Participa en l’elaboració del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, l’eina de la qual es dota la Generalitat de Catalunya per a donar suport a la comunitat gitana i millorar la seva situació en la societat catalana.

 

Els objectius del IV Pla són:

1.- Definir polítiques d’actuació específiques a favor del poble gitano de Catalunya, partint d’evidències que han demostrat científicament tenir èxit en la promoció i la inclusió del poble gitano.

2.- Desenvolupar estratègies per implementar actuacions d’èxit en diferents àmbits.

3.- Equiparar socioeconòmicament els gitanos i les gitanes de Catalunya en risc d’exclusió social amb la societat de la qual formen part.

4.- Promoure la cultura gitana com a part de la cultura catalana, fent difusió dels seus valors i de la seva contribució a la cultura de Catalunya.

 

El IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020 s’estructura en 4 eixos principals: educació, treball, habitatge i salut. Per tal d’oferir una resposta més ajustada a les necessitats i propostes del poble gitano s’han realitzat sessions de debat a localitats amb una forta presencia d’aquesta: Reus, Viladecans, Barcelona i Terrassa.

 

Participa deixant els teus comentaris en línia!

D’altra banda, s’obre aquest espai en línia per tal de rebre altres aportacions sobre mesures per dur a terme els objectius del pla.

 

Tots aquests objectius es volen dur a terme mitjançant:

- El desenvolupament de mesures i accions que estiguin directament destinades a millorar la situació social del Poble Gitano;

- La contextualització en el marc europeu, estatal i català de les polítiques públiques adreçades al Poble Gitano, per tal de respectar i millorar les línies d’acció política adreçades a la inclusió social del Poble Gitano;

- La consonància amb els resultats de les recerques de major impacte, així com altres experiències d’èxit que estan contribuint a la millora de la situació del Poble Gitano;

- La implicació de la població gitana en tot el procés de elaboració del Pla, així com durant el procés de seguiment i avaluació d’aquest;

- La col·laboració i diàleg permanent amb les autoritats nacionals, regionals i locals de Catalunya. 

 

L’elaboració i implementació del IV Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya 2017-2020 compta amb la participació de la comunitat gitana a través del grup de renovació del Pla i del Consell Assessor del Poble Gitano, òrgan de representació oficial. La implementació efectiva del Pla també es du a terme per persones del poble gitano contractades per a l’equip tècnic del Pla Integral, el 50% del personal que du tasques d’implementació, monitorització i seguiment de les accions del Pla són de la comunitat gitana.

Un altre element destacable del Pla és fer arribar les seves accions i contingut al conjunt de la ciutadania gitana no associada, això es vehicula a través del Pativalé Manusa, un òrgan intern de la comunitat gitana format per persones d’aquesta comunitat reconegudes i respectades.