" class="part-icon-bars">

Programa de Dones 2021-2025

PD20212025

Fase 2 de 2
Retorn 04/02/2022 - 04/03/2022
Veure les fases
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural (DACC) vol continuar fomentant la igualtat efectiva entre dones i homes a través de l’elaboració del seu Programa de Dones 2021-2025. La nova edició del Programa, el tercer impulsat pel DACC, dona resposta, a més, a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, que en el seu article 50 insta el Govern de la Generalitat a posar en valor la funció de les dones com a eix estratègic per al desenvolupament rural, a vetllar per la presa de decisions de les dones com a mesura per a lluitar contra la despoblació, l’escassa presència de dones i l’empobriment t en l’àmbit rural, i a fer efectiva la transversalitat de la perspectiva de gènere fent valer les aportacions de les dones en les polítiques agrícoles, ramaderes, agroalimentàries, forestals i pesqueres. S’assumeix d’aquesta manera que les dones que viuen en el medi rural i pesquer constitueixen una prioritat d’acció, atès el seu major risc de vulnerabilitat, i s’insta a promoure l’adequat desenvolupament de llurs condicions socioeconòmiques. 

El nou Programa no parteix de zero. Com s’ha dit, és la tercera eina d’aquesta mena que el DACC posa en marxa. Per a l’elaboració del Programa de Dones 2021-2025 s’ha pres com a base el Programa de Dones del Món Rural i Marítim (PDMRM) 2016-2020 i la seva avaluació. Però també s’han tingut en compte altres estratègies del DACC, com ara el Programa de Desenvolupament Rural, l’Agenda Rural de Catalunya, el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya i l’Estratègia d’Impuls a l’economia verda i a l’economia circular, entre d’altres.

Pel que fa al PDMRM 2016-2020, va establir 5 objectius estratègics (OE):

-         OE1. Transversalitat.

-         OE2. Visibilitat i reconeixement.

-         OE3. Emprenedoria, activitat econòmica i lideratge.

-         OE4. Participació.

-         OE5. Qualitat de vida.

Cadascun d’aquests OE va englobar una sèrie d’objectius específics concretats a partir d’un procés participatiu amb els agents del sector. En el marc de cada OE s’han desplegat una sèrie d’actuacions que s’han definit i aprovat anualment atenent la disponibilitat pressupostària i les prioritats de cada unitat executora. Les actuacions van comptar amb un sistema d’indicadors que es van utilitzar per fer el seguiment anual del Programa.

Quant a l’avaluació realitzada del PDMRM 2016-2020, es va concloure que el seu disseny era coherent en termes generals. Apuntava que s’havia comptat amb la major part dels recursos previstos per al desplegament de les actuacions, si bé alguna d’elles no havia pogut ser completada. També es destacaven els resultats i canvis impulsats per algunes de les actuacions analitzades (programa de mentoria professional entre dones del sector primari, impuls a l’associacionisme, recursos específics en l’àmbit pesquer i marítim, etc.) i s'identificaven algunes oportunitats de millora per algunes altres. En el marc d’aquests resultats s’ha decidit mantenir una línia continuista amb el PDMRM 2016-2020, tot plantejant millores en aquells aspectes apuntats per l’avaluació. 

El Programa de Dones del DACC 2021-2025 s’està elaborant des de la ferma voluntat política i tècnica d’incorporar la transversalitat de gènere i l’empoderament de les dones en les polítiques del DACC, amb la finalitat de continuar impulsant millores per a les dones que viuen i treballen en els entorns rural i marítim de Catalunya. Aquest instrument es dividirà en dos grans blocs d’accions:

1.      El primer bloc recollirà les accions prioritàries destinades a millorar la presència i la participació de les dones a les activitats promogudes pel DACC.


Dins d’aquest bloc trobaríem, entre d’altres, actuacions adreçades a millorar la quantitat i la qualitat de l’ocupació de les dones en els sectors que ens ocupen, a augmentar la seva presència en llocs de presa de decisions, a ampliar les seves capacitats, i a donar visibilitat i reconèixer el seu paper en els entorns rurals i marítims del nostre país.


2.      El segon bloc aplegarà les accions prioritàries destinades a assolir una major transversalització de la perspectiva de gènere en el si del DACC.


Dins d’aquest bloc trobaríem actuacions adreçades a millorar la coordinació interna entre els diversos actors del DACC implicats en el Programa, a ampliar les capacitats del personal del DACC sobre perspectiva de gènere i a millorar la comunicació interna i externa pel que fa a les polítiques d’igualtat del DACC, entre d’altres.

Finalitat i objectius del procés participatiu

Mitjançant aquest procés participatiu, es pretén informar a la ciutadania de quins són els grans blocs d’actuacions prioritàries proposades al Programa de Dones del DACC, i rebre propostes que permetin completar-los i adaptar-los a les necessitats exposades per les persones participants.

L’objectiu principal del procés participatiu és:

·      Recollir informació i opinions sobre l’evolució de la situació de les dones del món rural i marítim a Catalunya en els darrers cinc anys, sobre les barreres que dificulten la seva presència i participació activa en els sectors que ens ocupen i sobre les actuacions que podrien contribuir a millorar la seva situació. 

Per estructura la recollida de valoracions i propostes, definim tres blocs de continguts, a més d’una primera part de recollida de dades personals.

Blocs de contingut

El procés participatiu es focalitzarà en tres blocs de contingut:

Bloc 1. Situació de les dones en els sectors que ens ocupen, i evolució en els darrers cinc anys.

Bloc 2. Barreres que dificulten la presència i participació activa de les dones en els sectors que ens ocupen.

Bloc 3. Propostes d’actuacions que podrien contribuir a millorar la situació de les dones en aquests sectors.

Grups de treball

A banda d’aquest procés participatiu, que s’articula mitjançant un qüestionari, s’han dut a terme diversos grups de treball per a la recollida de propostes sobre les prioritats que hauria d’incloure el Programa de Dones.

Aquests grups de treball han estat:

·      Xarxa de dinamitzadores del DACC: articulada bàsicament a les oficines comarcals, és l’encarregada de detectar les necessitats de les dones en el territori, proposar actuacions per cobrir aquestes necessitats i fer-ne el seguiment.


·      Grup de Treball de Transversalitat de Gènere (GTTG) del DACC: integrat per representants del conjunt d’unitats directives del DACC, és l’òrgan encarregat de la formulació i el seguiment del Programa. Aquestes unitats estan implicades plenament en la formulació del Programa, despleguen les actuacions acordades anualment i en fan el seguiment, i són l’enllaç amb les entitats públiques del Departament a les quals estiguin vinculades per raó de les matèries.


·      Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim: òrgan col·legiat adscrit al DACC, creat per Acord GOV/38/2019, de 5 de març. Vol ser un mecanisme estable de relació, interacció i sinergia amb les associacions civils de dones del sector, amb l’objectiu d’assolir fites comunes com el d’impulsar actuacions que afavoreixin el desenvolupament de les dones en el medi rural i marítim, o incrementar la seva participació en espais públics i de presa de decisions en els àmbits sindical, professional, cooperatiu i polític.


Documents relacionats

Programa de Dones del Món Rural i Marítim (PDMRM) 2016-2020.

Avaluació del PDMRM 2016-2020.

Qui pot participar?

Por participar qualsevol persona qui tingui interès en el procés i, concretament, aquelles vinculades amb el sector primari de Catalunya (agricultura, ramaderia, pesca i alimentació), i aquells sectors de competència del DACC (per exemple, els vinculats a l’àmbit marítim).

Quins impactes tindrà aquest procés participatiu?

Els impactes del procés participatiu es difondran en aquest portal. Les aportacions rebudes seran valorades i les que siguin avaluades positivament s'incorporaran al Programa. El procés participatiu acabarà amb un retorn a la ciutadania per a explicar quines aportacions han estat incorporades i quines han estat desestimades, amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.


Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Disposa de retorn No
Data d'inici 22 de Desembre de 2021
Data de finalització 31 de Gener de 2022
Referència: II-PART-2021-12-447

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/ProgramaDonesDACC/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/ProgramaDonesDACC/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

9

Participants

25

Seguidores