" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Decret d’Orientació educativa

Fase 2 de 2
Retorn 22/05/2023 - 22/07/2023
Veure les fases

91 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Origen
Es difícil orientar a famílies (i professorat) respecte als resultats de l'avaluació amb alumnat...
Els orientadors/es estem cansats/des de què vagin sorgint iniciatives teòriques (DUA p.e) i de...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 3
Alliberar de certes tasques als professionals de l'EAP que poden ser realitzades per part de...
4.- Revisar la partida d'educació del pressupostos de la Generalitat. Retirada de partides com...
Educació obligatòria alumnat NEE. Cal definir clarament amb quins criteris (a banda dels...
L'orientador educatiu no només fa orientació acadèmica i laboral, sinó que esdevé rellevant la...
Paràgraf 4:Incloure les referències de la CRPD i de la UNESCO.
Fitxar una ratio d'orientadors per centre en funció del nombre d'alumnes al centre, sense que la...
Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació especialitzada....
Hauria de ser indispensable que aquesta càrrec l'ocupi algú que fos, com a mínim, psicopedagog/a....
L'orientador, per donar un bon servei i atendre a les necessitats que té el centre, el...
 • Creat el
  04/01/2023
 • 5
 • Número de comentaris: 1
Els/les especialistes en OE exercim diverses funcions i moltes d'elles no són "orientació":...
Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'assessorament i...
 • Creat el
  13/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 2
Un decret d’orientació educativa ha de partir de la premissa que l'orientació, que té com a...
 • Creat el
  19/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Posar l'èmfasi en la Salut Mental dels adolescents.-Introduir el Mindfulness a les...
 • Creat el
  10/01/2023
 • 2
 • Número de comentaris: 1
Des del COPEC, contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida,...
Cal plantejar que la figura dels orientadors s'inclogui en totes les etapes educatives, formant...
La feina de l'OE implica molta gestió, a més de l'atenció individual a l'alumnat. També ha...
Adjunto petit arxiu amb diferents aspectes comentats.Moltes gràcies!
L'avaluació psicopedagògica hauria de ser un dret garantit per a tot l'alumnat (no només els que...
 • Creat el
  11/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 0
La figura de l'OE a secundària ha de ser present, de fet ja hi és.. també a postobligatòria,...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 0
 • Número de comentaris: 0
Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seves funcions...
Que a cada institut o centre es fes una jornada de coneixença a partir dels professionals...
Al 2018 es va construir el document sobre “L’orientació́ educativa i l’acció́ tutorial al llarg i...
Incloure aquest punt: Contribuir a incloure el disseny dels recursos i mesures per a l'alumnat...
El Consell orientador de 4t d'ESO hauria de ser vinculant perquè tothom li donés més importància...
Paràgraf 1: A Catalunya, el nombre d’alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria sense una idea...
Seria genial que per afavorir el seguiment i la transició entre etapes els centres estiguessin...
 • Creat el
  03/01/2023
 • 3
 • Número de comentaris: 1
Cal reconèixer les limitacions del sistema que són moltes i posar-les per escrit. Necessitem un...
 • Creat el
  18/01/2023
 • 1
 • Número de comentaris: 1
Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
Regular i garantir el compliment de l'horari com a orientador educatiu. Dins de l’autonomia de...
Funcions ben definides, compartir, col.laborar i cooperar. L'avaluació psicopedagògica és comença...
Existència d'orientador/a a Postobligatòria; reducció d'hores lectives a l'orientador/a;...
Aspectes que pensem que caldria millorar: la coordinació amb la postobligatòria quan fem alguna...
Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversal personal i...
Un dels grans dilemes comentats a tots els departaments d'OE, en referència a l'alumnat que...
L'orientació a totes les etapes educatives i a tots els cursos. Infusionar-la al currículum. OE...
No hi ha força humana capaç d'assumir l'orientació a la postobligatòria, ni al batxillerat ni als...
La figura de l'orientador s'hauria de contemplar en totes les etapes educatives i tots els...
Caldria revisar les funcions dels SE i distribuir-les on més pot fer falta, centres educatius...
Cal garantir l'accés universal a l'orientació acadèmica i professional, com un dret de la...
Paràgraf 6: col·lectiu, especialment de l'alumnat amb NESE (perspectiva idiosincràtica i...
La incorporació d'aquest rol és clau i essencial pel bon funcionament de l’orientació, ja que la...
Adjunto algunes propostes pel que fa a l'OE, bàsicament centrades en: jornada completa per a OE;...
Regular el personal d'OE segons el perfil i necessitats reals. Hi ha hagut pujada de casos NESE i...
3.- L'orientació educativa no s'ha de començar a secundaria, ha de començar des del mateix moment...
Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat i no només a...