" class="part-icon-bars">
Ajuda

Durant el procés de creació d’una norma, hi ha dos moments en què pots participar:

En les consultes públiques: el Govern, abans d’iniciar l’elaboració de la norma, consulta a la ciutadania sobre l’oportunitat i els aspectes més rellevants a regular de la matèria en qüestió.

En aquesta fase inicial, pots valorar la necessitat de regular una matèria, i fer aportacions sobre quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de fer-ho.

Un cop ja hi ha un esborrany de norma: quan el Govern ja ha redactat un primer text, l’obre a la ciutadania per millorar-ne el redactat i el contingut.

En aquesta part del procés, pots fer aportacions i comentaris sobre l’esborrany de norma abans de la seva aprovació definitiva.

Tanca l'ajuda

Participacions destacades

Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea

La iniciativa proposa crear un cos específic especialitzat en l'àmbit de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest cos es pretén dotar l’Administració de la Generalitat del personal especialitzat necessari per desenvolupar de la millor manera possible l’acció exterior de la Generalitat.

Avantprojecte de llei de creació del cos d'acció exterior i Unió Europea Més informació

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració del Reglament de llocs de treball del Cos de Bombers

El personal del cos de Bombers es regeix per la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, per les normes que la despleguen i per la resta de normes reguladores del règim estatutari del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat. Tanmateix, la selecció per a l’accés a les diferents categories del cos de Bombers, així com la provisió de llocs de treball dins d’aquest cos, no ha estat objecte d’una reglamentació específica pròpia.

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració del Reglament de llocs de treball del Cos de Bombers Més informació

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme

Realitzar una modificació integral de la Llei de Turisme per poder actualitzar els seus continguts i donar d’aquesta manera una resposta més eficaç a les necessitats del Sector tenint en consideració el nou context social i mediambiental així com la irrupció de les noves tecnologies (TIC) en tots els àmbits socials i econòmics. 


Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de turisme Més informació

Avantprojecte de la llei de muntanya

Objectiu de la consulta

Recollir l’opinió de les persones i de les institucions i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i rebre propostes de millora.
Especialment, interessa esbrinar si es comparteix la diagnosi sobre els territoris de muntanya, si es comparteixen els objectius i els instruments proposats i si es considera necessària una nova llei de muntanya que substitueixi la de 1983.

Avantprojecte de la llei de muntanya Més informació

Decret de valoració de famílies acollidores o adoptives

La finalitat de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’aprovació d’una nova norma que substitueixi, en quant a la formació i valoració de les persones sol·licitants d’acolliment o d’adopció, la normativa actualment vigent

Decret de valoració de famílies acollidores o adoptives Més informació

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya

La finalitat principal que es pretén assolir amb l’adopció d’una nova regulació relativa al contingut i als procediment d’elaboració dels instruments de la planificació hidrològica és la de disposar d’uns plans i programes hidrològics adaptats a la normativa comunitària i a les disposicions de la normativa bàsica estatal vigents.
Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya Més informació

Decret d’acreditació i funcionament dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional

La finalitat de la iniciativa és aprovar una nova norma que establexi els requisits d'acreditació, règim de funcionament, obligacions, control i inspecció dels organismes acreditats que realitzen funcions de mediació en l'adopció internacional de menors i que tenen el seu domicili social en el territori de Catalunya.

Decret d’acreditació i funcionament dels organismes d’intermediació en matèria d’adopció internacional Més informació

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància

El considerable increment del comerç on-line, que ha augmentat durant el període comprès entre novembre de 2018 i març de 2020 a un ritme anual de gairebé un 17% (estimació segons la intenció de compra), com demostren les dades extretes de l’estudi “Comerç on-line i mobilitat. Evolució 2018-2020” de la Direcció General de Comerç, de novembre de 2020. Aquest ritme de creixement de les compres a distància s’ha vist accelerat per l’efecte de la pandèmia i el confinament, amb un augment de gairebé el 28%.

Així, s’estima que actualment es realitzen 79 milions de compres en línia a l’any a Catalunya, de les quals el 84% es lliure...

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l’Avantprojecte de Llei per la que es regulen determinats aspectes del lliurament dels productes adquirits a distància Més informació

Projecte de decret de les distincions del Cos d’Agents Rurals

Es pretén establir el reconeixement públic de les actuacions meritòries i tasques d’especial rellevància de les persones membres del Cos d’Agents Rurals, així com incentivar la bona pràctica professional en l’exercici de les funcions per part de les persones membres del cos d’Agents Rurals.

Projecte de decret de les distincions del Cos d’Agents Rurals Més informació

Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions

Davant del fenomen estructural que representa el racisme així com les seves causes i conseqüències, els poders públics han d'elevar a nivell de norma les recomanacions internacionals per eradicar el racisme en totes les seves formes, per tal que cap persona racialitzada el pateixi, augmentant així el benestar de tota la ciutadania i aconseguint societats més justes i solidàries, on tothom pugui aportar i sentir-se reconeguda.

Per aquesta raó volem establir mecanismes per a la prevenció, eliminació i sanció d’actes i conductes de racisme per tal de desenvolupar les eines necessàries per estudiar i visibilitzar el racisme ins...

Avantprojecte de llei contra el racisme en totes les seves formes i expressions Més informació

Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

L'objectiu és desenvolupar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

 • Concretar la documentació, el format i la durada de l’informe emès pels serveis socials. 
 • Garantir la seguretat jurídica a persones usuàries, administracions públiques i empreses subministradores.La consulta s’adreça, en general, al conjunt de ciutadans i ciutadanes i a qualsevol subjecte i entitat potencialment afectats.

Preguntes concretes que es formulen: 

1. Considereu que cal desenvolupar i clarificar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar...

Mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica Més informació

Participació ciutadana en el projecte de decret regulador de les eleccions de representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia

D'acord amb el que es preveu a l'article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’obre el procés participatiu amb l'objectiu de que les persones tinguin el dret de participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en aquesta iniciativa normativa sobre /2023, sobre les normes reguladores de les eleccions de representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra i determinació d’organitzacions sindicals representatives.

Participació ciutadana en el projecte de decret regulador de les eleccions de representants del cos de Mossos d’Esquadra al Consell de la Policia Més informació

Consulta prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

Es proposa la modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per adequar la norma a la realitat social i econòmica actual, així com per incorporar-hi algunes directives comunitàries.


Després de més de deu anys de l’aprovació inicial del Codi de consum de Catalunya, els drets dels consumidors s’han vist afectats en diferents àmbits d’activitat econòmica, com ara els serveis bàsics, la contractació en línia, les pràctiques comercials agressives i altres aspectes que han generat controvèrsies en les relacions de consum. També algunes normes aprovades amb posterioritat contenen aspectes, com ...

Consulta prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. Més informació

Regulació de l’elecció de determinats vocals del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat (CAVC).

L’aprovació del Decret 52/2024, de 5 de març, del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya dona compliment al mandat legal, per tal de desplegar reglamentàriament la Llei pel que fa a la regulació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Els articles 6.3 i 7.3 de l’esmentat decret indiquen que el departament competent en matèria de suport a l’associacionisme i el voluntariat ha d’aprovar la regulació del procés d’elecció mitjançant una ordre que desplegui normativament aquest procés d’elecció. Per tal de donar resposta a aquests articles, cal elaborar una Ordre que permeti deixar pal...

Regulació de l’elecció de determinats vocals del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat (CAVC). Més informació

Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (CESSC)

L'objectiu de la consulta és recollir les aportacions, opinions, demandes, preocupacions i necessitats ciutadanes i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats en relació amb la iniciativa normativa.

Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya (CESSC) Més informació

Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’una futura llei que doni una major presència, protecció i rellevància al patrimoni cultural immaterial, així com incrementar el reconeixement i suport a l’associacionisme cultural.


Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial català i de l’associacionisme cultural Més informació

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere

Els objectius de la consulta pública:

La consulta pública sobre l’avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere té com a objectiu la participació de la ciutadania, entitats, col·lectius no constituïts formalment i d’altres agents socials per tal d’identificar els principals estigmes i discriminacions que pateixen les persones trans* en diferents àmbits de la societat i fixar les respostes legals necessàries per revertir aquestes situacions.


Els objectius de la iniciativa:

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa legislativa és fer efectius els drets de les persones trans* e...

Avantprojecte de llei integral de reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere Més informació

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració d’instruccions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis

La iniciativa pretén desplegar reglamentàriament les condicions tècniques en matèria de seguretat en cas d’incendis que han de complir els establiments, activitats i edificis que es troben subjectes a control preventiu per part de la Generalitat, d’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració d’instruccions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendis Més informació

Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l’elaboració del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquest procés de participació pública té per objecte que els estatuts que finalment es tramitin i aprovin hagin tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.

Decret d'Estatuts de l'Agència de la Natura Més informació

Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya

El Departament de la Presidència inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya. Aquest procés de participació pública té per objecte que per a la redacció del text definitiu de la llei s'hagin tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.


Avantprojecte de llei per a la gestió i la retirada de l'amiant de Catalunya Més informació

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Es pretén adequar el contingut de la documentació tècnica que cal aportar, per poder efectuar la intervenció prèvia de la Generalitat, a les novetats introduïdes per la legislació que s’ha anat aprovant des de la publicació de la norma en vigor en aquesta matèria ( Ordre INT/320/2014 (5 de novembre de 2014).

D’altra banda, es pretén adequar la forma o el format de presentació de la documentació, per ajustar-se a les novetats tècniques i tecnològiques que imposen les eines de presentació dels documents i tramitació dels expedients de mera electrònica (portal de tramitació electrònica).

Consulta Pública Prèvia a l’elaboració de la documentació tècnica de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis Més informació

Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lectius afectats de manera especial per les disposicions que es pretenen aprovar, en particular.Modificació del Codi civil de Catalunya en matèria de suports Més informació

Reconeixement del grau de discapacitat i la gestió de la dependència en l'àmbit territorial de Catalunya

Es pretén elaborar una norma que reguli el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat en l'àmbit territorial de Catalunya, desenvolupant, així mateix, les qüestions relatives als equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat, en virtut del que disposa l'art. 7.3 del Reial decret 888/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, en vigor des del 20 d’abril de 2023, que preveu el desplegament normatiu d'aquestes qüestions per part de les Administracions territorials.

Aquesta norma també re...

Reconeixement del grau de discapacitat i la gestió de la dependència en l'àmbit territorial de Catalunya Més informació

Participació ciutadana en relació amb l'Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials

S'obre el tràmit de participació ciutadana previst a l'article 69 de la Llei 9/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per tal que les persones que ho desitgin puguin participar, per mitjà de la presentació de propostes i suggeriments, en aquesta iniciativa normativa.

Participació ciutadana en relació amb l'Avantprojecte de llei dels instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials Més informació

Modificació del règim dels serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat per permetre als usuaris iniciar una relació laboral ordinària

El Departament de Drets socials vol adoptar les mesures pertinents per eliminar les barreres que dificulten l’accés al món laboral a les persones amb discapacitat, per tal d’afavorir la seva inclusió i integració, tal com promou la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 13 de desembre de 2006.

Modificació del règim dels serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat per permetre als usuaris iniciar una relació laboral ordinària Més informació

Consulta pública prèvia del Reglament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, en el marc del Pla normatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2021-2023, impulsa la tramitació del Projecte de decret que té per objecte el desplegament reglamentari de la Llei 8/2020. L’objectiu de la consulta és donar a conèixer la voluntat de desplegar reglamentàriament aquesta disposició normativa per tal que es facin comentaris, suggeriments o aportacions que puguin millorar l’eficàcia de la disposició normativa que es projecta aprovar

Consulta pública prèvia del Reglament de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral Més informació

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

Aquest Avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària vol garantir una atenció més integrada a la gent gran, a les persones amb discapacitat, a les persones amb problemàtica social derivada de la salut mental i, en general , a totes les persones amb necessitats complexes d’atenció. Aquesta Agència està participada pels departaments de Drets Socials i de Salut i compta amb la participació del món local i representació de la ciutadania.

L’objectiu de la consulta és el d’obtenir informació, valoració i conèixer l’opinió pública sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la re...

Avantprojecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya Més informació

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament del Fons de Transició Nuclear

Mitjançant aquest procés participatiu, es vol implicar a la ciutadania en la proposta de creació d’un reglament del Fons generat amb l’afectació parcial dels ingressos relacionats amb activitats de producció, emmagatzematge i transformació d’energia elèctrica nuclear, derivats de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Fons de Transició Nuclear), i recollir les seves propostes i comentaris.

Consulta pública prèvia a l’elaboració del Reglament del Fons de Transició Nuclear Més informació

Avantprojecte de llei de participació ciutadana

L’Avantprojecte de llei de participació ciutadana vol regular i garantir el dret de participació ciutadana a través de les diverses modalitats de participació impulsades des de les administracions públiques. És a dir, la possibilitat de tota la ciutadania d’incidir en les polítiques públiques a través de les modalitats de participació impulsades des de les administracions.

Avantprojecte de llei de participació ciutadana Més informació

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes

Abordar una regulació que aporti un marc de referència que comprengui tots els mètodes de resolució alternativa de conflictes (ADR) i tingui un caràcter transversal en relació amb els diferents mètodes i en relació amb les diferents matèries que siguin objecte d’un conflicte.

Elaboració de la Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes Més informació

Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya

L’objectiu de la consulta és obtenir informació, valoració i conèixer l’opinió pública sobre aspectes que es considera que s’haurien de tenir en compte en la redacció d’un futur avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya.


També es pretén recollir l’opinió de la ciutadania sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú incorporar en la regulació projectada o que pugui millorar la iniciativa normativa.

Avantprojecte de llei del Sistema de Serveis Socials de Catalunya Més informació

Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya

L'objectiu de la iniciativa és revisar i millorar la regulació vigent a la vista de l’experiència per tal de reforçar la transparència de l’activitat de l’Administració Pública i les activitats d’influència, consensuant uns criteris d’identificació dels grups d’interès i facilitant la seva inscripció amb reducció de càrregues administratives, de manera que es pugui utilitzar la informació que ja està en mans de l’Administració.

Avantprojecte de llei de l'activitat d'influència davant les Administracions públiques de Catalunya Més informació

DECRET que regula la prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment

Modificar el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol de suport a les famílies, per tal de regular la prestació econòmica per a famílies en què ha tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment, prevista als articles 9 i 10 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Aquests articles van ser modificats per l’article 162 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

DECRET que regula la prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment Més informació

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya.

L’Agència Catalana de l’Aigua inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per a l'elaboració del projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya. Aquest procés de participació pública té per objecte que el Reglament que finalment es tramiti i aprovi hagi tingut en compte totes les opinions, inquietuds i propostes que es formulin.

Reglament de la planificació hidrològica de Catalunya. Més informació

Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacions que incorporin aspectes no recollits i que millorin el contingut i la bona comprensió al Decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.

Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura Més informació

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives

L'objectiu de la iniciativa és regular, en un únic text, de forma integral les mesures necessàries per a la protecció de persones que revelin informacions sobre actuacions il·lícites o males pràctiques que afectin l’interès general (persones alertadores), tant en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals com en empreses o entitats privades que operen a Catalunya, quan les infraccions o pràctiques abusives tinguin efectes circumscrits a Catalunya.

Avantprojecte de llei per a la protecció de les persones que alertin d’infraccions normatives Més informació

Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada

L'objectiu d’aquesta iniciativa és regular els centres de formació professional integrada per poder oferir a la ciutadania uns centres de formació professional integrada de qualitat i amb una alta especialització i assegurar que els centres de formació professional integrada disposin d’autonomia pedagògica, d’organització i de gestió econòmica i de personal.

Projecte de decret pel qual es regulen els centres de formació professional integrada Més informació

Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques

El projecte de decret que es vol elaborar tindrà per objectiu regular l’activitat dels professionals de l’administració de finques, d’acord amb el que estableixen la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, i el Codi civil de Catalunya, amb la finalitat de dotar d'una major protecció a les persones consumidores i usuàries d'habitatge.Projecte de decret relatiu a l'activitat dels professionals de l'administració de finques Més informació

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT

Objectiu principal


L'objectiu és recollir la percepció de la ciutadania al voltant del servei públic d’abastament d’aigua de l’àmbit Ter-Llobregat i rebre aportacions per contribuir a definir el reglament, especialment pel que fa als drets i les obligacions de les entitats prestadores i receptores del servei públic d’abastament d’aigua en alta.CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT Més informació

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya

L'objectiu d’aquesta iniciativa és establir un sistema de govern local de Catalunya, les competències locals i les seves diferents modalitats d’exercici així com les relacions entre els diferents nivells de govern local i entre aquests i la Generalitat, fixant un marc comú dels diferents governs locals de Catalunya.

Avantprojecte de llei de governs locals de Catalunya Més informació

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus.

Els objectius que pretén aconseguir la iniciativa proposada en l’àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus són els següents:


1.   Conservar i restaurar els ecosistemes i els processos naturals i semi-naturals, i la biodiversitat i geodiversitat associada.

2.   Protegir els les hàbitats, espècies i elements geològics fràgils i amenaçats, d’interès comunitari o de major interès natural.

3.   Contribuir a adaptar els sistemes naturals als efectes del canvi climàtic i els riscos associats.

4.   Protegir el paisatge i la qualitat de l'ambient visual, sonor i lumínic.

5.   Contribuir a la conservació del patrimoni cultural materia...

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió de l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus. Més informació

Regulació dels vigilants municipals

Aquest decret té l’objectiu d’establir un marc normatiu que doti de seguretat jurídica els serveis de vigilants municipals pel que fa a l’accés, organització, formació, funcions, uniformitat o els mitjans d’autoprotecció que poden dur. La normativa actual resulta del tot insuficient o és inexistent.

Regulació dels vigilants municipals Més informació

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals

L'objectiu de la proposta és disposar d’un nou marc normatiu amb rang legal que reguli un estatut específic per als municipis rurals que s’adeqüi a les seves peculiaritats i que doni resposta a les demandes i necessitats dels seus habitants.

Avantprojecte de llei de l’Estatut dels municipis rurals Més informació

Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció

Procés de participació ciutadana per a l’elaboració del projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

 

L’objectiu de la participació ciutadana és recollir les propostes i suggeriments que millorin el contingut i la redacció del projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals.

 

La Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball inicia el procés de participació ciutadana en l’elaboració de les normes, regulat a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpar...

Participació ciutadana en la regulació del registre de delegades i delegats de prevenció Més informació

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut

El Pla d’acció per a la millora de l’atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya estableix, en un dels seus objectius estratègics, el de “promoure l’optimització dels models organitzatius en els diferents territoris i entre les entitats proveïdores de salut”, els dos objectius operatius següents:


·        Optimitzar les competències dels diferents rols professionals del sistema de salut i, en especial, en l’accés i maneig de la informació sanitària, d’acord amb els diferents rols professionals de l’equip assistencial.


·        Facilitar que els professionals sanitaris puguin maximitzar les funci...

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un Projecte de decret pel qual es determinin les tasques del personal administratiu, incloses les que afecten l’accés a dades sanitàries, en l’àmbit de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a càrrec del Servei Català de la Salut Més informació

Segona fase de la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens

La declaració de determinats municipis com a àrea amb mercat d’habitatge tens es preveu com un mecanisme de caràcter excepcional per donar solució a la situació d’aquells territoris que es troben especialment en risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible que permeti accedir-hi a tota la població, mitjançant l’aplicació del règim de contenció de rendes previst a la Llei 11/202 als contractes d'arrendament d'habitatge que s’hi concloguin.

Segona fase de la declaració d’àrees amb mercat d’habitatge tens Més informació

Projecte de nou decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes

Aprovar un nou decret que reguli el règim jurídic de forma integral de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes, tot adaptant-lo a les modificacions legislatives que s’han produït els darrers temps i a la realitat actual.

Projecte de nou decret de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra les Violències Masclistes Més informació

Consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de Llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència.

Aquesta iniciativa es dirigeix a actualitzar i millorar el règim jurídic aplicable a Catalunya sobre la protecció d’animals que puguin ser utilitzats per a l’experimentació i per altres finalitats científiques. Aquest règim, fins ara se circumscriu a allò que disposen la Llei catalana 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, i també el seu desplegament reglamentari, que ha estat realitzat de la mà del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

L’aprovació de la legislació de l’any 1995 es va inscriure indubtablement en la línia més avançada de les regula...

Consulta pública prèvia sobre l’avantprojecte de Llei de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques, incloent-hi la docència. Més informació

Estatuts del 112

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i suggeriments de la ciutadania en relació amb la iniciativa normativa dels nous Estatuts del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112), entitat de dret públic adscrita al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Estatuts del 112 Més informació

Provisió de llocs de treball als Mossos d'Esquadra

L’objectiu de la consulta és recollir les propostes i els suggeriments de la ciutadania en relació amb la iniciativa normativa destinada a actualitzar, d'acord amb la jurisprudència i els acords de govern corresponents, les normes que regulen la provisió de llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra.

Provisió de llocs de treball als Mossos d'Esquadra Més informació

9 participacions obertes Veure Tancades  (359) Totes  (368)

Filtra per:

Tipus
Tipus

Carregant...

Modificació del règim dels serveis de centre de dia ocupacionals per a persones amb discapacitat per permetre als usuaris iniciar una relació laboral ordinària
 • Dates
 • Data d'inici
  15/05/2024
 • Data de finalització
  15/06/2024
 • Creat el
  09/05/2024
Regulació de l’elecció de determinats vocals del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat (CAVC).

L’aprovació del Decret 52/2024, de 5 de març, del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de C...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/05/2024
 • Data de finalització
  14/07/2024
 • Creat el
  03/05/2024
Reconeixement del grau de discapacitat i la gestió de la dependència en l'àmbit territorial de Catalunya

Es pretén elaborar una norma que reguli el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/05/2024
 • Data de finalització
  13/06/2024
 • Creat el
  02/05/2024
Consulta sobre el Projecte de decret d’habilitació d’entitats col·laboradores per a la verificació i control previ en l’àmbit urbanístic

L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacio...

 • Dates
 • Data d'inici
  06/05/2024
 • Data de finalització
  31/07/2024
 • Creat el
  03/05/2024
Consulta pública prèvia a la modificació del Decret d'Administració Digital

Consulta pública prèvia corresponent a la proposta de Projecte de decret de modificació del Decret 7...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/04/2024
 • Data de finalització
  30/06/2024
 • Creat el
  26/04/2024
Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum
 • Dates
 • Data d'inici
  26/04/2024
 • Data de finalització
  27/05/2024
 • Creat el
  24/04/2024
Decret de valoració de famílies acollidores o adoptives

La finalitat de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania en relació amb l’aprovació d’una nov...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/04/2024
 • Data de finalització
  27/05/2024
 • Creat el
  18/04/2024
Consulta sobre el projecte de decret de Reglament de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura

L’objectiu d’aquest procés de participació ciutadana és recollir propostes, suggeriments i aportacio...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/10/2023
 • Data de finalització
  31/05/2024
 • Creat el
  02/10/2023