" class="part-icon-bars">
avatar Joan AntonFont Monclús

Joan AntonFont Monclús
@jafont
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Procés participatiu
Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal que reguli un estatut es...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/05/2022
 • Data de finalització
  14/07/2022
 • Creat el
  10/05/2022
Procés participatiu
Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

L'objectiu d’aquesta iniciativa és establir un sistema de govern local de Catalunya, les competèncie...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/05/2022
 • Data de finalització
  14/07/2022
 • Creat el
  10/05/2022
Proposta
Cerquem les seves arrels i prenem com a punt de partida l’estudi i tractament que en va fer...
Proposta
La llei no ha de regular el que ja regula la normativa bàsica estatal. Aquesta reproducció i...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Proposta
Una competència una administració és un mal concepte inventat per la doctrina més...
Proposta
A l’estat Espanyol la modificació de l’article 135 CE i l’aprovació de la llei 27/2013 (LRSAL),...
Proposta
La Llei hauria de reforçar els següents principis: Autonomia, Naturalesa política del govern...
Proposta
El nou model hauria de recuperar competències com l’educació, la sanitat i els serveis socials....
Proposta
La nova llei hauria de reforçar les competències. Noves competències: serveis socialseducació,...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Proposta
La nova llei hauria de Reforçar de forma clara als ens que integren l’administraciólocal el...
 • Creat el
  06/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Proposta
La nova llei hauria de preveure un finançament adequat, no captiu de les transferències corrents...
Proposta
La nova llei de governs locals, no ha de regular cap aspecte sobre organització local. S’ha de...
Proposta
Mentre no es desenvolupi la llei de funció pública catalana, es podrien preveure normes...
Proposta
La normativa d’hisendes locals de l’estat espanyol, no permet donar cobertura al principi de...
Proposta
Per garantir la suficiència dels recursos per al compliment de les competències locals cal...
Proposta
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
Proposta
S’ha de modificar l’actual sistema de transferències corrents i de capital de la Generalitat i...
Proposta
Les mesures per lluitar contra el canvi climàtic i concretament les destinades a reduir el pes...
 • Creat el
  08/06/2022
 • Número de comentaris: 1
Proposta
-Ha d'ordenar i corregir els desequilibris rurals i respondre al “debat sobre el territori i amb...
Proposta
S’ha de reconèixer la figura de l’habitant del món rural: pagès, ramader, autònom en general,...