" class="part-icon-bars">
avatar UGT de Cat - Jose Pasadas

UGT de Cat - Jose Pasadas
@Pasadas
  Contacte

Mostrar:
14/09/2020 19:55
Eix 1 una contractació pública eficient. 5. Com s'hauria d'organitzar la formaci... Imprescindible que en aquesta formació hi participin les patronals i sindicats s...
14/09/2020 19:48
Eix 1: una contractació pública eficient. 6. Quines eines de treball requereixen... Creació de taules de treball sectorials amb representants de l'administració i d...
14/09/2020 18:55
Eix 3 - 16 | Com incorporar obligacions de caràcter social en els contractes púb... Sempre que sigui possible i les característiques del contracte o servei ho perme...
14/09/2020 18:50
Eix 1: P3. Quines mesures es poden aplicar per estalviar recursos en la compra p... Depèn de quina sigui la compra, servei o obra. S'ha d'analitzar conjuntament ent...
14/09/2020 18:37
Eix 3 - 19 | Com es pot reactivar l'economia arran de la pandèmia de la COVID 19... Incloure en tots els contractes nous una clàusula que garanteixi l’assumpció de ...
14/09/2020 18:18
Eix 1: P 5. Com s'hauria d'organitzar la formació en compra pública, quins conti... Els continguts s'haurien d'acordar amb les Associacions més representatives empr...
14/09/2020 13:15
Eix 3 P 19. Com es pot reactivar l'economia arran de la pandèmia de la COVID 19 ... No reduint la inversió pública,i sobretot, distribuint-la entre tots els sectors...
14/09/2020 12:28
Eix 4: P 23. Com es poden implicar els licitadors i els contractistes en les bon... Els codis de bones pràctiques han de ser consensuats per les Associacions empres...
11/09/2020 03:11
EIX 4.20. Com fer més accessibles les dades de contractació per fer més efectiu ... Utilitzar el perfil del contractant per a publicar totes les licitacions com a g...
11/09/2020 03:08
EIX 4.22. Quins serien els sistemes més adients per detectar i prevenir els risc... Establir en els plecs de clàusules administratives particulars criteris d'adjudi...
11/09/2020 03:06
EIX 4.17. Com es pot fomentar i facilitar la participació de les petites i mitja... Dividir en lots l'objecte dels contractes públics, respectant un únic objecte en...
11/09/2020 02:57
Eix 3.19. Com es pot reactivar l'economia arran de la pandèmia de la COVID 19 mi... La contractació pública ha de garantir la creació d'ocupació de qualitat i estab...
11/09/2020 02:47
Eix 3.18. Quines mesures vinculades a la compra ètica es poden incorporar en els... Establir, com a condició especial d’execució o mitjançant clàusules d'adjudicaci...
11/09/2020 02:46
Eix 3.18. Quines mesures vinculades a la compra ètica es poden incorporar en els... Establir, com a condició especial d’execució o mitjançant clàusules d'adjudicaci...
11/09/2020 02:40
EIX 3.16. Com incorporar obligacions de caràcter social en els contractes públic... Fonamental identificar correctament i nomenar el conveni col•lectiu sectorial d'...
11/09/2020 02:29
Eix 3.15. Com es pot millorar la inserció de persones en risc d'exclusió mitjanç... Definir clarament els col·lectius en risc d'exclusió social. Els criteris d'adju...