" class="part-icon-bars">

Més informació

El portal participa.gencat.cat et permet interactuar amb l'Administració de la Generalitat i amb altres ciutadans en relació a temes que afecten la governança col·lectiva, en diferents polítiques públiques