" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

60 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Acceptades
Si bé l'eficiència en el reg en agricultura és millorable, també és un sector que cal protegir i...
  • Creat el
    12/01/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Acceptades
Incloure informació bàsica i documentació més específica dels temes de debat ajuda a participar...
En avaluació
Per tal que els treballs de la Tuala del Delta i de la Baixa Tordera puguin ser mes efectius,...
Acceptades
Analitzar perquè no venen els diferents agents implicats: per manca de temps, per manca de...
Acceptades
Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, més enllà del retorn puntual que es...
Acceptades
La recuperació de costos ha d’anar lligada a altres temes, com si es reutilitza, el nombre de...
En avaluació
Cal una millor coordinació entre administracions en la gestió dels protocols d’emergència.
En avaluació
A Catalunya des de la segona meitat del segle XIX s'esta explotant l'aigua dels rius per fer...
Acceptades
Per facilitar la participació es proposa enregistrar amb vídeo les sessions informatives i...
En avaluació
Disposar de dades desagregades per poder fer l’anàlisi, ja que al tenir les dades agregades a...
En avaluació
Fer millores perquè si no recuperen costos, el sistema no és sostenible econòmicament,...
En avaluació
Explicar bé els costos de la gestió de l’aigua: realitzar una capacitació de la població....
En avaluació
La recuperació de costos és una qüestió de llarg abast i ha de ser una tendència però, s'ha...
Acceptades
Dotar de continuïtat i freqüència la participació ciutadana, en cas contrari la gent és...
En avaluació
Buscar actors que puguin tenir representativitat de cada sector i recollir les diferents visions...
  • Creat el
    10/01/2020
  • 0
  • Número de comentaris: 0
En avaluació
Fer accessibles i públics els estudis subvencionats i realitzats per l'ACA. Cal fer més difusió...
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria vincular als responsable...
Acceptades
Si bé la recuperació de costos és necessària i cal tendir cap al 100%, és necessari fixar la...
Acceptades
Potenciar el treball conjunt entre les polítiques d’aigua i les polítiques d’energia, ja que...
En avaluació
Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars.
Acceptades
Dotar-se d’espais de treball permanents i d’espais de treball monogràfics amb relació a un tema o...
Acceptades
Promoure una participació que vagi més enllà de l’interès particular i busqui aquest interès...
Acceptades
Cal transparència i un debat seriós, evitant la demagògia, o els comentaris per omplir titulars...
Acceptades
Aquesta necessitat de millorar la coordinació entre administracions es requereix tant entre...
En avaluació
Manca d’espais de governança intermèdia, entre el Consell d’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), on...
Acceptades
Saber el cost de gestió i depuració de l’aigua i repercutir-ho.
Acceptades
Suport a la creació d’espais de governança
Fomentar una campanya d’estudi i valoració seriosa...
Acceptades
Caldria que l’administració fes una aposta més important i promogués i aglutinés aquesta...
Acceptades
Fomentar la reutilització, l’estalvi, millorar el rendiment de la xarxa, revisar la qualitat i...
Acceptades
Primer cal saber quina és la recuperació dels costos de l’aigua segons els diferents usos, perquè...
Acceptades
Valorar tots els costos (amortitzacions tècniques, mediambientals, contaminació, sanejament, etc.).
Acceptades
Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a dir, aquells més representatius, per...
En avaluació
Optimitzar els recursos a nivell d’obtenció de dades (compartir els mateixos criteris) i millorar...
Acceptades
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.