Filtrar por

PropuestaEstado
Consulta pública prèvia d’un projecte de decret per a l’aprovació del Pla territorial sectorial d'Habitatge.Abierta
Consulta pública previa a la elaboración de la norma reglamentaria sobre demarcación registralCerrada
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Cerrada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesCerrada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantCerrada
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiquesCerrada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatCerrada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatCerrada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsCerrada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialCerrada

Filtrar por

Filtrar por

PropuestaEstado
Consulta pública previa a la elaboración de la norma reglamentaria sobre demarcación registralCerrada
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordre sobre les obligacions de transparència de les fundacions i les associacions d’utilitat pública Cerrada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte d'ordre per a l'aprovació de l'Índex de referència del lloguer d'habitatgesCerrada
Consulta pública prèvia a l'elaboració del Projecte de decret relatiu al reglament del registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitantCerrada
Consulta prèvia de participació del Projecte de reglament de regularització de situacions residencials sense títol habilitant, en habitatges propietat o gestionats per administracions o entitats públiquesCerrada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Implicació de la societatCerrada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Governança: organització administrativa, marc legal i fiscalitatCerrada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Integració de les polítiques sectorialsCerrada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Model territorialCerrada
Patrimoni Natural i Biodiversitat: Conservació dels elements del patrimoni naturalCerrada