" class="part-icon-bars">
avatar Plataforma de Edificación Passivhaus

Plataforma de Edificación Passivhaus
@PEP
  Contacte

Mostrar:
26/05/2021 18:38
Bonificacions tributàries a la màxima eficiència energètica Proposem la implementació de bonificacions tributàries, en l'IBI i ICIO, en dos ...
26/05/2021 18:37
Millora dels procediments de concessió de llicències d'obra Creació d'un procediment abreujat de llicència d'obra per a aquells edificis que...
26/05/2021 18:35
Auditories energètiques en edificis de les administracions públiques S'ha d'establir l'obligació de realitzar auditories energètiques dels edificis p...
26/05/2021 18:35
Eficiència energètica i rehabilitació d'edificis Es considera com a edifici de consum d'energia gairebé nul (ECCN), en obra nova ...
26/05/2021 18:34
Eficiència energètica i rehabilitació d'edificis Les rehabilitacions que s'emprenguin haurien de ser projectades com rehabilitaci...
26/05/2021 18:33
Contractació en matèria de redacció de projectes i execució d'obres públiques Hauria de figurar com a obligatori que s'incorporin els requisits de màxima qual...
26/05/2021 18:31
Perspectiva climàtica en els instruments d'ordenació territorial Els Plans d'Ordenació de el Territori, els plans generals municipals i els Plane...