" class="part-icon-bars">
avatar SERGIO

SERGIO
@sergio_jm
  Contacte

Mostrar:
15/03/2022 18:51
Revisió de la Cartera de serveis socials de Catalunya Plantejar un càlcul de ràtio de personal assistencial, d'atenció directa i indir...
15/03/2022 18:47
Integració dels representants dels treballadors i treballadores Convocar i responsabilitzar del disseny als representants dels treballadors dels...
15/03/2022 18:43
Gestió de processos als serveis residencials per a gent gran o persones amb disc... Afavorir àmbits d'exigència de serveis de qualitat basant-se en la gestió de pro...
15/03/2022 18:38
Formació específica pels professionals Dotar un pla de formació territorial, integrant els recursos propis i aliens del...
15/03/2022 18:31
Treball en xarxa dels equips d'infermeria a nivell territorial Compartir el coneixement científic dels professionals d'infermeria i/o medicina,...
15/03/2022 18:24
Compra de recursos centralitzada Els recursos de serveis socials hauria de autogestionar-se amb compres centralit...
15/03/2022 18:20
Recursos propis/aliens Integrar tots els recursos aliens de la xarxa de serveis socials com a recursos ...
15/03/2022 18:12
Model real d'atenció centrada en la persona Fer una aposta real per l'atenció centrada en la persona, amb millor dotació pre...