• Data d'expiració: 31.07.17

  • Estat: Tancada

La proposta está tancada

Projecte de Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya

Consulta pública sobre el projecte de Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya.

El Departament de la Presidència obre consulta pública sobre el projecte de Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya.

Des del dia 14 de juliol fins el 31 de juliol de 2017, convidem la ciutadania i de manera especial, les persones i entitats vinculades a la radiodifusió comunitària sense ànim de lucre a fer aportacions a través del  portal participa.cat.

L’objectiu de la consulta és disposar de les opinions i conèixer el posicionament del sector respecte d’aquells punts que permetin una millor elaboració del Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya.

La Direcció General de Mitjans de Comunicació considera necessari impulsar la regulació dels aspectes següents:

  1. Les condicions i els procediments per fer possible l’accés a l’espai públic reservat per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre.
  2. El règim jurídic de la llicència i de la comunicació prèvia, necessàries per a la prestació dels serveis esmentats.
  3. L’ adopció de mesures de foment d’aquests serveis.
  4. La creació de l’òrgan de participació ciutadana i de consulta en aquesta matèria.

A través del portal participa.cat es va articular la consulta prèvia de l’article 133 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, consulta que va permetre refermar la necessitat de regular aquesta matèria. Ara que es disposa d’una  primera versió del text del Decret, es considera convenient obrir novament un procés participatiu a l’empara de l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Resposta Govern:
Govern

13 de Juliol de 2017

    Comentaris:

    Comentaris: 0