" class="part-icon-bars">
avatar Suport a la Dinamització

Suport a la Dinamització
@suport_a_la_dinami_2
  Contacte

Mostrar:
11/11/2019 11:40
Treball en xarxa entre els Punts Òmnia i altres entats públiques Treball en xarxa entre els Punts Òmnia i el SOC, es proposa facilitar aquest tre...
11/11/2019 11:39
Treball en xarxa entre els Punts Òmnia i altres entats privades Fomentar el treball en xarxa entre els Punts Òmnia i altres entitats rellevants ...
11/11/2019 11:38
Incrementar les hores destinades al treball en xarxa En línia de promoure el treball en xarxa, es proposa destinar més hores de la jo...
11/11/2019 11:37
Potenciar interacció i treball col·laboratiu dels i les participants Es posa en valor i es vol potenciar el treball en grups, la formació entre igual...
11/11/2019 11:36
Donar més protagonisme a les persones participants Donar més protagonisme a participants i acompanyar en el seu empoderament, donan...
11/11/2019 11:35
Canviar disposició sales, fomentant treball conjunt Per tal de potenciar la interacció dels participants i la cohesió grupal, es pro...
11/11/2019 11:34
Programació flexible i adequada al projecte de centre Que els i les dinamitzadores puguin gaudir de més flexibilitat i autonomia a l’h...
11/11/2019 11:33
Entitats gestores més implicades als Punts Òmnia En relació a les entitats gestores es proposa que s’impliquin més en el desenvol...
11/11/2019 11:32
Homogeneïtzar els sistemes operatius i programari que es fan servir als Punts Òm... Que des de la Generalitat es decideixi quin programari i sistemes operatius fer ...
11/11/2019 11:31
Desplegar el treball en xarxa des de l’Administració Es proposa que sigui la Generalitat l’ens encarregat de crear vincles i contacte...
11/11/2019 11:31
Augmentar la difusió dirigida a potencials usuaris/es Fer tríptics informatius i repartir-los entre diferents serveis i espais on la p...
11/11/2019 11:30
Formacions de qualitat a les persones dinamitzadores per realitzar la transició ... Oferir formació de qualitat a dinamitzadors/ores per tal de fer una transició a ...
11/11/2019 11:29
Prioritzar l’autoconsulta als Punts Òmnia amb suport Fer ús del Punt Òmnia com un punt d’autoconsum amb suport, on la ciutadania pot ...
11/11/2019 11:29
Incorporar metodologies més interactives que fomentin el retorn social Adaptar metodologies més interactives en les formacions i tallers que fomentin l...
11/11/2019 11:28
Alfabetització digital lligada a altres formes d’alfabetització Connectar diferents nivells d’alfabetització a través de les TIC: alfabetització...
11/11/2019 11:27
Ampliar els continguts de les formacions Incrementar els continguts de les formacions i tallers, específicament en relaci...
11/11/2019 11:26
Establir protocols per a la detecció de necessitats formatives Adaptar la programació a la realitat territori i a les necessitats de la poblaci...
06/11/2019 16:46
Humanitzar, apropar i fer útils les TIC de cara a la població, com a eina d’incl... Humanitzar, apropar i fer útils les TIC de cara a la població, com a eina d’incl...
06/11/2019 16:45
Fomentar l’ús de les TIC com a eina per a la millora del lloc de feina i de la q... Fomentar l’ús de les TIC com a eina per a la millora del lloc de feina i de la q...
06/11/2019 16:44
Incorporar la participació dels PO en els espais de coordinació del territori ja... Valorar els espais de coordinació ja existents al territori i incloure els Punts...