• Data d'expiració: 02.05.17

  • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorials

Procés Participatiu Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya

 

La natura és motor de desenvolupament local i de dinamització econòmica i amplifica els beneficis i les oportunitats econòmiques en tots els sectors: introduir objectius de conservació de la natura en les POLÍTIQUES SECTORIALS disminueix les tensions sobre el patrimoni natural, dona coherència a l’acció de govern, i millora la qualitat de vida de les persones.

 

Aquests són els objectiu estratègics que es plantegen:

1.- Millorar la contribució de les polítiques agrícoles, ramaderes i forestals a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat

Aquest objectiu apunta a la necessitat de reconèixer que les activitats agrícoles,ramaderes i forestals són instruments bàsics per a la gestió del patrimoni natural del país. Incorporar objectius de conservació en aquestes polítiques, de forma complementària als objectius de producció, ha de permetre incrementar el valor afegit d’aquests productes i repercutir en benefici de la biodiversitat, i alhora de l’economia del propi sector

2.- Protegir els ecosistemes marins, i la seva diversitat i funcionalitat

Aquest objectiu estratègic coincideix amb l’objectiu 2.1 de l’Estratègia Marítima Catalana, actualment en elaboració, que preveu millorar aspectes lligats a la governança i la gestió del’espai marítim,aplicant mesures innovadores que frenin i regulin els usos perjudicials o poc respectuosos amb la biodiversitat que es desenvolupen en aquest espai

3.- Incrementar la implicació del sector empresarial i financer en la conservació del patrimoni natural

El sector empresarial té un paper clau en la conservació de la biodiversitat. D’una banda, l’activitat econòmica comporta aprofitar directament els béns i els serveis que la natura li aporta com les matèries primeres o altres recursos naturals imprescindibles per a la producció. D’una altra, una biodiversitat i un entorn natural en bon estat de conservació esdevé l’actiu fonamental que genera l’activitat empresarial de certs sectors econòmics, com per exemple el turisme, que aprofita els paisatges naturals o els entorns ben conservats com un dels principals actius turístics de qualitat que promociona aquesta indústria

4.- Millorar la compatibilitat de la caça i la pesca recreatives amb la conservació de la biodiversitat

Aquest objectiu estratègic proposa reorientar les activitats cinegètiques i la pesca esportiva per convertir-les en eines de gestió activa de les espècies i dels seus hàbitats, preservant i reconeixent l’important paper social i recreatiu que tenen.És necessària una revisió dels instruments que ordenen aquestes activitats i que, com a activitats tradicionals amb un fort lligam amb el medi, incorporin la conservació del patrimoni natural com un dels seus objectius troncals.

5.- Fomentar el respecte per la natura en les activitats turístiques, esportives i de lleure a l’aire lliure

Aquest objectiu apunta a revisar i reforçar el marc normatiu existent, afavorir i potenciar les iniciatives dels àmbits turístic, esportiu i de lleure, i avançar en la sensibilització ciutadana sobre els impactes que aquestes activitats tenen sobre un medi natural fràgil i de gran valor

 

- Considereu que són pertinents?

- Quines accions considereu que caldria desplegar per assolir aquests objectius?

 

Si voleu participar en altres eixos del debat, cliqueu aquí.

Consulta el document d'objectius per tenir més informació sobre aquest eix.

Resposta Govern:
Govern

05 de Abril de 2017

S'està preparant el document de retorn.

    Comentaris:

    Comentaris: 0