" class="part-icon-bars">
avatar Institut Català de les Dones

Institut Català de les Dones
@icdones
  Contacte

Mostrar:
12/08/2019 10:28
Llibre sisè relatiu a les obligacions i els contractes Enfortir les capacitats de les dones com a titulars de drets, obligacions i resp...
12/08/2019 10:27
Llibre cinquè relatiu als drets reals Actuar sobre l’escletxa de gènere en la propietat de les terres.
12/08/2019 10:27
Llibre cinquè relatiu als drets reals Integrar l’enfocament de gènere en el marc teòric-jurídic del dret a l’habitatge...
12/08/2019 10:27
Llibre cinquè relatiu als drets reals Revisió de l’impacte que tenen els principals impostos sobre les dones i incorpo...
12/08/2019 10:26
Llibre cinquè relatiu als drets reals Aplicar els elements analítics i les estratègies de la perspectiva de gènere: ne...
12/08/2019 10:26
Llibre quart relatiu a les successions Revisió de l’impacte que tenen els principals impostos sobre les dones i incorpo...
12/08/2019 10:25
Llibre quart relatiu a les successions Aplicar els elements analítics i les estratègies de la perspectiva de gènere: ne...
12/08/2019 10:24
Llibre tercer relatiu a les persones jurídiques Accions sobre els usos del temps i la promoure el reconeixement de la cura, la c...
12/08/2019 10:24
Llibre tercer relatiu a les persones jurídiques Assegurar un entorn laboral i clima de treball igualitari: accés a l’ocupació, c...
12/08/2019 10:24
Llibre tercer relatiu a les persones jurídiques Garantir la composició equilibrada de dones i homes en els òrgans directius, llo...
12/08/2019 10:23
Llibre tercer relatiu a les persones jurídiques Enfortir les accions envers el teixit associatiu en defensa dels drets de les do...
12/08/2019 10:23
Llibre tercer relatiu a les persones jurídiques Reforçar les accions encaminades a garantir que totes les entitats i empreses re...
12/08/2019 10:22
Criteris per a determinar el règim i la manera d'exercir la guarda En l'atribució de la guarda, no es poden separar els germans, llevat que les cir...
12/08/2019 10:22
Criteris per a determinar el règim i la manera d'exercir la guarda Tenir en compte les propostes de pla de parentalitat i, en particular, els crite...
12/08/2019 10:21
Criteris per a determinar el règim i la manera d'exercir la guarda Tenir en compte les propostes de pla de parentalitat i, en particular, els crite...
12/08/2019 10:20
Criteris per a determinar el règim i la manera d'exercir la guarda Tenir en compte les propostes de pla de parentalitat i, en particular, els crite...
12/08/2019 10:18
Criteris per a determinar el règim i la manera d'exercir la guarda Tenir en compte les propostes de pla de parentalitat i, en particular, els crite...
12/08/2019 10:15
Llibre segon relatiu a la persona i la família - Reconeixement i valoració del treball domèstic no remunerat. - Promoció de la...
12/08/2019 10:14
Llibre segon relatiu a la persona i la família Posar fi a totes les formes de violència contra les dones i nenes en l’àmbit púb...
12/08/2019 10:14
Llibre segon relatiu a la persona i la família Actuacions contra la feminització de la pobresa i a favor de la redistribució de...