de Horta pude destinar una parte a esta actividad. Las personas que han venido a mi casa se han sentido muy bien acogidas ya que les brindo mucho asesoramiento acerca de la ciudad y alrededores. Soy socio de VIA (Veïns i Amfitrions de Barcelona ) y estamos luchando para el reconocimiento de este tipo de actividad colaborativa no profesional. Desearía que se reglamentara para no seguir en un limbo jurídico. Si me impidiesen seguir compartiendo mi hogar no me quedaría otra opción que vender mi casa.

  • Usuari2

   29 de Març de 2017

   Hola, Soy alix y comparto una habitacion en mi piso de alquiler. Lo hago por que para mi, es igual que tener une companero de piso, solo que tengo muchos en un mismo año en lugar de solo vivir con la misma persona. No he encontrado a compañeros de piso por que subieron los precios de alquiler, entonces no podian permitirse vivir en mi gran piso con solo dos. Decidi probar airbnb y me gusta mucho. No lo hago como trabajo, es solo para pagar el alquiler, como si fuera un compañero de piso, como siempre se ha hecho. Y ademas de poder pagar la mitad de los gastos, descubro gente nueva e interesante, y ellos forman mejor parte del entorno. Les explico lo que hacer y no hacer, no ir en chanclas y medio desnudo por las calles, respectar los vecinos, donde comprar, participan en la economia de mi barrio y ademas les encanta vivir esa experiencia, de no ser turistas sin cerebro. Todos ganamos aqui, yo por que puedo pagar asi la mitad de mis gastos y encontrar a gente maja, y ellos por que tienen una experiencia real y pueden hacer como si vivierian en la cuidad. Es otro tipo de turismo, y para mi la unica manera tambien de poder vivir en mi piso. Mi ex pareja me dejo y no es facil con cierta edad tampoco encontrar compañeros de piso, y asi todos estamos contentos. Que sera prohibido o considerado como un trabajo me parece injusto y totalmente falso. Gracias por tener en cuenta la realidad y no solo los intereses de los que ya tienen mucho.

  • Usuari2

   29 de Març de 2017

   TInc 32 i visc a BCN des que en tenia 18 quan vaig arribar per estudiar a l'universitat. Estimo aquesta ciutat però fa pena veure com es culpa al turista i als que lloguen habitacions-pisos dels mals de la ciutat. Aquest tipus de turisme porta fent el mateix 30 anys. Resideixo en un apartament propietat de la meva familia i llogo una habitació per mitjà d'Airbnb. Bé, ara es diu Airbnb però el lloguer d'habitacions a turistes o gent que està de pas ha existit tota la vida, si més no des que existeix internet. Estic a favor de la regulació de l'habitatge turístic a Catalunya, de la creació d'una normativa per als amfitrions i que ens puguem acollir sense viure 'acollonits' amb la lleis i les possibles sancions. La pressió del lobby hoteler contra Airbnb i Homeaway és normal i comprensible: veuen com se'ls escapa un troç del pastís que durant décades han tingut per ells solets. També aniria bé una regulació pel sector hoteler, de concessions urbanistiques dubtoses, de contractes basura i hores extra no remunerades, etc. Insisteixo en que totes les parts del problema en tenim culpa, també l'Ajuntament que disposa d'1/3 dels edificis de Ciutat Vella, molts d'ells buïts. Dia rera dia a les notícies veiem i llegim casos de corrupció, de 3%, de tractes de favor, de sobresous, cotxes oficials, sicavs, comptes a Andorra i Suïssa... La pela és la pela, a Sarrià i al Besós! Personalment crec que això de l'economia col·laborativa (no se fins a quin punt és col·laboratiu) sorgeix com a resposta dels particulars al descontentament general, és un Darwinisme digital. Airbnb, Uber, Blablacar sorgeixen i TRIOMFEN perque els particulars estem FARTS dels polítics, dels bancs, de la precarietat laboral, dels Urdangarins, Pujols i Millets que marxen sense pagar...

  • Usuari2

   29 de Març de 2017

   Buenos días, Soy pensionista y vivo en un piso de alquiler que está en la única zona de Barcelona que podía pagar. Pero con los años ha ido subiendo el alquiler y ya no tengo edad para compartir un piso con gente más joven. Empecé a compartir una habitación de mi casa después de ser huésped de Airbnb y gracias a esto consigo pagar las facturas la mayor parte de los meses (otros no). Si no pudiese alquilar esa habitación, estaría en la calle, sin poder trabajar y sin recursos porque vivo al día, no gano lo suficiente para ahorrar ni he podido comprarme nunca una vivienda. He intentado compartir la habitación por periodos prolongados, pero la convivencia siempre ha sido muy complicada en esos casos. Ahora la comparto por poco tiempo y si hay fricciones solo tengo que aguantar unos días. Afortunadamente, la mayor parte del tiempo disfruto de la compañía de gente amable y educada. Cuando vienen solos les acompaño a ver "mi ciudad", la de mi barrio, la que no sale en las guías turísticas. SIempre les recomiendo el supermercado más cercano, los negocios del barrio, y ellos están encantados de volver a su casa con una experiencia de Barcelona que no se parece a la de nadie más. Además, soy socia de la Associaciò de Veïns i Amfitrions de Barcelona y allí he conocido a gente increíble y gracias a ellos estoy al día de todas las novedades que me afectan como anfitriona de vivienda compartida. He viajado mucho yendo "chez l'habiitant", a casa de particulares, desde años antes de que el fenómeno apareciese en España. En Francia era muy común y viajé a lugares como Rusia alojándome en habitaciones de casas particulares. Me gusta mucho más esa opción que la de un hotel, que para mí es frío y te aisla. Siempre he querido salir del bucle hotel-monumentos-hotel y me encanta poder dar la oportunidad a otros de viajar de la misma manera. Conozco a gente interesante con la que, de otro modo, nunca coincidiría: profesores universitarios, productores de televisión, trabajadores sanitarios, estudiantes chinos, parejas de personas mayores disfrutando de la vejez y la jubilación, parejas en luna de miel (a estos siempre les dejo una botella de cava y dos copas junto a la cama)...Gracias a mis huéspedes y a mi compromiso con ellos, estoy al día de lo que puede hacerse en la ciudad, de los cambios en precios y condiciones de servicios públicos, museos, etc. Estimulan mis ganas de disfrutar más de Barcelona, en lugar de solo "sobrevivirla". Me fuerzo a tener siempre actualizada la información que pueden necesitar. Me mantengo activa (porque también hay que limpiar todo la casa antes de que lleguen) y a veces contrato los servicios de una persona que me ayuda a limpiar si yo no puedo hacerlo. También ella se beneficia, ya que tiene muchos problemas para encontrar trabajo. Es bonito poder ayudar a otros así. Por supuesto, pago mis impuestos religiosamente, pero un 20% del total me parece una cantidad desorbitada teniendo en cuenta mi situación y el tipo de actividad que llevo a cabo, que se hace en mi casa y con la que desde luego nunca me haré rica. Me considero afortunada si puedo llegar a final de mes sin números rojos. No creo que deba regularse de la misma manera la actividad de, por ejemplo, un hotel, que la que hago yo en una habitación de mi casa. Yo no lo hago para lucrarme, sino para sobrevivir, y eso debería tenerse en cuenta. Sin mencionar que lo que hago en mi casa, mientras no haga daño a nadie, debería ser solo asunto mío (pagando impuestos, eso sí). Resulta que tengo una habitación que no uso y puedo aprovecharla para equilibrar mi economía. La habitación seguiría estando ahí aunque no la compartiese, desaprovechada. Y yo acabaría en la calle. Está además la cuestión de si debo estar presente cuando mis huéspedes estén en mi casa. Eso me encadena al piso y no puedo tomarme ni un día de descanso. Me parece legítimo poder ir a pasar unos días con mi familia, por ejemplo, y dejar a mis huéspedes solos en mi casa, donde vivo todo el año, con mis cosas dentro. Siempre exigiéndoles mucho respeto hacia mis vecinos, que son lo más importante para mí. Creo que la normativa en el caso de viviendas compartidas debería limitarse al aspecto económico, pidiendo a las plataformas que actúan de intermediarias que retuviesen los impuestos pertinentes y dejándo a los anfitriones gestionar lo que ocurre dentro de sus viviendas sin limitaciones que no tienen ningún sentido ni base más allá de intentar proteger a los lobbies hoteleros. Lo que aún no parecen entender estos es que el perifl de persona que quiere alojarse en un hotel no tiene nada que ver con el de alguien que elije compartir una vivienda. La experiencia es completamente distinta y la prueba de que no somos competencia radica en los llenos absolutos que experimentan los hoteles y que no se han visto afectados porque yo aloje a dos personas en mi casa.

  • Usuari2

   29 de Març de 2017

   Economia Colaborativa une los intereses de personas que buscan un servicio prestado por un particular y los de un particular que consigue ingresos por la via de prestar un servicio. Siempre ha existido Las plataformas digitales han hecho global el fenomeno La crisis prolongada de los ultimos años ha hecho necesario el fenomeno Yo alquile un mes la habitacion de mi hijo aprovechando su ausencia en verano y un bache financiero familiar. Esto me permitió pagar la matrícula de sus estudios y afrontar gastos a la vez que disfruté de poder hospedar personas de diferentes nacionalidades. Hay un doble beneficio, el económico y la experiencia. Si la segunda no resultara satisfatoria, nadie hospedaría en au casa solo por dinero. Decir que se ha distorsionado el fenomeno por intereses del sector tradicional hotelero etc y algunos vecinos han caido en la trampa aborregandose en esta causa. En mi barrio no son los turistas los que molestan sino los locales quienes gritan y hacen escandalos de madrugada. Y es que los turistas cuyo perfil es el de home sharing suelen ser socio culturalmente medio altos e inclusive con altas posibilidades economicas pero buscan otra manera de viajar en casas de ciudadanos locales en lugar de la tradicional en habitaciones de hotel. Los propietarios ponen las normas y al convivir en casa no hay lugar a problemas. Hay que regularlo para que no se convierta en una fuente de economia sumergida y para ofrecer garantias a productores y consumidores. Por lo demás, la economia colaborativa en un barrio como el mío, turistico, solo ha hecho que relanzar la actividad gastronomica y de servicios con una mayor calidad que la que había hace 10 años cuando solo estaban 2 horas para ver el monumento de turno y comprar el souvenir. Ahora van al super a comprar, desayunan y cenan en los bares de alrededor, usan las tintorerías...etc. y a nosotros nos enriquece a nivel vivencial y nos permite obtener ingresos por la prestación de un servicio , desde casa y sin molestar a nadie.

  • Usuari2

   29 de Març de 2017

   Soc sòcia de ViA i crec funamental i necessaria la regulació del “Home Sharing” Des del punt de vista col.laboratiu. Que permetés continuar l’activitat de les famílies que lloguen el seu allotjament principal o segona residència, així com habitacions compartits en pisos particulars. Les plataformes a internet ajuden a posar en contacte persones interessades. Cal Cal una regulació justa no abusiva. Aquesta activitat no es un negoci, es un intercanvi, necessita una regulació adient a les seves característiques. Gracies

  • Usuari2

   29 de Març de 2017

   Soy socia de ViA y comparto mis casa. Cuando me separé, hace cuatro años, me quedé sola en un piso grande infrautilizado, en el que había invertido mucho tiempo y dinero. Con mis ingresos y la crisis -soy autónoma- no llegaba a final de mes, pero no quería dejar el lugar en el que estaban invertidos mis ahorros. Tampoco me veía con ánimos de compartirlo con alguien, pues a mi edad -53 años- ya no tengo energía para vivir con nadie si no es mi pareja. Se me ocurrió que en lugar de eso sí podía compartir el espacio que no uso con gente de paso por Barcelona -que no todos son turistas-. Así que gracias a eso sigo viviendo en mi hogar, llego a final de mes, y cuando lo necesito acojo a personas que no quieren o no pueden alojarse en un hotel. Me siento, buena ciudadana puesto que pago los impuestos y porque estoy convencida de que ésta fórmula, compartir los hogares, “llars compartides” o “home sharing”, además de suponer un beneficio para mí y gente como yo, también lo es para la ciudad. Mediante esta actividad se da uso y se revaloriza el espacio que nos sobra; se hace frente a alquileres abusivos e hipotecas, permitiendo que los ciudadanos continúen viviendo en sus hogares, barrios de siempre y en esta ciudad, lo cual, además, frena la gentrificación. Somos ciudadanos de a pie, cada cual con su profesión, pero esto no es nuestra profesión, no somos profesionales. Nuestra relación con nuestros huéspedes está más próxima a la amistad y a crear vivencias personales que a la de un recepcionista de hotel. Están en nuestra casa, con nuestras cosas, recuerdos, nuestras vidas en ella. Lo veo como un intercambio entre personas que tienen algo que ofrecer y lo necesitan para vivir, y personas que quieren conocer el corazón de los barceloneses. Esta actividad se merece una regulación de acuerdo a lo que es, nuestra casa no es un negocio.

  • Usuari2

   30 de Març de 2017

   En un moment en el qual s'ha produït un fort empobriment de la classe mitjana, crec que cal donar suport a les persones que intenten obtenir alguns ingressos amb l'economia col·laborativa i no posar entrebancs a la pràctica del 'home sharing' o 'llar compartida'. El nostre país té una taxa d'aturats molt elevada (molts sense cap tipus de prestació) i aquesta pot ser una manera perquè la gent tiri endavant. És parla molt de les molèsties que els turistes ocasionen als veïns, però jo crec que els meus veïns del pis de dalt molesten més als altres veïns que la majoria de turistes, tot i que he de dir que la majoria d'hostes que he ting

  • Usuari2

   30 de Març de 2017

   Hola! Soy anfitriona de Home Sharing a las afueras de Barcelona. Toda la vida he estado en contacto con gente extranjera. Para mi abrir las puertas de mi casa a viajeros ha sido muy familiar. Hace 5 años mi madre se quedó viuda. Yo estaba viviendo en el extranjero y tuve que volver a Barcelona, pues mis 2 padres contrajeron cancer al mismo tiempo, y mi padre falleció. Al quedarse mi madre sola en una casa grande, consideramos el compartir la casa con viajeros que venían a visitar Barcelona, y los alrededores. Esta actividad de compartir la casa, además de ayudarnos económicamente, nos ayuda a comprender y aprender diferentes cosas y compartir momentos, experiencias y vidas. Todo ello más enriquecedor que lo que otras actividades brindan. Compartir la casa, no es ser un hotel, un apartamento turístico, ni una vivienda turística, ni una pensión. Como anfitriones de nuestra propia casa, lo más importante para nosotros es que los huéspedes se sientan lo mejor posible. Las atenciones, las ayudas, las asistencias en cualquier cosa que el huesped pueda necesitar, estamos ahí. No me cabe ninguna duda que el "servicio" que prestamos las personas del Home Sharing es mil veces mejor al que podrían recibir estos viajeros en culaquier hotel, donde el personal está infravalorado y mal pagado, y por lo que a veces "la calidad del servicio" deja mucho que desear. La estimulación económica de las áreas dónde nos encontramos se ven también favorecidas. Más concretamente, nosotros estamos en un pueblo de 6000 habitantes a unos 15 kms de Barcelona. Si no fuera por la actividad del Home Sharing hay pueblos que no habrían visto un turista en la vida. Gracias a esta actividad, los comercios se ponen las pilas a dar mejor servicio, a incrementar el consumo, y promocionar los productos locales y artesanos, que de otra manera, no tendrían salida. Por ello, solicito una regulación justa y adecuada para esta actividad. Pues como se está viendo en todos los comentarios de los que practicamos el Home Sharing, es un complemento económico, que nos ayuda a salir hacia adelante. Estoy de acuerdo con otros usuarios que los HUT's deberían estar penalizados, por que a diferencia del Home Sharing, los anfitriones damos una atención y tenemos una interacción con el usuario, cosa que en el uso de los HUT's no se hace (solo para entregar las llaves). Los HUT's solo favorece a las personas que tienen propiedades o empresas que quieren sacar mucho beneficio con el mínimo esfuerzo, no sólo eso, sino que expulsan a personas del barrio, en favor a turistas. Todo lo contrario del Home Sharing, en el cual los visitantes descubren los distintos barrios, o en mi caso particular, el pueblo, donde se potencia la interación personal, la cultura, el intercambio, y el conocimiento y no sólo en términos económicos. Las economías medias se ven favorecidas con esta práctica, no sólo beneficiando a los grandes.

  • Usuari2

   30 de Març de 2017

   Crec que el món està canviant i la seva economia també. Compartir el cotxe o la casa per poder pagar les factures amb més tranquil·litat hauria d'estar regulat, perquè ho puguem fer sense patir per si ens posen una multa i puguem també pagar-ne alguns impostos que al final beneficiaran a tothom. Està clar que sí que s'ha de diferenciar entre els professionals i els que només ho fan per pagar factures. Els professionals són empreses que busquen beneficis econòmics i els altres busquen només una petita ajuda per pagar factures, de manera que la fiscalitat hauria de ser ben diferent i que no ofegués ningú. Som davant d'una oportunitat històrica de model de canvi que cal aprofitar.

  • Usuari2

   30 de Març de 2017

   Soc usuari d'aquest tipus d'allotjaments en que una família, parella, etc... cedeix una habitació de casa seva a canvi d'una remuneració económica. Al nord d'Europa es molt típic i està regulat, com els coneguts Bed and Breakfast. Dubto molt que aquest tipus d'activitat econòmica perjudiqui als hotels o altres tipus d'allotjaments. Primer perquè l'oferta es completament diferent: del tracte personalitzat, compartir taula, temps i espai, a un espai més neutre, focalitzat en el servei i sense gaire personalització. Son opcions vàlides, totes dues, com ho son els gustos i les tendències a la vida. Tenim dos grans problemes al respecte: una manca de regulació que crec que la Generalitat ja hauria d'haver posat en marxa, sobretot amb l'aparició d'Airbnb. I una necessitat econòmica flagrant de moltes famílies, que mitjançant el lloguer d'aquestes habitacions troben la via per poder, literalment, menjar, a més de pagar rebuts i hipoteques. Barregem conceptes, crec, amb l'allotjament turístic. Pisos llogats a turistes, sense el propietari dins, a preus d'or. L'especulació no hauria de barrejar-se amb la filosofía d'un servei que, per descomptat, també busca un benefici econòmic. Persones que fan fora a llogaters per llogar el pis 4 vegades mes car, amb els perjudicis per a la comunitat de veins en forma de soroll y faltes de respecte, més la dificultat consequent per als ciutadans corresponents per a trobar habitatge digne i a preu raonable. Caldria no barrejar 'churras con merinas': Regular l'activitat tipus B&B, i prohibir l'especulació amb els lloguers dels pisos turístics.

  • Usuari2

   31 de Març de 2017

   REBRE GENT A CASA ES UN ACTE QUE GENERA SATISFACCIONS A LA PERSONA VISITANT I A QUI LA REP. DESAUTORITZAR AQUEST FET ES, PER A MI, DESHUMANITZAR EL PAÍS I LA CIUTAT. DEMANO ES RESPECTI LA POSSIBILITAT DE COMPARTIR CASA MEVA. GRÀCIES. Per a mi l'economia colaborativa es la que fa que hi hagi intercanvi d'una manera directa entre el consumidor i que ofereix el producte, per a mi seria un model d'intercanvi Crec que si cal regular aquesta activitat es en la mesura que persones (rebedors o dadors del servei) tinguin un volum d'activitat alt o molt alt. Per exemple si hi ha una plataforma que ofereix servei a milers de persones i cobra per això entenc que es una activitat econòmica , aquí el govern del país ha de poder legislar per tal que es paguin Impostos, si hi ha una persona que gestiona una quantitat notòria de serveis com pot ser varies habitacions, molts productes etc.. aquesta persona ha d'estar pagant el que correspongui ja que es com una activitat econòmica. Ara bé, si una persona o família cedeix una habitació de casa seva això no es una activitat econòmica rellevant i si cal portar el control de persones doncs em sembla raonable En tots els casos les persones que generen algun ingrés cal declarar-lo a la declaració d'hisenda igual que declarem quan tenim qualsevol tipus d'ingrés. Tothom ha de responsabilitzar-se de mantenir les despeses del país en funció dels seus ingresos Ara bé el que no podem fer es que si tinc un jardí que no pugui plantar cols o enciams i poder-los compartir o vendre a la veïna o veí o que si tinc una habitació lliure no la pugui llogar a una persona que ve de fora. Fa molt anys que vaig a altres paisos i com mes desenvolupats son mes puc tenir serveis directes de les persones com es el tema del compartir les cases o "home sharing", comprar als mercats d'intercanvi etc. En altres paisos menys desenvolupats la situació també es possible encara que sempre amb mes prevencions o pors i molt sovint per la sospita de la ilegalitat. Quan una situació no està regulada no te perquè ser ilegal, les persones tenim criteri i capacitat de raonar i parlar, encara que a vegades es vulgui fer creure que no es així. M'agradaria que "no ens beguessim l'enteniment o que no fossim mes papistes que el papa o ens passem tres carrers" Per això agraeixo l'oferiment del procés participatiu. Gràcies Pere Peris Morancho

  • Usuari2

   01 de Abril de 2017

   Yo soy Leo tengo 51 años y soy administrador. Yo me quedé sin trabajo a los 49 años, ahora tengo 51 años y por mi edad a sido muy difícil tener otro trabajo, por esta razón comparto mi casa para poder seguir cumpliendo con todos los gastos, incluyendo todos los impuestos fiscales. Los visitantes que comparten mi casa cumplen con todas las reglas de la comunidad, porque para mí es muy importante respetar el descanso de mis vecinos. Si, yo no pudiera seguir alquilando las dos habitaciones no podría seguir cumpliendo con mis gastos y ayudando a la economía familiar. Yo como ciudadano pido a nuestra alcaldesa una regulación justa que nos diferencie de los profesionales, porque yo hago home sharing, comparto mi casa y colaboró con la economía de mi barrio. Bon dia! Leo

  • Usuari2

   04 de Abril de 2017

   Creo que la economía colaborativa tiene que ser regulada, no cabe duda. Hay que protegerla por lo que es, intercambio entre particulares, para que no se convierta en herramienta de especulación y favorezca la redistribución de la riqueza, para crear una sociedad mas justa, que ofrece oportunidades a todo el mundo. Esto implica limitar las figuras profesionales grandes, como por ejemplo los hoteles, para dar espacio y protagonismo al ciudadano productor, para que pueda ofrecer un experiencia autentica y humana, tal como debería de ser entre particulares, en una prospectiva de ayuda reciproca y solidaria. Esta tiene que ser su dimensión, y para no considerarla como un negocio tiene que ser limitada; por supuesto, se tiene que diferenciar entre profesional y ciudadano productor, y facilitar este ultimo en el desarrollo de su "mini producción". Es justo que como cada producción sea sujeta a un impuesto, pero razonable y claramente menor a la del profesional, por su naturaleza. Creo sea necesario diferenciar el alquiler de pisos turísticos y el alquiler de las habitaciones o ocasionalmente de la vivienda entera, porque está claro que el primero es una actividad profesional y el segundo es una actividad en la que el ciudadano, por varias razones, económicas, culturales etc, decide de compartir su vivienda, cuando le apetezca y teniendo en cuenta sus propias voluntades, como es preciso en una relación entre particulares. En este ultimo caso, hay que dejar libertad de acción y proteger esta actividad de los que quieren especular, por ejemplo los que alquilan mas de un piso para rentar habitaciones. A nivel de fiscalidad, seguramente hay que tomar en cuenta si hay un rendimiento económico o no, y dejar mas libertad donde no hay y pedir una aportación mínima en porcentaje a la que tiene rendimiento. En relación a las plataformas, creo que tendrían que tener una responsabilidad solo si tienen un beneficio económico: si se ofrecen como mediadores y piden una comisión, entonces se definirían como profesionales. En este sentido por ejemplo podrían hacerse cargo de la fiscalidad, quitando un peso burocrático al ciudadano productor. En ultimo, creo que los consumidores tienen que tener siempre una garantía, que las plataformas mismas deberían cuidar en cuanto mediadores.

  • Usuari2

   06 de Abril de 2017

   Soy anfitriona de Airbnb. 35 años, con carrera, máster, 4 años de experiencia en el extranjero y hablo Catalán, Castellano, Inglés y Francés. Mi sueldo mileurista (y mujer gracias), no me permitía vivir independientemente y finalmente acabé complementándolo con el alquiler de habitaciones a turistas. Suerte de eso, porque en el trabajo no dudaron en echarme cuando pedí un aumento de sueldo a los cuatro años de trabajar con ellos. Un alquiler en Barcelona cuesta 800 € / mes, los consumos en torno a 140 € / mes, comer y respirar 500 € / mes y eso si no tienes ningún imprevisto. No es posible mantenerse siendo soltera con un sueldo de 1000 €, ya ni pensar en tener hijos. Como es bien sabido, la precariedad laboral nos afecta a todos, pero sobre las mujeres reciben un sueldo inferior muchas veces y no tienen las mismas posibilidades de acceder a cargos directivos a pesar de tener la formación y experiencia necesaria. Gracias a Airbnb he podido llevar una vida digna e independiente compartiendo mi hogar con turistas que son muy respetuosos con Barcelona dado que al compartir piso, también aprenden los valores de lo que es vivir aquí. El pastel del turismo justamente debería servir para dignificar la vida de las personas mundanas como yo, y la persecución que estamos reciben sólo favorece los lobbies hoteleros. NOSOTROS NO SOMOS PROFESIONALES, somos gente que trata de pagar sus facturas y vivir dignamente. Antes de perseguirnos, primero debería mejora las posibilidades laborales y salariales para que una persona no tenga que elegir entre sus estudios y profesión y vivir con dignidad. No se olvide de mencionar la diferencia entre HOME SHARING o HOGAR COMPARTIDA en su popular propaganda electoral contra el turismo en Barcelona, ​​así sin embargo no nos haga partícipes de una legislación profesional que tampoco nos representa. Nosotros somos el futuro, no se quede obsoletos antes de comenzar a participar.

  • Usuari2

   06 de Abril de 2017

   Soy anfitriona de Airbnb Asociada de VIA nº24 Procedo a contarte lo que ha sido para mí una ciudadana de a pie compartir MI HOGAR ¡Literalmente... me salvo de tener que abandonar mi hogar!!!! Sufrí las consecuencias de la crisis como tantos y tantos de nosotros… fueron años duros., Recuérdenlo!! Hace tres años que comparto mi hogar y lo hago con todo el amor y agradecimiento del mundo. Compartir mi hogar Me permite pagar mis facturas Me permite ayudar a mis padres que reciben pensiones ridículas Me permite ir al supermercado Me permite ser feliz y vivir con dignidad ¿Mi pregunta es... cuál es el problema? Legíslenlo!!! de una forma coherente, pasen filtros , observen nuestra labor y aportación de colaboración con nuestros vecinos, déjenos vivir, ayúdenos a que más personas puedan auto gestionarse sin tener que vivir en la precariedad que este sistema nos tiene sometidos. Sean creativos y recaudaran muchos euros… siendo este su único interés. Compartir Bienes comunes es una bonita forma de hacer un mundo mejor. Gracias

  • Usuari2

   08 de Abril de 2017

   Defenc completament l'activitat de compartir la meva llar, per varies raons: La primera i mes important, perque gracies als ingresos obtinguts, puc fer front a les despeses de la hipoteca, impostos, etc,etc. La segona, i no menys important, per que donem l'oportunitat als viatgers de trobar diversitat de llocs per allojart-se a preus molt competitius. I per ultim, per que les relacions interpersonals amb els hostes, son mes que gratificants per ambdues parts, compartint experiencies, aconsellant els millors llocs per visitar, restaurants, etc , d,aquesta magnifica ciutat, de la que em sento mes que orgullosa.

  • Usuari2

   10 de Abril de 2017

   - Quan una activitat es considera activitat de l’economia col·laborativa? És a dir, quan es pot considerar que una activitat és prestada per un particular-no professional? Cal diferenciar la figura del ciutadà agent productor del professional que actua a través d’aquestes plataformes digitals? Resulta fundamental determinar cuáles son las diferencias entre un actor propio de la economía colaborativa, entendida como aquel fenómeno innovador que permite el intercambio y compartición de bienes o servicios infrautilizados entre particulares a cambio o no de una compartición a los costes, y aquel que actúa con ánimo de lucro, desde una perspectiva profesional. La diferencia entre ambos recae fundamentalmente en tres extremos: (1) compartición de costes frente a ánimo de lucro, (2) ocasionalidad frente a habitualidad y (3) nivel de ingresos. Utilizaremos el modelo de BlaBlaCar como ejemplo: Compartición de costes frente a ánimo de lucro. A diferencia de otras iniciativas, los usuarios de BlaBlaCar, no son profesionales y en ningún caso se lucran mediante el uso de la plataforma, se limitan a compartir los gastos inherentes al desplazamiento. Aquellos proveedores de servicios que obtienen una remuneración más allá de la compensación por los costes persiguen un obtener un beneficio de su actividad, pero esta no es la finalidad de BlaBlaCar ni el objetivo de sus usuarios. Ocasionalidad frente a habitualidad. Los usuarios de BlaBlaCar realizan la actividad de forma ocasional y no habitual, es decir la actividad que realizan es puramente marginal y accesoria, al contrario de una actividad regular y habitual desarrollada por un proveedor de servicios profesional. Nivel de ingresos. Cuanto más alto sea el nivel de ingresos generado por la actividad o servicio prestado por el proveedor de la actividad mayor será la indicación de que este proveedor de este servicio o actividad es un profesional. En BlaBlaCar no reciben ningún beneficio, solo una participación a los costes del viaje. - Penses que cal establir diferents requisits normatius als particulars que actuen de manera ocasional que als professionals? BlaBlaCar es de la opinión de que debe existir una clara diferencia entre ambos y de la necesidad de dar un tratamiento a aquellos particulares que actúan de manera ocasional y sin ánimo de lucro, y otro diferente a los profesionales que actúan con ánimo de lucro y con fines comerciales. Esta diferenciación es importante para que aquellos usuarios particulares que desarrollen su actividad de forma ocasional y con el mero objetivo de compartir sus gastos, no vean el desarrollo de su actividad impedida, con las externalidades positivas que esta conlleva, por estar supeditados a las obligaciones y cargas legales y administrativas que un proveedor profesional debe soportar por estar desarrollando una actividad comercial. Para enmarcar cada sujeto en un lado determinado con las obligaciones y derechos propios de cada clasificación se necesita establecer un límite entre ambos. Este límite podría venir determinado por la generación o no de un beneficio económico: si el usuario genera un beneficio económico, se le aplicaría el estatus de proveedor profesional, y si por el contrario, solo se dedica a la compartición de costes, se definiría como particular cuyo objetivo es la compartición de un bien, servicio o recurso infrautilizado. - El lloguer dels habitatges d’ús turístic està regulat. Creus que per encaixar el fenomen de l’economia col·laborativa, val la pena regular aquesta pràctica de forma més flexible quan es tracta de l’habitatge principal o habitual (cessió d'habitacions o habitatge sencer)? Quins penses que són els aspectes positius i negatius d’aquesta pràctica? N/A - Quina és o hauria de ser la fiscalitat aplicable? En aquest sentit, cal diferenciar les activitats en què no hi ha transacció monetària, les de co-consum, de les que generen un rendiment econòmic. N/A - Gran part de la pressió fiscal ve determinada pels guanys que les pròpies activitats generen: creus que la càrrega fiscal ha de tenir en compte la distinció segons si l’activitat es proveeix per un professional o per un particular de manera ocasional? La diferenciación entre los particulares que comparten sus bienes y servicios a cambio de una contribución a los costes, y aquellos proveedores de servicios profesionales es necesaria para poder aplicar diferentes áreas del derecho de forma correcta: como la necesidad de autorización administrativa para poder operar, la protección al consumidor, la fiscalidad o el establecimiento de una relación laboral. Todas estas áreas del derecho serán de aplicación solamente a aquellos que desarrollen una actividad profesional, tal y como recomienda la Comisión Europea en su recomendación sobre la Economía Colaborativa. Para poder diferenciar entre ambos perfiles, particular o profesional, hay que atender a dos criterios: (i) establecimiento de un umbral en la contabilidad de los beneficios económicos, a partir del cual se entienda que un particular ha realizado una actividad por la que ha generado un beneficio y se califique de profesional, con la aplicación de las obligaciones legales pertinentes al modelo profesional, y (ii) determinar la intención de generar beneficio del usuario, a diferencia de la intención de compartición de un bien, servicio o recurso infrautilizado y los costes asociados al mismo. La compartición de gastos está exenta de impuestos. - Les principals àrees metropolitanes estan adoptant diferents iniciatives en matèria de mobilitat col·laborativa i sovint sostenible, creus que s’ha de facilitar el fet de poder compartir vehicle i despeses de viatge? Potenciaries el lloguer de vehicles sostenibles i/o elèctrics per períodes curts de temps en entorns urbans? El éxito de estos modelos de transporte colaborativo reside en los múltiples beneficios para sus usuarios. Además, un modelo como el de BlaBlaCar produce algunas externalidades positives de las que se beneficia a la sociedad en su conjunto. Fomento de una movilidad integral. BlaBlaCar facilita una solución a los problemas de movilidad en zonas rurales y/o con baja densidad de población donde el transporte público tradicional no llega debido a la baja demanda y rentabilidad de estas rutas. De esta manera, BlaBlaCar posibilita una movilidad integral más completa. Las 10 rutas principales efectuadas por los usuarios de BlaBlaCar en España (entre las principales poblaciones) sólo representan el 3% del total de los itinerarios promovidos en la plataforma. Solución a los problemas de movilidad. El carpooling es una buena solución para los problemas de congestión del tráfico. Sin embargo, necesita que se incentive por parte de las administraciones públicas. Respeto por el medioambiente. Gracias a la mayor ocupación media y a la reducción del número de vehículos en circulación, BlaBlaCar contribuye a reducir la contaminación y el consumo de energía. Solo en el último año, BlaBlaCar ha ahorrado la emisión de 80.000 toneladas de CO2 en la atmósfera en España. Impulso al turismo. El abaratamiento y mayor alcance a las regiones que BlaBlaCar facilita, impulsa el turismo, tanto en destinos consolidados de costa, como en las zonas rurales, menos accesibles. De este modo, BlaBlaCar sirve como palanca de uno de los sectores estratégicos en nuestra economía, y actúa como dinamizador económico de zonas rurales, más allá de los circuitos turísticos tradicionales. Ahorro en los desplazamientos. El ahorro en los costes de los desplazamientos facilita que un mayor número de usuarios pueda viajar, democratizando la movilidad en una época de crisis y paro. Incremento de la Seguridad vial. La mayor ocupación media de vehículos que fomenta BlaBlaCar (2.8 pasajeros, frente a los 1.6 de media en Europa) también incrementa la seguridad vial gracias al menor número de vehículos en circulación y la menor congestión en nuestras carreteras. Garantía de transparencia. BlaBlaCar utiliza un modo de pago online que garantiza la trazabilidad de las operaciones realizadas a través de la plataforma y evita operaciones “en negro” ayudando, por tanto, a luchar contra la economía sumergida. - Quin és o hauria de ser el marc de relació laboral, o de prestació de serveis, dels particulars-no professionals amb la plataforma? Utilitzar una plataforma digital per oferir-te com a repartidor de paquets ocasionalment per treure uns diners extra, posar a disposició places del teu cotxe per compartir un trajecte o passejar gossos a canvi d’una petita remuneració et converteix en empleat de la plataforma? Creus que depèn del grau d’ús que en facis? Para determinar si existe una relación laboral entre un particular no profesional y la plataforma se necesita considerar las características de la relación entre ambas partes. Para que exista una relación laboral deben darse las siguientes tres características simultáneamente: Existencia de una relación de subordinación. El prestador del servicio debe actuar bajo la dirección de la plataforma, y es esta última quien debe determinar la elección de la actividad, la remuneración y las condiciones laborales. La labor de la plataforma de intermediación en el pago no supone que la plataforma determina la remuneración. Naturaleza del trabajo. El prestador del servicio debe realizar una actividad de valor económico que sea efectiva y genuina, se excluyen así los servicios que se dan a pequeña escala, entendiéndose marginales y accesorios. Presencia de remuneración. El criterio de remuneración se utiliza sobre todo para distinguir entre un voluntario y un trabajador. Si el proveedor del servicio no recibe una remuneración o recibe solamente una mera contribución a los costes, no se cumplirá el criterio de presencia de remuneración. En el caso de BlaBlaCar los usuarios deciden cuando se conectan a la plataforma, con quién viajan, cuando viajan, y los costes que desean compartir, dentro de un límite máximo que la plataforma establece para evitar que se pueda generar beneficio a través de la misma. No existe ninguna relacion de subordinacion o alienabilidad entre la plataforma y los usuarios. - La normativa de consum no contempla les relacions que s'estableixen entre particulars. En funció de si l’activitat es du a terme per una empresa/professional o per un particular, creus que els drets dels consumidors han de tenir garanties diferents? Quines garanties de protecció del consumidor haurien d'extendre's també en aquesta relació entre particulars? Los consumidores deben tener siempre las mismas garantías cuando la normativa de los consumidores sea de aplicación. Sin embargo, en las relaciones entre particulares se aplicará el código civil y aquellas normas que regulan las relaciones privadas particulares.

  • Usuari2

   13 de Abril de 2017

   Mi nombre es Michele tengo 40 años y llevo viviendo en Barcelona desde 2007 cuando con tantisima illusion decidi mudarme en esta estupenda ciudad a buscar trabajo. Inicialmente todo fue muy bien, otros tiempos, encontre trabajo rapidamente y lo pude mantener hasta 2015 cuando fui despedido. Vivia solo en un piso ubicado en raval. Para no tener que dejarlo (ademas habia invertido mucho dinero en ello en pequeñas reformas y muebles elettrodomesticos porque el piso estaba totalmente vacio) decidi intentar compartir con un amigo. La convivencia fue malisima y tuvimos que terminarla y con eso tambien acabo la amistad. Fue en ese momento que pense que a lo mejor compartir mi casa con viajeros fuese una solucion mejor de la anterior. Recuerdo todavia los nervios que me atrapaban al momento de recibir los primeros huespedes: una pareja de señores frances. Todo funnciono perfectamente y los huespedes al momento de despedirse me entregaron un regalo. Con esta anedocta queiro remarcar la total diferencia que hay entre el home sharing y los pisos turisticos. Las personas que vienen en nuestras casas quieren vivir la experiencia de un viaje con los consejos de los que viven en la ciudad, quieren hablar, saber de nosotros como nosotros de ellos. Es un intercambio de culturas que hace que nosotros y ellos crezcan. Los huespedes viven con nosotros y tambien tienen que aceptar nueStras reglas que siempre incluien respeto para vecinos, para la comunidad y la ciudad. Ha pasado justo un año desde que empeze a compartir mi casa y todavia no he logrado encontrar un trabajo y esta claro que sin estos ingresos habria tenido que marcharme del piso y perder todas las inversiones que hice a lo largo de los años. Sin duda creo que sea un tipo di turismo mucho mas verdadero, sano y sostenible y DIFERENTE de hoteles y pisos turisticos.

  • Usuari2

   14 de Abril de 2017

   Visc en un pis de Ciutat Vella, sobre el que tinc una considerable hipoteca de les èpoques més glorioses (2005). En baixar el meu nivell d'ingressos i costar-me fer-hi front, vaig optar per llogar-lo i anar-me'n a viure al poble on vaig nèixer i on disposo d'habitatge familiar. Això va equilibrar la meva economia, però a costa de tres hores de viatge cada dia per anar i tornar de la feina. Ara fa poc més d'un any, cansada d'anar a munt i avall, vaig tornar al meu pis i vaig decidir llogar-lo només els mesos de juliol i agost a través d'una plataforma turística. Aquesta solució em resulta igual d'econòmica i em permet viure a casa meva la resta de l'any. Hi estic empadronada, sóc presidenta de l'escala, faig tasques de voluntariat al barri, compro a les botigues de la zona i al mercat de Sant Antoni. En definitiva, sóc una veïna d'on vull viure que dos mesos a l'any deixa el seu pis petit als turistes per guanyar un extra. Penso que les administracions no haurien de posar trabes a aquesta pràctica, que al cap i a la fi és treure un rendiment del poc o molt que tenim i que està en el nostre dret gestionar com creiem convenient. També penso que si tenim uns ingressos extres, hem de pagar impostos per aquests ingressos i, si cal, compir altres requisits que l'administració consideri necessari. Demano, doncs, que es es reguli i es permit el fet de llogar la residència habitual, ja sigui per habitacions o per estades curtes, diferenciant-la de la gent que s'hi dedica de manera professional o lloga pisos sencers tota la temporada.

  • Usuari2

   16 de Abril de 2017

   Soy estudiante y de momento no estoy involucrada en actividades relacionadas al alquiler de habitaciones de uso turístico, pero tengo amigos y familiares que lo son, y cuando viajo estoy utilizando el servicio de AIRBNB a menudo. Creo que toda la problemática alrededor del alquiler de habitaciones o pisos de uso turístico no sólo se puede solucionar regulando esta actividad misma, sino también hace falta regular y frenar los precios de alquiler en Barcelona. La mayoría de la gente que conozco y que alquila una habitación de su piso no sólo lo hacen porque les gusta vivir este intercambio cultural y tener gente de otros países en su casa, sino también porque de otra manera no podrían mantener y quedarse en el piso. Creo que en las discusiones alrededor de los problemas que AIRBNB, HOME SHARING y otras plataformas generan, muchas veces se olvida que hay inquilinos (no arrendadores) que quizás no quieren compartir su piso permanentemente con otras personas, y que por eso utilizan estas plataformas para ganar un poco de dinero de vez en cuando y así poder pagar su alquiler. En mi opinión es imprescindible a parte de regular la actividad de alquiler de habitaciones o pisos de uso turístico, regular los precios de alquiler de los pisos que en los años pasados se han disparado. Creo que con esto ya se podría tomar la delantera a esta discusión acalorada. Después es muy importante hacer una clara distinción entre propietarios que alquilan pisos donde no viven a turistas, es decir que ejercen una actividad económica con un fin claramente determinado: generar beneficios; y la gente que alquila una habitación en su piso (del cual son propietario o no) que representa una actividad económica con varios fines: intercambio cultural o simplemente, como ya comenté más arriba, para ganar un poco más para poder mantener el alquiler del piso. Además, también se podría mejorar la situación general poniendo un límite de pisos que una persona puede poner a disposición para el uso turístico, y ver si con esta manera el mercado de viviendas se normaliza un poco. Creo que en el ámbito de la economía colaborativa es muy importante distinguir entre la gente que realmente colabora e intercambia algo directamente (como por ejemplo alquiler una habitación en tu piso y de esta manera establecer una relación directa entre turistas y gente local, como explica el usuario Maria Munoz), y las personas que simplemente alquilan pisos enteros que representa una actividad económica que en mis ojos ya no tiene nada que ver con la economía colaborativa.

  • Usuari2

   18 de Abril de 2017

   1. Definició, Governaça: a/ "Economia de l'accés", com World Economic Forum ho descriu: https://www.weforum.org/pages/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab b/ tipus de governança visió molt clara de la Mayo Fuster, Albert Cañigueral o la Mar Alarcon a Govern Digital: http://six-ter.com/ca/2017/02/26/cgd-2017-economia-col%C2%B7laborativa-adaptar-se-o-morir/ 2. L'economia social i solidària pot ser també economia col.laborativa com ho demostra Som Mobilitat, una cooperatvia per una mobilitat més sostenible: http://www.sommobilitat.coop/ 3. +/- Control Administracions ? La ciutadania està demostrant que es pot autoregular. Més que forçar regulacions per mantenir el que ja està establert, cal que ajudi a millorar les condicions d'aquells sectors que ho necessiten. Exemple el sector del taxi: http://six-ter.com/es/2017/02/22/porque-crecen-los-usuarios-de-las-plataformas-de-movilidad-colaborativa/ 4. Hem d'afavorir més i més les dades obertes que permeten la millora i creació de serveis, però no des d'un punt de vista bàsicament fiscal perquè aquí és on perdem el ciutadà. Ciutadà que ja està disposat a obrir les seves dades a canvi de serveis, d'intercanviar serveis, etc... Exemple: http://magazine.ouishare.net/es/2016/12/democratizando-y-conectando-los-servicios-de-movilidad-creando-sinergias-entre-sectores/ 5. La mobilitat compartida ha de tenir una plaça també en l'ecosistema global, donat que pot en molts casos donar serveis a arees no cobertes pels transports públics. Els nous models, afavoreixen també la transformació dels sectors tradicionals: http://magazine.ouishare.net/es/2016/12/estamos-dejando-atras-el-modelo-de-propiedad-del-vehiculo-por-los-nuevos-servicios-de-movilidad-compartidos/

  • Usuari2

   19 de Abril de 2017

   Estoy interesada en compartir mi casa de Barcelona por airbnb, pero la falta de normativa y la oposición del ayuntamiento (q no distingue entre empresas y particulares), me impiden comenzar dicha actividad. Creo q se tendría que fomentar y apoyar esta actividad privada de compartir casa. Los particulares son los vecinos de la ciudad que mantienen los barrios vivos. Si los propios vecinos no participan de la economía de la ciudad, la ciudad se quedará sin vecinos y los nuevos dueños serán los capitales extranjeros.

  • Usuari2

   20 de Abril de 2017

   Per què un particular que ofereix bens o serveis a través de l'economia col.laborativa ho ha de fer de manera ocasional? Hem atravessat una greu crisi econòmica i moltes famílies i persones en risc d'exclusió social hem trobat en l'economia col.laborativa la taula que els ha salvat. Naturalment que cal diferenciar entre el ciutadà agent productor i el professional, tot i que puguin utilitzar els mateixos canals o plataformes digitals. La fiscalitat aplicable actualment per al ciutadà agent productor considero que és desproporcionada i que cal una revisió a la baixa en aquest aspecte. I per descomptat que la fiscalitat no pot ser en cap cas la mateixa quan l'activitat la realitza un professional o quan la realitza un particular. Personalment, gràcies a compartir la meva llar a través de plataformes digitals, he pogut suportar la crisi econòmica, mantenir la meva família i conservar casa meva. Sóc membre de l'Associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona (ViA), que entre moltes d'altres coses, ofereix als seus socis informació fiscal i legal. Compartint la nostra llar amb viatgers s'aconsegueix un model de turisme respectuós i sostenible, també es reparteix de manera més solidària el capital turístic, que d'altra manera queda sempre en mans de grans empreses d'apartaments o hoteleres. Aquest model diposita els ingressos directament en famílies acollidores, les quals recomanen el comerç de proximitat en que elles mateixes confien, de manera que tant el petit comerç de barri com el propi veïnat es veu beneficiat per uns ingressos que d'altra manera queden concentrats en les zones d'atractiu turístic i el centre de la ciutat. A més, els viatgers que l'allotgen en llars compartides, accepten per endevant unes normes de comportament i convivència que tenen com a prioritat el respecte al veïnat. Això, juntament a la predisposició en compartir sostre amb nosaltres, garanteix que l'estada es regeixi per un respecte per la ciutat i per un interès genuí en integrar-se a la ciutat com un veí més. Quant a la mobilitat col.laborativa, crec que usualment ja és sostenible de per sí. Pot convertir-se fàcilment en un agent reductor de contaminació. Crec que els usuaris de les plataformes mai podem considerar-nos-en empleats. Està clar que els drets dels consumidors han de quedar garantits, però crec que es dóna la circumstància de que, gràcies als sistemes d'avaluacions mútues que ofereixen les plataformes, el nivell de conflictivitat entre usuaris, de drets vulnerats, d'abusos, etcètera, es redueix de manera natural considerablement.

  • Usuari2

   20 de Abril de 2017

   Soc amfitrió de airbnb. Llogo una petita habitació que tinc al meu apartament. He de pagar 1.100€ de hipoteca i la meva empresa des de fa 3 anys ens aplica una retallada de sou del 20%. Gràcies al lloguer d'aquesta habitació amb Airbnb puc arribar a final de mes i pagar no nomès la hipoteca si no totes les despeses que hi ha, i que té qualsevol ciutadà. En tres anys mai hi ha hagut cap problema, a més he fet amistats amb gent de tot arreu i els hi he pogut parlar de la meva ciutat i del meu pais. Recomenar.-lis botigues del meu barrri i donar-lis els millors consells d'un barceloní. Espero surti una regulació que sigui realista i que no compliqui la situació als particulars ja que ens ajuda a arribar a final de mes i fomentem la bona imatge de la ciutat. Les autoritats han d'evitar l'especulació i les empreses que es fan riques amb pisos turístics, que a més molesten als veïns. Llogar una habitació a un viatger no molesta a ningú, al contrari.

  • Usuari2

   20 de Abril de 2017

   Recentment m´he associat a la associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona. El trobar persones que com jo estan en una situació similar a la meva m´ha donat un gran recolzament i acompanyament en la actual situació la de Llar Compartida. Vull explicar la meva experiència. El 2010 vaig perdre la feina desprès de que la empresa fes un ERE. En aquell moment, tenia la meva hipoteca i estava estudiant una carrera. Al mes següent de tancar l´empresa vaig iniciar la recerca de feina. Amb molt de desconcert i desesperació vaig veure que quasi era impossible aconseguir una feina. Mentre tenia atur, vaig treballar en moltes feines poc qualificades i que no tenien res a veure amb la meva formació ni professió. Quan la meva situació va empitjora vaig tindre que marxar de casa per tal de llogar-la. Mesos més tard vaig trobar una feina per 8 mesos i molt poc retribuïda. Al acabar aquesta feina vaig poder trobar un altre feina que no tenia res que veure amb la meva professió, però que em garantia una mínima supervivència. Vaig plantejar-me l’allotjament compartit a través de la plataforma Airbandb quan els estudiants que tenia a casa van marxar. Tinc una habitació per 2 persones. Gràcies a aquesta iniciativa he pogut tornar a casa meva, i arribar a fi de mes. Ara estic intentant acabant els meus estudis a la universitat. Tinc 50 anys i sóc conscient de que el mercat laboral no em donarà moltes oportunitat o almenys oportunitat com les que tenia abans. La fórmula de llar compartida em permet pagar la hipoteca de la meva llar i continuar els meus estudis per tal d´obrir me altres oportunitats diferents a la meva trajectòria anterior. Com experiència humana, m´encanta rebre persones a casa que admiren i valoren la nostra cultura i ciutat. També a vegades tinc que fer un esforç addicional per combinar la meva feina i la estada dels visitants, però obre la meva llar i faig el possible per que pugin tindre una estada positiva del nostre país. Crec que les persones que s´allotgen en la meva llar, podrien catalogar-se dintre d´un nou nínxol de mercat. Son persones amb pressupostos baixos o mitjans però interessats amb la cultura de la ciutat i amb una altíssima majoria, molt respectuosos i educats. Normalment, son persones amb recursos limitats i que potser, per això valoren més que unes altres, l´acolliment i tota mena d´informació i facilitat que lis puc oferir de forma personalitzada i propera. També he de dir que no sempre les persones son correctes o respecten les normes al 100% però no son representatives. Obro la meva llar, marxo a treballar i espero que gaudeixin de la experiència única del viatge alhora que celebro poder seguir endavant d´una forma més digne amb la meva vida.

  • Usuari2

   21 de Abril de 2017

   Estimado/a Director General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació Generalitat, Le escribo para solicitar que habran de.nuevo la concesion de licencias turisticas y que faciten las nuevas economias compartidas. La medida de liquidar dicha concesion de forma indefinida es desproporcionada, favorece exclusivamente a las grandes corporaciones del turismo y limita la competencia. Ordenar la competencia no es probibirla. Estan ustedes negando una salida economica a muchos en un pais en el que el paro es endémico y en el que lamentablemente hay muy pocas salidas laborales dignas. Mejoren ustedes el turismo. No lo prohiban.

  • Usuari2

   22 de Abril de 2017

   Des de fa aproximadament un any vaig començar a oferir l'habitació que deixar la meva filla quan va marxar fora per estudiar, i també em vaig fer sòcia de Veïns i Amfitrions. Gràcies a aquesta possibilitat de llar compartida, ara sóc capaç de finançar la carrera de la meva filla, per la qual cosa estic profundament agraïda, ja que sinó hauria d'haver acudit als bancs. A part, d'aquesta forma he tingut l'ocasió de conèixer gent meravellosa d'arreu del món la qual cosa m'ha obert una perspectiva totalment nova. Crec que és un intercanvi molt personal i de benefici mutu. El contacte directe entre el visitant i la persona local va molt més enllà del que és capaç d'oferir un gran hotel impersonal. Les persones que han vingut a casa nostra han sigut en tot moment absolutament respectuoses i educades, i estic convençuda que així també s'han vist en el veïnatge. Entenc que aquesta forma d'intercanvi s'hagi de regular, però espero que les noves regulacions no siguin en detriment (com moltes vegades) del petit ciutadà de mitjans i recursos reduïts que busca maneres de sobreviure en l'actual situació de crisis econòmica.

  • Usuari2

   22 de Abril de 2017

   Soc Roger, membre de l’Associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona. VIA - Quan una activitat es considera activitat de l’economia col·laborativa? Una activitat és considerada activitat de l'economia col·laborativa quan, tal com passa actualment, la lei marca que l'activitat no permet ser inclosa dins el marc d'un règim professional com autònom, ja que ho impedeixen LLEIS I NORMATIVA molt estricta, tant perl que fa a referencia a infraestructures físiques com pel total de capital, com per la quantitat d'empleats destinats a la tasca, com pel volum de diners necessaris per pagar autonoms en exercici de l'activitat. Només que un dels factors esmentats no es pugui complir, segons normativa actual, l'activitat ja no és Professional. És a dir, quan es pot considerar que una activitat és prestada per un particular-no professional? La diferenciació està perfectament delimitada dins el que és el marc professional, vigent actualment, i que són una combinatòria de requisits i que varien segons l'activitat. Requisits i normativa en Infraestructures necessàries, capital necessari, personal mínim obligat i un llarg etcètera de normes que les administracions s'encarreguen de fer complir. L'economia col·laborativa, entre altres motius, ha sorgit de manera espontània com una alternativa a totes aquestes traves adminsitratives. Cal diferenciar la figura del ciutadà agent productor del professional que actua a través d’aquestes plataformes digitals? La llei obliga a diferenciar el ciutadà agent productor, del professional, ja que són les actuals lleis que delimiten que és un professional i que no ho és. - Penses que cal establir diferents requisits normatius als particulars que actuen de manera ocasional que als professionals? Si, ja que no disposen ni dels mateixos recursos materials, ni posibilitats, ni ingressos, ni seguretat professional. - El lloguer dels habitatges d’ús turístic està regulat. Creus que per encaixar el fenomen de l’economia col·laborativa, val la pena regular aquesta pràctica de forma més flexible quan es tracta de l’habitatge principal o habitual (cessió d'habitacions o habitatge sencer)? Si cal regular la pràctica (cessió d'habitacions ) de forma més flexible quan es tracta de l'habitatge principal o habitual, ja que són realitats i fenòmens diferents. -Quins penses que són els aspectes positius i negatius d’aquesta pràctica? Els aspectes positius són ingressar un extra , encara que es tinguin pocs recursos econòmics permet conèixer gent d'arreu del món, agilitza la vida per la gent amb risc d’exclusió social i ajuda als aturats de llarga dura, els negatius d'aquesta pràctica son que tens gent a dins de casa teva i que certs veïns pensen que tens un apartament turístic fruit de la mala premsa promoguda per alguns sectors de la indústria hotelera i de l’administració. regular aquesta pràctica de forma més flexible quan es tracta de l’habitatge principal o habitual. Si, ja que consisteix a deixar entrar gent dins de casa teva, el teu espai privat. - Quina és o hauria de ser la fiscalitat aplicable? En aquest sentit, cal diferenciar les activitats en què no hi ha transacció monetària, les de co-consum, de les que generen un rendiment econòmic.  L'actual normativa ja té aquests aspectes regulats. IRPF. Tenint sempre en cosnideració que senos normativa no es trata en cap cap d’una activitat professional. - Gran part de la pressió fiscal ve determinada pels guanys que les pròpies activitats generen: creus que la càrrega fiscal ha de tenir en compte la distinció segons si l’activitat es proveeix per un professional o per un particular de manera ocasional?  Si, ja que la càrrega fiscal ha de tenir en compte la distinció segons si l'activitat es proveeix per un professional o per un particular de manera ocasional com ja ho marquen les actuals lleis. - Les principals àrees metropolitanes estan adoptant diferents iniciatives en matèria de mobilitat col·laborativa i sovint sostenible, creus que s’ha de facilitar el fet de poder compartir vehicle i despeses de viatge?  Creo que no cal facilitar rès, ja passa de manera natural. Potenciaries el lloguer de vehicles sostenibles i/o elèctrics per períodes curts de temps en entorns urbans? Si per potenciar s'entén donar incentius sense perjudicar i NO FER LA VIDA IMPOSSIBLE a aquells que utilitzen un cotxe a combustió, la resposta és si. No cal segrergar a la resta de conductors i si es bò estimular l’us del vehicle elèctric. - Quin és o hauria de ser el marc de relació laboral, o de prestació de serveis, dels particulars-no professionals amb la plataforma? Per a aquest marc de relació laboral son els propis usuaris particualrs no professionals qui s'encarregaran d'anarlo gestionant al llarg del temps associant-se entre ells. Utilitzar una plataforma digital per oferir-te com a repartidor de paquets ocasionalment per treure uns diners extra, posar a disposició places del teu cotxe per compartir un trajecte o passejar gossos a canvi d’una petita remuneració et converteix en empleat de la plataforma? Depèn bàsicament de quina sigui l'activitat en concret, la freqüència , la dedicació y l'obligatorietat o no a oferir el servei segons demanda. Creus que depèn del grau d’ús que en facis? Entenc que intervenen més factors que la freqüencia, com ara, la naturalesa de l’activitat en concret, per una banda la freqüència , també la la dedicació y l'obligatorietat, o no (segons condicions de cada plataforma) a oferir el servei segons demanda. - La normativa de consum no contempla les relacions que s'estableixen entre particulars. En funció de si l’activitat es duu a terme per una empresa/professional o per un particular, creus que els drets dels consumidors han de tenir garanties diferents? Els comentaris dels consumidors del servei o producte a la pàgina web són La garantia del consumidor. També les pàgines web tenen les seves assegurances. I els particulars les seves. Quines garanties de protecció del consumidor haurien d'extendre's també en aquesta relació entre particulars? S’ha respost a la pregunta anterior. Les pàgines web tenen les seves assegurances. I els particulars també les seves. Entenc que posar massa normativa a través de les administracions al nou fenomen de l'activitat col·laborativa pot portar a una falta de dinamització del sector tant necessària en un context global. Aquells territoris amb més restriccions aportaran menys capital humà i econòmic al seu conjunt i acabaran sortint-ne perdedors aquests territoris i persones, en l'aspecte cultural i econòmic. Cal ajudar a la iniciativa privada.

  • Usuari2

   24 de Abril de 2017

   L'economia colaborativa ha de tenir uns impostos especials ja que al no ser una empresa qui no ofereix el servei sinó que al tractar-se d'un particular s'ha de tenir en compte. De totes maneres els consumidors han de tenir els mateixos drets en cas que passi quelcom i afecti de anera negativa al consumidor i depenent de cada matèria sigui el servei s'ha de mirar si s'ha de dedicar legislació especial o no.

  • Usuari2

   25 de Abril de 2017

   Soy inmigrante, nieta de inmigrantes y me crié en un país constituido mayoritariamente gracias a la inmigración, no concibo la vida de puertas cerradas porque en mi casa las puertas siempre han estado abiertas para amigos, vecinos, familia, conocidos y por qué no ?… turistas que buscan una experiencia alejada del circuito habitual. Vivo en Barcelona, entre otras cosas, porque es una ciudad que se define a sí misma como multicultural, de puertas abiertas y acogedora, ésta fórmula, compartir los hogares, “llars compartides” o “home sharing”, además de suponer un beneficio para mí y gente como yo, también lo es para la ciudad. Mediante esta actividad se da uso y se revaloriza el espacio que nos sobra; se hace frente a alquileres abusivos e hipotecas, permitiendo que los ciudadanos continúen viviendo en sus hogares, en sus barrios, en esta ciudad, esto frena la gentrificación y ayuda a mantener los precios de los alquileres en los barrios, no los expulsa. Somos ciudadanos de a pie, no ejercemos de profesionales en nuestras casas y pagamos nuestros impuestos. Nuestra relación con los huéspedes nada tiene que ver con un hotel. Nuestros huéspedes en nuestra casa, comparten nuestras vidas, nuestras pertenecías y recuerdos conviven con ellos en ella. Es un intercambio entre personas que tienen algo que ofrecer y lo necesitan para vivir y personas que quieren conocer el corazón de los barceloneses. Esta actividad se merece una regulación de acuerdo a lo que es, nuestra casa no es un negocio. No somos empresarios hoteleros, no somos piso turístico. Soy vecina y anfitriona, soy socia de ViA (Veïns i Anfitrions), lucho por que se entienda la diferencia. Actualmente el Ayuntamiento de Barcelona mantiene una campaña que dice estar centrada en la búsqueda de Pisos Turísticos Ilegales o sin licencia, en la realidad no ha diferenciado Piso Turístico Ilegal de “Llars Compartides” y muchos Anfitriones nos vemos perseguidos por una campaña que nos trata como ciudadanos infractores, la página web al servicio de la delación no hace más que confundir todos los conceptos y promueve la mala relación entre vecinos. Por otro lado aquí se nos está preguntando por economía colaborativa: el otro rol del ciudadano productor. ¿Cuándo una actividad se puede considerar parte de la economía colaborativa? ¿Hace falta diferenciar la figura del ciudadano agente productor del profesional que actúa a través de estas plataformas digitales? Mi respuesta es: claro que hace falta diferenciar ciudadano productor de profesional, me considero ciudadana productora, creo que Llars compartides es economía colaborativa aunque en la transacción aparezca el dinero de por medio, creo en una política que regule no que estrangule y ahogue, creo en una política que promueva el civismo y no la delación, creo en un Ayuntamiento de Barcelona que se ponga de acuerdo con la Generalitat de Catalunya en conceptos y actuaciones porque como ciudadana me siento un poco mareada en cuanto a la imagen de ciudad o sociedad que queremos proyectar al mundo. La economía colaborativa surge como refugio del pobre, del marginado del expulsado de los circuitos económicos habituales. Me pregunto cómo es posible que alguien pretenda insinuar que quien comparte su casa es un profesional que se enriquece.

  • Img_1431

   26 de Abril de 2017

   Jo comparteixo la meva llar, soc membre activista de Veïns i Amfitrions de Barcelona (ViA) Associació creada per donar suport als anfitrions que com jo també comparteixen la seva llar i per aconseguir una regulació adient i que estigui a l'altura de les necessitats del fenomen. Això de l'economia col·laborativa tracta sobre molt més allà de ser "l'economia salvavides" de les rendes familiars en època de crisi, es tracta d'una transformació, i no exclusivament d'una supervivència (que si ho ha estat i ho segueix sent), malauradament al nostre país hem tingut uns anys d'enfonsament laboral i depressió econòmica que ha afectat a gran part de la població. Es tracta de com entenem la transformació social, el ciutadà agent productor, així com el seu potencial i crec que encara no s'ha tingut en compte aquest rol al que se li ha de donar seguretat jurídica i impuls a la seva figura. El ciutadà hauria de ser lliure per exercir el seu dret a viure amb dignitat i si la forma es compartint bens que tingui infrautilitzats (cotxe, llar, despatx, etc...) hauria de ser indiferent que sigui de forma ocasional i complementària a la seva activitat principal, o de forma continuada amb la que poguer aconseguir una estabilitat econòmica que no aconsegueix amb la seva activitat principal (en cas de que la tingui), en qualsevol cas es totalment coherent i lícit i el Govern hauria de facilitar l'autoocupació que en aquest cas s'estaria creant. Una de les formes de facilitar aquesta tasca també es treballar en una fiscalitat que sigui proporcional a l'assiduïtat vs beneficis i/o viceversa i que sigui escalable en diferents barems. Fins ara no hi ha una fulla de ruta clara per aquest Ciutadà Agent Productor en temes legislatius i no ens podem permetre impedir l'accés i el seu desenvolupament, al imposarli una sèrie de limitacions i incrementantli les càrregues desproporcionadament i sense justificació alguna, provocant això conseqüències molt negatives sobre l' economia. La normativa hauria de ser favorable als interessos generals. En concret amb les "llars compartides" s'ha de donar suport en la mesura que es tracta d’una activitat que permet d’augmentar la llibertat d’elecció tant de consumidors com d’oferents i fomenta l’estalvi en el consum com també redueix externalitats negatives en matèria ambiental. Les diferents economies poden co-existir entre elles i no hi ha motiu per no tractar tots els models amb la mateixa equitat. Una activitat econòmica no té implícit de facto una professionalitat i com tal, també s'ha de mirar de no caure en dobles imposicions al pensar en l'elaboració de la norma. No voldria deixar d'anomenar els altres interessos i beneficis que ens podem trobar en el perfil del ciutadà que encara que molts no ho sàpiguen que ho son (Ciutadà agent productor o prosumidors) interessos com de desenvolupament personal, cultural, asociats a la sostenibilitat, o és possible que se sentin mes identificats amb unes noves pràctiques de servei, i es que ja a la dècada dels 80' es parlava de que "cada individu tindria el control dels béns i serveis que siguin del seu consum" una vegada que l'era industrial acabi. Vull compartir amb vosaltres una anècdota que em passa sovint, quan algú m'increpa que l'economia col·laborativa és sinònim d'economia submergida sempre poso el mateix exemple, quan jo llogo 1 habitació a la meva casa i ho faig a través de plataforma, aquesta compensació econòmica la rebo a través de la meva entitat financera i quan el veí del 4 pis del meu edifici (per posar un exemple) i creient-se més patriòtic que jo per llogar l'habitació per llarga temporada a un veí de la nostra ciutat li cobra cada final de mes el preu pactat ho fa de sotamà, la diferència és que jo decideixo a qui allotjar, com, quan i durant quant temps i alhora contribueixo amb impostos (a dia d'avui desproporcionats). Agraeixo l'oportunitat que està brindant el govern al ciutadà per poder participar amb els seus comentaris amb les quals es trauran les conclusions per a l'elaboració de la norma i s'estigui tenint en compte el veritable motor que representa un col·lectiu o grup de ciutadans units pel ben comú. Personalment crec que com deia Margaret Mean: "mai dubtis que un petit grup de ciutadans compromesos i pensants pugui canviar el món" de fet són els únics que ho han aconseguit :) Dámaris

  • Usuari2

   26 de Abril de 2017

   Fa tres anys que llogo una part de casa meva quan no hi som. No va ser una decisió senzilla i no és una solució comfortable: poden pensar que ens va empenyer la necessitat i no la cobdicia? Fa poc el meu home va tenir una neumònia i varem viure intensament el malestar de no poder disposar de casa nostra. No es comfortable però ens hi hem fet i ens satisfà servir-nos d’un recurs que es nostre per resoldre les nostres necessitats. Fare 65 anys d’aqui a poc, el meu home es metge - retallades a dojo- i jo psicòloga - ídem-, els meus veïns coneixen l’activitat i la respecten. No han estat mai molestats perque rebem a dues persones com a màxim i mirem amb lupa qui ens posem a casa, és de sentit comú: ni trompes, ni soroll, ni destorb de cap mena. El problema de la invasió turística a Barna no el causem els amfitrions com jo, és clar que hi ha interesos molt poderosos en no mirar ni als hotelers, ni als creuers ni a les companyies d’aviació... i es trist que ni Ajuntament ni Generalitat ens defensin. Per acabar-ho d’adobar ll’Associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona - de la qual formo part des del principi- ha decidit abandonar-nos, ha deixat de banda a la gent que compartim casa nostra quan no hi som - alguns caps de setmana i vacances- i s’ha ocupat de defensar en exclusiva el lloguer d’habitacions - cas de cadascú dels membres de la junta de la AVI-. També molt trist. Si vostes no hi posen remei - posat l’abandonament que els hi explico- la gent que compartim casa quan no hi som ens trobarem exercint una activitat clandestina, assetjats de manera injusta per fer una activitat que es fa tranquil.lament a Amsterdam, a Paris i a tantes altres ciutats del mon. Diré per acabar que he pagat sempre els impostos dels meus guanys turístics i que tinc poca confiança en la seva capacitat d’atendre a raons. Però per a mi que no quedi...

  • Usuari2

   27 de Abril de 2017

   - ¿Hace falta diferenciar la figura del ciudadano agente productor del profesional que actúa a través de estas plataformas digitales, con diferentes requisitos normativos a los particulares que actúen de manera ocasional de los que se establecen a los profesionales? Es pertinente recordar la jurisprudencia europea, que adopta un enfoque funcional para el concepto de actividad económica, afectando a cualquier operador que aborde la provisión de bienes y servicios orientados al mercado, independientemente de otras consideraciones (titularidad pública o privada, forma jurídica, etc.). Por ello, desde este enfoque funcional, no es conveniente tratar de manera diferente a agentes que realizan actividades análogas. No obstante, lo que sí ha de hacer la regulación es adaptarse y flexibilizar el marco normativo existente para que estos particulares que actúan de manera ocasional no vean en la normativa una barrera infranqueable que haga imposible o muy difícil el acceso y el ejercicio de la actividad, de forma que no se realice una competencia efectiva. - ¿Vale la pena regular el turismo colaborativo de forma más flexible cuando se trata de una vivienda principal o habitual (cesión de habitaciones o vivienda entera)? El establecimiento de diferencias regulatorias sólo puede obedecer a fallos de mercado o razones imperiosas de interés general. Por ejemplo, en el caso del turismo las razones que pueden justificar la intervención pública son las externalidades medioambientales en zonas sometidas a congestión. Para tratar a las distintas formas de turismo de manera diferente en términos regulatorios habría que demostrar que las externalidades medioambientales varían de una a forma a otra. En todo caso, el establecimiento de moratorias o prohibiciones de apertura de establecimientos (bien sean hoteles, apartamentos turísticos o viviendas turísticas) no es el instrumento más adecuado desde la perspectiva de regulación económica eficiente. Es más eficiente, desde el punto de vista económico, la utilización de mecanismos vía precios, que corrijan las posibles externalidades que en su caso genere una determinada actividad, que el establecimiento de limitaciones en la apertura de nuevas plazas turísticas. Esto último generará una escasez de oferta, un aumento de precios y una reducción de calidad que afectará directamente a los consumidores finales. En particular, la prohibición de acceso nuevos entrantes es muy dañina, pues los establecimientos ya instalados obtienen unas rentas de escasez que no son el fruto de la competitividad y la innovación. - ¿Cuál debería ser la fiscalidad aplicable? ¿Hace falta diferenciar las actividades en que no hay transacción monetaria de las que generan un rendimiento económico o diferenciar si la actividad se produce por un profesional o por un particular de forma ocasional? ¿Cuál debería ser el marco de relación laboral? La CNMC no analiza cuestiones horizontales como el régimen relativo a la fiscalidad o el régimen laboral que puedan exceder su ámbito de competencias. No obstante, la economía colaborativa supone enormes retos para la modernización de los sistemas fiscales y de régimen laboral. La recomendación más eficiente sería diseñar o remodelar estos sistemas de manera que permitan a los agentes realizar transacciones de manera ocasional (sin establecer umbrales mínimos), pudiendo aplicar retenciones fiscales, y compaginar diversas actividades sin que la regulación les encasille en una actividad o un régimen laboral estancos. La diferenciación entre la presencia o no de ánimo de lucro o de transacción monetaria puede ser difícil de aplicar en la práctica. Existen muchas transacciones que sí son económicas pero que no implican la presencia de dinero monetario, pues el dinero monetario es un mero numerario y los intercambios pueden revestir otras formas (por ejemplo, las plataformas pueden crear dinero propio con un sistema de créditos o puntos). - ¿Cree que se tiene que facilitar el hecho de poder compartir vehículo y gastos de viaje? ¿Potenciaría el alquiler de vehículos sostenibles y/o eléctricos por periodos cortos de tiempo en entornos urbanos? La mejor manera de potenciar actividades como compartición y alquiler de vehículos es reducir y eventualmente eliminar las cargas regulatorias innecesarias y desproporcionadas que pudieran dificultar el libre acceso y ejercicio. Si el fomento de la actividad implica un trato discriminatorio (incluyendo el compromiso de recursos públicos) habría que valorar muy cuidadosamente el impacto en la competencia e incluso la legalidad dentro del marco de ayudas de Estado de la UE. - ¿Cree que los derechos de los consumidores han de tener garantías distintas si la actividad la lleva a cabo una empresa/profesional o un particular? De nuevo, la protección del consumidor es un bien público al que todos los operadores han de contribuir, con lo que las obligaciones han de ser horizontales y no discriminatorias. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta el papel de autorreguladores que hacen las plataformas, que son las primeras interesadas en asegurar la calidad del servicio (pues si no los usuarios se desplazarán hacia otras plataformas). Las propias plataformas suelen establecer requisitos de acceso y ejercicio, si bien estos requisitos son normalmente más proporcionados que los que suele exigir la Administración. Con los sistemas de reputación, los consumidores tienen acceso a más información y así solventar las tradicionales asimetrías informativas. Las propias plataformas utilizan en ocasiones los sistemas de reputación para expulsar de la plataforma a aquellos usuarios con baja valoración. Por tanto, la normativa de protección del consumidor también debe modernizarse para aprovechar las ventajas de la economía de plataformas.

  • Usuari2

   28 de Abril de 2017

   Soy catalán, vivo en Barcelona y actualmente tengo 28 años, para mi es imposible pagar un alquiler de 1000 euros cuando el salario que tengo es de 1300, por lo tanto tengo que compartir mi vivienda y repartir los gastos entre las habitaciones. Si el precio del alquiler fuera acorde al salario, no me vería obligado a buscarme la vida y no me complicaría la vida haciendo esto. Airbnb me facilita la posibilidad de seguir viviendo en Ciutat Vella compartiendo mi hogar legalmente, un barrio que cada vez se está degradando más debido a la exagerada invasión turística. Me parece ridículo que se persiga la llar compartida y que se diga que afecta a la integridad del barrio, cuando en la manzana de delante de mi casa hay 10 hoteles. Que vengan a mi casa algunos turistas durante el verano y que me ayuden a pagar el desproporcionado precio del alquiler, no creo que sea dañino para nadie. Lo que daña el barrio es la gran cantidad de hoteles que hay que reciben miles de turistas durante todo el año. - Quan una activitat es considera activitat de l’economia col·laborativa? Cuando el intercambio es en dos sentidos. El turista viene a mi casa y compartimos el espacio, yo le enseño todo lo que conozco de barcelona. A cambio el turista paga su estancia. -Penses que cal establir diferents requisits normatius als particulars que actuen de manera ocasional que als professionals? Obviamente el servicio que ofrece un particular no puede ser profesional. -(cessió d'habitacions o habitatge sencer)? Si la vivienda es la habitual deberían pagarse muy pocos impuestos.

  • Usuari2

   29 de Abril de 2017

   Considero que poder llogar una habitació de la meva llar és un dret. A més és una ajuda. Els salaris cada cop son més inestables i d'aquesta manera em pot ajuda a mantenir l'estabilitat en les meves necessitats bàsica. A més és una cosa que s'ha fet tota la vida. Un sol avegades no pot mantenir un pis, algo basic. Crec que el problema no és el Airbnb, això és una ajuda. El problema greu és que no es reguli el creixement especulatiu del preu de lloguer i compra de la vivenda.

  • Usuari2

   29 de Abril de 2017

   Des de TURALCAT (Confederació del Turisme Rural i l’Agroturisme de Catalunya) volem posar en comú les nostres opinions al voltant d’alguns aspectes de la denominada “economia col•laborativa” i la seva incidència en el sector turístic català. Hem preparat un MANIFEST PER UN TURISME RESPONSABLE I SOSTENIBLE que posem a disposició de tots els ciutadans perquè junts puguem analitzar la problemàtica d’aquest sector i cerquem la manera de continuar construint un sector turístic al servei del conjunt de la ciutadania. Podeu consultar aquest document (i altres) en aquest enllaç: http://www.catalunyarural.info/aspnet/impacte-economia.aspx Avancem respostes, molt breus, a les preguntes plantejades en aquest apartat del procés participatiu: Què podem considerar economia col•laborativa? Les activitats entre persones particulars i sense contraprestació econòmica o que aquesta sols tingui com a finalitat el compartir les despeses. Per exemple, un viatge en cotxe compartint el cost del combustible i altres similars. Què no és ètic considerar economia col•laborativa? Totes aquelles activitats que impliquen una contraprestació econòmica i en les quals, una de les parts, n’obté un benefici. Quan hi ha un rendiment econòmic s’ha de considerar una activitat econòmica i ha de contribuir, com totes les altres activitats del país, a mantenir les infraestructures del nostre territori i els serveis de la nostra societat del benestar. L’administració hauria d’assumir el repte de millorar la regulació dels Habitatges d’Ús Turístic per reduir els múltiples problemes que actualment ja estan ocasionant i evitar els encara majors que puguin ocasionar en el futur. A les grans ciutats estan provocant greus molèsties als veïns i, en el medi rural, constitueixen una competència deslleial (per la reduïda, i per això discriminatòria, càrrega fiscal que suporten) que posa en perill la supervivència del sector del turisme rural, un sector que ha contribuït des de 1983, de manera decisiva, a evitar el despoblament de les àrees rurals catalanes i a conservar i desenvolupar el medi rural. I que continua essent molt necessari per a mantenir viu el camp català i els paisatges rurals accessibles, al servei de tota la ciutadania. Les activitats que no generen un rendiment econòmic, per a cap de les parts que intervé en la cadena de valor, poden ser considerades economia col•laborativa i restar exemptes de càrrega fiscal. Sempre que s’obtingui un rendiment econòmic cal que s’hi apliquin les mateixes càrregues fiscals (proporcionals al volum d’activitat) com les que assumeix tota la ciutadania del nostre país (treballador per compte aliè o professional autònom). L’administració té l’obligació de dotar dels mecanismes reguladors i fiscalitzadors per tal de garantir que tots els ciutadans participen de forma equitativa en la responsabilitat de mantenir les infraestructures i serveis del nostre país. Tota activitat realitzada per particulars, si genera uns ingressos per al prestador del servei, ha d’assumir una càrrega fiscal proporcional a aquests ingressos. Diferenciar les càrregues fiscals entre una prestació de serveis ocasional o una habitual estaria creant un marc regulador amb condicions de competència deslleial i ocasionant un greu perjudici, totalment injustificable, a les activitats econòmiques regulars (taxistes, transportistes, guies turístics, titulars d’allotjament rural, etc.). El més injustificable des d’un punt de vista ètic és que, molt sovint, en el sector turístic, sota la denominació d’economia col•laborativa, no hi ha l’activitat d’una persona particular sinó grans empreses immobiliàries o grans plataformes on-line que obtenen ingents beneficis i s’acullen a aquesta denominació per a eludir les seves responsabilitats fiscals. En tota activitat de prestació de serveis cal, de manera prioritària, garantir tots els drets dels consumidors i usuaris. L’administració ha d’establir els mecanismes necessaris per a garantir, de manera efectiva, els seus drets. Si no s’estableixen els mecanismes de control necessaris s’estarà incentivant l’aparició de nous procediments de frau i es deixarà als consumidors en una situació de total indefensió. Finalment, volem reiterar que, tenint en compte que a bona part de la societat catalana i del sector turístic, no els ha arribat encara la informació d’aquest procés participatiu, demanem que s’ampliï el termini per a penjar opinions en aquest procés participatiu fins el 30 de juny. A falta de 1 dia per a finalitzar el termini de participació sols s’hi han penjat 103 opinions. Per la nostra part ens comprometem a col•laborar (i demanarem a altres entitats que també hi col•laborin) en difondre aquesta informació i facilitar que arribi a un major nombre de ciutadans per aconseguir una participació representativa del conjunt social català.

  • Usuari2

   29 de Abril de 2017

   La actividad de Home-Sharing provoca una derrama económica más repartida para particulares y negocios de barrio. Ayuda a una descentralización de la carga turística. Pertenezco a diferentes organizaciones que buscamos promover un modelo de legislación que nos permita realizar esta actividad de forma justa y correspondiente a una ciudad moderna y plural. Es importante considerar que por cada comentario que se ha escrito en esta página, habrá muchas personas más que por desconocimiento no lo han hecho pero que están en una situación similar. No nos parece bien que los beneficios que los viajeros traen a la ciudad sean sólo para las grandes empresas y tengamos que conformarnos con trabajar para ellas recibiendo sueldo paupérrimos con condiciones cada vez más precarias. Al vivir en la casa donde recibimos a los viajeros nos preocupamos por que se comporten de buena manera dentro y fuera de nuestro hogar, respetando siempre a vecinos y la comunidad. Se les recomienda lugares de comercio y de interés en las cercanías de cada uno. No somos pisos turísticos. Nosotros sí vivimos donde recibimos viajeros y esto lo hacemos en UNA residencia única . Si hubiese cualquier problema reaccionamos de inmediato personalmente para solucionarlo. Gracias a esta actividad muchas personas, familias, han podido mantenerse en sus hogares que de otra manera habrían tenido que mudarse, casi seguro, cada vez más afuera de la ciudad y así se ha evitado parte de la Gentrificación la cual sí es provocada por personas y empresas que se dedican a tener varios lugares como Pisos Turísticos, muchos sin permiso, y la mayoría sin preocuparse por el buen comportamiento de los turistas. Estamos de acuerdo con que se paguen los correspondientes impuestos de parte de viajeros y anfitriones. También queremos que haya una legislación pero es importante que sea Justa y que no nos considere como profesionales pues no lo somos. La ciudad va creciendo, evolucionando y todos debemos de participar de la mejor manera para una convivencia que beneficie nuestra propia vida aquí, ahora y en el futuro.

  • Usuari2

   29 de Abril de 2017

   1. Quan una activitat es considera activitat de l’economia col·laborativa? És a dir, quan es pot considerar que una activitat és prestada per un particular-no professional? Cal diferenciar la figura del ciutadà agent productor del professional que actua a través d’aquestes plataformes digitals? Crec que s'estan mesclant conceptes que no tenen per què ser sinònims: particular no professional - agent productor - actividad d'economia col·laborativa. Pot ser si solament s'avalua des del Dret de Competència, té sentit. Però l'agent productor i l'economia col·laborativa, s'ha d'analitzar des de molts més vessants: Drets laborals, Drets socials, Defensa de l'interés comú, etc, És necessari treballar en uns indicadors/escenaris que ajudin a diferenciar el ciutadà productor del professional, establint-ne punts en comú i punts segons tipus d'activitat. A Barcelona/Catalunya n'hi han moltes entitats que poden ajudar a la Generalitat a treballar en aquest marc, Seria recomanable aquesta distinció, tant com des del punt de "regulació" des de l'Administració Pública, com des del punt de vista de "consumidor". A mi m'agradaria saber-ho quan soc jo qui demano el servei a través d'una plataforma. 2. Penses que cal establir diferents requisits normatius als particulars que actuen de manera ocasional que als professionals? També s'ha d'anar en compte a diferenciar solament per la qüestió "ocasional". Jo puc llogar el meu propi cotxe constantment, o llogar habitacions a casa meva sempre, i això no necessàriament entra en "professional". N'existeixen altres "límits diferenciadors" uqe s'han d'estudiar amb cura abans de regular entre "particular" i "professional", Eixisteix una diversitat de situacions, activitats, perfil que estan ja, avui dia, realitzant activitats en tot l'espectre, de particular a professional, i amb línies difuses entre mig. Aprofitem per fer una "investigació de mercat". A Barcelona n'existeixen grups de treball i d'investigació que saben del tema i tenen know-how per desenvolupar aquesta tasca, Les qüestions de "garantia", "qualitat", "estandarització", etc, eren més necessaris antigament. Avui dia n'existeixen alternatives, gràcies al desenvolupament d'internet i les eines digitals, molt més potents per a incorporar aquests paràmetres de valoració dels serveis, més inclusius per a la diversitat de preferències i necessitats dels usuaris, més fiables, i també molt més àgils des d'un punt de vista de procediments administratius. Una part important de la població encara necessita dels protocols i normatives tradicionals, però un part important de la població ja funciona amb aquesta nova lògica, i no vol, i no li encaixa, la forma tradicional. 3. El lloguer dels habitatges d’ús turístic està regulat. Creus que per encaixar el fenomen de l’economia col·laborativa, val la pena regular aquesta pràctica de forma més flexible quan es tracta de l’habitatge principal o habitual (cessió d'habitacions o habitatge sencer)? Quan és una habitació a casa meva, on jo també hi visc, no hauria d'haver-hi cap tipus de limitació de temps. El límit ja esdevè per la mida del pis i les habitacions que hi tinc. I jo he de compartir si o si per poder fer front als gastos del pis. Això no pot regular-se sota la lògica de "habitatges d'ús turístic" Si és necessari establir uns límits o indicadors quan es tracta del pis sencer. Una primera gran diferència és quan aquest pis, jo hi visc també, però estic a temporada fora; o bé, jo visc a un pis, però tinc un segon. 3b. Quins penses que són els aspectes positius d’aquesta pràctica? Proporciona una oferta que no existeix. Jo com a consumidor, he de tenir el dret de poder escollir de què manera ho vull i amb qui Dona accés a moltes persones a poder tenir uns ingresos extra per a poder arribar al final de mes. Si això es prohibeix o es limita fora d'un "sentit de drets en general", aumentarà el drama actual que vivim. N'hi ha molta sense treball, i molts d'ells en risc de no poder obtenir-ne un contracte de treball en una empresa. No podem eliminar les possibilitats de les persones a emprar els seus propis recursos per a continuar endavant El tipus de servei que es pot oferir, i qui ho pot oferir, és molt més inclusiu que un sistema tradicional. Cap empresa et diu si tu ets o no vàlid. Tu ho ofereixes, i seran els consumidors qui decidiran. Cap empresa dirà que certa activitat/servei no dona suficients beneficis i es treu del "catàleg", provocant que molts col·lectius no trobin serveis adaptats a les seves necessitats. Cap empresa et dirà que tu no vals perquè tens algun tipus de condició o necessitat especial, i "tenen por" d'espantar al client. Tu oferiras el teu servei, parlaràs de tu, i donaras al dret i poder d'escollir al consumidor. (economia long tail) Una oportunitat de coneixement, d'investigació, de fer procediments eficients gràcies a la tecnologia digital, de poder integrar dades entre les plataformes i l'administració, d'innovació a la regulació i de manera de fer poítiques Inclusiu també a nivell de regions i municipis rurals i/o lluny de centres econòmics, promovent una distribució d'economia amb un primer pas molt fàcil per l'Administració: tan sols permetent que la gent que vol fer-ho, ho pugui fer També oportunitat a nivell d'obtenció de dades de què fa la gent, què vol, com viu. I a partir d'aquest anàlisi, poder per polítiques més democràtiques i en direcció a un interés comú i dels diferents drets 3.c.Quins penses que són els aspectes negatius d’aquesta pràctica? Si que seria bo treballar en un marc holístic de garantia de drets, de garanties socials, etc del ciutadà productor. És molt important diferenciar l'empresa darrera de la plataforma, dels petits ciutadans productors 4. Quina és o hauria de ser la fiscalitat aplicable? En aquest sentit, cal diferenciar les activitats en què no hi ha transacció monetària, les de co-consum, de les que generen un rendiment econòmic. Clar que s'ha de diferenciar entre les activitats que generen un rendiment econòmic de la resta. S'ha d'anar en compte però amb "activitats que generen rendiment econòmic". Dins d'aquesta frase també s'hauria de diferenciar molt a profunditzar, ja que les casuístiques i característiques no tenen res a veure. Si llogo una habitació a casa meva, genero un rendiment econòmic, però no genero beneficis. Entenent beneficis nets que és el que regeix en una activitat econòmica professional: Despeses - Ingressos. El mateix si llogues el teu cotxe, si comparteixes un trajecte, si vens de segona mà un objete teu propi (no fas compra-venta), etc 5. Gran part de la pressió fiscal ve determinada pels guanys que les pròpies activitats generen: creus que la càrrega fiscal ha de tenir en compte la distinció segons si l’activitat es proveeix per un professional o per un particular de manera ocasional? Compte amb definir "no professional" = "ocasional" i "professional" = "ingressos regulars i suficients per tenir un sou digne". En general, també seria molt necessari i urgent la revisió de la figura del "treballador autonom". No és solament l'economia col·laborativa, estem en un canvi de paradigma del treball, amb micro-ingresos, i en total desprotecció social. Una revisió de la figura del treballador autonom amb una visió més holística, desencallaria moltes de les tensions de les persones "productores" en l'economia col·laborativa Sense dubte, una activitat que no generi beneficis no hauria de tenir la mateixa càrrega fiscal que una centrada en la generació de beneficis, tot i que és complicat definir el que són o no són beneficis en les finances personals...potser amb la declaració de la renta seria possible. 6. Les principals àrees metropolitanes estan adoptant diferents iniciatives en matèria de mobilitat col·laborativa i sovint sostenible, creus que s’ha de facilitar el fet de poder compartir vehicle i despeses de viatge? Potenciaries el lloguer de vehicles sostenibles i/o elèctrics per períodes curts de temps en entorns urbans? Absolutament si. L'Ajuntament no sol hauria de facilitar sinó que hauria de promocionar el transport de comuns (que no encaixi al 100% en públic o privat) sempre que estigui desenvolupat per iniciatives sense ànim de lucre, per exemple: Sommobilitat 7. Quin és o hauria de ser el marc de relació laboral, o de prestació de serveis, dels particulars-no professionals amb la plataforma? Utilitzar una plataforma digital per oferir-te com a repartidor de paquets ocasionalment per treure uns diners extra, posar a disposició places del teu cotxe per compartir un trajecte o passejar gossos a canvi d’una petita remuneració et converteix en empleat de la plataforma? Creus que depèn del grau d’ús que en facis? Crec que no és el mateix compartir alguna cosa que oferir un micro-servei No es pot respondre "cafè per a totes les plataformes", però en alguns exemples més emblemàtics d'Economia Col·laborativa, si el que es comparés fos els models organitzatius, sortiria que aquests prestadors de serveis són en realitat una externalització massiva i precària de treballadors. En altres caso no seria així Això és molt important que es treballi des d'una perspectiva fora de l'Economia Col·laborativa, i més dins d'una perspectiva d'automatizació del treball, dels serveis, de la organizació, de la substitució de càrrecs intermitjos per lògiques digitals. Analitzar-ho sota el canvi de paradigma del treball i de la seva organització, i el que ja s'ha anomenat com la "gig economy", "economía de bolos", com els artistes. 8. La normativa de consum no contempla les relacions que s'estableixen entre particulars. En funció de si l’activitat es duu a terme per una empresa/professional o per un particular, creus que els drets dels consumidors han de tenir garanties diferents? Quines garanties de protecció del consumidor haurien d'extendre's també en aquesta relació entre particulars? Al ser models amb un model organitzatiu diferent del tradicional, la lògica sota la que està construida la normativa, també s'hauria de treballar amb una lògica diferent per a tal de garantir els drets del consumidors. Es poden teneir la mateixa visió i objectiu de garantia de drets, però no tenen per què compartir maneres d'aconseguir-ho Una altra lògica molt important és la de deixar a la gent valorar què vol i què valora. Cap organització pot garantir des de la seva posició això. D'aquí la importància de fer-ho amb una nova lògica. També s'hauria d'analitzar sota aquesta perspectiva, l'"agent ciutadà productor" com a consumidor d'uns serveis d'una plataforma. s'extraurien conclusions molt interessants i enriquirien molt aquests esforços de fer polítiques, normatives i regulacions. Cap organitació està vetllant per això, ni sindicats de treballadors (perquè no treballem per cap empresa).

  • Usuari2

   29 de Abril de 2017

   ACTIVITAT ECONÓMICA Cal determinar en cada sector d’activitat quan algu arriba al llindar de profesionalitzar l’activitat. Cal experimentar amb mecanismes i xifres de referencia per què será l única manera de donar resposta a aquest repte. Tot nivel de producción en un sector tindrá associat un nivell de compliment normatiu (llicencies d’activitat per exemple si algú es profesional) La dificultat estarà en seguir l activitat d’una persona en diverses de les plataformes a la vegada. HUT Cal fer de nou la diferencició entre el “home sharing” i el HUTs. El lloguer d habitacions en modalitat HomeSharing cal reconeixer-la i regular-la. La cessió de l’habitatge complet també. Experimentar regulacions no basdades en llicencies tal com proposa l’ACCO. Sense dubte ajudarà a pagar hipoteques o lloguers i amb això els ciutadans dispodaran de més renda/liquiditat per altres necessitats. FISCALITAT No disposo de coneixements suficients per fer una proposta de fiscalitat concreta. El que si que cal pensar que es una eina per incentivar més unes opcions que d’altres. Per exemples el “co-consum” es més sostenible i més igualitari que d’altres opcions més proximes al lloguer o a la compra/venta. D’altra banda al igual que es demana poder saber els ingresos s’han de poder declarar les despeses derivades. Ex: manteniment de cases o vehicles.. o fins i tot una perdua patrimonial per vendre un objecte de 2ª mà a menor preu. PRESSIO FISCAL Si es vol fomentar una activitat a petita escala (ciutadà productor) crear clares excempcions fiscal es un mecanism que s’ha treballat ja en diversos territoris. Una pressió fiscal elevada als trams baixos d’ingressos fará que la gent busqui altres mecanismes (l’exemple clar es el autònoms a nivel estatal) MOBILITAT Barcelona i Catalunya en general son territoris força compactes ideals per a tota mena de practiques col•laboratives a nivel de mobilitat. Cal desincentivar de manera forta l ús del vehicle privat i amb un sol ocupant que es el que genera problemas de congestió i contaminació. Si es desinventiva un mecanismo cal acompanyar-ho d alternatives realistes, viables i que estiguin a disposició dels ciutadans. En aquest entorn cal veure que no es perdi sobirania tecnológica en aquestes solucions. La mobilitat del territorri no pot dependre de servidors informàtics a l’altra punta del món. INDICIS DE LABORALITAT S’ha de cercar una manera de tenir una relació no laboral sense pedre els drets exclusius dels treballadors assalariats. Cal una 3ª via en aquest camp per tirar endevant. Cal pensar que aquests “treballadors” no només tenen una “app” oberta sino 3 o 4 a la vegada. Cal ajudar a crear “gremis” o “sindicats” d’usuaris com està passant ara mateix amb Deliveroo. El paper de l administración reconeixent i acompanyant aquests col•lectius es un tema que no s’ha desenvolupat prou. CONSUM Els drets que s’han aconseguit amb anys de treball de molta gent no s’haurien de perdre. L’esforç hauria en buscar mecanismes (amb l ajuda de tot l ecosistema com pot ser amb assegurances o com les propies plataformes poden oferir millors proteccions com a eina comercial) de mantenir aquest nivel de garantía per norma general. Cal també treballar en la resolución de conflictes Cal treballar amb les empreses asseguradores

  • Usuari2

   29 de Abril de 2017

   (Primer disculpes pel llarg del text. Havent-hi tantes preguntes pot ser un altre format com un qüestionari funcionaria millor). P1. Quan una activitat es considera activitat de l’economia col•laborativa?És a dir, quan es pot considerar que una activitat és prestada per un particular-no professional? Cal diferenciar la figura del ciutadà agent productor del professional que actua a través d’aquestes plataformes digitals? R1: Crec que s'estan mesclant conceptes que no tenen per què ser sinònims: particular no professional - agent producto - actividad d'economia col•laborativa. Pot ser si solament s'avalua des del Dret de Competència, té sentit. Però l'agent productor i l'economia col•laborativa, s'ha d'analitzar des de molts més vessants: Drets laborals, Drets socials, Defensa de l'interés comú, etc. Si, definitivament s'ha de diferenciar. No pot continuar establint-se la línea entre amateur i professional en el moment que hi hagi una transacció d'1€. És necessari treballar en uns indicadors/escenaris que ajudin a diferenciar el ciutadà productor del professional, establint-ne punts en comú i punts segons tipus d'activitat. A Barcelona/Catalunya n'hi han moltes entitats que poden ajudar a la Generalitat a treballar en aquest marc. un ciutadà productor també pot ser aquella persona que busca auto-ocupació i un micro-emprenedor. En el marc actual de transformació i canvi de paradigma del treball, per a moltes persones es converteix en un "itinerari de desenvolupament". Primer comença a provar, com un hobby, una cosa extra. Després pot començar a plantejar-se que pot desenvolupar-se, però encara queda un camí fins poder ser mínimament auto-sostenible econòmicament. Finalment, si la cosa es va desenvolupant (camí que pot portar 2 anys) pot donar un salt al que ara s'enten com "activitat professional". Seria recomanable aquesta distinció, tant com des del punt de "regulació" des de l'Administració Pública, com des del punt de vista de "consumidor". A mi m'agradaria saber-ho quan soc jo qui demano el servei a través d'una plataforma. P2. Penses que cal establir diferents requisits normatius als particulars que actuen de manera ocasional que als professionals? P2.Absolutament si. També s'ha d'anar en compte a diferenciar solament per la qüestió "ocasional". Jo puc llogar el meu propi cotxe constantment, o llogar habitacions a casa meva sempre, i això no necessàriament entra en "professional". N'existeixen altres "límits diferenciadors" uqe s'han d'estudiar amb cura abans de regular entre "particular" i "professional". Eixisteix una diversitat de situacions, activitats, perfil que estan ja, avui dia, realitzant activitats en tot l'espectre, de particular a professional, i amb línies difuses entre mig. Aprofitem per fer una "investigació de mercat". A Barcelona n'existeixen grups de treball i d'investigació que saben del tema i tenen know-how per desenvolupar aquesta tasca. Les qüestions de "garantia", "qualitat", "estandarització", etc, eren més necessaris antigament. Avui dia n'existeixen alternatives, gràcies al desenvolupament d'internet i les eines digitals, molt més potents per a incorporar aquests paràmetres de valoració dels serveis, més inclusius per a la diversitat de preferències i necessitats dels usuaris, més fiables, i també molt més àgils des d'un punt de vista de procediments administratius. Una part important de la població encara necessita dels protocols i normatives tradicionals, però un part important de la població ja funciona amb aquesta nova lògica, i no vol, i no li encaixa, la forma tradicional. P3. El lloguer dels habitatges d’ús turístic està regulat. Creus que per encaixar el fenomen de l’economia col•laborativa, val la pena regular aquesta pràctica de forma més flexible quan es tracta de l’habitatge principal o habitual (cessió d'habitacions o habitatge sencer)? R3: Si, completament. No solament des de la lògica de "encaixar l'economia col•laborativa", si no des del sentit comú i una lògica de drets. Abans de començar a utilitzar la paraula "economia col•laborativa", en molts països estava permès aquesta pràctica, sense entrar en "activitat turística". Especialment en la situació actual en que molta gent viu a un lloc però necessita viatjar molt o inclòs per llarga duració, però no tant com per "vuidar casa seva" i llogar-la amb un contracte de lloguer tradicional. Vol mantenir casa seva, perquè sempre retorna, però necessita llogar-la per poder pagar els gastos que continua tenint. Quan és una habitació a casa meva, on jo també hi visc, no hauria d'haver-hi cap tipus de limitació de temps. El límit ja esdevè per la mida del pis i les habitacions que hi tinc. I jo he de compartir si o si per poder fer front als gastos del pis. Això no pot regular-se sota la lògica de "habitatges d'ús turístic". Si és necessari establir uns límits o indicadors quan es tracta del pis sencer. Una primera gran diferència és quan aquest pis, jo hi visc també, però estic a temporada fora; o bé, jo visc a un pis, però tinc un segon. P3b. Quins penses que són els aspectes positius d’aquesta pràctica? R3b. Proporciona una oferta que no existeix. Jo com a consumidor, he de tenir el dret de poder escollir de què manera ho vull i amb qui. Dona accés a moltes persones a poder tenir uns ingresos extra per a poder arribar al final de mes. Si això es prohibeix o es limita fora d'un "sentit de drets en general", aumentarà el drama actual que vivim. N'hi ha molta sense treball, i molts d'ells en risc de no poder obtenir-ne un contracte de treball en una empresa. No podem eliminar les possibilitats de les persones a emprar els seus propis recursos per a continuar endavant. El tipus de servei que es pot oferir, i qui ho pot oferir, és molt més inclusiu que un sistema tradicional. Cap empresa et diu si tu ets o no vàlid. Tu ho ofereixes, i seran els consumidors qui decidiran. Cap empresa dirà que certa activitat/servei no dona suficients beneficis i es treu del "catàleg", provocant que molts col•lectius no trobin serveis adaptats a les seves necessitats. Cap empresa et dirà que tu no vals perquè tens algun tipus de condició o necessitat especial, i "tenen por" d'espantar al client. Tu oferiras el teu servei, parlaràs de tu, i donaras al dret i poder d'escollir al consumidor. (economia long tail). Molt més eficient en quant a la lògica de "recursos existents" en lloc de produir de nous i relegant a "l'obscuritat" el que ja existeix. A més, això provoca un desequilibri de drets, ja que no tothom pot accedir a la "producció de nou o empresarial". Una oportunitat de coneixement, d'investigació, de fer procediments eficients gràcies a la tecnologia digital, de poder integrar dades entre les plataformes i l'administració, d'innovació a la regulació i de manera de fer poítiques. Una oportunitat impressionant per a deixar de parlar d''economia submergida quan n'hi han transaccions digitals. Inclusiu també a nivell de regions i municipis rurals i/o lluny de centres econòmics, promovent una distribució d'economia amb un primer pas molt fàcil per l'Administració: tan sols permetent que la gent que vol fer-ho, ho pugui fer. També oportunitat a nivell d'obtenció de dades de què fa la gent, què vol, com viu. I a partir d'aquest anàlisi, poder per polítiques més democràtiques i en direcció a un interés comú i dels diferents drets P3c: Quins penses que són els aspectes negatius d’aquesta pràctica? R3c: No veig cap aspecte negatiu en la pràctica en si mateixa. Si que seria bo treballar en un marc holístic de garantia de drets, de garanties socials, etc del ciutadà productor. És molt important diferenciar l'empresa darrera de la plataforma, dels petits ciutadans productors P4. Quina és o hauria de ser la fiscalitat aplicable? R4: En aquest sentit, cal diferenciar les activitats en què no hi ha transacció monetària, les de co-consum, de les que generen un rendiment econòmic. Clar que s'ha de diferenciar entre les activitats que generen un rendiment econòmic de la resta. S'ha d'anar en compte però amb "activitats que generen rendiment econòmic". Dins d'aquesta frase també s'hauria de diferenciar molt a profunditzar, ja que les casuístiques i característiques no tenen res a veure. Si llogo una habitació a casa meva, genero un rendiment econòmic, però no genero beneficis. Entenent beneficis nets que és el que regeix en una activitat econòmica professional: Despeses - Ingressos. El mateix si llogues el teu cotxe, si comparteixes un trajecte, si vens de segona mà un objete teu propi (no fas compra-venta), etc. En quant a fiscalitat, declaració d'impostos, en algunes activitats no cal crear cap línea nova. Per exempele, el lloguer d'habitatge es fa amb la declaració de la renda sota "rendiment de bens inmobles", aquesta mateixa manera pot ser emprada per les llars compartides. Seria molt necessari revisar que la diferència de ser una activitat no-professional, d'un professional sigui de realitzar-ho gratis a començar a ingresar 1 €. La mateixa cosa per a establir un marc de què significa "generar rendiment econòmic" P5: Gran part de la pressió fiscal ve determinada pels guanys que les pròpies activitats generen: creus que la càrrega fiscal ha de tenir en compte la distinció segons si l’activitat es proveeix per un professional o per un particular de manera ocasional? R5: Compte amb definir "no professional" = "ocasional" i "professional" = "ingressos regulars i suficients per tenir un sou digne". Compte amb la pregunta quan contrasta "professional" amb "particular" afegint "manera ocasional". Segons les diferents casuístiques que poden donar-se, pot ser vàlid, però no per d'altres. Si tinc una habitació a casa, no la puc llogar sempre? O ja s'està assumint que al particular se l'ha de limitar quan, quant i freqüència de fer-ho?. En general, també seria molt necessari i urgent la revisió de la figura del "treballador autonom". No és solament l'economia col•laborativa, estem en un canvi de paradigma del treball, amb micro-ingresos, i en total desprotecció social. Una revisió de la figura del treballador autonom amb una visió més holística, desencallaria moltes de les tensions de les persones "productores" en l'economia col•laborativa P6: Les principals àrees metropolitanes estan adoptant diferents iniciatives en matèria de mobilitat col•laborativa i sovint sostenible, creus que s’ha de facilitar el fet de poder compartir vehicle i despeses de viatge? Potenciaries el lloguer de vehicles sostenibles i/o elèctrics per períodes curts de temps en entorns urbans? R6: Absolutament si. Què va ser si no la implantació d'autobusos urbans, interurbans. És un mateix objectiu, amb un model organitzatiu diferent. I el propi ajuntament de Barcelona un dels pioners amb el bicing? Quin seria el sentit de prohibir-ho? P7. Quin és o hauria de ser el marc de relació laboral, o de prestació de serveis, dels particulars-no professionals amb la plataforma? R7: Utilitzar una plataforma digital per oferir-te com a repartidor de paquets ocasionalment per treure uns diners extra, posar a disposició places del teu cotxe per compartir un trajecte o passejar gossos a canvi d’una petita remuneració et converteix en empleat de la plataforma? Creus que depèn del grau d’ús que en facis?. Crec que no és el mateix compartir alguna cosa que oferir un micro-servei. No es pot respondre "cafè per a totes les plataformes", però en alguns exemples més emblemàtics d'Economia Col•laborativa, si el que es comparés fos els models organitzatius, sortiria que aquests prestadors de serveis són en realitat una externalització massiva i precària de treballadors. En altres caso no seria així. Això és molt important que es treballi des d'una perspectiva fora de l'Economia Col•laborativa, i més dins d'una perspectiva d'automatizació del treball, dels serveis, de la organizació, de la substitució de càrrecs intermitjos per lògiques digitals. Analitzar-ho sota el canvi de paradigma del treball i de la seva organització, i el que ja s'ha anomenat com la "gig economy", "economía de bolos", com els artistes. P8. La normativa de consum no contempla les relacions que s'estableixen entre particulars. En funció de si l’activitat es duu a terme per una empresa/professional o per un particular, creus que els drets dels consumidors han de tenir garanties diferents? Quines garanties de protecció del consumidor haurien d'extendre's també en aquesta relació entre particulars? R8: Al ser models amb un model organitzatiu diferent del tradicional, la lògica sota la que està construida la normativa, també s'hauria de treballar amb una lògica diferent per a tal de garantir els drets del consumidors. Es poden teneir la mateixa visió i objectiu de garantia de drets, però no tenen per què compartir maneres d'aconseguir-ho. Una altra lògica molt important és la de deixar a la gent valorar què vol i què valora. Cap organització pot garantir des de la seva posició això. D'aquí la importància de fer-ho amb una nova lógica. També s'hauria d'analitzar sota aquesta perspectiva, l'"agent ciutadà productor" com a consumidor d'uns serveis d'una plataforma. s'extraurien conclusions molt interessants i enriquirien molt aquests esforços de fer polítiques, normatives i regulacions. Cap organitació està vetllant per això, ni sindicats de treballadors (perquè no treballem per cap empresa). La única que està intentant fer-ho és l'Associació VIA, de la que en soc sòcia.

  • Usuari2

   29 de Abril de 2017

   Em dic Òscar Julià Arnal, tinc 48 anys i sóc membre de VIA (Veïns I anfitrions) Al llarg de la meva vida he estat conductor de camions, operari de grua i he tingut un negoci al públic que va anar a la ruïna. No he parat de treballar i crisi rere crisi he anat reinventant-me He pogut pagar les factures, hipoteca, autònoms; pagar tots els meus impostos i vaig poder fer front deutes que vaig adquirir quan el meu negoci queia en picat, gràcies a llogar habitacions a casa meva i m'ha ajudat a arribar a final de mes. Els meus hostes se'n van de casa meva molt feliços per què tenen un tracte personal, jo els vaig a acompanyar a conèixer la ciutat, els aconsello les meus restaurants i bars preferits i els recomano fer les seves compres a les botigues que conec de qualitat del meu barri. Em preocupo molt pels meus hostes i pels meus veïns, tots estan molt còmodes amb aquestes visites ja que estan sota la meva tutela. Aquest tipus de turisme té la filosofia del respecte i del compartir espais comuns. Ara veig molt preocupat en els mitjans de comunicació que la Generalitat i l'ajuntament volen regular (em sembla molt necessari) però, si ens van a equiparar amb professionals del sector turístic, sera una catàstrofe per als que "compartim la llar" "home Sharing" o "llar compartida" ja que no som ni professionals ni empreses, Això ens portaria a perdre un importantíssim ingrés extra i a no poder pagar impostos, hipoteques o perdre les nostres vivendes. En el meu cas, ho dic sincerament, no hauria pogut tirar endavant si no fos per l'ajuda que va suposar poder rebre a viatgers a casa meva. Hauria suposat una desgràcia per a mi i una càrrega més per a les administracions, a les quals no vaig haver de demanar cap ajuda. Els que ara ens considerem afortunats de poder realitzar aquesta activitat ens agradaria i espero que sigui així, que prenguessin molt en compte el nou decret i el que pot ocasionar en moltes llars. Moltíssimes gràcies per llegir aquest missatge de socors, desitjo i espero la seva comprensió i empatia. Óscar Julià Arnal

  • 20161210_142617%20%283%29

   29 de Abril de 2017

   Economía Colaborativa y Ciudadano Productor Antecedentes La crisis Económica mundial que se cernió sobre España y Catalunya a partir del año 2007 ha cambiado de forma drástica e irreversible el sistema de producción, las reglas económicas y el empleo, Hoy en día, mientras las cifras Macro económicas ya hablan de recuperación del P.I.B. Un porcentaje cada vez mayor de la ciudadanía ha perdido definitivamente su encaje en el sistema económico-empresarial tradicional, que ha evolucionado hacia nuevos mecanismos de productividad “más eficientes” a costas de prescindir de los modelos conocidos hasta el presente, o simplemente precarizándolos hasta límites insostenibles. La mayoría de las Titulaciones Universitarias tradicionales ya no encuentran encaje en el nuevo sistema económico-productivo, pero ni Catalunya ni España ha sabido “ cualificar” a su futura mano de obra profesional primero detectando y luego incentivando las carreras y especializaciones necesarias para el cambiante y competitivo mercado laboral actual y futuro. Consecuencias de ello el altísimo paro juvenil, y la emigración de los nuevos cerebros en busca de oportunidades que aquí se les niegan. La población adulta ( en edad productiva ) mayormente cualificada que por otra parte perdió su puesto de trabajo durante la crisis ya no ha sido ni será re-absorbida por un mercado empresarial y laboral cada vez más exigente que prioriza rentabilidad y bajos costos operativos por sobre experiencia y calidad profesional, desechando de un golpe a cientos de miles de ciudadanos, privándolos de estabilidad laboral en los últimos años de su vida activa y condenándolos a la incertidumbre y a aceptar el sub-empleo o buscar alternativas creativas para sobrellevar el día a día echando su pensión o jubilación a suertes. En medio de este contexto, la accesibilidad on-line ha creado el ámbito perfecto para el desarrollo exponencial de nuevos negocios para nuevas empresas bajo el concepto de economía On line, Economía colaborativa, Economía P2P, etc., Su mercado natural ( nueva mano de obra gratuita para las plataformas ) han sido los cientos de miles de ciudadanos de entre 20 y 60 años de edad, desempleados o subempleados alrededor del mundo que impedidos de poder desarrollar una profesión y ante la falta de acceso al crédito para emprender sus propios proyectos, han encontrado como única solución poner masivamente en valor bienes de su propiedad hasta entonces “ Infra-utilizados” creando a su vez una nueva demanda mundial de los mismos al tiempo que emerge a nivel global una conciencia de red P2P en la que los nuevos “Ciudadanos Pro-Sumidores” se convierten en protagonistas, obtienen beneficios y una reputación on line. Todas estas nuevas características del Ciudadano productor son la base del nuevo paradigma económico bajo el cual comienza a regirse la actividad económica- cultural- social y laboral a nivel global. En otras palabras, El paradigma ya ha cambiado y el proceso bajo el panorama actual no solo resulta irreversible, sino natural y sobre todo necesario. Economía colaborativa Los Ciudadanos, generadores, gestores y beneficiarios de sus nuevas mico-actividades económicas han comprendido de forma natural mucho antes que las administraciones el lugar que ocupan en el nuevo sistema y las diferencias substanciales de roles entre los actores implicados en este nuevo “complejo de actividades económicas” que de momento y a falta de mayor comprensión de todas las partes es denominado como “Economía colaborativa”. Resulta crucial que las autoridades acaben de comprender -con urgencia- como ya lo hace el Ciudadano productor, las citadas “diferencias de roles” a la hora de emprender uno o varios ordenamientos, regulaciones o leyes abocadas a encauzar este complejo de actividades si la real vocación del regulador es la protección de los intereses ciudadanos y la creación de bienestar colectivo. Los Actores de la economía colaborativa: sus roles actuales y futuros La Economía colaborativa está formada indefectiblemente por los tres vértices de una misma pirámide: El Ciudadano productor de valor - Las Plataformas On-line - Las Administraciones 1) Las plataformas Online: Gestoras del tráfico de oferta y demanda de bienes infrautilizados Actualmente, en esta primera etapa del proceso, en su mayoría empresas integradas por capital privado, que por su exponencial crecimiento y su ámbito de actuación “ Internet ” han traspasado en tiempo record todas las barreras geográficas, burocráticas, administrativas y tributarias tradicionales debido a que su alcance es global. Estas plataformas en el futuro también serán públicas y mixtas, pero de momento se constituyen por un lado en “el gran benefactor “de los ciudadanos prosumidores usuarios, al mismo tiempo que en “el gran problema” de las administraciones y en el “gran enemigo” de los modelos empresariales tradicionales. 2) Las Administraciones: Aquí es donde Las autoridades deben hacer su mayor esfuerzo de comprensión, creatividad y visión de futuro para abocarse a la transformación del modelo económico-burocrático conocido y re convertirlo para beneficio de todos, sin perder de vista que su razón de ser es ordenar y regular a su propia sociedad priorizando el beneficio y calidad de vida de sus ciudadanos, por sobre los intereses económicos corporativos mono y oligopólicos. 3) Los ciudadanos productores, Son el vértice principal y diferenciador de la economía colaborativa y que la distingue de la economía tradicional, es por esta precisa razón que cualquier regulación tendiente al ordenamiento de las actividades consideradas dentro del complejo económico colaborativo deben tener como prioridad el beneficio del ciudadano, aquí radica el verdadero cambio de paradigma, la verdadera innovación y el porqué de la necesaria intervención del regulador protegiendo los intereses del genuino creador de riqueza de esta pirámide. Premisas que en mi opinión deberían tenerse en consideración a la hora de Regular a) El ciudadano productor por sí mismo no es competencia desleal del empresario, ya que su actividad económica es de subsistencia, o en el más optimista de los casos de Auto-empleo, sus recursos son limitados y fluctuantes, no posee financiación, no tiene capacidad de endeudamiento ni acceso al crédito para emprender, sus bienes infrautilizados son los que son y no puede ampliarlos, ni re invertir en su expansión pues en ese caso su actividad dejaría de entenderse como puesta en valor de bienes infrautilizados para convertirse en empresarial. b) El Ciudadano productor creador de valor es la nueva figura que cambia las reglas, al mismo tiempo generador y distribuidor de riqueza a escala hogareña, su actividad económica repercute inmediatamente en su entorno sin intermediarios de forma directa entre él y el resto de ciudadanos. Cada Ciudadano productor debería ser tenido en cuenta a nivel individual con sus derechos y deberes y no ser visto simplemente como una célula anónima integrante de una “masa mercantilizada” por las plataformas on-line c) En el futuro el ciudadano productor de valor se agrupara y organizara en defensa de sus derechos frente a las plataformas creando nuevos modelos de modernos sindicatos que garanticen sus derechos laborales amparados en nuevas leyes adaptadas al nuevo paradigma de la economía on line, a día de hoy inexistentes. d) En el futuro el Ciudadano Productor de valor se organizara con otros ciudadanos productores para crear sus propias plataformas on line gobernadas de manera participativa y democrática distribuyendo los beneficios de forma cooperativa entre sus miembros e) En el futuro las plataformas privadas llegaran a un nivel de competencia entre ellas que deberán convertir al ciudadano productor usuario, en actor principal de su estructura, llegando a remunerarlo de diversas maneras ( económicamente u otorgándole poder de decisión y o participaciones en la plataforma ) para garantizarse su fidelización, en tiempos de Trolls y guerrilla virtual las Plataformas tomaran conciencia de la volatilidad de sus usuarios y la importancia capital de los mismos en su modelo de negocio. f) En el futuro el Ciudadano productor usuario de plataformas tendrá tanto poder de veto sobre las mismas que se convertirá en la mejor “herramienta “de presión y control para las administraciones impotentes ante el poderío de las citadas estructuras empresariales. El cambio de paradigma será tan radical, que en un futuro cercano el Ciudadano dejara de ser el sujeto pasivo que espera a que las administraciones “lo autoricen a…” y las empresas le digan que consumir y que no, para transformarse en el pegamento y lubricante que equilibre el tira y afloja entre administraciones y mega empresas. Los Países que observando esta realidad trabajen con conciencia para organizarla y promoverla, serán los que sin duda lideraran el nuevo paradigma Europeo y global en los próximos años Catalunya por su momento histórico actual y por sus dimensiones goza de una ventaja por sobre la mayoría de países de su entorno los cuales son presas de sus propios y gigantescos aparatos burocráticos, administrativos y legales, que entorpecerán y ralentizaran el cambio necesario de paradigma económico y social. Saber aprovechar el contexto histórico y tales ventajas estratégicas puede suponer la diferencia en la consolidación de un nuevo y atractivo proyecto de país como sucedió en el pasado con otras nuevas naciones en ciernes que supieron ver y dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y atraer capital y emigración cualificada creando sociedades ricas y desarrolladas en todos los sentidos. Regulaciones restrictivas vs Regulaciones abiertas En momentos en los que la propia Sociedad Capitalista se plantea con seriedad alternativas tan revolucionarias como la implementación de una “Renta Básica Universal “como paliativo para la escases laboral y social de sus ciudadanos cada vez más expuestos a la marginación, Las posibilidades de normativas lo más abiertas posibles para la economía colaborativa resultan más que sensatas y plausibles. Nuevamente los países que tengan el coraje de respaldar a sus Ciudadanos dándoles la posibilidad de auto emplearse y generarse su propia riqueza a nivel familiar sin dejarse amedrentar por los lobbies empresariales defensores del Statu-Quo local, serán los que saldrán mejor posicionados en el cambiante panorama socio-económico de la próxima década. Por esta razón una vez más resulta vital que las Administraciones otorguen marcos de regulación lo más abiertos posibles para incentivar a su ciudadanía a producir valor en lugar de sesgarlos con límites de ganancias, licencias, cargas impositivas desproporcionadas o modelos de cotización desfasados y herméticos como el régimen de Autónomo en España, uno de los más restrictivos y desalentadores de Europa, que castiga al emprendedor en lugar de incentivarlo. Para tales fines, la disyuntiva no debería ser limitar las ganancias del ciudadano productor que declara su bien infrautilizado, sino grabar sus beneficios de forma sensata y proporcional para incentivarlo a lanzarse a la actividad productiva. La puesta en valor de bienes infrautilizados (concepto base de la economía colaborativa en el rol del ciudadano) Es la forma más económica y revolucionaria que tiene una estado para garantizar la re-inserción inmediata en el sistema económico de los ciudadanos que han sido excluidos de el por razones externas a su capacidad productiva y experiencia. El sistema financiero capitalista no contempla modelos crediticios de ayuda para emprendedores que no posean respaldo económico o bienes valorables que cumplan la misma función, recayendo esta misión en el estado que en lugar de financiar los proyectos de sus ciudadanos acaba subvencionándolos con ayudas que solo alcanzan para no caer en la indigencia y que en ningún caso, promocionan la actividad económica o emprendedora, por el contrario conllevan trabas como la incompatibilidad de percibir subvenciones mientras se perciben nóminas de miseria, prestaciones por desempleo, etc. Convirtiéndose las subvenciones en un costo a fondo perdido para el estado, y en una trampa sin salida para el ciudadano. En el marco de una regulación abierta para el incentivo de la actividad económica colaborativa el costo por subvenciones del estado bajaría drásticamente concentrándose solo en el corto periodo de tiempo que va desde el momento de pérdida de ingresos del ciudadano hasta el momento en que comienza a producir valor de sus bienes lo cual resultaría en una ahorro formidable para las arcas del estado, que inmediatamente comenzaría a recuperar el dinero de dichas subvenciones a través gravámenes proporcionales a la actividad colaborativa desempeñada por el ciudadano productor. De este modo, ¡cada día, nacerían nuevos emprendedores! Este concepto resulta revolucionario, pues resuelve el problema más difícil que es el momento “cero” ese punto de desesperación en el cual el ciudadano no tiene acceso a ingresos y aún así debe seguir afrontando sus obligaciones económicas, lo cual resulta desmoralizante. La actividad económica del Ciudadano Productor puede convertirse en su fuente de auto-empleo permanente debido a la puesta en valor de sus bienes infrautilizados pero en la mayoría de los casos esta “etapa colaborativa “en la vida económica-laboral del ciudadano será solo “el puente” entre su empleo anterior y su nuevo proyecto emprendedor real al que podrá tener acceso gracias a su re-inserción en el sistema económico-financiero merced a su actividad productiva colaborativa inicial. Toda esta mecánica y sus obvios beneficios tanto para los ciudadanos como para el estado constituyen razón suficiente para no considerar a la economía colaborativa como una amenaza al statu quo sino por el contrario, la solución para reactivar la economía, la re-inserción laboral y la creación de miles de nuevos emprendedores Para tales fines conviene tener en cuenta que No hace falta imponer más limitaciones a la economía colaborativa ciudadana de las que ya que están implícitas en la misma definición del concepto de Ciudadano Productor. Definición de Ciudadano Productor del Parlamento de Catalunya El Principal actor de la economía colaborativa es el “Ciudadano Productor que pone en valor uno a más bienes infrautilizados de su propiedad o titularidad” Esta definición contiene de manera intrínseca los derechos y limitaciones de su actividad 1) Limitación de cantidad: El ciudadano productor declara el bien infrautilizado que pondrá en valor, de modo que jamás podrá exceder su capacidad productiva más allá de la puesta en valor del bien declarado, ejemplo: si el bien es un coche, de 4 plazas, con 3 infrautilizadas nunca podrá poner en valor 5 plazas o 10 o un autobús, porque para ello necesitara tener una licencia de transporte profesional y dejara de considerarse un bien infrautilizado de su propiedad para pasar a ser un bien de inversión adquirido y destinado para una actividad económico empresarial. 2) Limitación de temporalidad: Un bien infrautilizado seguirá siéndolo siempre, hasta que no se le dé un uso igual o similar para el cual fue concebido: ejemplo, Una cocina, para cocinar, una habitación para alojar personas, un asiento del coche para transportar personas. Por lo cual imponer un periodo arbitrario de tiempo para su utilización contradice la misma definición de infrautilizado Ejemplo: Si en el hogar de la Señora “Teresa” hay dos habitaciones una, la suya, otra vacía durante todo el año puesto que vive sola, esta habitación estará infrautilizada los 365 días del año aunque la normativa diga que solo puede ser alquilada durante un máximo de 90 días, los otros 275 días del año la habitación seguirá estando infrautilizada. Pero la Señora Teresa jamás por razones obvias podrá alquilar la habitación vacía de su casa más de 365 días al año. He aquí el primer límite auto impuesto en la definición de ciudadano Productor. Jamás podrá poner en valor su bien infrautilizado más veces que los días de un año. Seguramente por razones diversas (problemas de salud, imposibilidad, escases de demanda, cambio de utilidad de la habitación, etc. la habitación finalmente sea puesta en valor muchos menos días que 365 al año. Sin necesidad de restricción regulatoria alguna. 3) Limitación de ganancias: La Actividad económica que ejerce el Ciudadano productor es de subsistencia, o en el más optimista de los casos de Auto-empleo, sus recursos son limitados y fluctuantes, no posee financiación, no tiene capacidad de endeudamiento ni acceso al crédito para emprender, sus bienes infrautilizados son los que son y no puede ampliarlos, ni re invertir en su expansión pues en ese caso su actividad dejaría de entenderse como puesta en valor de bienes infrautilizados para convertirse en empresarial. siempre tendrá un límite de rendimiento económico máximo auto impuesto por la cantidad de bienes infrautilizados que posea y declare, no podrá multiplicar su oferta más allá de su bien personal ( su casa, su coche, su cocina, etc. ) de cada uno de estos casos se deduce que no existe posibilidad de crecimiento , re inversión y expansión de un hipotético “emprendimiento comercial” Razón por la cual sus ingresos solo fluctuaran en razón de la oferta y la demanda sobre el mismo bien infrautilizado ya declarado o de su decisión de ponerlo en valor o no. Por esta razón y atendiendo a que El ciudadano Productor en la inmensa mayoría de los casos carece de recursos para invertir o acceso a financiación, no debería ser pasible de padecer un tope máximo de ingresos permitidos, ya que la económica colaborativa debe buscar una solución de transición o de procura de auto empleo allá donde el tejido laboral o empresarial no lo proporcione. En todo caso el volumen de ingresos producidos por un ciudadano productor poniendo en valor bienes infrautilizados debería estar gravado en proporción tal que dichos gravámenes no convirtieran dicha actividad económica en inviable, Por ejemplo no imponiendo una cuota fija de autónomo como la vigente que gravaría desde una a dos terceras partes de los ingresos habituales obtenidos por la renta de una habitación en la ciudad de Barcelona, del todo inasumible. Contexto local Actual La historia nos ha demostrado que las “Nuevas Naciones Independientes” que han transitado por el camino de la consolidación social y la prosperidad política y económica han sabido elaborar modelos de sociedades prosperas en primer lugar para sus habitantes atrayendo al mismo tiempo a ciudadanos del todo el mundo deseosos de aportar trabajo y conocimiento y gozar de oportunidades imposibles de encontrar en sus países de origen. Estos beneficios antaño fueron la posibilidad de enriquecimiento a través de la búsqueda de recursos naturales como el Oro u otros, garantías constitucionales como libertad, la Paz, el trabajo o la Seguridad, la oferta de empleo, etc. Un nuevo País de pequeñas dimensiones y limitados recursos naturales como Catalunya debe plantearse seriamente cual será el modelo que garantice su viabilidad económica atrayendo inversiones y mano de obra cualificada: Territorio libre de impuestos? Paraíso Fiscal? Paraíso Turístico? Todas son alternativas viables y existen ejemplos exitosos desde el punto de vista económico a nuestro alrededor, No obstante ya sabemos el costo social de estos modelos: Elite empresarial Rica, monopolios, oligarquías gobernantes, democracias de baja calidad, Ciudadanos ausentes, escaso nivel cultural, etc. Pero Ningún proyecto de país Serio será realmente democrático y desarrollado si no logra que sus ciudadanos se identifiquen con su modelo, los ciudadanos del futuro serán Productores y Catalunya puede ser el espejo de Europa propiciando las condiciones para convertirse antes que ningún otro en la referencia continental del moderno paradigma de la economía colaborativa. Cuadro de transformación de un ciudadano “Espectador” a un ciudadano “ Prosumidor” A continuación se expone el caso real de un Socio de Veins i Amfitrions de Barcelona que vale como ejemplificación de la trasformación laboral a la que se han visto sometidos en distintos grados la mayoría de nuestros asociados en los últimos años. Antes: Profesional con más de 20 años de experiencia comercial en mediana y pequeña empresa Estudios Universitarios, Licenciatura 4 idiomas "Involución de la vida Laboral en España en los últimos 15 años" Primera etapa: Edad 35 a 37 años Puesto Gerente de ventas en PYME (Contrato laboral / Nomina + comisiones / Cotización a la seguridad social / derecho a prestaciones por desempleo) Segunda etapa: Edad 37 a 39 años Puesto Empleado comercial en PYME (Contrato Laboral con periodo de prueba / Nomina básica + comisiones / Cotización a la seguridad social / derecho a prestaciones por desempleo) Tercera etapa: edad 39 a 48 Comercial puerta fría para PYME (Sin contrato laboral / sin nomina solo comisiones / sin seguridad social / sin derecho a prestaciones por desempleo) Camarero de hotel (contrato de 6 meses / jornada completa / Nomina básica / Cotización a la seguridad social / derecho a prestaciones por desempleo) Extra de Camarero de hotel (Trabajo por horas a través de ETT) / Cotización mínima y discontinua / Ningún derecho laboral / lugares de trabajos varios / horarios de trabajo múltiples y cambiantes/ Discontinuidad laboral / no se cotiza el tiempo necesario para contar con prestaciones por desempleo / incertidumbre permanente / presente y futuro incierto. 4ta Etapa: Edad 47 a 49 (actualmente) Extra de Camarero de hotel (Trabajo por horas a través de ETT con todas las especificaciones y desventajas ya citadas) + alquiler esporádico de 1 habitación infrautilizada en su hogar (Obtención de ingresos extra para pagar los gastos del Piso y una parte del alquiler) Extra de Camarero de hotel (Trabajo por horas a través de ETT con todas las especificaciones y desventajas ya citadas) + alquiler habitual de 1 habitación infrautilizada en su hogar (Obtención de ingresos extra para costear los gastos fijos de su vivienda) Cierre de la ETT que le daba trabajo, periodo de incertidumbre, trabajos extras esporádicos precariedad laboral total + decisión de alquilar de forma habitual las dos habitaciones que tenía infrautilizadas en su hogar, en el momento actual la mayor parte de sus ingresos provienen del alquiler de sus habitaciones, ha recobrado el control de su vida, declara sus ingresos anualmente y su incertidumbre pasa por una falta de regulación que le permita dignificar su actividad y cotizar los próximos años de su vida laboral, mientras busca su re-inserción en el mercado laboral cada vez más difícil, debido a su edad y a las experiencias laborales de los últimos 8 años que está obligado a mencionar en su currículo.

  • Usuari2

   29 de Abril de 2017

   Per mi l'economia col·laborativa és una forma més de treure un rendiment o benefici econòmic amb activitats no empresarials. Per exemple jo llogo una habitació en un pis compartit amb el meu company de pis per Airbnb, i no és res nou, ja que d'ençà que vaig arribar a Barcelona visc de lloguer, però abans utilitzava loquo o altres webs per trobar habitació de llarga estança, i Airbnb ha permès que pugui trobar companys de pis de curta estança i m'ajudin a compartir despeses. Crec que no s'ha de multar o prohibir una nova activitat econòmica, s'ha de regularitzar per tal que ningú en surti perjudicat, de la mateixa forma que existeixen llicencies de turisme pels que lloguen un pis sencer tot l'any, haurien d'existir altres fórmules pels qui el lloguen de forma temporal, i evitar que els lloguers incrementin any rere any, o se'n culpi a Airbnb d'aquest fet.

  • Usuari2

   29 de Abril de 2017

   Cal diferenciar clarament el professional del ciutadà que no fa economia colaborativa com a base del seu negoci sinó més aviat un complement que l'ajuda en el dia a día. Cal establir diferents requisits normatius als particulars dels professionals. val la pena regular aquesta pràctica de forma més flexible quan es tracta de l’habitatge principal o habitual, si, ja que és una pràctica molt més positiva que la dels pisos turístics atès que evita la gentrificació de la ciutat ja que ajuda A les famílies que no podrien pagar la seva vivenda en un moment difícil a mantenir-la i no abandonar el barri. Al mateix temps el turisme de l'economia colaborativa acaba tenint la ocasió d'estar més sensibilitzat i conèixer més de primera mà la vida de la ciutat i de la gent locals tenint accés més directe a la cultura, gastronomia, llengua etc... Aspectes negatius d'aquesta pràctica de moment no en veig. Possiblement que els albergs i allotjaments més econòmics de la ciutat hagin perdut clients, si és que algun dia els arriba a faltar-hi. La fiscalitat aplicable hauria de ser proporcional al rendiment econòmic que es treu de la vivenda. La fiscalitat hauria de diferenciar el professional del particular ocasional. En el meu cas quan he llogat una habitació de la meva vivenda ha estat sempre sense benefici no negoci, m'ha ajudat a pagar la hipoteca per no perdre la meva vivenda en un moment en què jo com A autònom tenia poca feina i la meva dona estava de baixa per incapacitat. En aquest cas l'economia colaborativa ens va empoderar i cal tenir en ​compte la importància de l'ajuda psicològica que això comporta quan et veus capaç de tirar endavant en moments on tot és advers i no has de dependre de ningú. Cal potenciar el repartiment de despeses de viatge...Per l'economia dels particulars i pel medi ambient , si 4 persones viatgen juntes són 3 cotxes menys que contaminen...No s'hauria de penar sinó més aviat incentivar.

  • 20161210_142617%20%283%29

   30 de Abril de 2017

   Economía Colaborativa y Ciudadano Productor Antecedentes La crisis Económica mundial que se cernió sobre España y Catalunya a partir del año 2007 ha cambiado de forma drástica e irreversible el sistema de producción, las reglas económicas y el empleo, Hoy en día, mientras las cifras Macro económicas ya hablan de recuperación del P.I.B. Un porcentaje cada vez mayor de la ciudadanía ha perdido definitivamente su encaje en el sistema económico-empresarial tradicional, que ha evolucionado hacia nuevos mecanismos de productividad “más eficientes” a costas de prescindir de los modelos conocidos hasta el presente, o simplemente precarizándolos hasta límites insostenibles. La mayoría de las Titulaciones Universitarias tradicionales ya no encuentran encaje en el nuevo sistema económico-productivo, pero ni Catalunya ni España ha sabido “ cualificar” a su futura mano de obra profesional primero detectando y luego incentivando las carreras y especializaciones necesarias para el cambiante y competitivo mercado laboral actual y futuro. Consecuencias de ello el altísimo paro juvenil, y la emigración de los nuevos cerebros en busca de oportunidades que aquí se les niegan. La población adulta ( en edad productiva ) mayormente cualificada que por otra parte perdió su puesto de trabajo durante la crisis ya no ha sido ni será re-absorbida por un mercado empresarial y laboral cada vez más exigente que prioriza rentabilidad y bajos costos operativos por sobre experiencia y calidad profesional, desechando de un golpe a cientos de miles de ciudadanos, privándolos de estabilidad laboral en los últimos años de su vida activa y condenándolos a la incertidumbre y a aceptar el sub-empleo o buscar alternativas creativas para sobrellevar el día a día echando su pensión o jubilación a suertes. En medio de este contexto, la accesibilidad on-line ha creado el ámbito perfecto para el desarrollo exponencial de nuevos negocios para nuevas empresas bajo el concepto de economía On line, Economía colaborativa, Economía P2P, etc., Su mercado natural ( nueva mano de obra gratuita para las plataformas ) han sido los cientos de miles de ciudadanos de entre 20 y 60 años de edad, desempleados o subempleados alrededor del mundo que impedidos de poder desarrollar una profesión y ante la falta de acceso al crédito para emprender sus propios proyectos, han encontrado como única solución poner masivamente en valor bienes de su propiedad hasta entonces “ Infra-utilizados” creando a su vez una nueva demanda mundial de los mismos al tiempo que emerge a nivel global una conciencia de red P2P en la que los nuevos “Ciudadanos Pro-Sumidores” se convierten en protagonistas, obtienen beneficios y una reputación on line. Todas estas nuevas características del Ciudadano productor son la base del nuevo paradigma económico bajo el cual comienza a regirse la actividad económica- cultural- social y laboral a nivel global. En otras palabras, El paradigma ya ha cambiado y el proceso bajo el panorama actual no solo resulta irreversible, sino natural y sobre todo necesario. Economía colaborativa Los Ciudadanos, generadores, gestores y beneficiarios de sus nuevas mico-actividades económicas han comprendido de forma natural mucho antes que las administraciones el lugar que ocupan en el nuevo sistema y las diferencias substanciales de roles entre los actores implicados en este nuevo “complejo de actividades económicas” que de momento y a falta de mayor comprensión de todas las partes es denominado como “Economía colaborativa”. Resulta crucial que las autoridades acaben de comprender -con urgencia- como ya lo hace el Ciudadano productor, las citadas “diferencias de roles” a la hora de emprender uno o varios ordenamientos, regulaciones o leyes abocadas a encauzar este complejo de actividades si la real vocación del regulador es la protección de los intereses ciudadanos y la creación de bienestar colectivo. Los Actores de la economía colaborativa: sus roles actuales y futuros La Economía colaborativa está formada indefectiblemente por los tres vértices de una misma pirámide: El Ciudadano productor de valor - Las Plataformas On-line - Las Administraciones 1) Las plataformas Online: Gestoras del tráfico de oferta y demanda de bienes infrautilizados Actualmente, en esta primera etapa del proceso, en su mayoría empresas integradas por capital privado, que por su exponencial crecimiento y su ámbito de actuación “ Internet ” han traspasado en tiempo record todas las barreras geográficas, burocráticas, administrativas y tributarias tradicionales debido a que su alcance es global. Estas plataformas en el futuro también serán públicas y mixtas, pero de momento se constituyen por un lado en “el gran benefactor “de los ciudadanos prosumidores usuarios, al mismo tiempo que en “el gran problema” de las administraciones y en el “gran enemigo” de los modelos empresariales tradicionales. 2) Las Administraciones: Aquí es donde Las autoridades deben hacer su mayor esfuerzo de comprensión, creatividad y visión de futuro para abocarse a la transformación del modelo económico-burocrático conocido y re convertirlo para beneficio de todos, sin perder de vista que su razón de ser es ordenar y regular a su propia sociedad priorizando el beneficio y calidad de vida de sus ciudadanos, por sobre los intereses económicos corporativos mono y oligopólicos. 3) Los ciudadanos productores, Son el vértice principal y diferenciador de la economía colaborativa y que la distingue de la economía tradicional, es por esta precisa razón que cualquier regulación tendiente al ordenamiento de las actividades consideradas dentro del complejo económico colaborativo deben tener como prioridad el beneficio del ciudadano, aquí radica el verdadero cambio de paradigma, la verdadera innovación y el porqué de la necesaria intervención del regulador protegiendo los intereses del genuino creador de riqueza de esta pirámide. Premisas que en mi opinión deberían tenerse en consideración a la hora de Regular a) El ciudadano productor por sí mismo no es competencia desleal del empresario, ya que su actividad económica es de subsistencia, o en el más optimista de los casos de Auto-empleo, sus recursos son limitados y fluctuantes, no posee financiación, no tiene capacidad de endeudamiento ni acceso al crédito para emprender, sus bienes infrautilizados son los que son y no puede ampliarlos, ni re invertir en su expansión pues en ese caso su actividad dejaría de entenderse como puesta en valor de bienes infrautilizados para convertirse en empresarial. b) El Ciudadano productor creador de valor es la nueva figura que cambia las reglas, al mismo tiempo generador y distribuidor de riqueza a escala hogareña, su actividad económica repercute inmediatamente en su entorno sin intermediarios de forma directa entre él y el resto de ciudadanos. Cada Ciudadano productor debería ser tenido en cuenta a nivel individual con sus derechos y deberes y no ser visto simplemente como una célula anónima integrante de una “masa mercantilizada” por las plataformas on-line c) En el futuro el ciudadano productor de valor se agrupara y organizara en defensa de sus derechos frente a las plataformas creando nuevos modelos de modernos sindicatos que garanticen sus derechos laborales amparados en nuevas leyes adaptadas al nuevo paradigma de la economía on line, a día de hoy inexistentes. d) En el futuro el Ciudadano Productor de valor se organizara con otros ciudadanos productores para crear sus propias plataformas on line gobernadas de manera participativa y democrática distribuyendo los beneficios de forma cooperativa entre sus miembros e) En el futuro las plataformas privadas llegaran a un nivel de competencia entre ellas que deberán convertir al ciudadano productor usuario, en actor principal de su estructura, llegando a remunerarlo de diversas maneras ( económicamente u otorgándole poder de decisión y o participaciones en la plataforma ) para garantizarse su fidelización, en tiempos de Trolls y guerrilla virtual las Plataformas tomaran conciencia de la volatilidad de sus usuarios y la importancia capital de los mismos en su modelo de negocio. f) En el futuro el Ciudadano productor usuario de plataformas tendrá tanto poder de veto sobre las mismas que se convertirá en la mejor “herramienta “de presión y control para las administraciones impotentes ante el poderío de las citadas estructuras empresariales. El cambio de paradigma será tan radical, que en un futuro cercano el Ciudadano dejara de ser el sujeto pasivo que espera a que las administraciones “lo autoricen a…” y las empresas le digan que consumir y que no, para transformarse en el pegamento y lubricante que equilibre el tira y afloja entre administraciones y mega empresas. Los Países que observando esta realidad trabajen con conciencia para organizarla y promoverla, serán los que sin duda lideraran el nuevo paradigma Europeo y global en los próximos años Catalunya por su momento histórico actual y por sus dimensiones goza de una ventaja por sobre la mayoría de países de su entorno los cuales son presas de sus propios y gigantescos aparatos burocráticos, administrativos y legales, que entorpecerán y ralentizaran el cambio necesario de paradigma económico y social. Saber aprovechar el contexto histórico y tales ventajas estratégicas puede suponer la diferencia en la consolidación de un nuevo y atractivo proyecto de país como sucedió en el pasado con otras nuevas naciones en ciernes que supieron ver y dar respuesta a las necesidades de sus ciudadanos y atraer capital y emigración cualificada creando sociedades ricas y desarrolladas en todos los sentidos. Regulaciones restrictivas vs Regulaciones abiertas En momentos en los que la propia Sociedad Capitalista se plantea con seriedad alternativas tan revolucionarias como la implementación de una “Renta Básica Universal “como paliativo para la escases laboral y social de sus ciudadanos cada vez más expuestos a la marginación, Las posibilidades de normativas lo más abiertas posibles para la economía colaborativa resultan más que sensatas y plausibles. Nuevamente los países que tengan el coraje de respaldar a sus Ciudadanos dándoles la posibilidad de auto emplearse y generarse su propia riqueza a nivel familiar sin dejarse amedrentar por los lobbies empresariales defensores del Statu-Quo local, serán los que saldrán mejor posicionados en el cambiante panorama socio-económico de la próxima década. Por esta razón una vez más resulta vital que las Administraciones otorguen marcos de regulación lo más abiertos posibles para incentivar a su ciudadanía a producir valor en lugar de sesgarlos con límites de ganancias, licencias, cargas impositivas desproporcionadas o modelos de cotización desfasados y herméticos como el régimen de Autónomo en España, uno de los más restrictivos y desalentadores de Europa, que castiga al emprendedor en lugar de incentivarlo. Para tales fines, la disyuntiva no debería ser limitar las ganancias del ciudadano productor que declara su bien infrautilizado, sino grabar sus beneficios de forma sensata y proporcional para incentivarlo a lanzarse a la actividad productiva. La puesta en valor de bienes infrautilizados (concepto base de la economía colaborativa en el rol del ciudadano) Es la forma más económica y revolucionaria que tiene una estado para garantizar la re-inserción inmediata en el sistema económico de los ciudadanos que han sido excluidos de el por razones externas a su capacidad productiva y experiencia. El sistema financiero capitalista no contempla modelos crediticios de ayuda para emprendedores que no posean respaldo económico o bienes valorables que cumplan la misma función, recayendo esta misión en el estado que en lugar de financiar los proyectos de sus ciudadanos acaba subvencionándolos con ayudas que solo alcanzan para no caer en la indigencia y que en ningún caso, promocionan la actividad económica o emprendedora, por el contrario conllevan trabas como la incompatibilidad de percibir subvenciones mientras se perciben nóminas de miseria, prestaciones por desempleo, etc. Convirtiéndose las subvenciones en un costo a fondo perdido para el estado, y en una trampa sin salida para el ciudadano. En el marco de una regulación abierta para el incentivo de la actividad económica colaborativa el costo por subvenciones del estado bajaría drásticamente concentrándose solo en el corto periodo de tiempo que va desde el momento de pérdida de ingresos del ciudadano hasta el momento en que comienza a producir valor de sus bienes lo cual resultaría en una ahorro formidable para las arcas del estado, que inmediatamente comenzaría a recuperar el dinero de dichas subvenciones a través gravámenes proporcionales a la actividad colaborativa desempeñada por el ciudadano productor. De este modo, ¡cada día, nacerían nuevos emprendedores! Este concepto resulta revolucionario, pues resuelve el problema más difícil que es el momento “cero” ese punto de desesperación en el cual el ciudadano no tiene acceso a ingresos y aún así debe seguir afrontando sus obligaciones económicas, lo cual resulta desmoralizante. La actividad económica del Ciudadano Productor puede convertirse en su fuente de auto-empleo permanente debido a la puesta en valor de sus bienes infrautilizados pero en la mayoría de los casos esta “etapa colaborativa “en la vida económica-laboral del ciudadano será solo “el puente” entre su empleo anterior y su nuevo proyecto emprendedor real al que podrá tener acceso gracias a su re-inserción en el sistema económico-financiero merced a su actividad productiva colaborativa inicial. Toda esta mecánica y sus obvios beneficios tanto para los ciudadanos como para el estado constituyen razón suficiente para no considerar a la economía colaborativa como una amenaza al statu quo sino por el contrario, la solución para reactivar la economía, la re-inserción laboral y la creación de miles de nuevos emprendedores Para tales fines conviene tener en cuenta que No hace falta imponer más limitaciones a la economía colaborativa ciudadana de las que ya que están implícitas en la misma definición del concepto de Ciudadano Productor. Definición de Ciudadano Productor del Parlamento de Catalunya El Principal actor de la economía colaborativa es el “Ciudadano Productor que pone en valor uno a más bienes infrautilizados de su propiedad o titularidad” Esta definición contiene de manera intrínseca los derechos y limitaciones de su actividad 1) Limitación de cantidad: El ciudadano productor declara el bien infrautilizado que pondrá en valor, de modo que jamás podrá exceder su capacidad productiva más allá de la puesta en valor del bien declarado, ejemplo: si el bien es un coche, de 4 plazas, con 3 infrautilizadas nunca podrá poner en valor 5 plazas o 10 o un autobús, porque para ello necesitara tener una licencia de transporte profesional y dejara de considerarse un bien infrautilizado de su propiedad para pasar a ser un bien de inversión adquirido y destinado para una actividad económico empresarial. 2) Limitación de temporalidad: Un bien infrautilizado seguirá siéndolo siempre, hasta que no se le dé un uso igual o similar para el cual fue concebido: ejemplo, Una cocina, para cocinar, una habitación para alojar personas, un asiento del coche para transportar personas. Por lo cual imponer un periodo arbitrario de tiempo para su utilización contradice la misma definición de infrautilizado Ejemplo: Si en el hogar de la Señora “Teresa” hay dos habitaciones una, la suya, otra vacía durante todo el año puesto que vive sola, esta habitación estará infrautilizada los 365 días del año aunque la normativa diga que solo puede ser alquilada durante un máximo de 90 días, los otros 275 días del año la habitación seguirá estando infrautilizada. Pero la Señora Teresa jamás por razones obvias podrá alquilar la habitación vacía de su casa más de 365 días al año. He aquí el primer límite auto impuesto en la definición de ciudadano Productor. Jamás podrá poner en valor su bien infrautilizado más veces que los días de un año. Seguramente por razones diversas (problemas de salud, imposibilidad, escases de demanda, cambio de utilidad de la habitación, etc. la habitación finalmente sea puesta en valor muchos menos días que 365 al año. Sin necesidad de restricción regulatoria alguna. 3) Limitación de ganancias: La Actividad económica que ejerce el Ciudadano productor es de subsistencia, o en el más optimista de los casos de Auto-empleo, sus recursos son limitados y fluctuantes, no posee financiación, no tiene capacidad de endeudamiento ni acceso al crédito para emprender, sus bienes infrautilizados son los que son y no puede ampliarlos, ni re invertir en su expansión pues en ese caso su actividad dejaría de entenderse como puesta en valor de bienes infrautilizados para convertirse en empresarial. siempre tendrá un límite de rendimiento económico máximo auto impuesto por la cantidad de bienes infrautilizados que posea y declare, no podrá multiplicar su oferta más allá de su bien personal ( su casa, su coche, su cocina, etc. ) de cada uno de estos casos se deduce que no existe posibilidad de crecimiento , re inversión y expansión de un hipotético “emprendimiento comercial” Razón por la cual sus ingresos solo fluctuaran en razón de la oferta y la demanda sobre el mismo bien infrautilizado ya declarado o de su decisión de ponerlo en valor o no. Por esta razón y atendiendo a que El ciudadano Productor en la inmensa mayoría de los casos carece de recursos para invertir o acceso a financiación, no debería ser pasible de padecer un tope máximo de ingresos permitidos, ya que la económica colaborativa debe buscar una solución de transición o de procura de auto empleo allá donde el tejido laboral o empresarial no lo proporcione. En todo caso el volumen de ingresos producidos por un ciudadano productor poniendo en valor bienes infrautilizados debería estar gravado en proporción tal que dichos gravámenes no convirtieran dicha actividad económica en inviable, Por ejemplo no imponiendo una cuota fija de autónomo como la vigente que gravaría desde una a dos terceras partes de los ingresos habituales obtenidos por la renta de una habitación en la ciudad de Barcelona, del todo inasumible. Contexto local Actual La historia nos ha demostrado que las “Nuevas Naciones Independientes” que han transitado por el camino de la consolidación social y la prosperidad política y económica han sabido elaborar modelos de sociedades prosperas en primer lugar para sus habitantes atrayendo al mismo tiempo a ciudadanos del todo el mundo deseosos de aportar trabajo y conocimiento y gozar de oportunidades imposibles de encontrar en sus países de origen. Estos beneficios antaño fueron la posibilidad de enriquecimiento a través de la búsqueda de recursos naturales como el Oro u otros, garantías constitucionales como libertad, la Paz, el trabajo o la Seguridad, la oferta de empleo, etc. Un nuevo País de pequeñas dimensiones y limitados recursos naturales como Catalunya debe plantearse seriamente cual será el modelo que garantice su viabilidad económica atrayendo inversiones y mano de obra cualificada: Territorio libre de impuestos? Paraíso Fiscal? Paraíso Turístico? Todas son alternativas viables y existen ejemplos exitosos desde el punto de vista económico a nuestro alrededor, No obstante ya sabemos el costo social de estos modelos: Elite empresarial Rica, monopolios, oligarquías gobernantes, democracias de baja calidad, Ciudadanos ausentes, escaso nivel cultural, etc. Pero Ningún proyecto de país Serio será realmente democrático y desarrollado si no logra que sus ciudadanos se identifiquen con su modelo, los ciudadanos del futuro serán Productores y Catalunya puede ser el espejo de Europa propiciando las condiciones para convertirse antes que ningún otro en la referencia continental del moderno paradigma de la economía colaborativa. Cuadro de transformación de un ciudadano “Espectador” a un ciudadano “ Prosumidor” A continuación se expone el caso real de un Socio de Veins i Amfitrions de Barcelona que vale como ejemplificación de la trasformación laboral a la que se han visto sometidos en distintos grados la mayoría de nuestros asociados en los últimos años. Antes: Profesional con más de 20 años de experiencia comercial en mediana y pequeña empresa Estudios Universitarios, Licenciatura 4 idiomas Involución de la vida Laboral en España en los últimos 15 años Primera etapa: Edad 35 a 37 años Puesto Gerente de ventas en PYME (Contrato laboral / Nomina + comisiones / Cotización a la seguridad social / derecho a prestaciones por desempleo) Segunda etapa: Edad 37 a 39 años Puesto Empleado comercial en PYME (Contrato Laboral con periodo de prueba / Nomina básica + comisiones / Cotización a la seguridad social / derecho a prestaciones por desempleo) Tercera etapa: edad 39 a 48 Comercial puerta fría para PYME (Sin contrato laboral / sin nomina solo comisiones / sin seguridad social / sin derecho a prestaciones por desempleo) Camarero de hotel (contrato de 6 meses / jornada completa / Nomina básica / Cotización a la seguridad social / derecho a prestaciones por desempleo) Extra de Camarero de hotel (Trabajo por horas a través de ETT) / Cotización mínima y discontinua / Ningún derecho laboral / lugares de trabajos varios / horarios de trabajo múltiples y cambiantes/ Discontinuidad laboral / no se cotiza el tiempo necesario para contar con prestaciones por desempleo / incertidumbre permanente / presente y futuro incierto. 4ta Etapa: Edad 47 a 49 (actualmente) Extra de Camarero de hotel (Trabajo por horas a través de ETT con todas las especificaciones y desventajas ya citadas) + alquiler esporádico de 1 habitación infrautilizada en su hogar (Obtención de ingresos extra para pagar los gastos del Piso y una parte del alquiler) Extra de Camarero de hotel (Trabajo por horas a través de ETT con todas las especificaciones y desventajas ya citadas) + alquiler habitual de 1 habitación infrautilizada en su hogar (Obtención de ingresos extra para costear los gastos fijos de su vivienda) Cierre de la ETT que le daba trabajo, periodo de incertidumbre, trabajos extras esporádicos precariedad laboral total + decisión de alquilar de forma habitual las dos habitaciones que tenía infrautilizadas en su hogar, en el momento actual la mayor parte de sus ingresos provienen del alquiler de sus habitaciones, ha recobrado el control de su vida, declara sus ingresos anualmente y su incertidumbre pasa por una falta de regulación que le permita dignificar su actividad y cotizar los próximos años de su vida laboral, mientras busca su re-inserción en el mercado laboral cada vez más difícil, debido a su edad y a las experiencias laborales de los últimos 8 años que está obligado a mencionar en su currículo.

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   En el año 2009 la perdí mi trabajo, la empresa en la cual desempeñaba mis funciones se fuga, dejando a 37 familias en la calle sin finiquito y sin derecho a prestación compensatoria acorde a las nóminas correspondientes, ya que no disponíamos de certificado alguno de por parte del empleador, Pasados tres meses comenzamos a cobrar una ayuda, previa contratación de abogados a los cuales evidentemente había que pagar y pasados tres años se consigue cobrar el finiquito. Desde ese tiempo hemos tenido que recibir a gente en nuestra casa, para pagar facturas, gastos y demás obligaciones que se nos asignan de lo contrario no solo teníamos que abandonar nuestra casa, nuestro barrio, también era claro que al no tener comprobantes de ingreso alguno, ninguna inmobiliaria nos alquilaría un piso. Y no solo son turistas que vienen a conocer Barcelona, también son estudiantes, padres de estos que desean ver como se encuentran sus hijos, alumnos de masters o posgrados de corta duración, a pequeños empresarios que visitan algún congreso y demás. Es decir no solo se comparte el hogar con turistas, si no con gente de lo más habitual. Una regulación justa para todos aquellos que realizamos esta actividad, ya sea como segunda fuente de ingreso, o como único medio de subsistencia los vecinos de cada barrio que han quedado fuera del rango laboral y que no perciben ayuda alguna y solo se valen de lo que tiene en este momento su vivienda, Debido a las malas condiciones de los contratos de precariedad existentes y permitidos por los grandes holding Aquí es donde nace la figura del ciudadano productor y del economía colaborativa, Los hogares compartidos dan la oportunidad de elegir, algo vital para un sistema democrático. El cuidado se ha valido de ellos para al menos intentar seguir viviendo dignamente , la vivienda digna es un derecho. Una ley justa y razonable para tod@s los que realizamos esta actividad será muy beneficiosa para el conjunto de los vecinos, Por favor escuchar a estos, que todo es viable

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Soc membre de la Associació de Veïns i Amfitrions de Barcelona. Considero que l'economica colaborativa es fonamental per crear les bases i xarxes per una societat madura, equilibrada, justa, i ben consolidada. Volem una normativa clara sobre la economica colaborativa, i que estigui orientada en ajudar a les persones.

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   No podem obviar que l'economia col·laborativa ha arrivat a les nostres vides, i que s'ha de regular. La seva importància rau en que permet a la gent normal poder obtener uns ingressos mitjançant el seus bens i la seva activitat emprenedora. En cap cas es un negoci sinó una fot d'ingressos addicionals o principals, mail generadors de plusvàlua. Per això trovo que es necessari trovar un model de pagament dels impostos corresponents no lligats al IRPF (en el me cas arriva al 33%). El concepte de ciutadà productor va lligar a una activitat limitada en la seva capacitat de generar economia, molt casolana i lluny de fer competència a d'altres models industrials o de serveis empresarials. Si no cuidem aquesta capacitat de generar idees i projectar les en uns ingressos mai massa elevats, perderen l'esencia de la creativitat humana aplicada a la supervivència diària.

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Creo que no hay un buen motivo para que se impida los ciudadanos o que si les pongan dificuldades para que puedan compartir sus hogares. El homesharing es de gran ayuda para que los ciudadanos puedan complemetar la renta y vivir sin las preocupación de si conseguirá o no llegar al final del mes. Con esta ayuda extra no solo el ciudadano puede gastar más en el comercio ayudando a mover la economía de la ciudad, como también lo hará sus visitantes. El tema de los hoteles, la verdad es que no les afecta en nada. El turista que tiene dinero para hospedarse en un hotel, seguirá indo a las comodidades que encontrará en los hoteles. Siempre tendrán clientes. Gracias al homesharing personas que antes no tendrían tantas condiciones de viajar, encuentran una opción más económica de hospedarse. Ganan todos. Desde el ciudadano que tiene una ayuda en su renta además de conocer junto a sus invitados la cultura de diferentes países, ganan también los viajeros que tienen la opción de hospedarse sin que estén obligados a pagar los exuberantes precios de los hoteles, ganan los comercios que ganan más clientes consumiendo en sus locales, hasta llegar al gobierno que puede generar más capital con los impuestos. Más colaborativo que esto imposible

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Afortunadamente soy socia de Veïns i Anfitrions y me enorgullece formar parte de una asociación solidaria que trabaja para defender los derechos de los anfitriones de Barcelona, respetando la ciudad y valorizando su cultura. Comencé a compartir mi casa (el dormitorio que era de mis hijos) cuando me separé y no me alcanzaba el dinero para pagar la hipoteca. En 2006 mi ex marido y yo, los dos arquitectos, teníamos excelentes trabajos y una entrada de dinero considerable. Hicimos cuentas y pagar las cuotas de una hipoteca nos salía lo mismo que pagar el alquiler del piso donde vivíamos (un alquiler medio, no vivíamos a lo grande). La promotora donde él trabajaba nos dio facilidades y compramos un piso en el Born. Lo reformamos y mejoramos, le agregamos un baño, se puso un ascensor y al poco tiempo llegó la crisis. Los dos nos quedamos sin trabajo. Seguimos pagando la hipoteca y, por suerte (¡!) conseguimos trabajos precarios, de sueldos inferiores, así pudimos seguir adelante. En 2013 me separé, mi ex marido se fue de España ante la difícil situación económica (tiene 67 años y fue imposible que encontrase trabajo) y tuve que asumir el gasto de la hipoteca sola. Hablé con el banco (Sabadell) para renegociar la deuda ante la nueva situación, pero los Bancos no entienden de situaciones personales. Cada vez que aparecía en las noticias algún desahucio cambiaba de canal angustiada, sentía que la situación estaba muy cerca de la mía y era intolerable pensarme en ella. Hasta que alguien me habló de la posibilidad de compartir mi casa y comencé, a través de Airbnb, a compartir la habitación que era de mis hijos. Me alegré de poder hacerlo porque, a pesar de duplicar mi trabajo, sin él no podría llegar a fin de mes. Por mi actual empleo salgo de casa a las 7:00 y vuelvo a las 19:30, compartiendo mi casa además tengo que hacer la cama, limpiar el baño, preparar el desayuno, lavar y tender la ropa de cama, etc. cada vez que llega o se va un huésped. En mi edificio hay dos pisos de alquiler turístico y en el barrio (justo frente a mi casa) hay un edificio entero que funcionan como mi casa pero sin licencia turística, es decir que yo hago la declaración de la renta cada año, limpio, recibo a los huéspedes, etc. y no saco ningún beneficio extra de este ingreso, salvo poder pagar una parte de mis gastos. Des 2016 tuve ya tres (3) inspecciones del Ayuntamiento: un inspector, un agente civil y tres (3) guardias civiles: policía en mi casa a las 8 de la mañana que confirmaron que el mío no era un piso turístico. Considero la situación entre la especulación inmobiliaria y la nuestra, particulares que intentamos con todo el esfuerzo llegar a fin de mes, completamente injusta y desproporcionada. Quiero colaborar con mi ciudad, pagando impuestos y haciendo respetar el barrio y los comercios locales, y quiero que el Ayuntamiento de mi ciudad no nos culpabilice ni nos persiga por una situación que no buscamos ni preferimos. Todo lo afirmado en este mail puede ser corroborado a solicitud del Ayuntamiento con documentación (título de propiedad, declaración de rentas, certificado de inspecciones del Ayuntamiento, Carta al Sindic de Greuges) Agradezco este espacio brindado a la ciudadanía y espero fervientemente que se escuche la voz de los que hacemos economía colaborativa entre los gritos de los especuladores. Un cordial saludo.

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Pier Soy un chico con licenciatura en empresariales, hablo 4 idiomas perfectamente y soy autónomo desde hace 13 años. Soy socio de la asociación de venís y anfitriones VÍA. Cuando la crisis se acentuó en el 2009, casi pierdo mi negocio y después de luchar por muchos años apareció la alternativa de poder alquilar la otra habitación a turistas. Ese paso me ayudo a seguir luchando por mi negocio y poder pagar mis gastos de vivienda. Con el tiempo de recibir turistas te das cuenta que tiene muchos beneficios para la ciudad. Nosotros recomendamos siempre tiendas, bares o restaurantes de la zona y educamos en cierta manera a el turista para que sea consecuente con los vecinos. Es importante para ellos vivir la experiencia de estar con gente local, que les recomiende lugares, que les cuente un poco cosas de la ciudad que no son las típicas de turistas. Nosotros los que recibimos turistas en casa y compartimos nuestro espacio n os sentimos orgullosos de hablar de nuestra ciudad, de como se vive en Barcelona y de como ellos como turistas pueden disfrutar al máximo y de manera respetuosa. Hace falta una regulación digna para nosotros, que en parte lo hacemos para llegar a fin de mes y pagar nuestros gastos pero también en parte porque nos gusta ayudar y participar con los visitantes para que tengan la mejor experiencia. Le doy gracias a VÍA, por todos los logros y el gran empeño que han tenido para que se nos tome en cuenta y para hacer entender que es simplemente una manera de generar ingresos para vivir, no de manera empresarial si no personal.

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Som una parella de socis de Veïns i Amfitrions. Comparitr la nostra llar ens ha permés poder pagar el lloguer del últims mesos a la meva parella i a mi. No som professionals, simplement oferim una habitació de la nostra casa. Gràcies a això hem conegut persones meravelloses d'altres parts del món. Els aconsellem que visitin, comprin i es passegin per on ho fem nosaltres, al nostre barri. No ens dediquem al sector turístic, simplement compartim i vivim, o millor dit sobrevivim!

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Soy residente desde 1998en Barcelona, y creco que la economia colaborativa debe incluír el bienestar de los ciudadanos. Como son las cosas en Barcelona, con poco trabajo fijo y un montón de turistas, una manera para extender los beneficios a los ciudadanos es legalizar y regular completamente a Home Sharing, i.e. cuando alquilas una habitación en la casa donde vives con tu familia, paar ayudarte llegar al fín del mes. Yo sé que hay muchas quejas de otra gente sobre los problemas que generan las turistas para los vecinos, con, ruido, problemas con el ascensor etc...pero NUNCA pasa esto en el contaxto de Home Sharing, porque los dueños están allí encima de ellos para garantizar que son "buenas turistas". En mi edificio en el Gótico, en mi planta hay tres pisos: un piso de Home Sharing que NUNCA da problemas a nadie; un piso de alquiler turistica no licenciada que SÍ da problemas (fiestas etc) de vez en cuando, y un piso de una pareja española reciente llegado que hace más ruido que nadie en el edifcio con sus fiestas incensates, hay que llamar a la policia cada fin de semana. O sea, lo de Home Sharing no sólo garantiza la extensión de beneficios de turismo a los ciudadanos directamente, también suelen ser son los "buenos vecinos" en la finca.

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Tengo 49 años y desde 5 años he empezado a alquilar una habitación de mi piso a turistas a través de la plataforma de Airbnb. Nunca había compartido piso en mi vida: en el trabajo me redujeron las horas y los gastos fijos aumentaban. Y ahora estoy muy agradecido por haberlo hecho. Primero, evidentemente, por la tranquilidad económica que me permite llegar a fin de mes. Segundo, por haber podido compartir mi vivencia con personas como yo, que al no poderse permitir un hotel, han podido igualmente viajar. En ningún momento iba a pensar que, a mi edad ya formada, podía descubrir el poder del encuentro con personas tan especiales y enriquecedoras: con ellas he compartido mi hogar, mi tiempo, mis historias, mis ilusiones, mis comidas... . He compartido el amor que tengo para nuestra ciudad, donde no he nacido y que siento como mi casa desde el primer día. Acoger huéspedes me ha permitido ser mejor persona, ciudadano orgulloso de una ciudad histórica y moderna a la vez, orgulloso de hacer parte de la nueva comunidad de economía colaborativa; me ha permitido ayudar las tiendas de mi barrio (y no solamente); me ha permitido crear mas comunidad con mis vecinos y con otros anfitriones, que a veces me ayudan con las entradas; me ha permitido recuperar una serenidad que debería ser un derecho por cada uno de nosotros. Ahora estoy algo preocupado. Si la propuesta de ley de turismo considerará el Home Sharing como una actividad económica profesional, tal y como podría ser un hostal, un hotel o un piso turístico, yo y la mayoría de nosotros no podremos seguir adelante. Además de perder el valor humano y colaborativo de una experiencia de este tipo, perderíamos la posibilidad de llegar a fin de mes, con el agravio social que podría comportar.

  • Eqc0982c63

   30 de Abril de 2017

   Marta Martín Mas_Amelia Pineda 2onA Turisme EU Formatic Barcelona -Quina activitat es considera activitat de l’economia col·laborativa? Las activitats nombrades en la primera pregunta. Quan passa a ser un negoci lucratiu tindríem que parlar d’empresaris doncs. Encara que molta gent utilitza l’economia col·laborativa com a excusa per contractar treballadors per hores a baix cost i externalitzar tots els beneficis socials com la seguretat social. Cal diferenciar la figura del ciutadà agent productor del professional que actua a través d’aquestes plataformes. - Penses que cal establir diferents requisits normatius als particulars que actuen de manera ocasional que als professionals? Els requisits normatius als particulars i dels professionals haurien de ser les mateixes ja que tots dos tenen els mateixos objectius, la de oferir serveis a altres. Potser no totes haurien de ser les mateixes perquè també és normal que tinguin més exigències als particulars ja que nomes tenen la idea de dedicar-s’hi per un temps concret. Però la normativa no hauria de tenir en compte la finalitat ni el per què ho realitzes, el que hauria de tenir en compte son els serveis que volen realitzar cada un. - El lloguer dels habitatges d’ús turístic està regulat. Creus que per encaixar el fenomen de l’economia col·laborativa, val la pena regular aquesta pràctica de forma més flexible quan es tracta de l’habitatge principal o habitual (cessió d'habitacions o habitatge sencer)? Quins penses que són els aspectes positius i negatius d’aquesta pràctica? Els habitatges d’ús turístic no haurien de regular la practica d’una forma més flexible ja que crec que si es fa més flexible la gent s’aprofitaria d’aquesta flexibilitat i s’acabarien creant més pisos o habitacions de lloguer il·legals. Al mateix temps penso que aquesta flexibilitat ajudaria a que es creessin nous habitatges d’ús turístic. I això crearia noves oportunitats a les persones que necessiten un ajut en el àmbit econòmic, i així guanyar-se una quantitat de diners que els ajudaria a poder pagar tot lo necessari, com per exemple el pis o les hipoteques. Tot això també comporta un gran problema en el sector turístic d’allotjaments hotelers ja que aquest habitatges d’us turístics tindrien uns preus bastants més baixos que una habitació d’hotel o de qualsevol allotjament turístic. - Quina és o hauria de ser la fiscalitat aplicable? En aquest sentit, cal diferenciar les activitats en què no hi ha transacció monetària, les de co-consum, de les que generen un rendiment econòmic. Sí, ja que al cap i a la fí els diners que col·lecta l’Estat són necessaris per millorar i invertir en Salut, educació etc. Per tant, si hi ha activitats en que una persona es lucra, doncs, ha de col·laborar com qualsevol altre empresa. - Gran part de la pressió fiscal ve determinada pels guanys que les pròpies activitats generen: creus que la càrrega fiscal ha de tenir en compte la distinció segons si l’activitat es proveeix per un professional o per un particular de manera ocasional? La pressió fiscal per general hauria de ser igual pels dos casos, per un professional com per un particular, però actualment no és així i els professionals estan intentant que sigui d’igual a igual tot el tema fiscal. El professionals tenen la imatge de que els particulars els hi treuen els clients i que a curt termini perdran diners. Per una altre part, la càrrega fiscal hauria de ser més estricte amb els particulars ja que com no ho veuen com un mode de vida doncs s’aprofiten i creuen que ells poden fer-ho, però molts d’ells no acaben pagant tots les taxes i els papers necessaris que es necessiten per poder exercir aquella professió. Per això penso que s’hauria de tenir en compte la distinció segons l’activitat de que es proveeix perquè això afavoreix als professionals que son els que es guanyen la vida en aquesta professió, la d’allotjament hoteler. -Les principals àrees metropolitanes estan adoptant diferents iniciatives en matèria de mobilitat col·laborativa i sovint sostenible, creus que s’ha de facilitar el fet de poder compartir vehicle i despeses de viatge? Potenciaries el lloguer de vehicles sostenibles i/o elèctrics per períodes curts de temps en entorns urbans? S’hauria de facilitar aquest fet de poder compartir vehicle i despeses ja que així gent que econòmicament no es podria permetre un allotjament o comprar-se un bitllet de qualsevol transport, d’aquesta manera si que s’ho pot permetre així que això crea noves oportunitats. Però no només per ells, sinó també per la gent que prefereix estalviar. Però tot això comporta a un pensament contrari a tots aquells que son professionals. Jo si que potenciaria aquest lloguer de vehicles sostenibles i/o elèctrics ja que cada cop més s’està duent més a la pràctica i d’aquesta manera almenys seran més sostenibles pel medi ambient. - Quin és o hauria de ser el marc de relació laboral, o de prestació de serveis, dels particulars-no professionals amb la plataforma? Utilitzar una plataforma digital per oferir-te com a repartidor de paquets ocasionalment per treure uns diners extra, posar a disposició places del teu cotxe per compartir un trajecte o passejar gossos a canvi d’una petita remuneració et converteix en empleat de la plataforma? Creus que depèn del grau d’ús que en facis? Utilitzar una plataforma digital és essencial per aquest ofici ja que troben la feina i ofereixen els serveis a traves de la seva plataforma. Els particulars viuen d’aquesta de la seva plataforma ja que allà és per on ells es comuniquen amb els seus clients i per on busquen la feina. Totalment, penso que com més informació publiquis i més serveis ofereixis tindràs més possibilitats de que la gent miri el teu perfil. També un factor molt important és el de tenir les idees i les opinions dels clients que has tingut ja que majoritàriament, la gent es guia per aquestes opinions a part dels serveis que realitza. - La normativa de consum no contempla les relacions que s'estableixen entre particulars. En funció de si l’activitat es duu a terme per una empresa/professional o per un particular, creus que els drets dels consumidors han de tenir garanties diferents? Quines garanties de protecció del consumidor haurien d’estendre’s també en aquesta relació entre particulars? Els drets dels consumidors haurien de tenir les mateixes garanties ja que realitzen els mateixos serveis amb uns preus diferents. Les garanties no han de tenir en compte si són professionals o particulars ja que com he dit abans, els dos ofereixen els mateixos serveis. Oferint els mateixos serveis és el que fa que hagin de tenir els mateixos drets de garanties, encara que la forma de fer-ho sigui diferent. Les garanties de protecció que haurien de tenir els particulars son les mateixes que tenen els professionals, si algun

  • Eqc0982c63

   30 de Abril de 2017

   Cristhian Barazorda Castro_Miriam Esplugas Miravent 2onA EU Formatic Barcelona L’època que estem vivint està totalment relacionada en una societat de consum que, ens agradi o no, està a l’ordre del dia. Però gran part de la població no pot assumir totes les despeses que aquesta comporta, i per això neixen les plataformes d’economia col·laborativa. Són creades per les necessitats personals però basades en la necessitat econòmica. El nostre present ens demana compartir, expressar-nos, aprendre i moure’ns. QUÈ ÉS ECONOMIA COL·LABORATIVA L’economia col·laborativa no té una definició exacte, però partim de la base de que és un nou fenòmen que compta amb tot tipus de nivells de població i les seves necessitats, i es basa en la confiança i l’ús d’objectes o espais desaprofitats, i que amb aquest tipus d’economia se’n treu rendiment. L’economia col·laborativa és l’acció de realitzar un intercanvi de necessitats entre particulars, i no necessàriament hi ha d’haver una transacció econòmica enmig, es a dir, una persona ofereix un tipus de serveis, ja sigui d’allotjaments o transports, a un altre que tingui aquesta necessitat o desig. Creiem que aquests intercanvis han existit sempre, però ara s’han posat tant de moda que l’abús ens ha portat als límits d’haver-ho de delimitar. QUÈ NO ÉS ECONOMIA COL·LABORATIVA Avui en dia s’ha trencat aquest tipus de col·laboració que hi havia entre les persones, es a dir, que aquest tipus d’economia que s’ha conegut fins ara com un intercanvi de favors, actualment, es comença a aprofitar del tractes per rebre’n diners i a conseqüència d’això, aquest tipus d’economia es converteix en economia submergida, ja poden ser diners no declarats enlloc, simplement com a complementaris al sou (sempre i quant no passin dels 3.500). Però això es converteix en un problema quan els diners rebuts són superiors al nivell del sou declarar. Aquests tipus d’intercanvis, formen part de la vida social i solidària, ja que moltes vegades els intercanvis no son equitatius, però si satisfactoris. CONDICIONS DE MODEL DE NEGOCI DE LES NOVES PLATAFORMES ENVERS LES TRADICIONALS Actualment les noves plataformes que existeixen al nostre voltant, es dediquen a promoure l’economia col·laborativa, però han passat de ser un sistema col·laboratiu a un sistema tradicional de negoci pel fet de que hi ha un intercanvi econòmic pel servei ofert. La idea de col·laboració entre particulars per alguna necessitat concreta sense l’ànim de lucre o simplement pel fet d’ajudar-se mútuament ja no és com anys enrere, ara mateix aquestes plataformes serveixen com a intermediaris d’un be o servei que pertanyen a un tercer, aleshores aquest tipus d’economia passa a ser tradicional, ja que en molts casos es veu com a forma de negoci. El principal objectiu de l’agent productor és lucrar-se amb el procés ‘’col·laboratiu’’. Gràcies a la tecnologia han sorgit nous mètodes i plataformes, que ens creen una imatge d’empresa tradicional molt clara, però a la vegada, ens fa molt difícil classificar les empreses que es basen en les noves tecnologies. És per això que està a l’orde del dia veure com empreses s’estan convertint en pioneres de vendes o serveis sense ni tant sols una preparació dels seus usuaris productors del servei. Això ens provoca un gran handicap, ja que els models tradicionals en aquest aspecte garanteixen un bon servei. COM HAURIA L’ADMINISTRACIÓ DE CONTROLAR LES PLATAFORMES? Avui en dia, les noves tecnologies ens permeten triar i classificar els tipus de serveis segons les opinions d’usuaris anteriors, és per això que creiem que la reputació de les noves plataformes estan condicionades per les opinions dels propis usuaris, és a dir, que es donen avantatges de sortir en un lloc de millor posicionament a la plataforma a aquells ciutadans agents productors que tenen una millor valoració. És llavors quan aquests prenen avantatges, ja que estan més a la vista dels futurs usuaris i aconsegueixen així més freqüentació. És per això que creiem que l’administració hauria de controlar i saber què és el que s’ofereix i de quina manera a les persones que millor reputació tenen, ja que ens molts casos els serveis poden ser els mateixos que dels establiments turístics però sense pagar la taxa turística ni impostos (p. ex: fer els llits en un Air bnb). Per tant, s’hauria de regular a totes les persones que es dediquessin únicament a plataformes basades en oferir serveis entre iguals complementaris a l’activitat turística. A més a més, pensem que les administracions haurien de regular els sistemes de pagaments online (Paypal) i tenir constància dels moviments monetaris i de les facturacions. La manera més fàcil que trobem de regular això, és fent una mena de conveni entre els bancs online i les empreses i ciutadans agents productors que ingressin més de 291,67€ mensuals. Aleshores, creiem que és una obligació que l’administració reculli tot tipus de dades tant fiscals com comercials. ESTA PREPARAT EL SISTEMA DE CARA ALS NOUS TIPUS D’AGENTS PRODUCTORS? Sota la nostre experiència de joves usuaris d’aquestes plataformes, podem assegurar que la societat ha acceptat més ràpidament als nous ciutadans agents productors, però creiem que el sistema no ha estat preparat per l’arriba de les noves plataformes i dels usuaris que les utilitzen, per això considerem que les administracions haurien de regular aquest nou model econòmic col·laboratiu. Una de les idees que proposem per adaptar el sistema al nou model econòmic col·laboratiu, és que un 10% dels ingressos anuals es destinin a donacions als hospitals, escoles o investigacions. TROBEM DIFERÈNCIES ENTRE UN PROFESSIONAL I EL CIUTADÀ AGENT PRODUCTOR? Tenint en compte que un professional és aquella persona que es dedica a una activitat en qualsevol sector, per tant, que l’activitat és la seva professió i rep un sou a canvi, el nou ciutadà agent productor s’hauria de diferenciar en el moment en que ofereix el servei, indicant a la plataforma que aquella no és la seva activitat prioritària. Al ser una cosa que fa ‘’de més a més’’ de la seva activitat principal, l’usuari ha de saber que potser els serveis no son els que espera. Per això, proposem una normativa en que les plataformes s’hagin de dividir entre professionals i ciutadans agents productors. Així, l’usuari ja sap el que es trobarà (p. ex. impuntualitats al llogar un servei de transport no professional, poca atenció, cap oferiment de menjar durant el trajecte, etc…). Pensem que aquesta divisió en les plataformes ajudaria tant als usuaris com a l’administració, ja que així seria molt més fàcil regular la nova situació econòmica (ja que tots els professionals inscrits en la part de professionals, haurien d’estar donats d’alta com autònoms i lligar els seus serveis a les reglamentacions turístiques o de serveis). Creiem que les persones que es dediquen aquesta activitat econòmica ja sigui ocasional o constantment ha de ser reglamentat per que hi hagi un entorn igualitari tant per a les persones que es dediquen aquest tipus d’economia (professionals) com a les persones que no es dediquin aquest tipus d’activitat en sí (particulars). Una idea que proposem és afavorir als professionals de tal manera que el seu percentatge a l’hora de pagar a la plataforma sigui menor que el d’un particular que esporàdicament presta un servei a la societat, ja que el professional ja estarà pagant els impostos i la sanitat en base a la seva activitat i a més a més fa un ús regular de la plataforma com a forma de visibilitat cap a la societat. ÉS NECESSARIA UNA REGULACIÓ DIFERENT PER UN LLOGUER SENCER O PARCIAL D’UN HABITATGE? Creiem plenament que es necessita una regulació urgent dels habitatges principals (habitatge sencer) que es destinen a un ús turístics, ja que aquests han de estar protegits per una reglamentació oficial, per que això comportaria menys problemes tant pel propietari com pel llogater, respecte a les seus drets i obligacions que te amb la propietat. A diferencia d’un lloguer parcial (cessió d’habitacions) que comporta menys problemes alhora de realitzar aquesta activitat, per que es més fàcil controlar a una persona forastera quan hi convius. PARLEM DE LA FISCALITAT I LA COL·LABORACIÓ; ¿ON SÓN ELS LÍMITS? Actualment ens trobem amb un problema de fiscalitat força important, ja que molts particulars que s’anuncien en plataformes col·laboratives, ja siguin d’allotjaments, lloguer de cotxes, llits o sofàs, dinars en companyia o venda de productes que ja no utilitzem, quan es realitza l’activitat esporàdicament podríem dir que són uns ingressos extres, i que potser no interessa declarar-los ja que aniran destinats a despeses i realment només es rebrà una petita remuneració. És per això que creiem plenament que els límits serien a partir de més de 3.500€ de guanys a l’any en qualsevol activitat. I en tots els casos, comptar amb les llicencies pertinents i estar donats d’alta com a empresaris. I LA PRÀCTICA DE LES CESSIONS D’HABITATGES O HABITACIONS? Si ens posem en la posició d’un propietari conscienciat de viure amb gent es molt més fàcil per a ell controlar quins son els actes que es fan a la seva propietat i si hi ha qualsevol problema podrà resoldre’l i per tant tindrà menys impacte per a tercers. A diferencia d’un lloguer total, el propietari no saps el que pot succeir en la seva propietat y pot causar problemes majors a tercers. En conclusió podem dir que és més negatiu realitzar aquesta practica no regularitzada amb propietat sencera que amb una part de la propietat. MOBILITAT COL·LABORATIVA Pensem que facilitar la mobilitat col·laborativa és una bona iniciativa per contribuir en un medi ambient més net i sostenible, a part de compartir despeses. Estem molt a favor de la mobilitat col·laborativa sempre i quan, es faci sense ànim de lucre, és a dir, un conductor de Bla bla car, pensem que té menys impacte dins de l’àrea metropolitana i l’economia monetària ja que aquest aprofita el servei en un trajecte llarg, en canvi, cal diferenciar-lo d’un conductor d’Uber, que fa únicament la feina de taxi sense pagar la llicència. Són aquests conductors els que sí s’haurien de regular. Sí que potenciaríem el lloguer de vehicles sostenibles, però creiem també que el transport públic s’hauria de millorar i potenciar el seu ús amb una baixada dels preus. QUINES GARANTÍAS HAURIEN DE TENIR ELS CONSUMIDORS D’AQUESTES PLATAFORMES? Creiem que una normativa que contempli els drets i obligacions per als consumidors d’aquestes plataformes és molt important tant de cara als professionals com als particulars, però especialment s’haurà de tenir més en compte als consumidors que tenen relacions amb particulars no qualificats ni entesos amb el servei que ofereixen. Ja que com hem mencionat abans, en una plataforma es pot trobar tant a particulars com professionals oferint diversos serveis, aleshores els consumidors que vulguin un tipus de servei haurà de comptar amb unes garanties i drets específics per poder gaudir de la seva experiència al màxim. Per què no és el mateix la seguretat o garantia d’un consumidor que es troba amb un professional qualificat davant, que un que només es trobi amb un personal entès en la matèria (particulars). Per exemple, no és el mateix anar a sopar casa d’una persona que no tingui la qualificació necessària, com ara permís de manipulació d’aliments o que la casa estigui assegurada, que anar a casa d’un professional que ho tingui tot adaptat per a la seva activitat gastronòmica. Per això Eatwith està generant tants comentaris. Pensem que s’hauria d’aplicar les mateixes condicions de regulació i reglamentació que ha de complir qualsevol establiment que disposi d’aliments i begudes. Per tots aquests motius, la gestió del canvi és una necessitat, s’ha de regular i desenvolupar una bona manera perquè puguin conviure tots els tipus d’economies existents. I s’ha de tenir molt en compte que el futur està canviant, i no podem definir-lo com fins ara. 😃

  • Eqc0982c63

   30 de Abril de 2017

   Francesc Martín, Pablo Cano, Miguel Anguas 2on A EU Formatic Barcelona 1.- La economía colaborativa la entendemos como una evolución del capitalismo, donde el dinero deja de acaparar toda la atención para dividirla en algo diferente, como la experiencia específica. Con este tipo de economía se consigue equilibrar una cosa y la otra. El no buscar el beneficio a toda costa hace más pura la experiencia. Por lo que estaríamos más de acuerdo en compararlo con la economía social y solidaria porque comparten muchos aspectos. 2.- Las empresas no tienen mentalidad de economía colaborativa, y si las venden como tal, están engañando. Una empresa tiene como objetivo la de generar beneficios porque hay dinero propio en juego. Otra cosa sería la empresa pública ya que ahí difícilmente se preocupan de rentabilizar el negocio y encaja más en esta filosofía de solidaridad. Para que una empresa tradicional o privada se centre en ofrecer unos servicios así basados en este tipo de economía, sería a causa de haber descubierto un nicho tan desconocido y sin explotar que les saldría a cuenta dar la imagen y tales servicios. 3.- El método de reputaciones que se utiliza en casos así y en otro tipo de “negocios” es algo fundamental para la confianza del cliente. Hemos dicho anteriormente que las empresas buscan beneficio, por lo que si encontramos un servicio muy barato y por debajo de la media, el cliente tiende a desconfiar, por lo que un sistema de fiabilidad como es la reputación, es esencial para que el negocio marche y para que los clientes aparquen el miedo a la hora de pagar por algo que todavía no han obtenido. El correcto funcionamiento de estos sistemas parecen ser autoregulados, los clientes premian o castigan con razón por lo que generalmente no es necesario un control externo. 4.- La transparencia sirve para no defraudar. Cuando defraudan, están robando a todo un país, por lo que el máximo tipo de información facilitada es necesaria. Pero también rebajar las tasas e impuestos que están obligados a pagar para que tengan un rango mayor de beneficios. 5.- Pienso que la sociedad actual se esta adaptando aunque a regañadientes a esta nueva ola de ideas, ya que la presión social y los oligopolios hacen de barrera en el sector económico. Hay que tirar de los vacios legales para ensanchar estas nuevas ideas en la sociedad y sean aceptadas por su comodidad. Creo que este nuevo agente productor viene para quedarse pero lo que tiene que cambiar es esa normativa. 6.- Pienso que se considera una actividad de economía colaborativa cuando hay de por medio una empresa intermediaria que aunque no se beneficia del servicio en si, se beneficia como intermediario, todo a través de plataformas digitales. Pienso que se tiene que actuar de una forma diferente, ya que unos se dedican profesionalmente a ello y su negocio es su fuente de ingresos. Y por otro lado el particular no profesional lo tiene como un mas a mas. Si que es verdad que puede haber excepciones pero hay que contemplar todos los marcos jurídicos de este nuevo particular no profesional para no incentivar el dinero negro. 7.- Pienso que como bien dice el anunciado todo depende de si la residencia es la principal/habitual o una segunda residencia, en ese caso, siempre que la persona que tenga mas de una residencia quiera ejercer la actividad turística debería indicar cual es la que cede y en base a esta se haría un marco legal mas flexible para que se produzca esa actividad pero sin un abuso de ella. Todo debe estar marcado por algo, así no puede dar lugar a duda ni a un abuso. 8.- Pienso que en estas actividades que no hay una transacción monetaria si que debe reflejar la cantidad que se intercambia a través del servicio. Para así demostrar de manera legal, a través de la cuenta del banco, que se ha producido un servicio. Pero también pienso que esta fiscalidad y esta oportunidad de sacar un rendimiento a esta actividad a través de tasas o impuestos deben servir para mejorar el turismo del distrito donde se haya producido y la persona que alquila su habitage pueda escoger en que dedicarlo. 9.- Pienso que la carga fiscal debe ser diferente ya que uno se dedica profesionalmente a ello y el otro de forma ocasional. Pero pienso que hay que mirar de tener todo muy bien regulado para que que no hayan fallos fiscales ni legales. 10.- Pienso que cuanto mas sostenible la actividad mas ayudas debería tener, independientemente de las presiones que hayan. Solo respiramos aire y cuanto mas limpio este mejor será la calidad de vida y a la pregunta de si potenciaría estos alquileres, mi respuesta es SI, siempre. 11.- No creo que se convierta en un empleado de la aplicación simplemente este debería tener una cuenta con un registro introduciendo su cuenta bancaria para justificar los ingresos. La licencia debería ser de pago aunque muy económica para gestionar los papeles de SEMI-AUTONOMO trabajando en un sitio por cuenta de otro i recibiendo dinero a través de su tiempo libre de dorma voluntaria. 12.- El consumidor debería tener unas garantías fijas y determinadas para mantener su seguridad. Un seguro que lo cubra. Para ello la persona que alquila el bien debería tenerlo todo en regla para ofrecer el servicio, porque por muy bueno que sea siempre puede haber alguna posibilidad para que pase algo

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Considero la economía colaborativa y el agente productor como una experiencia positiva que se ha desarrollado a raíz de la crisis. Es una acción creativa que ha permitido a muchas personas encontrar una actividad; volver a sentirse autónomos y sobre todo conectar con un aspecto humano ni imaginado. Pienso que la economía colaborativa debe desarrollarse de manera orgánica para que sea más creativa adaptándose a nuestro entorno cada vez más complejo. Es necesario que las administraciones tengan herramientas de evaluación y la reactividad necesaria para apoyar; proteger o regular según sea el caso del impacto sobre el colectivo. Estoy muy agradecida por la experiencia humana al alquiler habitación en mi hogar. He recibido en mi casa gente del mundo entero desde un periodista de la BBC quien me transmitió su pasión por China, estudiantes con quienes he aprendido la importancia de explicar y educar con paciencia; empresarios y viajeros con quienes me ha gustado compartir mi día día y aprender sobre nuestras diferencias y riquezas culturales. Creo que es importante que la administración siga con esta estrategia comunicativa para que haya integración y reflexión del ciudadano sobre su interacción en la vida de su ciudad.

  • Eqc0982c63

   30 de Abril de 2017

   Ihab Yahil 2onA EU Formatic Barcelona Com definirías economía colaborativa? -Es una economía que se basa en prestar, alquilar, vender productos en función de unas necesidades especificas y no es tan primordial el tema económico. Es una transacción entre dos personas que pueden beneficiarse el uno al otro. En que condiciones crees que estas plataformas se han de considerar un modelo de negocio que se asimile al concepto”empresa tradicional” y no solo un simple conector de oferta y demanda? -Estas plataformas tienenen el concepto básico de negocio de empresa tradicional ya que es un intercambio entre dos personas que los dos obtienen un beneficio mutuo, simplemente que según avanzan lo años el modelo de negocio tradicional de empresa cada vez tiene menos importancia y aparecen nuevas plataformas que tienen mas éxito por sus ventajas y beneficios. Piensas que la administración tendría que tener mas control sobre lo que se ofrece y lo que se demanda mediante las plataformas digitales? -Estas plataformas digitales ya tiene un control de la pagina o aplicación en la que se anuncia dichos objetos o productos. Me parece que con ese control de las servidores de las paginas es suficiente para poder controlar que no se comercie con productos ilegales. Crees que es interesante recoger este tipo de información? -Creo que es esencial y casi obligatorio recoger este tipo de información ya que es la única información que tienes sobre el producto o su poseedor. Es lo mas parecido a una garantía que se tiene. Cuando una actividad se considera actividad de economía colaborativa? -Cualquier actividad donde dos personas intercambien un producto y donde una plataforma digital actué como intermediaria, facilitando la utilización, intercambio de bienes o recursos entre iguales o entre particulares y empresas. Piensas que hay que establecer diferentes requisitos normativos a los particulares que actúen de manera ocasional que a los profesionales? -Creo que si ya que el profesional pasaría a tener ánimo de lucro y eso no debería ser el objetivo de economía colaborativa Vale la pena regular esta práctica de forma mas flexible cuando se trata de una vivienda principal o habitual? -Creo que no, porque se podría aprovechar esta flexibilidad para hacer un uso desaconsejado como ya está pasando por ejemplo en barcelona con los turistas. Cual es o tendría que ser la fiscalidad aplicable? A las que generan un beneficio monetario si que tendrían que tener un fiscalidad c Crees que la carga ha de tener en cuenta la distinción según si es para un profesional o un particular? - Pienso que hay que diferenciar claramente el hecho de que lo haga un profesional o un particular por el hecho que he comentado antes de que el profesional tiene un animo de lucro. Cual es o debería ser el marco de relación laboral o de prestación de servicio del particular no profesional con la plataforma? -Pienso que no debería relacionarse con ninguna relación laboral ya que simplemente es un intercambio de dos particulares sin animo de lucro. Crees que los derechos de los consumidores tienen que tener una garantía diferente? - Es el tema más complicado de controlar ya que cada particular no hay nadie detrás que haya revisado el producto haya pasado por ningún control de garantías, pero con las opiniones de los consumidores y las imágenes que sube el vendedor, yo amenos nunca he tenido ningún problema ya que el vendedor no le conviene porque tiene que mantener una buen reputación en la red y eso es gracias a las valoraciones que le pone los consumidores

  • Eqc0982c63

   30 de Abril de 2017

   ALICIA GIL_ANNA BERTRAN 2on A EU Formatic Barcelona -Com definiries economía col·laborativa? Parlem bàsicament de consum col·laboratiu? Forma part de l’economia social i solidària? Segons la teva opinió, què és i que no és economía col·laborativa? L’economia col·laborativa es la interacció entre dos o més persones que poden beneficiar a moltes més. La diferència important radica en que un usuari pot agafar diversos rols a la vegada. Pot ser comprador o venedor a l’hora i forma part de una economia social. L’economia col·laborativa es que conductors particulars funcionin com a taxis. Blablacar: gràcies a aquesta plataforma, els usuaris poden compartir les despeses de viatges en cotxe entre ciutats. També hi ha solucions per compartir i trobar pàrquing com Parkfy. -En quines condicions creus que aquestes plataformes s’han de considerar un model de negoci similable el concepte “empresa tradicional” i no només un simple connector d’oferta i demanda? Els negocis tradicionals cada vegada més tenen plataformes digitals, així que es consideren com una empresa tradicional, no simplement una plataforma, ja que es un suport al negoci tradicional. -Penses que l’administració hauria de tenir més control sobre el que s’ofereix i es demanda mitjançant les plataformes i aplicacions digitals? O ha de dirigir els seus esforços a què els sistemes de reputació de les plataformes digitals funcionin correctament? Si l’administació tingués més control sobre el que s’ofereix i es demanda, obtindriem molta informació de una manera molt fácil i segurament la informació correcta, però no s’ha de deixar de costat el bon funcionament de la plataforma, sinó la gent deixarà d’interessar-li aquesta plataforma digital. -Creus que és interessant recollir aquest tipus d’informació? Si, em sembla interessant recollir aquest tipus d’informació perque així la plataforma pot saber més sobre les necessitats dels receptors, les características del públic que utilitza aquesta plataforma i el què volen. -Segons la teva opinió, el sistema actual està pensat per encaixar aquest nou agent? Quins creu que són els aspectos bàsics a considerar per adaptar el nostre sistema a quest nou agent? El ciutadà agent productor pot dificultar el sistema actual, ja que aquest agent es més económic que l’actual i l’unic que pot aportar al sistema actual son pèrdues. Un dels aspectes bàsics són baixar els preus, fer promocions i sobretot actualitzar-se a les noves tecnologies i plataformes. -Quan una activitat es considera activitat de l’economia col·laborativa? És a dir, quan es pot considerar que una activitat és prestada per un particular no profesional? Quan aquesta activitat és remunerada econòmicament. Cal diferenciar la figura del ciutadà agent productor del profesional que actúa a través d’aquestes plataformes digitals? Si que s’assembla, però no és el mateix. -Penses que cal establir diferents requisits normatius als particulars que actúen de manera ocasional que als professionals? Actualment no existeixen els mateixos requisits normatius i ja que és ocasionalment, no crec que hi hagi problemes perque no siguin les mateixes normes, pero això crea una gran competència als professionals. -Val la pena regular aquesta pràctica de forma més flexible quan es tracta de l’habitatge principal o habitual? Crec que si què val la pena, però que a la vegada no és just. És a dir, s’hauria de regular aquesta pràctica perquè actualment cada vegada s’està donant més. No obstant, no és just pels establiments hotelers o extrahotelers que han hagut de seguir fil per randa els requisits normatius que se’ls demanava, tenint més poder adquisitiu o menys. -Quina és o hauria de ser la fiscalitat aplicable? -Creus que la càrrega fiscal ha de tenir en compte la distinció segons si l’activitat es proveeix per un profesional o per un particular de manera ocasional? Si. No és el mateix una clase amb un catedràtic que amb un estudiant de 3r de carrera, oi? No els hi pagaràs igual, no? Doncs el mateix passa amb els serveis oferts per professionals o per particulars. -Quin és o hauria de ser el marc de relació laboral, o de prestació de serveis, dels particulars no-professionals amb la plataforma? Et converteixes en un empleat de la plataforma, però no a temps complert. És a dir, és un treball que tens com a “extrajob” i què només ho fas de tant en quant, doncs mentre no ho fas, ets un membre inactiu de la plataforma però en continues sent treballador, el què passa es que la propia persona decideix quan és un empleat actiu i quan és un empleat inactiu. -Creus que els drets dels consumidors han de tenir garanties diferents? Si, ja que no és el mateix comprar un producte que un servei, per exemple. Així doncs, els drets haurien de canviar perquè són casos diferents i en cada cas hi pot haver problemes diferents. No és el mateix tornar uns pantalons a una botiga perquè no et van bé, que tornar al saló de bellesa perquè al massatge què t’han fet t’han contracturat un múscul.

  • Eqc0982c63

   30 de Abril de 2017

   Aina Camí_Miriam Gómez 2onA EU Formatic Barcelona 1. Quan una activitat es considera activitat de l’economia col·laborativa? És a dir, quan es pot considerar que una activitat és prestada per un particular-no professional? Cal diferenciar la figura del ciutadà agent productor del professional que actua a través d’aquestes plataformes digitals? El passat 8 de març de 2017, tal i com trobem publicat a la pàgina web de Sharing Espanya, l’Associació Espanyola de l’Economia Digital (Adigital) i Sharing Espanya varen presentar el primer estudi oficial el qual estableix una classificació de què és economia col·laborativa i què no. A més, també explica les activitats que duen a terme les plataformes digitals del sector. Segons aquest estudi, entenem que les plataformes digitals anteriorment mencionades es dediquen, majoritàriament, a la intermediació entre iguals (particulars o empreses) o entre particulars i empreses. Així doncs, podem assegurar que realment no desenvolupen una funció d’economia col·laborativa sinó que acaba sent un negoci d’intermediació. Alguns dels exemples més reconeguts poden ser AirBnB, Blablacar o Wallapop. Havent fet aquestes reflexions, nosaltres pensem que de moment no s’hauria de diferenciar entre ciutadà agent productor i professional del sector ja que, a dia d’avui, ambdós desenvolupen la mateixa funció -la qual és d’intermediació, no de col·laboració. Ara bé, sí que és molt important fer diferència entre ciutadà agent productor i professional del sector que no desenvolupa la seva activitat a través d’aquestes plataformes, perquè llavors ja no és dins d’economia col·laborativa, sinó que ens trobem dins d’empresa tradicional. 2. Penses que cal establir diferents requisits normatius als particulars que actuen de manera ocasional que als professionals? Considerem que clarament s’han d’establir un requisits normatius als particulars-no professionals, ja que tots dos, es a dir, professionals i particulars no-professionals ofereixen un servei amb el mateix objectiu, i no es just que els professionals portin a terme les seves activitats dins d’un marc legal amb una normativa estricta, en canvi, els no-professionals no tinguin cap normativa i no se’ls sancioni per actuar de manera il·legal. 3. El lloguer dels habitatges d’ús turístic està regulat. Creus que per encaixar el fenomen de l’economia col·laborativa, val la pena regular aquesta pràctica de forma més flexible quan es tracta de l’habitatge principal o habitual (cessió d’habitacions o habitatge sencer)? Quins penses que són els aspectes positius i negatius d’aquesta pràctica? En aquest aspecte del lloguer d’habitatges a particulars o turistes, pensem que com totes les altres pràctiques econòmiques, haurien de estar regulades de manera legal, ja que fer un ús sense normatives pot comportar, de fet està comportant avui dia, unes pràctiques abusives que estan donant lloc a comportaments impresentables, com es el cas dels apartaments turístics a la Barceloneta, Barcelona. El fet de llogar apartaments als turistes a primera línia de platja, està generant queixes i manifestacions per part dels veïns per a que aquestes pràctiques es regulin i siguin controlades en un marc legal. 4. Quina és o hauria de ser la fiscalitat aplicable? En aquest sentit, cal diferenciar les activitats en què no hi ha transacció monetària, les de co-consum, de les que generen un rendiment econòmic. La necessitat d’imposar una regulació fiscal neix a partir del moment en que hi ha una transacció monetària. Ara bé, hi ha diferents nivells en els quals aquesta pot ésser més o menys aplicada. Si aquests diners són la font d’ingrés principal de la persona que els rep, és necessari que aquesta els declari ja que s’ha de tenir en compte que no deixa de ser un negoci al marge de la llei i que, a més, acostuma a moure molt diner. D’altra banda, però, creiem important mencionar que, actualment, és legal realitzar ingressos de fins a 3.000€ sense haver de passar una inspecció. A partir dels 3.000€ sí que tots els diners han d’estar declarats. Contràriament, si es fa un ús de l’habitatge però no hi ha remuneració monetària no és necessari aplicar cap fiscalitat, ja que es considera “acollida”. Una altra idea, fent referència a les acollides, seria acollir a un refugiat a casa i així intentar rebre alguna subvenció externa per tal d’ajudar a mantenir-lo. Una altra opció existent, i continuant en la línia social de l’ús d’habitatges, seria fer una donació a una fundació en base als guanys. Un exemple que nosaltres proposem és: fer una donació d’un 1% per cada 3.000€ guanyats. 5. Gran part de la pressió fiscal ve determinada pels guanys que les pròpies activitats generen: creus que la càrrega fiscal ha de tenir en compte la Pràctica 15/03/17 3 distinció segons si l’activitat es proveeix per un professional o per un particular de manera ocasional? Clarament, la pressió de les administracions fiscals front aquestes pràctiques haurien de mostrar interès principalment en si les activitats o serveis prestats són oferts per un professional o un particular que actua ocasionalment. 6. Les principals àrees metropolitanes estan adoptant diferents iniciatives en matèria de mobilitat col·laborativa i sovint sostenible, creus que s’ha de facilitar el fet de poder compartir vehicle i despeses de viatge? Potenciaries el lloguer de vehicles sostenibles i/o elèctrics per períodes curts de temps en entorns urbans? Considerem que les autoritats de les àrees metropolitanes si que han de facilitar en major mesura les pràctiques d’economia col·laborativa, com són compartir vehicle per traslladar-se d’una ciutat a una altra, com es el cas de la famosa aplicació BlaBlaCar, en la qual es comparteix viatge i despeses. Creiem que aquestes pràctiques són eficients però que no estan legalitzades, encara que la gent la segueix utilitzant. Per altre banda, pensem que el lloguer de vehicles sostenibles/elèctrics hauria d’augmentar la seva demanda, i això està en mans de les autoritats. 7. Quin és o hauria de ser el marc de relació laboral, o de prestació de serveis, dels particulars-no professionals amb la plataforma? Utilitzar una plataforma digital per oferir-te com a repartidor de paquets ocasionalment per treure uns diners extra, posar a disposició places del teu cotxe per compartir un trajecte o passejar gossos a canvi d’una petita remuneració et converteix en empleat de la plataforma? Creus que depèn del grau d’ús que en facis? Nosaltres, i en referència també a la pregunta 4, pensem que en el moment que obtens una remuneració econòmica per un servei que has ofert a través d’alguna d’aquestes plataformes ja passes a ser-ne un empleat. En aquest cas no depèn de l’ús que en facis, sinó del simple fet que entra en joc una transacció monetària. A vegades és complicat saber qui ho fa com a treball complementari i qui ho té com a font d’ingressos principal. És per això que pensem que seria una bona idea buscar la manera de crear una empresa col·laborativa dins el marc legal per aquelles persones que sí que ho fan per aprofitar habitatges en desús. Amb aquest sistema seria molt més fàcil, també, regular el guany de grans quantitats de diners per part de les persones que exerceixen aquestes activitats fora de la legalitat. 8. La normativa de consum no contempla les relacions que s'estableixen entre particulars. En funció de si l’activitat es duu a terme per una empresa/professional o per un particular, creus que els drets dels consumidors han de tenir garanties diferents? Quines garanties de protecció del consumidor haurien d’estendre’s també en aquesta relació entre particulars? En la nostra opinió, el consumidor i el producte tenen el mateix valor s’adquireixin per la via que s’adquireixin. Això vol dir que sent el mateix producte, el consumidor ha de tenir les mateixes garanties. L’única variable que hi veiem, és la possibilitat del dret a reclamació sobre algun inconvenient en la compra a particulars -tot i que no ho veiem com una excusa de la qual es puguin aprofitar els venedors. Tenint en compte, doncs, que nosaltres apostem per una igualtat de garanties, pensem que s’haurien d’estendre totes en les relacions entre particulars. Això asseguraria al consumidor obtenir sempre un producte de qualitat, així com també el dret a reclamació i que el particular venedor es fes càrrec de qualsevol problema que pogués sorgir.

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Hola, Alquilar habitaciones en su vivienda, sobre todo si es de propriedad, me parece totalmente normal. Hay que limitar el alquiler de pisos enteros pero habitaciones permite a la gente seguir viviendo en su barrio, se recibe turistas como se puede recibir familia o amigos, no molesta a los vecinos y permite difundir el turismo en varias partes de la ciudad y asi desarollar los comercios locales. El dinero recibido se gasta luego en la economia local ya que lo reciben personas que viven aqui. No tiene nada que ver con una actividad profesional. Al nivel fiscal, las plataformas tienen que declarar sur beneficios localmente, tanto como los particulares. Tambien se tiene que aclarar legalmente cual es la situacion de estas plataformas y sus relaciones con los diferentes actores.

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Soy ciudadano productor bajo la modalidad de "Llars compartits" o sea, que comparto mi hogar con viajeros de todo el mundo, soy miembro de la asociación Veïns i amfitrions de Barcelona y agradezco enormemente la oportunidad de explicar por qué queremos una regulación justa y proporcional a nuestra práctica. Primero indicar que casi pierdo mi casa, en un momento desafortunado mi mujer y yo nos quedamos sin trabajo, se había acabado el paro y no teníamos como pagar la hipoteca, en definitiva un desahucio en puertas. Fue cuando conocimos sobre la oportunidad de compartir nuestras habitaciones libres con viajeros y cuando conocimos a Airbnb. Fue lo que nos salvó de ir a vivir al cajero, ya que somos inmigrantes y no tenemos familia ni nadie a quién acudir en un caso tan difícil como este. Así pues conocimos lo que significa ser un ciudadano productor que utiliza los espacios sub aprovechados para hacer una práctica que permita llegar a final de mes y quedarnos en nuestro barrio. Pagamos nuestros impuestos y con nuestra actividad dinamizamos el comercio local. Vivimos en la Verneda y la pau donde no llegan turistas si no es porque nosotros vivimos allí y ellos se quedan en nuestra casa. Ahora queremos una regulación justa que recoja la realidad de nuestra práctica no profesional y que ha prevenido no sólo nuestro desahucio si no el de miles de vecinos de Barcelona. Nuestra actividad es distinta en forma y fondo que la de los pisos turísticos y debe estar enmarcada dentro de una normativa específica que incluya las formas de la economía colaborativa y no bajo la óptica tradicional de clasificación. Para daros un ejemplo que cuán distintas son las 2 formas les puedo decir que cuando nosotros compartimos nuestra casa con viajeros nuestro hogar sigue siendo de uso residencial, es decir, habitado por gente que vive en la ciudad y el uso del piso no cambia su naturaleza que es brindar vivienda a locales. Así mismo, cuando decidiera mudarme, mi casa seguiría siendo de uso residencial para locales, ya que la actividad no está relacionada al espacio físico si no a mi persona como ciudadano productor. Esto claramente no ocurre en un piso turístico, una vez que es un piso turístico difícilmente vuelvan a vivir residentes locales en dicho espacio físico y si se vendiera, seguiría siendo piso turístico. Es sólo un ejemplo, podría mencionar muchos, pero para ello nuestra asociación ha hecho las alegaciones al proyecto de decreto y ha propuesto una normativa adecuada a la realidad de nuestra actividad. Yo como ciudadano, ruego sean escuchadas las peticiones y tomadas en cuenta la recomendaciones de Veïns y Amfitrions de Barcelona ya que de ello depende nuestra subsistencia y abre la puerta a muchas otras actividades de tipo colaborativas que merecen un espacio de desarrollo y no una legislación castrante que sólo beneficie a los de siempre. Muchas gracias ! Ricardo Ramos

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Comparto mi casa con viajeros desde hace 4 años, hago homesharing y soy socia de la asociación Veïns i Amfitrions de Barcelona. Llevo a cabo esta actividad para complementar los ingresos de mi casa y tener una mejor calidad de vida aprovechando los recursos que poseo (básicamente mi apartamento). Gracias al dinero que he recibido de mis huéspedes a través de Airbnb he podido pagar mi hipoteca, mis impuestos, vivir dignamente e incluso viajar. A lo largo de estos 4 años he conocido gente estupenda, respetuosa de mi ciudad, con curiosidad intelectual y con ganas de disfrutar Barcelona como un vecino más. No soy profesional de la hostelería, simplemente soy ciudadana productora: tengo un espacio vacío en casa que oferto a través de una plataforma web y recibo una contraprestación por su uso. Pienso que tendría que haber un marco jurídico específico para esta actividad, que la regule sin estrangularla, que comprenda que es algo que hacemos de forma voluntaria dentro de nuestros hogares, de forma que no tienen sentido restricciones por zonas o barrios ni números de registro. Dado que soy yo quien define cuando alquilo, a que precio, a quien y bajo que condiciones, no estoy de acuerdo en que la relación con las plataformas sea una relación laboral. Sin embargo me gustaría que hubiese una opción de cotizar en la Segurodad Social proporcionalmente al trabajo realizado o dedicación, sin que implique darse de alta de autónomo que en muchos casos supondría gastarse en la cuota todo lo ganado en el mes. Así como el Ajuntament el verano pasado se gastó millones de Euros en una campaña en contra del turismo y para enfrentar a los vecinos y convertirlos en espías. Me gustaría que se invirtieran recursos también en educar, hacer pedagogía acerca de la diferencia entre el homesharing y la actividad profesional de la hostelería. Incluso podría dar ideas a muchas familias que practicando homesharing podrían obtener una ayuda económica para salir de la precariedad. Me adhiero a los comentarios de ViA (Veïns i Amfitrions de Barcelona) y ruego se tome en cuenta sus alegaciones y propuesta.

  • Usuari2

   30 de Abril de 2017

   Hola soc Lourdes ,tinc 64 anys i estic jubilada,la pensió que tinc no m'arriva per viure i pagar la hipoteca dels propers 14 anys ,visc a ciutat vella des de que vaig neixer i m'agrada el meu barri ,fa tres anys llogo una habitació a casa meva a través d'una plataforma a gent que ve a coneixer la ciutat amb uns altres ulls ( els dels que vivim als barris i coneixem la ciutat del dia a dia ) aixó m'ajuda a seguir vivint a casa meva Soc socia ( entre els 400) de VIA ( associació de Veíns i Amfitrions de Barcelona des de gairebé el començament, fa 2 anys i en la que s'està treballant per ajudar a tindre un marc legal per a les LLars Compartides, gracies a l'ajuda entre tots els socis me he sentit acompanyada i informada devant de molts dubtes .

  • Usuari2

   01 de Maig de 2017

   Sempre es parla de que s’ha de millorar el tipus de turisme de Barcelona, pero que es molt difícil de controlar o de posar filtres… quina millor manera que que siguin els propis veïns els que fagin el filtre?? Si només vinguessin turistes que la veïns acceptessin tenir a casa la qualitat del turista milloraría, es molt difícil argumentar el contrari. He sigut amfitrió d’Airbnb durant bastant de temps. El fet de ser amfitrió no va fer que pugés el preu del lloguer, perque ho vaig fer al pis on jo ja hi vivía. Feia ingressos a través d’Airbnb, pero no els necessitava per poder viure-hi, jo ja podia permetre’m pagar un pis de 2 habitacions per a una persona, tot i que poder tenir un extra fent servir l’habitació de convidats en moments puntuals era una ajuda benvinguda. He sigut amfitrió de Couchsurfing desde fa molts anys (al mateix pis i a anteriors), per tant la única diferencia era que en un cas hi havia contraprestació econòmica. Mai he tingut problemes amb els veïns en cap dels casos. Algún cop he sentit el raonament que “els turistes d'Airbnb fan un sobreús dels espais comuns”. Això es ridícul: una persona que viu sola hauría de poder denunciar una família nombrosa per fer un sobreús? Algú que viu al àtic fa un sobreús del ascensor respecte el que viu al principal? Els jubilats que pugen i baixen cada día fan un sobreús comparat amb el qui traballa tot el día? Els convidats (siguin amics, familiars, o semi-desconeguts de Couchsurfing) fan sobreús pero no es denunciable perquè son familiars, o amics, o no paguen? Crec que hi ha molta hipocresía i entre alguna de la gent que es queixa amb aquest raonament. Els turistes que s’han quedat a casa eren tots gent amb la que jo estic tranquil que estiguin a casa, ja sigui mentre hi soc jo, o un cap de setmana que no hi soc. Sempre han marxat contents, amb una experiència autèntica i coneixent el barri amb l’ajuda d’un veí. S’han deixat els diners als negocis locals del barri que jo els hi recomanava, i no als fast-foods de les Rambles. Han comprat a boutiques i no a grans franquícies. Han cuinat a casa el que havien comprat al mercat local. Han llogat bicicletes als negocis locals i han donat voltes pels circuits que jo els hi recomanava, per carrils bici i mai en grups de 20 turistes irrespectuosos. No han tornat mai borratxos ni fent brega. Han repetit la experiència o l’han recomanada a amics que es comporten igual de civilitzadament… La llista dels beneficis no s’acaba. Sempre es diu que Barcelona es una de les ciutats on els turístes generen més riquesa, pero els ciutadans no en som més rics. Ens mengem amb patates les massificacions turístes i en canvi hem de veure día rere día com quatre gats se’n beneficíen: grans empresaris de la restauració, grans cadenes d’hotels, negocis estrangers amb empleats precaris… Posar part dels diners que genera aquesta industria a les mans dels veïns és democracia: democratització de la riquesa. La batalla contra Airbnb, Uber i similars s’entén quan s’entén que vivim allunyats d’una democràcia real i més a prop d’una tirania dels poders econòmics. És clar que s’han d’ajustar coses, regular, garantir igualtats i mínims de seguretat i qualitat. Pero aquests fets no poden ser l’excusa per lluitar-hi en contra, si no la feina que s’ha de fer per tal de fer-ho possible. Jo com a amfitrió sempre he volgut pagar els impostos, declarar els guanys, fer-ho tot com qualsevol altre contribuent… pero mai ho he pogut fer del tot bé perquè sempre hi havia alguna norma que trencava. M’he sentit induït a la a-legalitat perquè no es facilitava fer-ho legal. No només he sigut part del “negoci”, també en soc usuari asidu: en el meu dia a dia faig servir gran nombre de plataformes: Airbnb i Booking per allotjament, Blablacar, Renfe i pagines de vols per viatges llargs, myTaxi per taxis, bicing per bicicletes, Deliveroo, JustEat i altres per menjar per emportar, Goteo per finançar projectes… i així com jo, la gran majoría de gent que conec. Es innegable que el present i el futur compten amb plataformes que fan de pont entre oferta i demanda, ofereixen un valor altíssim gràcies a la tecnología, anar-hi en contra sería fer passos enrere. En la meva opinió no es quelcom que s’hagi de combatir, si no de reforçar, i la qüestió rau en com solventar els col.laterals o incerteses que suposa la disrupció d’aquestes plataformes. Noteu com no totes les plataformes que he mencionat son “col.laboratives” (myTaxi o Booking no ho son), pero a nivell de client no son més que eines; diferenciarles pel fet del tipus de “negoci” que hi ha a l’altra banda no és rellevant als interessos dels clients usuaris.