" class="part-icon-bars">
avatar Grup Treball Educativa COPC

Grup Treball Educativa COPC
@GTEducativaCOPC
  Contacte

Mostrar:
16/01/2023 14:24
Cribratges possibles nese Implementar cribratges per fer una detecció precoç de possibles NESE a infantil ...
16/01/2023 14:23
Autonomia treball en xarxa Disposar d’autonomia amb el treball en xarxa amb col·laboració amb els professio...
16/01/2023 14:23
Dades de prevalença Disposar de la prevalença del alumnat tipus NESE que hauria de tenir un centre p...
16/01/2023 14:21
Figura psicòleg/a sanitari Que el/la psicòleg/a sanitari del CAP s'incorpori al programa salut i escola.
16/01/2023 14:21
Regular personal siei Regular que l’orientador educatiu assignat a SIEI pugui atendre a tot l’alumnat ...
16/01/2023 14:20
Regular ràtio nese Establir una ràtio mínima d'OE per alumnes tenint en compte tota la diversitat N...
16/01/2023 14:19
Impartir classes Regular que no es pugui impartir classes que no corresponguin al àrea transversa...
16/01/2023 14:18
Crear figura educador/a social Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per co...
16/01/2023 14:17
Crear figura educador/a social Crear figura educador/a social amb coordinació amb el psicòleg/a escolar. Per co...
16/01/2023 14:16
Afegir figura "psicòleg/a educatiu" Els OE aborden problemes emocionals i salut mental sense disposar de formació es...