" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement

#PNSC Coneixement Creem una nova generació de coneixement col·lectiu!

Fase 1 de 1
Procés participatiu del PN@SC 30/07/2019 - 05/12/2019
Veure les fases

Canviar el model educatiu per tal de focalitzar-ho en la tecnologia i adaptar-lo a la realitat actual

22/11/2019 14:38  
• És necessari enfocar el model educatiu en la tecnologia per tal d’adaptar-lo a la realitat actual.
• Incidir en l’educació primària i l’ESO per tal de despertar el talent de l’alumnat, i que de vegades està amagat i es desconeix.
• Exigir que el professorat sigui agent actiu en la seva adaptació a la realitat socioeconòmica. Actualment, molts i moltes professionals estan a la seva zona de confort i es resisteixen a canviar o adaptar els continguts que donen, fet que provoca una pèrdua de competitivitat en l’àmbit econòmic.
• Exigir que el professional tingui una qualificació dual. No només hauria de conèixer els continguts teòrics per poder explicar la matèria, sinó també hauria de saber posar-los en pràctica i com aquests es posen en pràctica en el mon laboral. Així, aquesta explicació pot despertar el talent de l’alumnat.
• En aquest sentit, es comenta que si la o el professional docent desconeix el sector, pot ser complicat que pugui despertar l’interès i el talent de l’alumnat.
• Per poder despertar vocacions, s’hauria de potenciar que s’incorporin docents associats/des als centres educatius que hagin treballat en el sector empresarial i puguin aportar una nova mirada.
• D’altra banda, també es podrien integrar temporalment a les empreses a docents perquè coneguin el sector, com a professors i professores en pràctiques.
• En aquest sentit, es comenta que existeixen estades formatives pel professorat però que són temporals i voluntàries, motiu pel qual s’haurien de donar a conèixer i potenciar.
• Incentivar i motivar la carrera professional del professorat, per evitar o reduir el desencís que tenen diversos/es professionals.
• Dotar dels recursos didàctics i econòmics suficients per aconseguir aquest nou model educatiu adaptat a la realitat actual.
• Finalment, s’incideix en què cal ja incorporar i donar major presència a les dones dins l’àmbit tecnològic (enginyeres), per tal de visibilitzar la seva tasca.
#Coneixement ##PNSC

Trobades relacionades:

Vegueria de Girona - Dimensió global del sistema del coneixement
14 Novembre 2019
18:00 - 20:30

Educació continuada. Treballadors i empreses.

Relacions entre les estructures de recerca del sistema de coneixement.

Governança de les universitats.

Sistema de qualitat i coneixement

Coneixement i cohesió territorial regions de coneixement.

Participació dels territoris en la definició de les necessitats en l’accés al coneixement i en la definició de polítiques d’R+D+i.

Definició, organització i funcions d’un ecosistema d’innovació territorial (EIT).

Desenvolupament d’unitats territorials de coneixement.

Satisfacció i participació edels estudiants.

Qualitat de la docència.

Ocupabilitat dels estudiants.

Les infraestructures universitàries.

Accés a la recerca.

Resultats de la sessió: