" class="part-icon-bars">

Participa a l'Aliança Catalunya 2030

#Catalunya2030 Procés participatiu per recollir els compromisos de la societat civil catalana per avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Fase 2 de 2
Aliança Catalunya 2030 18-02-2020 - 31-12-2030
Veure les fases

L’Aliança Catalunya 2030 està oberta a qualsevol organització que vulgui sumar els seus esforços per assolir els ODS, a escala catalana i global.

Per formar-ne part cal que prèviament hagin signat l’Acord nacional per a l’Agenda 2030. En el moment de la signatura, cada organització ha d’aportar una llista dels compromisos que hagi assumit en relació a l’Agenda 2030. És a dir, actuacions que desenvoluparà, en tant que organització, per contribuir a l’esforç col·lectiu d’assolir els ODS.

Els compromisos poden estar dirigits a la formació, sensibilització i comunicació; a generar canvis interns en les organitzacions signatàries; a fomentar el treball en xarxa (local i internacional); a executar projectes per a la sostenibilitat, la construcció de la pau, el respecte pels drets humans, l'enfortiment de les societats democràtiques, o a promoure la recerca, la innovació i el desenvolupament, entre d’altres.

Quin és el procediment a seguir?

El procediment per adherir-se a l’Acord nacional i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030 és el següent:

1)   Reflexió prèvia sobre els compromisos a aportar a l’Agenda 2030 (vegeu aquesta guia de suport per facilitar-vos el debat dins de la vostra organització a l’hora de definir els vostres compromisos).

2)   Aprovació dels compromisos i de la sol·licitud d’adhesió a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya per part dels òrgans de govern de la vostra entitat.

3)  Enviament de la sol·licitud d’adhesió a l’Acord nacional i de la llista de compromisos al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), mitjançant l’adreça de correu electrònic següent: agenda2030@gencat.cat. Cada compromís s’ha de recollir en una fitxa específica.

4)   Verificació dels compromisos per part de l’equip tècnic del CADS.

5)   Difusió de l’adhesió i visualització dels compromisos aportats a través de la pàgina web de l’Aliança Catalunya 2030.

Com han de ser els compromisos que aportem a l’Aliança Catalunya 2030?

Els compromisos no tenen un format estàndard, ja que les organitzacions que poden formar part de l’Aliança Catalunya 2030 són molt diverses. No obstant això, han de complir amb els requisits establerts a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, que són els següents:

1)     Incorporar una visió holística de l’Agenda 2030: sempre que sigui possible, el compromís ha de ser amb els 17 ODS; quan l’estructura i dinàmica de treball de l'actor no ho permeti, amb ODS concrets, sota una visió transversal.

2)     Comptar amb lideratge executiu: els òrgans i càrrecs directius de cada organització (tant en l’àmbit públic com privat) hi han d’estar compromesos.

3)     Estar incorporats a la planificació estratègica de cada organització.

4)     Formar part de l’estratègia comunicativa (interna i externa) de cada organització.

5)     Comptar amb el finançament adequat per garantir el seu assoliment.

6)     Preveure, sempre que sigui possible, aliances amb altres organitzacions (administracions, empreses, associacions, comunitat educativa i del coneixement, mitjans de comunicació, sindicats, entre altres) i promoure models de governança democràtica.

7)     Ser assolibles i tenir esperit de continuïtat i permanència.

8)     Estar programats en el temps (des de la seva aprovació i fins al 2030) i concretats en accions.

9)     Comptar amb un sistema de monitoratge basat en indicadors i mètriques que permetin avaluar la contribució i els impactes assolits  i disposar també d’un sistema o model de rendició de comptes adequat a les característiques de l’Agenda 2030. Aquesta avaluació servirà per re-orientar les accions de cada organització i garantir-ne l’efectivitat.


Per a més informació podeu contactar l’equip tècnic del CADS mitjançant la bústia agenda2030@gencat.cat o el telèfon 93 363 38 67.

També podeu consultar la pàgina web següent: cads.gencat.cat/agenda2030