" class="part-icon-bars">
avatar Joan Carles Alay

Joan Carles Alay
@j0c3a06y
  Contacte

Mostrar:
22/01/2024 13:29
Entorns de protecció A diferència de la llei vigent, la futura llei del patrimoni cultural ha de ser ...
21/01/2024 20:24
Referència a cibertràfic cultural En els darrers anys el cibertràfic cultural, i l’arqueocibertràfic en particular...
21/01/2024 18:52
Cossos de seguretat Reforçant els principis de legalitat i seguretat jurídica, caldria fer esment ex...
21/01/2024 18:38
Arqueòlegs municipals Cal desenvolupar la figura de l’arqueòleg municipal via reglamentària, però la l...
21/01/2024 18:37
Evitar la “parcel·lació” dels jaciments arqueològics La decisió de conservar un jaciment cal prendre-la tenint en compte la seva tota...
21/01/2024 15:25
La protecció efectiva dels béns culturals d’interès local L’actual legislació prohibeix la destrucció dels BCIL, obliga als propietaris, p...
21/01/2024 15:23
Repensar els Espais de Protecció Arqueològica L’experiència ha constatat la ineficàcia dels EPA. Cal tornar a l’objectiu inici...
21/01/2024 14:52
Protecció dels monuments megalítics prehistòrics i protohistòrics Donada la seva transcendència científica -primeres arquitectures monumentals d’E...
21/01/2024 14:32
Usos excepcionals dels detectors de metalls Supòsit excepcional pel detectorisme, hauria de ser l'autorització per part de l...
21/01/2024 14:11
Arqueofurtivisme. Habilitació Cossos de seguretat Habilitar als Cossos de Seguretat, per a comissar preventivament totes les ein...
21/01/2024 14:00
Arqueofurtivisme. Prohibició detectors de metalls i similars Prohibir expressament l’ús de detectors de metalls i altres dispositius, eines o...
21/01/2024 13:47
Arqueofurtivisme. Agreujants de les sancions. Han de ser agreujants:1. Activitat portada a terme amb aparells2. Activitat en j...
21/01/2024 13:40
Arqueofurtivisme. Avaluació de Risc del Jaciment afectat Elaborar o actualitzar, conjuntament amb els cossos de seguretat, l'Avaluació de...
21/01/2024 13:36
Arqueofurtivisme. Restauració / Rebliment Segons decideixin els tècnics i quan les diligències judicials i administratives...
21/01/2024 13:32
Arqueofurtivisme. Dipòsit dels Béns Arqueològics Mobles afectats Determinar el lloc de dipòsit preventiu dels béns arqueològics mobles que hagin ...
21/01/2024 13:26
Arqueofurtivisme. Intervenció arqueològica d'urgència Intervenció arqueològica d'urgència a l'àrea afectada per l'activitat arqueofurt...
21/01/2024 13:21
Arqueofurtivisme. Processos penals L'administració sempre ha de ser part en els dels processos penals des del princ...
21/01/2024 13:15
Arqueofurtivisme. Incoació expedient sancionador Incoació immediata del corresponent expedient per reunir tota la informació i do...
21/01/2024 13:03
Contingut Memòria i Preàmbul 3 La redacció de la memòria de l’Avantprojecte de llei del patrimoni cultural cata...
21/01/2024 13:01
Contingut Memòria i Preàmbul 2 La redacció de la memòria de l’Avantprojecte de llei del patrimoni cultural cata...