Les presents condicions d'ús regulen l'accés i la utilització del portal Participa gencat, incloent els continguts i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

1. OBJECTE

El portal Participa gencat (d’ara en endavant el Portal) és una eina a l’abast del ciutadà per facilitar la participació ciutadana en els processos participatius,  espais de participació ciutadana i propostes sobre polítiques públiques que es promoguin des del Govern de la Generalitat.

L’administració de la Generalitat de Catalunya es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i configuració del Portal, així com els serveis i les condicions requerides per utilitzar el Portal i els seus serveis.

2. ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

La prestació del servei del Portal per part de la Generalitat té caràcter gratuït per als usuaris.

Per tal de poder participar en determinats àmbits del Portal s’exigeix la prèvia subscripció o registre, aportant un nom i una adreça de correu electrònic. Si un usuari no accepta les condicions d’ús o la política de privacitat no es podrà registrar ni utilitzar els continguts i/o serveis que ofereix el Portal.

Totes les comunicacions i notificacions realitzades es consideraran eficaces a tots els efectes quan es realitzin a través de l’adreça de correu electrònic que hagi subministrat l'usuari.

3. OBLIGACIÓ DE FER UN ÚS CORRECTE DEL PORTAL I DELSERVEIS

Les condicions d'ús del Portal pretenen garantir que tots els ciutadans puguin opinar i realitzar aportacions, amb plena llibertat i respecte pels drets dels altres usuaris i terceres persones. Per aquest motiu, les persones usuàries hauran de comunicar-se amb un llenguatge respectuós amb els altres usuaris i amb les institucions, empreses o persones que hi participin.

L'usuari es compromet a utilitzar el Portal i els serveis de conformitat amb la llei, i a abstenir-se d'utilitzar el Portal i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits, contraris a allò establert en aquestes condicions, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el Portal i els serveis, o impedir la utilització normal del Portal i del seu contingut per part dels altres usuaris.

La Generalitat de Catalunya es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, sexistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, la Generalitat de Catalunya no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, comentaris, o altres eines de participació.

El Portal compta amb un sistema de moderació de comentaris a fi d'evitar la publicació d'aquells comentaris/continguts que infringeixin les presents condicions d'ús.  

Les aportacions fetes pels usuaris que no tinguin relació amb el tema de debat o proposta plantejada (per exemple, sol·licituds, peticions d'informació, etc.) no es publicaran al portal i seran derivades a la Bústia de contacte de la Generalitat de Catalunya, per a la seva oportuna tramitació i/o resposta, si escau.

4. UTILITZACIÓ DEL PORTAL SOTA L'EXCLUSIVA RESPONSABILITAT DE L’USUARI/ÀRIA

L'usuari/ària és conscient i accepta voluntàriament que l'ús del Portal, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat i la responsabilitat de la mare, el pare o el tutor/a legal si es tracta d'un usuari/ària menor d'edat.

L'usuari és l'únic responsable dels continguts, comentaris i fitxers que pugui posar a disposició a través del Portal, per això s'obliga a no publicar cap fitxer subjecte a drets de propietat intel·lectual (o industrial) de tercers, llevat que el titular legal dels drets esmentats li hagi atorgat la corresponent llicència o autorització formal per a la seva explotació.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya i el nom d’usuari i a mantenir ambdós en secret. Serà d'exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya, assumint per tant els danys, despeses i/o perjudicis de tot tipus que es derivin de la infracció d'aquesta obligació, així com del mal ús que pugui fer-ne un tercer.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El contingut i la informació que estiguin subjectes a drets de propietat intel·lectual, la titularitat de la qual correspongui a l’administració de la Generalitat de Catalunya, als seus usuaris o a tercers, posada a disposició a través del Portal, podrà reproduir-se, comunicar-se públicament, transformar-se o extreure’s lliurement de forma no exclusiva, de manera total o parcial, per qualsevol persona, en qualsevol format, sense cap restricció temporal ni territorial i, per a qualsevol ús legítim posterior, sota les següents condicions:

- Caldrà indicar sempre, i en tot cas, l'autoria i estarà subjecte a la llicència Creative Commons. En el cas de què algun contingut tingui alguna especificitat quant als drets de propietat intel·lectual, s'informarà clarament i expressament sobre la llicència aplicable o la reserva de tots els drets en el seu cas.

- Pel que fa als drets de propietat industrial que puguin correspondre, són propietat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o dels seus legítims propietaris, quedant reservats tots els drets sobre els mateixos.

- La utilització de la informació que es posi a disposició en aquesta Portal que vulneri l'establert en les presents condicions d'ús, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial donarà lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, en el seu cas, a les responsabilitats que del seu exercici se’n derivin.

6. GALETES I ENLLAÇOS

La Generalitat de Catalunya informa a l'usuari que el portal Participa gencat utilitza galetes, considerant-se com a tals els fitxers d'informació allotjats al propi terminal de l'usuari i que serveixen per a facilitar la navegació pel Portal. En cap cas les galetes recolliran ni realitzaran cap tipus de tractament de dades de caràcter personal. De tota manera, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

El Portal pot facilitar enllaços a pàgines externes sobre les quals no es té cap control, i respecte de les quals la Generalitat de Catalunya declina tota responsabilitat, essent l'usuari d'aquest lloc web, en tot cas, qui s’ha d’atenir a les condicions d'ús específiques d’aquests enllaços.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer “Gestió del portal Participa gencat” del qual és responsable la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament. La finalitat del fitxer és recollir les aportacions de persones físiques i associacions interessades. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica: Tapineria, 10. 08002 Barcelona. exteriors.gencat.cat

 

8. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

La Generalitat de Catalunya no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, la Generalitat advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Portal i dels serveis.

La Generalitat de Catalunya vetllarà per la privacitat i seguretat de la utilització del Portal i dels serveis. No obstant això, no pot garantir que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del Portal i dels serveis.

La Generalitat de Catalunya vetllarà per la certesa de totes les dades que es contenen al Portal, encara que no pot garantir en tot moment la seva exactitud i correcció.

La Generalitat de Catalunya vetllarà perquè els virus o altres elements en els continguts no puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. No obstant, la Generalitat no pot assegurar-ne l'eficàcia.

La Generalitat de Catalunya no es fa responsable de l'ús indegut del Portal i dels seus continguts per part dels usuaris.

9. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÌCIT

La Generalitat de Catalunya es reserva la facultat de limitar, de manera total o parcial, l'accés a determinats usuaris, així com de cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinats continguts, si tingués el coneixement efectiu que l'activitat o la informació emmagatzemada i/o difosa és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer.

En el cas que qualsevol usuari/ària o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del Portal i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació al Departament competent en la gestió i administració del Portal en la qual es continguin els extrems següents: (a) dades personals: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant; (b) especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web; (c) fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l'esmentada activitat; (d) en el supòsit de violació de drets, firma autèntica o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta; (e) declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

Aquestes notificacions s'hauran d'enviar a:

participagencat@gencat.cat, tel.936347383, adreça c/ Tapineria, 10, 08002 Barcelona

Aquestes condicions d'ús del portal Participa gencat han estat revisades per última vegada el 3 de juliol de 2015.