" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei de participació ciutadana

#LleiParticipa Participació sobre la primera versió del text

Fase 3 de 3
Retorn 11/03/2024 - 31/05/2024
Fases del procés

Retorn del procés participatiu de l’Avantprojecte de llei de participació ciutadana


La ciutadania ha presentat un total de 82 aportacions a la primera versió del text de l’Avantprojecte de llei, que es van presentar a través de la sessió deliberativa que es va dur a terme en format virtual el 7 de març, així com a través del portal participa.gencat. D’aquestes aportacions, n’hi ha hagut 32 que han estat acceptades, 24 que ho han estat parcialment i 26 que no han estat acceptades.


  • Les aportacions acceptades fan referència a aspectes que ja estaven reflectits al text de l’Avantprojecte de llei que es va obrir a participació o bé eren possibles a través d’una interpretació d’aquest. Aquesta casuística consta al retorn individualitzat a cada proposta, amb una menció a l’article de referència.

També s’han acceptat aquelles propostes amb nous aspectes de qualitat de la participació, canvis o millores en la redacció del text, que s’han incorporat a l’articulat. En concret, s’ha afegit la deliberació com a fase de les modalitats de participació, en tot cas, en les decisions estratègiques i de més rellevància per a la ciutadania.

  • S’han acceptat parcialment les propostes en el sentit que l’Administració ha d’anar a buscar els participants de manera proactiva, si bé no s’han acceptat aquelles parts referides a afegir/mencionar determinats col·lectius que tenen dificultats per participar, com ara, infants o gent gran.

També s’ha introduït que l’Administració ha de cercar la participació d’aquells actors especialment afectats per la matèria, si bé es manté que la participació ha d’estar oberta al conjunt de la ciutadania.

Les propostes que afegeixen aspectes concrets de gestió i impuls de la participació, si bé encaixen amb els principis i possibilitats de l’Avantprojecte, no es considera oportú que quedin reflectides en una norma amb rang de llei.

Tampoc les que proposen qüestions que queden fora de les competències de la Generalitat, com ara, la jornada laboral dels treballadors i treballadores, tot i que sí que habilita per als qui són servidors públics d’aquesta administració.

  • No s’han acceptat les propostes relacionades amb valorar els riscos associats al pagament als participants o a l’ús de modalitats per sorteig, atès que és competència de l’Administració valorar aquests riscos; l’Avantprojecte només habilita o possibilita.

No s’han acceptat les propostes en el sentit d’introduir/concretar les modalitats de participació ni d’eliminar-ne tota menció, atès que es considera necessari mencionar, només, algunes de les modalitats de participació, per facilitar la comprensió i l’encaix de la realitat de la participació amb l’Avantprojecte de llei. Tampoc aquelles propostes que afegeixen terminis o tràmits procedimentals, atès que s’aposta per la flexibilitat i l’obertura a cada realitat concreta. 

No s’han acceptat aquelles propostes que es consideren pròpies de la normativa específica de discapacitat.

No s’han acceptat les propostes de modificació de la regulació de la participació en les decisions estratègiques. Tanmateix, d’acord amb les propostes i el que van manifestar els i les participants en la sessió de deliberació, s’ha considerat oportú modificar-ne l’enfocament i en conseqüència, el redactat. Es preveu que la participació s’ha de planificar, i en concret, que s’han d’identificar al pla de participació aquelles actuacions que l’Administració considera estratègiques. També, que el pla de participació s’haurà de contrastar amb la ciutadania, que disposarà d’un termini per sol·licitar que s’hi introdueixin altres actuacions que consideri estratègiques. Sobre aquelles actuacions identificades com a estratègiques, haurà d’haver-hi, en tot cas, una fase de deliberació entre les persones participants.

Al document adjunt (conté enllaç) hi podreu trobar l'informe de retorn amb el retorn individual a cadascuna de les propostes presentades.