" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’avantprojecte de llei d'ocupació pública catalana

Fase 2 de 2
Retorn 21/01/2022 - 21/02/2022
Fases del procés

159 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Origen
Simplificar els tràmits i processos administratius exigits al ciutadà i dotar de major capacitat...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Actualment les oportunitats d’ascens i les expectatives de progrés són limitades o nul·les per a...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Avaluar els caps de departament que dirigeixen els grups de treballadors per tal que no...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Aplicar la carrera professional, que els treballadors puguin millorar a la mateixa plaça que...
Unificar normativa de funció pública.. Cal detallar els terminis màxims que l'Administració...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Cal un sistema àgil de selecció, sense primeres proves on pugui incidir la valoració subjectiva...
Implementar polítiques de discriminació positiva a l’hora d’assignar destinacions tenint en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal que les persones amb DI puguin comptar amb suports especialitzats, ja siguin professionals de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Incloure a persones amb DI que ja hagin accedit a la funció pública i equips professionals en...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Assegurar que la informació sobre convocatòries d’accés a la funció pública arribi a les persones...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Aplicar sistemàticament la reserva de places per a persones amb discapacitat a les convocatòries...
Pel que fa a les places no cobertes convocades per al compliment de la quota cal que es reservin...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Adquirir compromisos formatius amb les persones amb DI. Cal que l’Administració incentivi...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal que la nova llei de funció pública contempli la creació de borses de treball per aquelles...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Incentivar ell treball amb suport per garantir que les persones amb DI puguin aprendre insitu de...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Facilitar la inscripció de les persones amb discapacitat intel·lectual als diferents processos...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Impulsar processos d’ocupació pública específics per a persones amb DI, desenvolupar temaris...
 • Creat el
  17/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Complir amb l’art. 59 del RDL 5/2015, de 30 octubre i reservar una quota no inferior al 7% de les...
Cal afegir al catàleg de drets dels empleats públics, el dret a l’orientació i assessorament...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Els “processos d’estabilització” a correcuita no seran la solució “màgica” q resoldrà de manera...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Moltes vegades es manipulen els resultats de les proves dels processos fent-les el mateix dia.El...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 2
Regular i clarificar els canvis de jornada per una necessitat permanent del servei. Especialment...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Regular de forma clara, per a tothom, el següent:
Les hores extraordinàries i el preu o la...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Caldria aclarir les compensacions econòmiques dels funcionaris que assisteixen a tribunals...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Molts funcionaris, especialment de l'Administració local, no tenen clar qui és el seu superior...
S'hauria d'establir l'obligació de fer unes proves similars a les de les oposicions per tal de...
No té cap tipus de sentit que els dies d'afers o vacances, per ex per antigüitat, es regulin de...
La jornada laboral dels funcionaris hauria de ser per a tots la mateixa.No té cap justificació...
Establim un període d'un any per poder demanar l'excedència voluntària per interès...
En un món globalitzat com vivim és necessari establir l'obligació de puntuar addicionalment el...
La constant aprovació de normativa, dins del dret públic, fa que moltes vegades haguem d'estar...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 3
Obliguem a publicar els salaris a les convocatòries dels processos per a major...
Permetem que als funcionaris se'ls reconegui la major part de les compatibilitats excepte pel cas...
Establim un òrgan extern i independent, similar al Síndic, pel control de l'assetjament laboral...
Eliminem la possibilitat d'establir una taxa als processos de selecció ja que desincentiva la...
Establim l'obligació de fer proves psicotècniques similars a les que fa la Unió Europea per als...
Les proves de selecció s'enfoquin a les matèries i competències del lloc de treball: Els examens...
 • Creat el
  16/01/2022
 • Número de comentaris: 6
Es proposa que els processos de selecció siguin:Realitzats a nivell autonòmic, tot i afectar als...
La Generalitat, actualment, incompleix de forma flagrant els terminis per a la provisió de llocs...
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Als concursos oposició cal valorar la superació de proves en processos selectius anteriors....
 • Creat el
  12/01/2022
 • Número de comentaris: 2
En el marc de les lleis estatals 20/2021 i EBEP: a les convocatòries d concurs-oposició q derivin...
 • Creat el
  11/01/2022
 • Número de comentaris: 4
Sí, cal reforçar els mecanismes per garantir l’ètica i professionalitat. Però probablement el q...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 2
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
L’EAPC podria becar a persones menors de 30 anys q manquin de recursos econòmics i tinguin un bon...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
No tinc clar si és una proposta que milloraria o no la gestió, però per si està en el debat: es...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Cal regular urgentment el sistema de carrera professional horitzontal (l’avaluació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per tal de “rejovenir” la plantilla caldrà q la llei reservi un mínim del 50% d’oferta pública a...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 8
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 5
Als cossos generals de la Generalitat els concursos generals de trasllats únicament inclouen el...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per evitar l’incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar concursos generals de trasllats,...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 0
Per evitar incompliment sistemàtic de l’obligació de convocar oposicions cal l’aprovació de...
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 6
 • Creat el
  09/01/2022
 • Número de comentaris: 1
Treballar x objectius trimestrals amb supervisió, fer redistribució d'efectius ( hi ha serveis...
Considero necessari obrir la mobilitat a cossos i escales estancs, sense possibilitat de carrera...