" class="part-icon-bars">

Impost sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que generen les activitats econòmiques

Consulta pública prèvia a l'aprovació de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que generen les activitats econòmiques

Fase 2 de 2
Retorn 04/02/2022 - 04/03/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Els objectius de la consulta són garantir l’aplicabilitat de l’impost sobre les emissions de gasos amb efecte hivernacle que generen les activitats econòmiques i assolir els objectius de transició energètica que estableix la Llei 16/2017, del canvi climàtic.

Objectiu de la consulta

L’objectiu de la consulta és rebre suggeriments i propostes per a la millor regulació de l’impost, dins el marc prèviament fixat per la disposició final onzena de la Llei 16/20117, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. En aquest sentit, i més concretament:

 • Obtenir informació rellevant en relació amb l’impacte que tindrà l’impost en els afectats (subjectes passius)
 • Rebre propostes de regulació tant dels elements configuradors de l’impost d’acord amb els marges de la disposició final esmentada, així com dels aspectes procedimentals per a la seva aplicació.

Preguntes per orientar les aportacions

Sens perjudici que els destinataris també puguin fer les aportacions que estimin oportunes en relació amb la regulació de l’impost, es proposen les preguntes següents:

1. Les activitats econòmiques incloses a la disposició final onzena de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic són les instal·lacions subjectes a la Directiva 2003/87/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 13 d’octubre i les activitats incloses a l’annex I.1 de la Llei 20/2009, encara que no tinguin instal·lacions subjectes a la Directiva 2003/87/CE.

 • Com creieu que pot afectar l’aplicació d’un impost a aquelles instal·lacions que ja estan sotmeses al règim de comerç de drets d’emissions de la UE? 
 • Considereu que hi pot haver motius per a l’establiment d’un sistema de bonificacions? I un d’exempcions? 
 • En cas afirmatiu, quins haurien de ser els requisits i els criteris a seguir?

2. La disposició final onzena de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, estableix que la quota se situï en un valor inicial d’uns 10€/t CO2eq per posteriorment augmentar fins assolir un valor d’uns 30€ t/CO2eq en el 2025. En el moment d’aprovació de la Llei 16/2017, el preu de la tona de CO2eq dins el règim del mercat de comerç de drets d’emissions se situava lleugerament per sobre dels 5€. Actualment se situa entre els 55 i 60 €/t CO2eq.

 • Com creieu que s’ha de tenir en compte aquest fet en el disseny de l’impost?

3. La base imposable vindrà determinada per les emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle, comptabilitzades com a CO2eq, produïdes per l’activitat i derivada del consum de combustibles fòssils de llur procés productiu i de la gestió de les dejeccions ramaderes dutes a terme dins l’explotació, si s’escau.

 • Quins aspectes creieu que es necessari tenir present per a l’establiment de les metodologies de càlcul?

4. Per a la definició del tipus impositiu, la disposició onzena de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, estableix que, en el cas de les instal·lacions subjectes dins el mercat de comerç de drets d’emissió de la UE, caldrà tenir en compte els costos fixos derivats del seguiment, la notificació i la verificació (MRV, en les seves sigles en anglès). 

 • Com creieu que s’haurien de calcular aquests costos? 
 • Adjunteu els estudis, informes, etc, que recolzen la vostra proposta. 

5. Per a la definició del tipus impositiu, la disposició onzena de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, estableix que, s’hauran de tenir en compte les càrregues fiscals directes i indirectes que incideixen en el preu total de les emissions de CO2eq. 

 • Com creieu que s’haurien de tenir en compte ?
 • Adjunteu els estudis, informes, etc, que recolzen la vostra proposta.

6. La disposició onzena de la Llei 16/2017, estableix que el tipus impositiu ha de tenir caràcter progressiu en funció del volum de les emissions i que ha d’augmentat en el temps (biennalment)

 • Com creieu que hauria d’articular-se aquest caràcter progressiu?
 • Quins haurien de ser els criteris a seguir per determinar l’increment al llarg del temps?

7. Quin creieu pot ser l’impacte de l’impost sobre la vostra activitat o sobre el sector en qüestió o sobre el conjunt de l’economia de Catalunya?

8. Considereu que hi pot haver algun tipus d’incompatibilitat o solapament amb d’altres instruments fiscals o de mercat actualment vigents o que estigui previst la seva implementació en breu?

Documentació addicional

Costos MRV: Evaluation of EU ETS Monitoring, Reporting and Verification Administration Costs. Final Report. June 2016

Càrregues fiscals directes i indirectes: OECD (2016), Effective Carbon Rates: Pricing CO2 through Taxes and Emissions Trading Systems, OECD Publishing, Paris

Emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a Catalunya

Reglament (UE) 2021/1119 del Parlament Europeu i del Consell de 30 de juny de 2021pel que s’estableix el marc per assolir la neutralitat climàtica i es modifiquen els Reglaments (CE) núm. 401/2009 i (UE) 2018/1999 («Legislació europea sobre el clima»).

Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (annex I.1).

Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic (article 39 i disposició final onzena).

Propostes Veure tots (49)

La UE té modificarà 19 iniciatives legislatives en el marc del programa Fit for 55 per assolir...
 • Creat el
  02/02/2022
 • 2
 • Número de comentaris: 0
La creació d’aquest nou impost generarà un pèrdua de competitivitat, tant a nivell intern com a...
I.  La Unió Europea s’ha dotat d’un sistema per reduir les emissions de GEH mitjançant el mercat...
Aquelles industries on el procés productiu evita emissions de CO2 de forma general, haurien de...
Veure tots (49)
Qui hi participa Aquesta consulta s’adreça a les empreses que són potencials subjectes passius del nou tribut (definides a la lletra d de la disposició final onzena de la Llei 16/2017), les associacions i organitzacions vinculades, de forma directa o indirecta, als sectors econòmics afectats (empresarials, sindicals, etc.), les associacions i entitats mediambientals i la ciutadania en general.
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Secretaria d'Hisenda
Disposa de retorn
Data d'inici 03 de Gener de 2022
Data de finalització 04 de Març de 2022
Referència: II-PART-2021-12-446

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/impost-emissions-gasos-efecte-hivernacle-activitats-economiques/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/impost-emissions-gasos-efecte-hivernacle-activitats-economiques/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

36

Participants

94

Seguidores

2

Comentaris

49

Propostes

87

Adhesions