Filter by

ProposalState
Projecte de decret pel qual es regulen les condicions de la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i els infermersOpened
Consulta pública sobre la reforma de la llei de serveis funeraris a CatalunyaOpened
Consulta pública prèvia sobre l'elaboració de l'Avantprojecte de Llei de patrimoni de la Generalitat de CatalunyaOpened
Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per a la creació de l'Observatori de l'Equitat en el sistema educatiu no universitariOpened
Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de CatalunyaClosed
Projecte de Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya Closed
Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals Closed
Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei de caça de CatalunyaOpened
Consulta prèvia sobre l’elaboració del projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fontsClosed
Projecte d'ordre sobre obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d'utilitat públicaClosed

Filter by

ProposalState
Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de CatalunyaClosed
Projecte de Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya Closed
Projecte d’Ordre per la qual s’aprova el Reglament del Registre electrònic de voluntats digitals Closed
Consulta prèvia sobre l’elaboració del projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fontsClosed
Projecte d'ordre sobre obligacions de transparència de les fundacions i les associacions declarades d'utilitat públicaClosed
Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.Closed
Consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma reglamentària sobre demarcació registralClosed
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Closed
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesClosed
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantClosed