" class="part-icon-bars">
avatar Bernat Calvo Català

Bernat Calvo Català
@bernatcc
  Contacte

Mostrar:
22/01/2024 01:32
Establir mesures de divulgació i recuperació del patrimoni artístic religiós per... Seria interessant establir mesures de divulgació i recuperació del patrimoni art...
22/01/2024 01:28
Creació d'un nou Article de la LPCC: Catalogació Urbanística de béns immobles am... Suggereixo la creació d'un nou article que estableixi la obligació de dur a term...
22/01/2024 01:25
Dotació de Personal Tècnic Especialitzat en patrimoni cultural per les administr... És essencial que es destinin recursos humans a la preservació del patrimoni cult...
22/01/2024 01:20
Major coordinació de la LPCC amb la legislació urbanística Actualment les referències als catàlegs urbanístics a la LPCC és molt petita, pe...
22/01/2024 01:16
Fons Específic per a la Rehabilitació del Patrimoni Cultural Demano la inclusió d'una disposició que estableixi la creació d'un fons específi...
22/01/2024 01:15
Article nou: Principi Rector de la Preservació del Patrimoni Cultural Proposo que s'inclogui un nou art. de la LPCC, establint com a principi rector d...
22/01/2024 01:12
Dotació de competències pròpies dels Consells Comarcals en matèria de patrimoni ... La LPCC dota de competències molt puntuals i de forma asistemàtica als Consells ...
22/01/2024 01:07
Explicitar el deure de l’administració de controlar el compliment dels béns prot... El capítol primer del Títol IV està dedicat a disposicions sobre el compliment d...
22/01/2024 01:04
Explicitar l’obligació de catalogar els BCIN i BCIL en cas de que concorrin les ... Proposo que es creï un nou article a la LPCC que determini l'obligació ja recone...
22/01/2024 01:01
Deixar oberta la possibilitat de tenir consell municipal del patrimoni a tots el... Tot i que no cal que sigui obligatori, caldria establir normativament la faculta...
22/01/2024 00:59
Clarificació de l’article 17 LPCC respecte als municipis de menys de 5.000 habit... Caldria modificar l'article 17 LPCC per clarificar que tan Ple municipal com del...