" class="part-icon-bars">

Consulta sobre les disposicions relatives a la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya del Codi de finances públiques de Catalunya (llibre quart)

Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei del llibre quart del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 11/05/2022 - 10/06/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei del llibre quart del Codi de finances públiques de Catalunya, relatiu a la comptabilitat de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa establirà un marc normatiu de la comptabilitat de les finances públiques íntegre, robust i aglutinador de la normativa que regula aquest àmbit. Es vol disposar d’un codi que sistematitzi la regulació d’aquesta matèria que recentment ha estat degudament desenvolupada reglamentàriament.

Objectiu de la consulta

Els aspectes principals objecte de consulta són els relatius a la necessitat d’establir un marc normatiu de la comptabilitat pública. Així mateix, la consulta persegueix:

 • Conèixer propostes que permetin equilibrar la relació entre el ciutadà i l’administració
 • Conèixer propostes per tal d’aconseguir una millora en la transparència de les dades comptables. 
 • Conèixer propostes de regulació amb relació a aquesta matèria.
 • Conèixer propostes per a fer una regulació apropiada al context actual.
 • Conèixer l’opinió de la ciutadania i part implicades sobre la comptabilitat de la Generalitat de Catalunya.

Preguntes per orientar les aportacions

 • Creieu necessari adequar la normativa a les necessitats econòmiques i socials actuals? 
 • Estimeu oportú disposar d’un codi que sistematitzi la matèria comptable? 
 • Veieu necessari i coherent que les entitats del sector públic segueixin el sistema comptable corporatiu?
 • Considereu que la regulació actual és suficientment clara?
 • Creieu oportú sistematitzar la regulació de la comptabilitat de tot el sector públic de la Generalitat de Catalunya?
 • Quines millores implantaríeu en l’actual sistema?

Documentació addicional

Qui hi participa La ciutadania en general com a subjectes que indirectament es poden veure afectats per aquesta norma o que potencialment se’ls podrien aplicar les seves disposicions. Es considera especialment important la contribució que puguin efectuar les associacions o organitzacions que centren les seva actuacions en matèria de transparència i mesures anticorrupció i als col·legis professionals que treballen en l’àmbit de la comptabilitat (col·legis de censors jurats de comptes, col·legis d’economistes, col·legis titulats mercantils i empresarials, col·legis d’actuaris, entre altres).
Departament Departament d'Economia i Hisenda
Unitat promotora Intervenció General
Disposa de retorn
Data d'inici 11 de Abril de 2022
Data de finalització 10 de Juny de 2022
Referència: II-PART-2022-04-481

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/llibre-4-codi-finances-publiques-catalunya-relatiu-comptabilitat-finances-publiques/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/llibre-4-codi-finances-publiques-catalunya-relatiu-comptabilitat-finances-publiques/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

24

Seguidores