• Data d'expiració: 10.09.17

 • Estat: Oberta

Participa: Recorda que tens fins al 10 de Setembre de 2017 per participar

Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers

La complexitat dels reptes de salut i social que ha d’encarar la nostra societat fa més necessària que mai la integració de les actuacions de les diferents professions sanitàries de manera orientada a satisfer les necessitats de la persona atesa. Per aquest motiu, en el marc del treball en l’equip assistencial, les infermeres i els infermers realitzen, com a part de la seva pràctica professional quotidiana, actuacions relacionades amb l’àmbit de la l’atenció farmacèutica; actuacions que, per altra banda, faciliten la continuïtat assistencial i la seva integralitat de cara a la persona atesa. Es tracta d’actuacions que troben el seu fonament en la confiança entre els professionals de l’equip assistencial i en els pactes interprofessionals, especialment entre metges i infermeres, que tenen com a finalitat garantir la integració i la continuïtat dels processos assistencials.

 

 

En el cas concret de les actuacions en l’àmbit de l’atenció farmacèutica, la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris preveu que les infermeres i els infermers puguin indicar medicaments no subjectes a prescripció mèdica, indicar determinats medicaments subjectes a prescripció mèdica sempre en el marc de guies de pràctica clínica i, finalment, indicar productes sanitaris relacionats amb la seva pràctica professional. No obstant, aquestes actuacions, que formaven part de la quotidianitat de l’exercici professional de les infermeres i infermers, van ser fortament trasbalsades a finals de l’any 2015 per l’entrada en vigor del Reial Decret 954/2015. El motiu és que la regulació prevista en aquest Real Decret no s’adequa a la realitat de les pràctiques dels equips assistencials del nostre país ja que conté disposicions que, a la pràctica, fan impossible qualsevol actuació de les infermeres i dels infermers en l’àmbit de la indicació i ús de medicaments o de productes sanitaris. D’aquesta manera, aquest Reial Decret no dona cobertura legal a les activitats que realitzen habitualment les infermeres en el nostre sistema sanitari i, conseqüentment, pot afectar a la cohesió interna dels equips assistencials i, en última instància, a la qualitat i a la continuïtat de les atencions que rep el pacient.

 

Tenint en compte aquesta situació i el context normatiu, el Govern de la Generalitat ha decidit emprendre la tasca d’elaborar una nova regulació amb un triple objectiu:

 

 1. Donar seguretat jurídica a les prop de 42.000 infermeres que treballen a Catalunya perquè puguin continuar desenvolupant les actuacions en l’àmbit de l’atenció farmacèutica, tot garantint la seguretat clínica de la persona atesa.
 2. Reforçar la cohesió dels equips assistencials a través de la promoció de l’acord interprofessional i del reconeixement mutu de les competències professionals, sobretot entre les dues grans professions sanitàries: metges i infermeres.
 3. Garantir i millorar la continuïtat i la qualitat de les atencions rebudes per les persones ateses en el nostre sistema sanitari. 

 

Amb aquesta finalitats, doncs, el Departament de Salut va iniciar fa temps converses entre representants de les dues principals professions sanitàries, tant de col·legis professionals com de societats científiques, per tal de construir un marc que reconegui la realitat de les pràctiques assistencials de les infermeres en relació a la indicació i l’ús de medicaments i productes sanitaris. A dia d’avui, tal i com es va fer públic  a finals de mes de juny, aquestes converses han permès arribar a una confluència de posicionaments que abracen la major part dels d’àmbits de l’atenció farmacèutica que realitzen les infermeres i els infermers en el marc del seu exercici professional.

 

Per tant, el Govern de la Generalitat considera que es troba en disposició d’iniciar la tramitació d’un decret que reconegui les capacitats de les infermeres pel que fa a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris, d’acord amb la realitat del nostre àmbit territorial i sobre la base dels principis de seguretat clínica i de continuïtat assistencial. Per aquest motiu, el Govern ha aprovat la memòria preliminar del projecte de decret que podeu consultar en els documents annexats a sota.

 

A grans trets, aquesta nova regulació hauria de contemplar:

a. La capacitat de les infermeres i els infermers per indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments que no estiguin subjectes a prescripció mèdica, així com de productes sanitaris relacionats amb la seva pràctica professional, d’acord amb els coneixements que aquests professionals adquireixen durant el seu període formatiu.

 

b. La capacitat de les infermeres i els infermers per indicar, usar i autoritzar la dispensació de determinats medicaments que estiguin subjectes a prescripció mèdica sempre que sigui en el marc de protocols clínics dels equips assistencials acordats entre les professions i sobre la base d’un diagnòstic fet per un metge o una metgessa.

 

 

 

1.- Considera que és necessari organitzar la indicació i l’ús de medicaments i de productes sanitaris per part de les infermeres? Creu que suposarà un benefici per a les persones ateses pels equips assistencials?

2.- Considera adequats els termes generals en què vol basar-se la regulació que impulsa el Govern de la Generalitat?

3.- S’haurien de preveure altres objectius diferents als esmentats prèviament?

 

Necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma. (veure document memoria preliminar )


Per a poder realizar la vostra aportació, recordeu registrar-vos aquí

Per a qualsevol consulta o dubte, poseu-vos en contacte amb la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitaria,  a través de la direcció de correu electrònic: dgors.salut@gencat.cat

  Comentaris:

  Comentaris: 24

  • Usuari2

   03 de Agost de 2017

   A la pregunta 1.- Rotundament SI és necessari organitzar la indicació i l’ús de medicaments i de productes sanitaris per part de les infermeres. La memòria explica inequívocament que es pretén regular les condicions i les normes d’organització per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermers. Per fi, es donarà cobertura jurídica a una pràctica que les infermeres i els infermers realitzem cada dia i des de fa molts anys, però que, perversament, el marc legislatiu no l’acompanya. La decisió d’organitzar aquesta pràctica suposa respectar i emparar la pràctica infermera i s'han sabut trobar les escletxes necessàries en el Reial Decret 954/2015, per evitar que aquest afecti negativament en l’atenció als usuaris del sistema de salut. Les infermeres i els infermers podrem atendre millor a les persones que atenem. Perquè ho farem sense estar al marge de la llei, augmentant la capacitat resolutiva dels equips assistencials i evitant, a aquestes persones que atenem, esperes i tràmits innecessaris. A la pregunta 2.- En termes generals considerem adequats els termes generals en què vol basar-se la regulació. Temps hi haurà, però fins el 10 de setembre per, en tot cas, millorar la proposta, si s’escau. Recull les qüestions fonamentals de les bases del preacord al que les infermeres i el Departament de Salut va arribar el 31 de març de 2016, que garanteixen la pràctica infermera en tots els àmbits de treball i permeten millorar situacions de salut de la població. En tot cas recordar que les infermeres i els infermers que treballen a Catalunya disposen d’una alta qualificació avalada pels estudis de grau, postgrau, màsters i doctorats. Per tant, disposem de formació específica conformada per coneixements i experiència, per prescriure determinats medicaments i productes sanitaris de forma autònoma i amb garanties. I podem acreditar aquests coneixements i/o l’experiència, necessària, en cada cas i pels diferents àmbits d’actuació professional. A la pregunta 3.- El plantejament de la memòria fa referència a una norma de caire organitzatiu alhora que reconeix que es tracta d’una pràctica que les infermeres i infermers fan cada dia. Respecta l’autonomia professional a la vegada que aposta decididament pel treball en equip i es proposa una regulació dins un marc d’acord entre professionals. I ho fa en estricte compliment amb les competències que les Comunitats Autònomes tenen en matèria de salut: la prestació dels serveis. D’aquesta manera, Catalunya es posa al capdavant de tot l’Estat per minimitzar el desgavell legislatiu que empara una pràctica imprescindible com és la pràctica infermera.

  • Usuari Govern

   03 de Agost de 2017

   Recordeu que per poder realitzar aportacions a l'espai de participació, us heu de registrar previament. Després per fer l'aportació recordeu estar conectats. A la part superior central d'aquesta pàgina trobareu l'enllaç de connexió

  • Usuari2

   04 de Agost de 2017

   Hola. Creo firmemente que los diplomados en enfermería estan más que preparados para poder prescribir. Tanto por los estudios dados en la carrera, como por el Curso que tuvimos que hacer para poder prescribir, como la experiéncia y las actualizaciones diarias que hacemos al igual que los médicos, pero, se nos esta vetando en todos los contextos, y creo que para recetar pañales, material de curas (cremas, apósitos, gasas...) no es necesario que ningun médico nos de el visto bueno, ya que diariamente tenemos que hacerlo y ellos, en estos casos estan de acuerdo siempre, ya que estos temas quienes los gestionan son las enfermeras.

  • Usuari2

   07 de Agost de 2017

   1.- Sí, al meu parer és absolutament necessari i aportarà beneficis pels usuaris. 2.- La proposta, tot i que sempre és millorable, la considero adequada. 3.- Es podrien preveure aspectes lligats amb el desenvolupament pràctic de la professió infermera.

  • Usuari2

   07 de Agost de 2017

   Ho trobo molt bé i molt necessari, serà beneficiós pels usuaris

  • Usuari2

   07 de Agost de 2017

   Crec que els titulats en infermeria haurien de poder tenir l'autorització de poder prescriure certs medicaments d'us general. Consider-ho que estan totalment capacitats i formats per fer-ho i facilitaria i agilitzaria molte processos als ciutadanes. Gràcies.

  • Usuari2

   07 de Agost de 2017

   A la pregunta 1: Crec totalment necessari i lògic que infermeria indiqui productes sanitaris i donat que es aquest col.lectiu que coneix millor aquests productes i està més al dia de tots els apòsits i avenços en les temes de cures . No em sembla ni que aporti res al ciutadà ni que en un centre sanitari puguin indicar medicaments que han d'anar lligat a un diagnostic. En tot cas en unitats especifiques i concretes, moltes d'elles hospitalàries es podria regular la dispensació d'alguns productes concrets (unitat cremats, uci, analgesics...) A la pregunta 2: em sembla adequat la regulació dels productes sanitaris, dels altres productes només alguns d'ells lligats sempre a una formació concreta i més ampliada al que es rep durant el grau d'infermeria A la pregunta 3: els objectiu que s¡haurien de preveure sobretot a l'atenció primària es que infermeria abordi i s'impliqui en el que es l'objectiu de primaria (pacient crònic, atenció domiciliaria, prevenció etc...) i que realment desenvolupi be aquestes funcions que son les que hauria de desenvolupar i controlar coma a infermera d'AP, l'atenció integral del pacient, i que no s'obsessioni am la prescripció que com a tal i lligad a un diagnostic correspon als metges.

  • Usuari2

   07 de Agost de 2017

   Sí a totes les respostes

  • Usuari2

   07 de Agost de 2017

   Crec que és molt important que el personal d'infermeria tingui l'autonomia suficient de prescripció de productes farmaceútics sempre amb unes guies clíniques qque recolzin la seva prescripció

  • Usuari2

   08 de Agost de 2017

   Si! Sens dubte! És imprescindible fer aquesta regulació. L'actuació de infermeria en la prescripció de fàrmacs subjectes a prescripció mèdica (segons protocols validats) o els que no estan subjectes, són una realitat del dia a dia de les tasques assistencials d'infermeria, sobretot en centres d'atenció primària, i per tant, una necessitat bàsica en que és reguli, i es deixin de fer actuacions fora del marc legal. És un benefici indiscutible per els usuaris, professionals i sistema sanitari global. Infermeria disposa de suficients coneixements i habilitats per fer-ho i pot acreditar-ho curricularment. Si no fos així, no seria una realitat de les consultes. Per tant, només cal el reconeixement de les competències d'infermeria i d'estar dins del marge de la llei.

  • Usuari2

   09 de Agost de 2017

   Crec que serà un pas endavant, millorarà l'atenció a la ciutadania i afavorirà i agilitzarà la feina , tant a les infermeres com als facultatius. Les infermeres ja fa temps que estem preparades pel canvi, a veure si aconseguim definitivament, treballar amb coherència i sota un paraigües (les lleis) que ens donin seguretat i suport jurídic.

  • Usuari2

   09 de Agost de 2017

   L'evolució demogràfica del país ens obligarà a tots professionals de la salut a compartir funcions i responsabilitats. Aquest procés ha de progressar, també, des del convenciment que l'Administració Sanitària ha de potenciar la formació continuada entre tots els estaments implicats.

  • Usuari2

   09 de Agost de 2017

   1-.Infermeria estem preparades per prescriure allò que necessitem per exercir la nostra professió, l'únic que ens falta és la llei que es deixi fer-ho d'una manera legal, per poder beneficiar a l'usuari estalviant temps i viatges al seu metge i d'aquesta manera estalviant recursos sanitaris. 2 i 3-.Considero adequats els termes generals i els objectius, tot i que sempre es pot millorar

  • Usuari2

   09 de Agost de 2017

   Estic d'acord amb la proposta. Cal reconeixer el paper d'infermeria, i la seva necessaria autonomia , en el context del treball en equip, evitant dificular encara mes les multiples tasques que tots tenim en el camp de la salut

  • Usuari2

   09 de Agost de 2017

   Prescripciòn enfermera, totalmente necesaria para el buen funcionamiento del sistema. Determinados meficamentos ,productos y material sanitario con los que trabajamos en nuestro dia a dia, tendrìamos sin ninguna duda que poder realizar la prescripciòn con respaldo legal ya que las enfermeras/os estamos sobradamente preparados para ello, tenemos la formaciòn, conocimiento y experiencia, todo ello para el beneficio de nuestros pacientes. Siii a la prescripciòn con respaldo legal

  • Usuari2

   09 de Agost de 2017

   Considero que ja era hora de regular una pràctica que duem a terme les infermeres desde fa temps i aquest projecte de decret marca l'inici de la regulació que ja ens feia falta. Qualsevol iniciativa que contribueixi a augmentar la regulació de qualsevol pràctica sanitària té un reflex a la població que s'aten però, principalment, donarà una cobertura legal adequada a una pràctica que cada cop és més necessària per cobrir les necessitats creixents en l'assistència primària. Els termes plantejats són un inici, trobo que potser estan plantejats d'una manera molt general, està doncs per veure si cobreixen totes les particularitats. Els objectius em semblen molt adequats, caldria revalorar la situació un cop es possi en marxa el decret.

  • Usuari2

   09 de Agost de 2017

   1.- Si, totalmente necesario, especialmente los productos sanitarios que son utilizados a diario por el personal de enfermería para prestar cuidados y medicación no sujeta a prescripción medica puesto que cualquier persona sin formación sanitaria puede obtenerlos en farmacias, en cambio los diplomad@s o graduad@s en enfermería que si tienen una formación sanitaria , legalmente no se les permite ni indicarlos. En cuanto a la medicación sujeta a prescripción medica también seria necesario pero en unidades especificas y con una formación mas especializada.Todo ello beneficiaria a los pacientes. 2.- Si, muy adecuada. 3.- Objetivos relacionado con el aumento de la autonomía de enfermería para mejorar la calidad de los cuidados asistenciales y dar mas agilidad al sistema.

  • Usuari2

   10 de Agost de 2017

   Metges de Catalunya (MC) En primer lloc, cal aclarir que encara no s’ha fet públic el text del projecte de decret de prescripció infermera per poder fonamentar amb més precisió les nostres consideracions. Així, doncs, l’opinió de Metges de Catalunya (MC) es basa en una memòria preliminar, on s’exposa la problemàtica que es pretén resoldre i els objectius principals de la futura regulació, així com en les converses que hem mantingut amb la Conselleria de Salut sobre aquesta qüestió. Malgrat la informació incompleta que es dona per atendre aquesta consulta pública i en espera de conèixer amb detall el projecte de decret, des del sindicat mèdic volem expressar el nostre parer, responent les qüestions plantejades. 1.- Considera que és necessari organitzar la indicació i l’ús de medicaments i de productes sanitaris per part de les infermeres? Creu que suposarà un benefici per a les persones ateses pels equips assistencials? El decret entén la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments com aquelles activitats resultat d’un procés que inclou la valoració prèvia del problema de salut que presenta la persona atesa, és a dir, l’existència prèvia d’un diagnòstic. MC reitera que la indicació de qualsevol medicament, estigui o no subjecte a prescripció mèdica, requereix sempre d’un diagnòstic previ i recorda que l’acte de diagnosticar recau en exclusiva sobre el metge, l’únic professional format per a aquest efecte, convertint-se així en una competència pròpia del facultatiu. En conseqüència, el sindicat manté que sense diagnòstic no hi pot haver prescripció, si es vol garantir de veritat la seguretat dels pacients. En quant a la prescripció col·laborativa, el fet de diagnosticar un pacient no determina que, a partir d’aleshores, el personal d’infermeria pugui modificar el tractament en funció d’un protocol determinat. Els protocols només són recomanacions generals per a la pràctica diària. L’atenció al pacient ha de ser individualitzada i adaptada a cada moment, per tant no pot quedar encasellada en un protocol, sinó que ha de quedar supeditada al criteri mèdic. Així, MC reitera la seva oposició als propòsits del legislador, ja que, en contra del que s’afirma, pot posar en perill la salut de les persones ateses. 2.- Considera adequats els termes generals en què vol basar-se la regulació que impulsa el Govern de la Generalitat? El sindicat mèdic manifesta el seu acord amb la proposta que infermeria pugui indicar autònomament productes sanitaris. Aquesta indicació, però, hauria de registrar-se a la història clínica a nom de l’infermer i sota la seva responsabilitat civil i professional per la despesa generada. Pel que fa a la prescripció col·laborativa, si es duu a terme, atès que així ho preveu la Llei de garanties i us racional dels medicaments i productes sanitaris, MC demana que es faci respectant estrictament tot el que preveu la legislació esmentada. Per tant, serà imprescindible l'acreditació d’infermeria, donat que la seva formació general no la capacita per a la propedèutica mèdica, la farmacologia clínica ni el diagnòstic o la terapèutica de patologies, interaccions o contraindicacions. Aquesta acreditació haurà d’arribar després de cursar una formació específica reglada i no podrà ser mai amb caràcter general per a tot el col·lectiu infermer, sinó que s’hauran d’atribuir funcions personalitzades d’acord amb el perfil i les capacitats individuals de cada professional. La implantació de la prescripció col·laborativa als centres sanitaris haurà de ser progressiva i controlant els seus resultats sobre la salut dels pacients 3.- S’haurien de preveure altres objectius diferents als esmentats prèviament? MC considera que el col·lectiu d’infermeria té moltes tasques per desenvolupar dins les seves competències, especialment en l'atenció primària, com ara el triatge de patologies agudes, l’educació sanitària, les activitats preventives i comunitàries o el seguiment de patologies cròniques en sinèrgia amb el metge, però sense necessitat d'envair competències mèdiques per a les quals no està format. D’altra banda, el sindicat demana que, en el cas que s’aprovin protocols de traspàs de funcions, aquests s’adaptin a la Llei d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS) que, en els seus articles 6, 7 i 9, delimita perfectament les funcions dels professionals de la salut, el treball en equip i la delegació de competències. Per avançar en els resultats de salut, és fonamental consensuar aquests protocols al si dels equips multidisciplinaris dels centres, tot preservant la confiança establerta entre els professionals i impedint la universalització i/o imposició de la delegació de funcions.

  • Usuari2

   10 de Agost de 2017

   1.- Considera que és necessari organitzar la indicació i l’ús de medicaments i de productes sanitaris per part de les infermeres? Creu que suposarà un benefici per a les persones ateses pels equips assistencials? FEM-HO A L'INREVÉS. CONSIDERA NECESSARI QUE LES INFERMERES SEGUEIXEIN TENINT CURA DE LA CIUTADANIA DE FORMA EFICIENT AMB SEGURETAT CLÍNICA I DINTRE D ELA LEGALITAT. EL BENEFICI DE LA PROPOSTA SERÀ LA MILLORA DEL PROCÉS EN TERMES LEGALS I LA SEGURETAT QUE APORTA ALS PROFESSIONALS QUE ARA PER ARA ESTEM EN EL LIMBO DE LA LLEI. SERÀ UN PAS MÉS DE RECONEIXEMENT PROFESSIONAL QUE FACILITARÀ LA TASCA DIARIA FOSCA I TOSUDA DEL COLECTIU D'INFERMERES I INFERMERS. 2.- Considera adequats els termes generals en què vol basar-se la regulació que impulsa el Govern de la Generalitat? EL NOSTRE CONSELL DE COL-LEGIS HA FET UN SEGUIMENT INTENS AMB EL COIB, DES FA MOLT TEMPS. CONFIO EN LES SEVES PROPOSTES I L'IMPACTE QUE DISPOSARAN. SOLS DEMANO QUE NO ES DUBTI DE LA QUALIFICACIÓ I PREPARACIÓ PER PORTAR A TERME AQUETS PROCÉS. FER-HO ÉS COM DIR QUE HEM FET FINS ARA APLICANT LES RUTES ASSISTENCIALS I GUIES JA CONSENSUADES I NO HEM TINGUT D'ACREDITARR-NOS DAVANT DE CAP ORGANISME. 3.- S’haurien de preveure altres objectius diferents als esmentats prèviament? SI, PER ENLLOC SURT AMB CLAREDAT I ESPECIFICITAT LA PARAULA AUTONOMIA PROFESSIONAL DE LA INFERMERA, AMB TOTA LA SEVA GRANDARIA. NO SOLS EN AQUEST PROCÉS SINÓ EN LA SEVA REPERCUSIÓ EN EL PACIENT I EN EL SISTEMA SANITARI-SOCIAL, DESPESA ESCONOMICA... MOLTES GRACIES PER LA FEINA

  • Usuari2

   10 de Agost de 2017

   1. Considera que és necessari organitzar la indicació i l'ús de medicaments i de productes sanitaris per part de les infermeres? Creu que suposarà un benefici per a les persones ateses pels equips assistencials? Sens dubte cal contestar afirmativament a les dues parts de la primera pregunta i els motius són senzills: el primer és que d'aquesta manera es dóna emparament legal a la pràctica que les infermeres venen fent i han de seguir fent per proporcionar les cures que necessiten les persones a qui atenen. També, sense cap dubte, la norma representarà un benefici per les persones ateses, ja que les infermeres i infermers tindran major capacitat de resolució dels seus problemes i s'evitaran voltes innecessàries i passes inútils dins del sistema. 2. Considera adequats els termes generals en què vol basar-se la regulació que impulsa el Govern de la Generalitat? La proposta és adequada en termes generals, encara que sempre hi haurà possibilitats de millorar-la durant el temps de la seva tramitació. El motiu principal de la seva adequació és perquè s'ajusta, de manera bàsica, als termes dels acords que les infermeres i el Departament de salut porten treballant des de fa molt de temps 3. S'haurien de preveure altres objectius diferents dels esmentats prèviament? Considero que és suficient el seu objectiu fonamental que no és altra que el reconeixement de la responsabilitat, derivada de les necessitats dels pacients, que cada dia porten a terme les infermeres i els infermers. Es tracta d'una norma de caràcter organitzatiu que reconeixent i respectant l'autonomia professional de les infermeres i els infermers, també promou el treball en equip i especialment, l'acord entre professionals, el que semblen objectius adients i suficients.

  • Usuari2

   11 de Agost de 2017

   1era pregunta. Les infermeres en la seva pràctica diària ja empren, i recomanen medicaments i altres productes de cures als pacients que atenen, seguint criteris de bona pràctica i ètica professional. Si amb aquest Decret, es dona cobertura legal a una activitat que ja es fa habitualment, i que el Decret del 2015 va deixar sense empara, benvingut sigui. Crec, que això no solament beneficiarà als pacients, sinó també el treball en equip que es Basic , sobretot en el meu àmbit que és l’ atenció primària. 2ona pregunta. Encara que només conec el Projecte de Decret i no el text que l’ha d’ acompanyar, crec que ja és un primer pas,i, que era necessari poder donar seguretat jurídica , a més de reconèixer el treball d’ un col•lectius de professionals. 3era pregunta. No se si aquest Decreta és el marc idoni, però crec que s’hauria de donar més protagonisme al treball que fa el col•lectiu d’ infermeria, i més responsabilitat dins el treball en equip, no només pel que fa a la prescripció, sinó també pel que fa al continum assistencial, seguiment de crònics, activitats preventives i comunitàries. Em sap greu que no s’hagi arribat a un consens, amb el Sindicat de Metges de Catalunya i el Consell de Col•legis de Metges de Catalunya, ja que crec que ens pot beneficiar a tots.

  • Usuari2

   11 de Agost de 2017

   Hola buenas tardes mi respuesta a las dos primeras preguntas realizadas es un no rotundo la prescripción de medicación debe ser únicamente responsabilidad del facultativo. Respecto a la última cuestión si se deberían realizar otros objetivos que son mas importantes que esto solo para contentar a estos profesionales.

  • Usuari2

   11 de Agost de 2017

   Hola! Crec q ja fa anys que es necesari. En el dia a dia estem prescrivint . Som el col.lectiu on recau la major part de l'asistencia i ningu ens te en compte. Estem mes q capacitats per poder prescriure.

  • Usuari2

   16 de Agost de 2017

   Si es necesario regular la prescripcion enfermera porque es una realidad asistencial, el no hacerlo supone un perjucio para los usuarios y para los profesionales enfermeros y medicos. Es un beneficio para los usuarios porque no necesitaran la visita burocratica con el medico para que les firme la receta del medicamento o producto sanitario indicado por la enfermera, es un beneficio para el sistema porque se ahorra el gasto de una visita medica, es un beneficio para el medico que no tiene que realizar una visita burocratica, han estudiado para ser medicos no para firmar las recetas de las indicaciones de las enfermeras y es un reconocimiento al acto enfermero porque de esta manera puede ser finalista de los problemas de salud que atiende. El decreto que prevee la generalitat podria ser mejorable si se definiera asi: Las enfermeras podran prescribir medicamentos sujetos o no a prescripcion medica y productos sanitarios dentro del ambito de sus competencias. Y para garantizar la continuidad asistencial en la atencion domiciliaria y en la atencion a la cronicidad las enfermeras podran prescribir medicamentos sujetos a prescripcion medica en base a protocolos consensuados por los servicios sanitarios.