" class="part-icon-bars">

Avaluació del compliment de les obligacions de transparència (Informe 2023)

#avaluartransparència Debat sobre l’avaluació per a millorar la transparència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya arran de l’Informe anual preliminar del compliment de les obligacions de publicitat activa (2023).

Fase 2 de 2
Retorn 26/09/2023 - 06/10/2023
Fases del procés

Eixos de debat:

1.   Eix 1: El model d’avaluació interna

1.1. Considereu que la metodologia emprada és adequada? Quins elements o factors caldria tenir en compte a l’hora de recollir informació i dades sobre el compliment de les obligacions de transparència?

1.2. Quins requeriments, condicions o tràmits creieu que es podrien desenvolupar per a millorar l’eficàcia, eficiència i efectivitat de la metodologia del procés?

1.3. Si escau, quines millores es podrien fer i com podrien implementar-se, perquè el disseny del procés d’avaluació assegurés l’obtenció, de forma àgil, d’uns resultats més fiables, si escau?

2.   Eix 2: Informe preliminar d’avaluació dels deures de publicitat activa corresponent a l’any 2023 a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

2.1. Quina valoració us mereixen els resultats del procés d’avaluació de l’any en curs a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic? Per què?

2.2. Quins canvis es poden incloure per millorar la qualitat dels resultats?

2.3. Com podem fer possible que les entitats del sector públic compleixin els deures d’autoavaluació?

3.   Eix3: Retiment de comptes en relació amb la planificació, disseny i execució de polítiques públiques a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic

3.1. Quina incidència poden tenir els resultats de l’avaluació preliminar actual en les polítiques públiques a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic?

3.2. Quines consideracions en relació amb els resultats de l’avaluació preliminar actual haurien de ser tinguts en compte per a la millora de l’exercici de les funcions públiques a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic?

3.3. En quina mesura creieu que la transparència i la seva avaluació contribueixen al control i retiment de comptes en les polítiques públiques sectorials a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic?

11 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen