" class="part-icon-bars">
avatar Sedes

Sedes
@luciaorientadora4s23
  Contacte

Mostrar:
20/01/2023 21:16
Compatibilitat horària professorat - orientador/a És important que l'orientador/a disposi en el marc horari poder-se coordinar amb...
20/01/2023 21:13
Dotació de formació i de recursos als orientadors/es de centre Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'ass...
20/01/2023 21:13
Dotació de formació i de recursos als orientadors/es de centre Recursos tècnics i materials a facilitar als orientadors/res per a exercir l'ass...
20/01/2023 21:09
Coordinacions equip orientador amb equip directiu. Espais de temps setmanals/quinzenals de coordinació de l'equip directiu amb els ...
20/01/2023 21:05
Espais de temps de coordinació amb els/les orientadors/es Revaloritzar la funció de l'orientador/a sobretot en el que respecta en les seve...
20/01/2023 20:57
Mesures d'atenció a la diversitat i acció tutorial Incloure professorat de suport , dins l'aula ordinària principalment a totes les...
20/01/2023 20:52
Mesures d'atenció a la diversitat Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes,...
20/01/2023 20:51
Mesures d'atenció a la diversitat Portar a terme processos de detecció de les necessitats educatives dels alumnes,...