" class="part-icon-bars">
avatar Edualter

Edualter
@edualter
  Contacte

www.edualter.org
Mostrar:
05/12/2021 14:40
Participació crítica i democràtica d'infants, joves i famílies en el desplegamen... L'incís c) dels objectius plantejats pel programa es refereix a la cultura democ...
05/12/2021 14:29
Edualter: Identificar i proposar solucions a les deficiències estructurals del s... A l'incís k) dels objectius es planteja la construcció d'un model pedagògic i di...
05/12/2021 14:09
Edualter: Governança, participació i transparència coherent amb la Justícia Glob... El programa es refereix a una visió humanista avançada de l'educació integrant e...
05/12/2021 13:45
Edualter: Fomentar el diàleg de sabers i perspectives culturals presents a les a... Es proposa un enfocament intercultural crític en el programa, que permeti posar ...
05/12/2021 13:35
Edualter: En la definició de finalitats, la perspectiva de gènere i transformado... En el text de referència s'esmenta la perspectiva de gènere, enriquidora i trans...