" class="part-icon-bars">
avatar Accessibilitat FESOCA

Accessibilitat FESOCA
@Accessibilitat
  Contacte

Mostrar:
29/04/2022 12:46
FESOCA: Modificació CCC en matèria de suports a la comunicació La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) ve a plantejar les conside...
04/10/2021 08:36
Mesures de suport però alhora partides pressupostàries sostenibles La previsió de mesures de foment i promoció relacionades amb l’objecte i objecti...
04/10/2021 08:35
Creixement inclusiu, accessible i basat en la igualtat d'oportunitats de les per... És del tot necessari que els poders públics apostin per una economia plural, dem...
04/10/2021 08:34
Principis d'economia social Valorem positivament prioritzar les entitats que funcionen i actuen d’acord amb ...
30/03/2021 08:56
Mediació en matèria d'igual tracte i no discriminació 6. Una mediació eficaç en aquest àmbit que doni resposta a la conciliació de pos...
30/03/2021 08:52
Competència sancionadora ens locals 5. Els requisits que haurien d’acreditar els ens locals que vulguin assumir la c...
30/03/2021 08:50
Mesures sancionadores no alternatives 4. Les mesures, no haurien de ser alternatives, sinó complementàries a la sanció...
30/03/2021 08:44
Sentit de les sancions econòmiques a les persones infractores 3. Les sancions econòmiques han de complir el paper de persuadir de la realitzac...
30/03/2021 08:40
Procediment sancionador accessible a la comunicació i inclusiu 2. El procediment sancionador -per tal de facilitar la denúncia i la personació ...
30/03/2021 08:36
Desburocratització del procediment sancionador 1. El procediment sancionador ha d'evitar una excessiva burocratització de proce...
23/10/2020 16:15
Prestació per la mediació comunicativa de persones sordes i altres dificultats e... Les persones sordes que utilitzen la llengua de signes, compten amb un intèrpret...
06/10/2020 11:20
Necessitats i mancances de les persones sordes en situacions d'emergència INFORMACIONS ORALS: Cal continuar vetllant perquè les informacions institucional...
06/10/2020 11:13
Eix 1: Necessitats i mancances de les persones sordes en situacions d'emergència -INFORMACIONS ORALS: Cal continuar vetllant perquè les informacions instituciona...
06/10/2020 11:13
Eix 1: Necessitats i mancances de les persones sordes en situacions d'emergència -INFORMACIONS ORALS: Cal continuar vetllant perquè les informacions instituciona...
05/10/2020 16:02
Sense recursos reals l'accessibilitat comunicativa i universal són inviables Que les línies de subvenció públiques destinades al Tercer Sector donin cobertur...