" class="part-icon-bars">

Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica de la Plana de Lleida (PDUAE)

Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica de la Plana de Lleida (PDUAE)

Fase 3 de 3
Retorn 01/05/2022 - 31/05/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Consulta l'informe de retorn del procés.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

EL PDUAE i el seu procés participatiu

L’entorn de Lleida es considera un emplaçament estratègic per al desenvolupament de nou sòl d’activitat econòmica juntament amb una nova terminal ferroviària intermodal. El Pla Director Urbanístic d’activitat econòmica de la Plana de Lleida (PDUAE) determina les condicions urbanístiques per possibilitar l’emplaçament d’aquesta nova àrea d’activitat econòmica, ben connectada a les infraestructures viàries i ferroviàries, i que respongui a les demandes de sòl a l’entorn de Lleida.

El PDUAE està promogut per la està promogut per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, a instància dels ajuntaments de Lleida, els Alamús i Bell-lloc d’Urgell, en coherència amb l’ Estratègia territorial per a la localització de Nous Sectors d’Activitat Econòmica, elaborada per la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme Catalunya (DGOTU) a través de l’INCASOL i la Sub-direcció General d’Actuacions Urbanístiques que designa l’àmbit com un sector estratègic d’activitat econòmica.

Segons aquesta estratègia, l’entorn de Lleida es troba entre els emplaçaments escollits per al desenvolupament de nous àmbits d’activitat econòmica d’abast territorial situats a uns 150 km de distància de l’àrea metropolitana de Barcelona en una posició central en el corredor natural de comunicacions que uneix el litoral català amb la vall de l’Ebre, i en concret, del seu eix central de desenvolupament social i econòmic i està situat a la traça de l’itinerari Saragossa-Lleida-Barcelona.

El desenvolupament d’aquest nou pla director, amb un elevat interès territorial que sobrepassa les lògiques municipals i necessita d’una lectura més integral, amplia l’àmbit d’estudi del costat Est del subsistema territorial de Lleida, amb l’objectiu de potenciar i fixar la concentració de l’activitat econòmica i logística a la Plana de Lleida, d’acord amb lògiques territorials i d’interès supramunicipal, tot possibilitant la constitució d’un potent node d’activitat que sigui estratègic pel país.

Objectius del PDU:

El PDU d’activitat econòmica de la Plana de Lleida té per objecte establir les condicions urbanístiques per possibilitar l’emplaçament d’una nova àrea d’activitat econòmica, que respongui a les demandes de sòl en aquest sentit, a l’entorn de Lleida, ben connectada a les infraestructures viàries i ferroviàries. En aquest sentit, el present PDU es proposa els següents objectius:

 • Delimitar i ordenar una àrea de desenvolupament urbanístic estratègic d'interès supramunicipal per activitat econòmica, que concentri, potenciï i dinamitzi àmbits d’activitat econòmica i logística, establint detalladament els corresponents paràmetres d’ordenació i gestió.
 • Desenvolupar les noves activitats de manera compatible amb l’establiment de determinacions sobre un desenvolupament urbanístic sostenible, minimitzant el consum de sòl i racionalitzar-ne l'ús, afavorint la mobilitat de persones i mercaderies i el transport públic, i mitjançant la protecció i gestió adequada del medi ambient i del patrimoni natural i cultural i paisatge, per tal de mantenir els valors culturals, històrics i identitaris que distingeixen la comarca.

Partint d’aquest objectius generals, es concreten els següents objectius específics:

 • Fomentar el transport de mercaderies ferroviari intermodal: localitzant una nova estació de mercaderies i garantint la connectivitat a infraestructures d'abast territorial.
 • Potenciar nova activitat econòmica: preveient una ordenació flexible amb possibilitat de parcel·les de gran superfície (100 ha).
 • Minimitzar el consum de sòl: dimensionant correctament el/s nou/s sector/s.
 • Preservar la connectivitat ambiental i paisatgística: implantant mesures correctores i compensatòries.
 • Garantir la mobilitat sostenible amb les diferents modalitats de transport.
 • Estudiar i resoldre la relació del sector amb la ciutat de Lleida.
Objectius del procés participatiu:
 • Facilitar la divulgació i comprensió dels continguts dels treballs del Pla.
 • Recollir diferents perspectives i propostes sobre el model econòmic de la Plana de Lleida.
 • Deliberar al voltant de les característiques i localització de noves implantacions d’activitat econòmica.
 • Detectar necessitats que puguin ser recollides pel PDU.
 • Conèixer les preferències dels diferents actors en relació a la proposta del Pla.
Eixos de debat
 1. El model econòmic i social de la Plana de Lleida.
 2. Valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals.
 3. Altres. Propostes d'altres àmbits susceptibles de poder ser incorporats a l'àmbit d'actuació del PDU.
Qui pot participar?

Col·lectius interessats i agents del territori perquè puguin aportar les seves opinions, argumentacions i contrapropostes que justificadament es plantegin en relació a la implantació d’una nova terminal ferroviària i d’un nou o nous sectors d’activitat econòmica de grans dimensions, el seu emplaçament i els potencials impactes ambientals i en el paisatge que es puguin generar.

Aquesta consulta es planteja amb antelació al document per aprovació inicial per tal de prendre en consideració l’opinió ciutadana en els treballs de redacció. En el mateix document d’aprovació inicial es rendirà compte de totes les opinions recollides i com s’han valorat i incorporat en el document, si és el cas.

Com participar?

A través del portal participa.gencat.cat ens podeu fer arribar la vostra visió, opinió i propostes mitjançant l'espai per propostes sobre els eixos establerts i contestant el qüestionari en línia habilitat.

També us animem a assistir o veure la sessió informativa on s'explicarà i debatrà sobre el PDUAE.

L’informe de conclusions del procés participatiu i l'informe retorn de les aportacions del procés participatiu estaran disponibles en aquest portal. Tots dos informes formaran part del document de PDUAE. Cal tenir en compte que posteriorment, durant el període d’exposició pública corresponent al document que s’aprovi inicialment, la ciutadania podrà presentar les al·legacions i suggeriments que consideri oportuns.

Impacte del procés participatiu al Pla

Els resultats i propostes recollides durant el procés participatiu no tenen caràcter directament vinculant, però sí incidiran i podran ser incorporades en el Pla.

Les institucions responsables en primer lloc difondran l'Informe de resultats del procés participatiu, que inclourà un recull de totes les aportacions fetes pels diferents canals de participació mitjançant el portal participa.gencat.cat.

Aquests resultats seran valorats abans de la redacció del document per l'aprovació inicial del PDUAE i s'incorporaran aquelles propostes que es valorin positivament. Posteriorment a l'aprovació inicial es farà un retorn a la ciutadania explicant quines aportacions han estat incorporades i quines s’han desestimat, juntament amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Imatges relacionades

Propostes Veure tots (11)

Veure tots (11)
Qui hi participa Ciutadania en general i tècnics, actors i agents vinculats a l'objecte del procés.
Departament Departament de Territori
Grup promotor Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ajuntament de Lleida, Ajuntament Alamús i Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell
Unitat promotora Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Disposa de retorn
Data d'inici 12 de Gener de 2022
Data de finalització 31 de Maig de 2022
Referència: II-PART-2021-08-413

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/PDUAEPlanaLleida/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/PDUAEPlanaLleida/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

4

Participants

55

Seguidores

1

Comentaris

11

Propostes

9

Adhesions

1

Trobades

1

Respostes