" class="part-icon-bars">
avatar Col.lectiu Maspons i Anglasell

Col.lectiu Maspons i Anglasell
@MasponsiAnglasell
  Contacte

Mostrar:
06/06/2022 17:37
Ni jerarquia ni submissió en les relacions interadministratives La llei hauria d’esvair qualsevol dubte sobre la no jerarquia ni submissió en le...
06/06/2022 17:36
Comunitats de municipis per una millor gestió La llei hauria de potenciar el paper de les comunitats de municipis com a mecani...
06/06/2022 17:36
Ajuts directes a la ciutadania del mon rural La Generalitat hauria de fixar per llei ajuts directes a les famílies amb person...
06/06/2022 17:35
Incentius fiscals S’hauria de preveure un règim d’incentius fiscals en impostos autonòmics (o fran...
06/06/2022 17:34
Transferències corrents i de capital No finalistes S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la...
06/06/2022 17:33
Règim urbanístic més senzill Els municipis rurals han de tenir un règim urbanístic molt més senzill, amb tram...
06/06/2022 17:32
Centralització de tasques cap a ens superiors S’han de centralitzar algunes funcions administratives, i prestar-les a través d...
06/06/2022 17:31
Accés a tots els serveis Una qüestió bàsica, a partir del principi de diferenciació, és garantir l’accés ...
06/06/2022 17:30
La llei no ha de reproduir el que ja està regulat en altres S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. ...
06/06/2022 17:30
La llei no ha de reproduir el que ja està regulat en altres S’ha d’apropar l’exercici de les competències al ciutadà, no a l’administració. ...
06/06/2022 17:28
Transferències corrents i de capital No finalistes S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la...
06/06/2022 17:26
Supressió tutela financera Per garantir la suficiència dels recursos per al compliment de les competències ...
06/06/2022 17:25
Suficiència financera La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al...
06/06/2022 17:24
Normativa transitòria Mentre no es desenvolupi la llei de funció pública catalana, es podrien preveure...
06/06/2022 17:22
POtestat d'autoorganització Local La nova llei de governs locals, no ha de regular cap aspecte sobre organització ...
06/06/2022 17:21
Finançament adequat La nova llei hauria de preveure un finançament adequat, no captiu de les transfe...
06/06/2022 17:21
Reforçar el concepte de govern local i dotar-lo de contingut La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administra...
06/06/2022 17:20
Competències i finançament adequat i respecte a l'autonomia local La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis so...
06/06/2022 17:18
Recuperem competències El nou model hauria de recuperar competències com l’educació, la sanitat i els s...
06/06/2022 17:16
Principis a reforçar La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa polític...