" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Veure les fases

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Paràgraf 7: L’orientació no és una pràctica deslligada de la realitat socioeconòmica i a les...
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
 • Creat el
  10/01/2023
 • 4
 • Número de comentaris: 1
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
La creació d'un departament dins dels serveis educatius de zona d'on depenguin tots els...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Es considera necessari regular com l’orientació haurà de promoure el desenvolupament integral i...
Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els orientadors/es en...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat NESE a les aules.
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes, principalment en...
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les matèries...
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
Els estudis internacionals demostren que les activitats vivencials en l'àmbit professional no...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 2
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Cal garantir l'accés universal a l'orientació acadèmica i professional, com un dret de la...
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
Creiem important la definició de tasques i distribució horària de l’orientador del centre.Ens...
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
5.- Articular l'adequada oferta està a les mans del professionals del departament d'educació. Els...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
2.- Les entitats públiques i privades haurien d'estar implicades en aquesta orientació a partir...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Un marc de referència comú per a l'orientació educativa ha de basar-se en estàndards...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Considero que en el nou Decret d’orientació educativa s’hauria de clarificar quines han de ser...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per cobrir la part més...
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
2.- S'haurien d'articular les accions d'orientació des del mateix inici de l'escolaritat de...
És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb el professorat...
UN REFERENT DE SALUT A CADA CENTRE ( CSMIJ) Creiem essencial una coordinació periòdica i més...
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
L'orientació està actualment enfocada a l’orientació acadèmica, i poc a l’orientació...
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...
Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre per comparar amb...
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
Incloure la necessitat de que cada centre (i servei) educatiu tinguin referents de professionals...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
És molt important que hi hagi un estudi de cada centre per poder veure quina és la dotació...
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Fer referència en la necessitat de fer una transformació paral·lela dels tres grans àmbits que...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
L’equip docent del centre, sota la coordinació i l’assessorament de l’equip d’orientació, hauria...
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
En aquesta línia des de la FECC fem la proposta que adjuntem.Desi Moreno
1.- Una orientació educativa amb cap i peus hauria d'estar avalada per un equip de professionals...
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Paràgraf 2: La realitat actual presenta una manca de definició de les funcions orientadores que...
Els OE hem de ser capaços no solament d'escoltar a l'alumnat i avaluar la seva situació escolar,...
Problemàtica ben descrita, objectius correctes, prioritzo el 1r. Cal treballar l'orientació de...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Què passa amb els alumnes que duran l'etapa obligatòria s'han beneficiat de i suports per tal...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
És indispensabel que en un centre s'hi trobin, especialistes provinents de pedagogia i de...
A nivell concret, i per a poder complir amb la normativa on es concreta que l'orientador/a de...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
Es necessari que totes les dotacions que les direccions demanin d'OE tinguin les hores lectives...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
-Seria necessari concretar més les funcions establertes de l'orientador/a. I que aquestes...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
Els Orientador hauriem d'adquirir un status professionalitzador, que quedin clares les nostres...
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professionals de l’EAP...
Des de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació Educativa i Professional es vol posar...
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Des dels plans educatius d'entorn es pot oferir suport als centres educatius en l'àmbit de...
Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil i primària...