" class="part-icon-bars">
avatar UGT de Cat - Jose Pasadas

UGT de Cat - Jose Pasadas
@Pasadas
  Contacte

Mostrar:
11/09/2020 02:22
Eix 3.14. Quin tipus de contractes requereixen més accions ambientals, i quines ... En tots els contractes, reduir l'impacte ambiental de l'activitat empresarial ha...
11/09/2020 02:12
Eix 3.13. Quines mesures s'haurien d’incorporar per tal de fomentar l'economia c... Donar una major valoració a les empreses que aportin certificacions relacionades...
11/09/2020 01:49
Eix 2.12. Com es pot agilitar el sistema de penalitats i resolució de contractes... És fonamental fer un correcte seguiment del contracte que permeti poder corregir...
11/09/2020 01:47
Eix 2.11.Quins sistemes d'avaluació dels contractes podrien ser útils per verifi... Reunions periòdiques amb l'adjudicatari, i la definició i establiment kpi’s cla...
11/09/2020 01:45
Eix2.10Quins canvis organitzatius, tecnològics o normatius farien falta per asse... El seguiment del compliment de les clàusules del contracte és fonamental. Per ta...
11/09/2020 01:42
Eix 2. 9 Quins mecanismes, en el marc de la legislació de contractes, permetrien... Els anuncis d'informació previs previstos en el art 134 de la Llei de Contractes...
11/09/2020 01:41
Eix 2. Com es pot millorar la valoració de les ofertes que presenten els licitad... Unes condicions sociolaborals adequades millora la qualitat. Per tant no es pot ...
11/09/2020 01:39
Eix 2. Quins requisits o criteris s'haurien de tenir en compte a l’hora de selec... Al costat de la valoració tècnica i econòmica, s'hauria de tenir en compte una v...
11/09/2020 01:35
Eix 1. 6. Quines eines de treball requereixen els compradors públics per millora... Un únic sistema per a tots els licitadors que permeti veure la traçabilitat de l...
11/09/2020 01:34
Eix 1. 5. Com s'hauria d'organitzar la formació en compra pública, quins conting... Equips formats sobre la base de les normatives vigents. No sols és necessària fo...
11/09/2020 01:33
Eix 1. 5. Com s'hauria d'organitzar la formació en compra pública, quins conting... Equips formats sobre la base de les normatives vigents. No sols és necessària fo...
11/09/2020 01:32
Eix 1. 4. Quines mesures organitzatives podrien millorar l'especialització dels ... Equips estables i el més especialitzats possible per a la preparació i seguiment...
11/09/2020 01:31
Eix 1. 3. Quines mesures es poden aplicar per estalviar recursos en la compra pú... Estudis de preus i condicions sociolaborals actualitzades sobre la base del bé o...
11/09/2020 01:30
Eix 1. 1. Com es pot simplificar i agilitar la tramitació dels contractes públic... Amb plecs mes concrets i annexos lo mes estandaritzats possible per tots els òrg...
11/09/2020 01:28
Eix 1. 2. Com haurien de ser les eines electròniques per fer-les més àgils i ada... Que siguin compatibles amb els sistemes operatius més comuns que usen les empres...