" class="part-icon-bars">

PACTE NACIONAL DE SALUT

Participa en la transformació del Sistema de Salut de Catalunya. Participa en el Pacte Nacional

Fase 1 de 2
Fase de participació 23/01/2024 - 23/02/2024
Fases del procés

El temps estimat per a respondre’l és d’uns 45 minuts. Tingueu en compte que una vegada comenceu, l’eina no permet aturar-se per a continuar responent en un altre moment. Les vostres respostes no quedaran guardades fins que premeu el botó de “enviar respostes” al final del qüestionari.

Cap de les preguntes, tret de les inicials, marcades amb un asterisc, és de resposta obligatòria.

Qüestionari per a col·lectius / entitats

* Els camps obligatoris estan marcats amb un asterisc

Pas 1 de 16

Pas 2 de 16

El camp no pot estar en blanc


1.1 Generar una estratègia amb accions orientades a potenciar l’enfocament «One Health» («Una sola salut»), que fomenti la salut humana i animal, el seu benestar i la cura del medi ambient, posant el focus en la sostenibilitat global. Aquesta estratègia ha de ser una política de país i ha d’incloure accions de comunicació per afavorir la sensibilització en altres sectors productius.

1.2 Impulsar la política de millora de la salut a través de l’acció coordinada entre diferents sectors i la comunitat, executant intervencions adreçades a revertir o mitigar les desigualtats estructurals evitables d’acord amb l’evidència, que evitin la polarització i afavoreixin la cohesió i la justícia social.

1.3 Reorientar totes les estratègies amb una visió de salut al llarg de tot el cicle de vida, amb especial atenció a la infància, l’envelliment saludable i la salut mental.

1.4 Dotar l’espai transversal intersectorial (Comissió Interdepartamental de Salut) del suport legislatiu necessari i de l’assignació d’un pressupost específic, per tal que la salut i l’acció sobre els seus determinants siguin centrals en totes les polítiques públiques (educació, treball, economia, habitatge, protecció social, àmbit de la Generalitat i l’Administració local…).

1.5 Definir un pla per reduir la petjada ecològica del sistema de salut que incorpori una línia de pressupost i prevegi els costos mediambientals en la presa de decisions. Aquest pla ha d’incloure accions de comunicació que afavoreixin la sensibilització social envers la responsabilitat en la cura del medi ambient i la contribució del sector de la salut com a agent líder d’aquest canvi.

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
1.1 Estratègia «One Health» («Una sola salut»)
1.2 Coordinar esforços per a la millora de la salut.
1.3 Visió de salut al llarg de la vida.
1.4 Reforçar la Comissió Interdepartamental de Salut.
1.5 Reduir la petjada ecològica del sistema de salut.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
1.1 Estratègia «One Health» («Una sola salut»)
1.2 Coordinar esforços per a la millora de la salut.
1.3 Visió de salut al llarg de la vida.
1.4 Reforçar la Comissió Interdepartamental de Salut.
1.5 Reduir la petjada ecològica del sistema de salut.

Pas 3 de 16


2.1 Implementar la Llei de Salut Pública amb un desplegament efectiu de les competències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, amb la corresponent dotació pressupostària i de recursos, i els sistemes d’informació i de gestió adequats.

2.2 Crear xarxes territorials de salut pública amb un pressupost específic derivat del conjunt de pressupostos destinats a aquest àmbit, reestructurant i integrant els serveis i dispositius existents tant de la Generalitat com de l’Administració local i els sistemes d’informació, i que s’avaluïn a través d’indicadors d’impacte en salut. L’objectiu és assolir una acció unívoca i coordinada amb el compromís explícit de tots els intervinents per a garantir la universalitat i equitat dels serveis de salut pública i una major integració en la xarxa assistencial.

2.3 Impulsar la Xarxa d’Intel·ligència Epidemiològica de Catalunya (XIEC) per millorar la resposta ràpida en les emergències en salut, les existents i les de nova aparició, i treballar per la col·laboració i coordinació amb altres xarxes europees.

2.4 Identificar, avaluar i escalar, si escau, iniciatives a escala local que promoguin l’acció comunitària en salut, de forma conjunta des de l’àmbit social, serveis sanitaris i de salut pública, i altres agents locals, tenint en compte els determinants socials i ambientals. 

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
2.1. Desenvolupar la Llei de salut pública i desplegar l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
2.2. Crear xarxes territorials de salut pública.
2.3. Impulsar la Xarxa d’Intel·ligència Epidemiològica a Catalunya (XIEC).
2.4. Promoure la salut comunitària a nivell local.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
2.1. Desenvolupar la Llei de salut pública i desplegar l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
2.2. Crear xarxes territorials de salut pública.
2.3. Impulsar la Xarxa d’Intel·ligència Epidemiològica a Catalunya (XIEC).
2.4. Promoure la salut comunitària a nivell local.

Pas 4 de 16


3.1 Unificar la governança al màxim nivell polític, en un sol departament que abasti l’àmbit social i sanitari, i amb un enfocament integral d’atenció a les necessitats de la ciutadania. Atenent a la realitat social, cal avançar cap a la integració plena, amb política, estructura i pressupost únics i compartits.

3.2 Accelerar el desplegament de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, dotant-la d’un pressupost específic, i posant a l’abast dels professionals les eines que facilitin el treball col·laboratiu multiprofessional amb sistemes d’informació i comunicació compartits, plans d’intervenció integrada i eines de valoració úniques, entre d’altres.

3.3 Desplegar xarxes/estructures territorials autònomes que promoguin la cooperació, la coordinació intersectorial i l’ús dels recursos existents al territori, orientant el model de pagament a resultats assolits amb l’atenció integrada. La governança d’aquestes xarxes ha d’incloure les administracions i institucions de l’àmbit de salut, de l’àmbit social i del món local, així com la ciutadania.

3.4 Harmonitzar les condicions laborals dels àmbits de salut i social per permetre una competència més equitativa entre ambdós sectors al servei de les persones ateses.

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
3.1 Governança social i sanitària única.
3.2 Accelerar el desplegament de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària.
3.3 Xarxes territorials.
3.4 Harmonització de condicions laborals.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
3.1 Governança social i sanitària única.
3.2 Accelerar el desplegament de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària.
3.3 Xarxes territorials.
3.4 Harmonització de condicions laborals.

Pas 5 de 16


4.1 Garantir els recursos públics dedicats al finançament del sistema de manera sostinguda per assolir progressivament el nivell de despesa d’altres països de l’entorn amb sistemes similars.

4.2 Optimitzar els recursos per mitjà de l’avaluació, destinant-los a aquelles intervencions que més valor aporten en resultats de salut per mitjà d’instruments de planificació sòlids i criteris de priorització clars.

4.3 Introduir sistemes per revisar periòdicament les polítiques de finançament de les prestacions

  • dotar el sistema d’un mecanisme de revisió àgil, transparent, sistemàtic i sistèmic amb criteris d’evidència i participat per l’Administració, els professionals i la ciutadania.
  • revisar les prestacions reavaluant el cost-efectivitat de les cobertures actuals i adaptant-les a les necessitats canviants de salut, tenint en compte els condicionants de les diferents poblacions en el territori.

4.4 Implementar sistemes de compra basats en valor (resultats en salut/costos) que garanteixin l’equitat territorial i relacionin el finançament amb el rendiment i la qualitat del servei, incloent l’experiència del pacient. Aquests sistemes de compra han d’afavorir l’atenció integrada i coordinada entre proveïdors i nivells assistencials, i ser coherents amb una estratègia planificada de desenvolupament de la xarxa, tant de serveis com d’equipaments.

4.5 Homogeneïtzar i millorar els instruments de control i supervisió de la qualitat de les prestacions de serveis del sistema d’utilització pública i avaluar el compliment del contracte, de manera transparent, per tal de facilitar la millora per comparació.

4.6 Afavorir la incorporació de la innovació i la renovació tecnològica de forma ordenada i planificada i en les millors condicions a tot el sistema. Definir una estratègia d’adquisició agregada, introduint elements de risc compartit i d’assoliment de resultats esperats.

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
4.1 Garantia de recursos.
4.2 Optimitzar els recursos.
4.3 Establir sistemes per a revisar periòdicament les polítiques de finançament de les prestacions.
4.4 Sistemes de compra basats en valor.
4.5 Millora dels instruments de control i supervisió.
4.6 Incorporació de la innovació i renovació tecnològica.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
4.1 Garantia de recursos.
4.2 Optimitzar els recursos.
4.3 Establir sistemes per a revisar periòdicament les polítiques de finançament de les prestacions.
4.4 Sistemes de compra basats en valor.
4.5 Millora dels instruments de control i supervisió.
4.6 Incorporació de la innovació i renovació tecnològica.

Pas 6 de 16


5.1 Implementar instruments de mesura per garantir la perspectiva de gènere en la prestació de serveis de salut i en l’avaluació de resultats en salut.

5.2 Adoptar mecanismes que garanteixin que tota iniciativa de recerca, innovació, clínica o assistencial en el sistema de salut, finançada amb fons públics o privats, incorpori la perspectiva de gènere i representi la diversitat poblacional i individual. Cal aplicar aquests criteris en tot el procés de disseny i d’avaluació, i monitorar-ne el compliment.

5.3 Ampliar el desplegament de la perspectiva de gènere amb una visió més diversa, equitativa i inclusiva (interseccionalitat), en tots els àmbits, públic i privat, amb incentius i recursos, i amb consciència i eliminació de biaixos.

5.4 Definir i implementar una estratègia per normalitzar el lideratge femení alineat amb el perfil de la plantilla de Salut i, en especial, en posicions de direcció intermèdia, alta direcció i en altres àmbits professionals, com la recerca i la gestió clínica. 

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
5.1 Garantir la perspectiva de gènere en els serveis de salut.
5.2 Establir mecanismes per garantir la perspectiva de gènere.
5.3 Evolucionar el concepte de perspectiva de gènere.
5.4 Promoure el lideratge femení.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
5.1 Garantir la perspectiva de gènere en els serveis de salut.
5.2 Establir mecanismes per garantir la perspectiva de gènere.
5.3 Evolucionar el concepte de perspectiva de gènere.
5.4 Promoure el lideratge femení.

Pas 7 de 16

6.1 Reforçar la governança global del sistema de salut de manera estable i no condicionada als cicles polítics, adaptant-la a les necessitats actuals, reforçant els instruments de planificació, compra i contractació, avaluació i control, a fi de garantir el desplegament de les atribucions i funcions de cada un dels agents del sistema, d’acord amb el marc legal vigent.

6.2 Enfortir la participació dels professionals i de la ciutadania en la governança de salut d’acord amb els marcs de participació corresponents. 

6.3 Alinear la governança territorial amb la global del sistema de salut, atorgant-li més estabilitat i llevant-li el condicionament als cicles polítics, per garantir el desplegament de la planificació i un accés equitatiu a serveis de qualitat amb principis d’independència, eficiència i participació dels diferents agents.  

6.4 Potenciar el contracte com a principal instrument de relació entre el Servei Català de la Salut i els proveïdors: que promogui l’autonomia responsable, que generi obligacions per a les dues parts, signat ex ante i amb control ex post.  

6.5 Promoure aliances entre proveïdors a partir d’objectius, d’indicadors de resultats i d’un pressupost comú per garantir l’equitat, la qualitat i l’accessibilitat al sistema a tot el territori.  

6.6 Professionalitzar els òrgans de govern de les entitats proveïdores sense condicionar-los als cicles polítics i amb una desvinculació progressiva del Servei Català de la Salut, en paral·lel al desplegament de sistemes de control i d’avaluació robustos sobre aquestes entitats.

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
6.1 Reforçar la governança global del sistema de salut.
6.2 Enfortir la participació professional i ciutadana.
6.3 Alinear la governança territorial amb la global del sistema de salut.
6.4 Potenciar el contracte entre el Servei Català de la Salut i els proveïdors.
6.5 Promoure aliances entre proveïdors.
6.6 Professionalitzar els òrgans de govern dels proveïdors.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
6.1 Reforçar la governança global del sistema de salut.
6.2 Enfortir la participació professional i ciutadana.
6.3 Alinear la governança territorial amb la global del sistema de salut.
6.4 Potenciar el contracte entre el Servei Català de la Salut i els proveïdors.
6.5 Promoure aliances entre proveïdors.
6.6 Professionalitzar els òrgans de govern dels proveïdors.

Pas 8 de 16


7.1 Posicionar l’avaluació com l’element central en la presa de decisions basada en l’evidència a tots els nivells del sistema. Aquesta ha de comptar amb indicadors que mesurin el grau d’adopció dels resultats de l’avaluació en les polítiques de salut, tenir caràcter prospectiu, estar orientada a resultats, incloure l’experiència del pacient i facilitar el retiment de comptes.

7.2 Dotar l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) amb els recursos, l’estructura i les atribucions perquè pugui liderar l’estratègia global d’avaluació de forma independent, agilitar i simplificar l’accés a les dades i els mecanismes d’avaluació i potenciar els instruments de suport a la presa de decisions, com els informes d’avaluació de tecnologies i prestacions sanitàries, la Central de Resultats i la Central de Balanços o l’Essencial, entre d’altres.

7.3 Crear una xarxa d’entitats i unitats dedicades a l’avaluació en salut (del mateix sistema de salut i externes), amb l’AQuAS al capdavant, dotant-la del marc legislatiu necessari i de sistemes d’informació compatibles. Fomentar la cultura de l’avaluació i la presa de decisions basades en l’evidència, la cooperació entre elles i altres organismes internacionals, i l’eficiència.

7.4  Reforçar la participació de la ciutadania en l’avaluació del sistema de salut. 

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
7.1 Posicionar l'avaluació al centre de les decisions.
7.2 Enfortir l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya (AQuAS).
7.3 Crear una xarxa d'avaluació en salut.
7.4 Reforçar la participació de la ciutadania en l’avaluació del sistema de salut.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
7.1 Posicionar l'avaluació al centre de les decisions.
7.2 Enfortir l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya (AQuAS).
7.3 Crear una xarxa d'avaluació en salut.
7.4 Reforçar la participació de la ciutadania en l’avaluació del sistema de salut.

Pas 9 de 16


8.1 Reordenar els serveis de salut al territori amb criteris d’accessibilitat, qualitat assistencial, seguretat clínica, equitat territorial i eficiència econòmica, proporcionant l’atenció amb els professionals i els dispositius més adequats en cada prestació.

8.2 Fomentar la creació d’equips assistencials funcionals que integrin professionals de diverses disciplines i àmbits/nivells i institucions per oferir una atenció integrada, més eficient, segura i de més qualitat. La creació d’aquests equips ha d’estar basada en l’evidència disponible i cal avaluar-ne els resultats per escalar les experiències. Adaptar els marcs laborals i facilitar la compartició de professionals entre àmbits i institucions. 

8.3 Impulsar el rol i l’abast de l’atenció primària i comunitària per tal que sigui realment l’element vertebrador del sistema, fent especial èmfasi en el seu vessant preventiu i d’atenció comunitària, i adequant la dotació de recursos a la cartera de serveis actualitzada i als resultats assolits.

8.4 Incrementar l’accessibilitat i la capacitat resolutiva de l’atenció primària i comunitària, garantint la renovació d’estructures i la inversió tecnològica, establint un calendari per a un Pla de desburocratització, flexibilitzant-ne l’organització i l’estructura, i dotant-la de més agilitat i autonomia de gestió, amb capacitat, per exemple, per a la compra de proves i de consultes externes.

8.5 Reordenar el model d’atenció sanitària a les residències, on els equips d’atenció primària de salut assumeixen aquesta funció, treballant de manera conjunta i col·laborativa amb el personal de residències i amb l’ús compartit de les dades dels dos sistemes d’informació, a fi de millorar la qualitat i la seguretat de l’atenció clínica.

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
8.1 Reordenar els serveis de salut al territori.
8.2 Crear equips assistencials funcionals.
8.3 Potenciar l'atenció primària i comunitària.
8.4 Incrementar l’accessibilitat i capacitat resolutiva a l'atenció primària i comunitària.
8.5 Reordenar el model d'atenció sanitària a les residències.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
8.1 Reordenar els serveis de salut al territori.
8.2 Crear equips assistencials funcionals.
8.3 Potenciar l'atenció primària i comunitària.
8.4 Incrementar l’accessibilitat i capacitat resolutiva a l'atenció primària i comunitària.
8.5 Reordenar el model d'atenció sanitària a les residències.

Pas 10 de 16


9.1 Definir i implementar una estratègia per impulsar el rol actiu de la ciutadania que inclogui la conscienciació i responsabilitat en l’autocura, la participació en la presa de decisions en salut i l’ús adequat dels recursos sanitaris.

9.2 Actualitzar la Carta de drets i deures i analitzar si alguns d’ells, especialment els nous drets emergents, requereixen un millor blindatge normatiu i/o un nou pacte social, i facilitar que es compleixin oferint informació a la ciutadania i formació als professionals. 

9.3 Desenvolupar eines que permetin identificar les necessitats i demandes de la ciutadania, incloent aspectes relatius a la millora de la humanització de l’atenció, l’experiència del pacient i la presa de decisions compartides. 

9.4 Crear un espai/observatori que faciliti la comunicació a la ciutadania de les prioritats en salut i la difusió dels indicadors i resultats del sistema de forma simple i transparent. 

9.5 Enfortir les eines digitals del sistema que millorin la relació bidireccional entre els ciutadans i el sistema, l’accés a la informació personalitzada, el seguiment amb els seus professionals de referència i l’accessibilitat a les prestacions. Cal acompanyar l’impuls d’aquestes eines amb una estratègia de comunicació reforçada.

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
9.1 Fomentar el paper actiu de la ciutadania.
9.2 Actualitzar la Carta de drets i deures.
9.3 Desenvolupar eines per identificar necessitats i demandes ciutadanes.
9.4 Crear un observatori per a la ciutadania.
9.5 Enfortir les eines digitals del sistema.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
9.1 Fomentar el paper actiu de la ciutadania.
9.2 Actualitzar la Carta de drets i deures.
9.3 Desenvolupar eines per identificar necessitats i demandes ciutadanes.
9.4 Crear un observatori per a la ciutadania.
9.5 Enfortir les eines digitals del sistema.

Pas 11 de 16


10.1 Millorar la qualitat dels registres i les dades relatives als professionals del sistema per facilitar el monitoratge i identificar les necessitats dels diferents perfils de professionals i la seva distribució territorial.

10.2 Accelerar la planificació de les necessitats futures dels diferents perfils de professionals de la salut i anticipar les accions adequades per cobrir-les. 

10.3 Consolidar els nous perfils i rols professionals. Afavorir el desplegament de les competències, la carrera professional i la màxima autonomia professional, especialment dels perfils incorporats recentment, per donar resposta a les necessitats de la població.  

10.4 Assegurar la incorporació de nous perfils professionals per donar resposta als nous reptes relacionats amb l’avenç de la tecnologia i l’analítica de dades com a eines de suport. Adequar les polítiques de contractació per incorporar i retenir aquests nous professionals i definir un marc deontològic perquè puguin exercir amb qualitat i seguretat la seva activitat professional.  

10.5 Definir i implementar un pla per al foment de la qualitat de vida professional i per a l’abordatge de l’esgotament professional (burnout) en professionals de la salut, que vagi des de la prevenció a la recuperació, i orientat a tenir cura dels professionals del sistema. Afavorir un entorn i unes condicions de treball saludables/promotores de salut.  

10.6 Desplegar un Pla de professionalització i capacitació dels professionals per a les futures posicions de gestió i lideratge clínic, amb formació i mentoria, que garanteixi el relleu generacional de forma ordenada. 

10.7 Flexibilitzar els sistemes de gestió de persones per adaptar-se als reptes de cada territori i organització. Redissenyar la política de persones del sector salut i social, revisant també l’actual règim estatutari i valorant-ne la possible eliminació. Això ha d’afavorir l’autonomia de gestió, la participació i la promoció professional, la captació i la retenció del talent, l’avaluació de competències i la compartició de professionals entre els diferents proveïdors, nivells i àmbits del sector salut i social, amb una visió de sistema integrat.

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
10.1 Millorar la qualitat dels registres i les dades sobre professionals.
10.2 Accelerar la planificació de les necessitats futures dels diferents perfils de professionals de la salut i anticipar les accions adequades per cobrir-les.
10.3 Consolidar els nous perfils i rols professionals.
10.4 Incorporar nous perfils professionals per abordar els reptes tecnològics i d’anàlisi de dades.
10.5 Definir i implementar un Pla per al foment de la qualitat de vida professional.
10.6 Desplegar un Pla de professionalització de lideratge.
10.7 Flexibilitzar els sistemes de gestió de persones.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
10.1 Millorar la qualitat dels registres i les dades sobre professionals.
10.2 Accelerar la planificació de les necessitats futures dels diferents perfils de professionals de la salut i anticipar les accions adequades per cobrir-les.
10.3 Consolidar els nous perfils i rols professionals.
10.4 Incorporar nous perfils professionals per abordar els reptes tecnològics i d’anàlisi de dades.
10.5 Definir i implementar un Pla per al foment de la qualitat de vida professional.
10.6 Desplegar un Pla de professionalització de lideratge.
10.7 Flexibilitzar els sistemes de gestió de persones.

Pas 12 de 16

11.1 Definir un marc legislatiu, d’acord amb l’espai europeu de dades de salut, que garanteixi el dret de la ciutadania a la utilització i accés a les seves dades i permeti implantar el model de governança i gestió de les dades d’ús primari i secundari. En aquest procés de definició han de participar els diferents agents, inclosa la ciutadania i els experts clínics, generant la confiança i consciència sobre el bon ús i la transparència.

11.2 Definir i desplegar el model d’ús secundari de les dades que generi valor per a la ciutadania i per al sistema, que permeti reutilitzar les dades derivades de l’activitat pública i privada dels àmbits de salut i social, seguint els criteris de minimització i prudència en l’ús de les dades. Aquest model ha de facilitar la construcció d’un sistema intel·ligent orientat a la millora contínua, i ha de fomentar un sector industrial que generi riquesa al país.  

11.3 Garantir el desenvolupament de les estructures que han de suportar els models de gestió i governança de les dades, dotant-les dels mitjans suficients.

11.4 Generar coneixement amb la perspectiva «One Health» («Una sola salut»), integrant les dades del sistema de salut amb les d’altres àmbits (socials, educatives, econòmiques, ambientals...), fent-les localitzables, accessibles, interoperables i reutilitzables, seguint els criteris de minimització i prudència en l’ús de les dades.  

11.5 Facilitar l’accés a les dades de forma àgil i segura, tant per a la funció avaluativa del sistema mateix com per a la recerca clínica contextual i en serveis, que generi coneixement útil per a la presa de decisions i per a la planificació del sistema sanitari.  

11.6 Potenciar la modelització i simulació clínica com a eina de suport a l’aprenentatge i l’entrenament, per a la modificació de processos clínics i organitzatius. Establir les aliances necessàries entre les institucions per garantir l’accés a tots els agents i professionals del sistema sanitari.

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
11.1 Definir un marc legislatiu de governança i d’ús de les dades de salut.
11.2 Definir i desplegar el model d'ús secundari de dades.
11.3 Desenvolupar estructures de gestió i governança de les dades, proporcionant els mitjans necessaris.
11.4 Generar coneixement amb perspectiva One Health.
11.5 Facilitar l’accés a les dades de forma àgil i segura.
11.6 Potenciar la modelització i simulació clínica.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
11.1 Definir un marc legislatiu de governança i d’ús de les dades de salut.
11.2 Definir i desplegar el model d'ús secundari de dades.
11.3 Desenvolupar estructures de gestió i governança de les dades, proporcionant els mitjans necessaris.
11.4 Generar coneixement amb perspectiva One Health.
11.5 Facilitar l’accés a les dades de forma àgil i segura.
11.6 Potenciar la modelització i simulació clínica.

Pas 13 de 16


12.1 Definir i implementar un Pla estratègic de recerca i innovació en salut que doni resposta a les necessitats de la societat i estigui orientat a la internacionalització, no només en la cerca de finançament, sinó també en la participació en xarxes i aliances internacionals.

12.2 Prioritzar la transferència del coneixement i la innovació i la recerca translacional en l’agenda de salut del país, en tots els nivells del sistema i en totes les institucions, garantint els recursos, la formació, els espais i els incentius que permetin al personal i a les institucions avançar en aquests camps.

12.3 Establir mecanismes i instruments per facilitar nous models de finançament de la innovació, fomentant partenariats publicoprivats que accelerin l’arribada d’aquesta innovació al mercat i als pacients i que n’afavoreixin l’escalada.  

12.4 Construir un procés transparent d’avaluació que identifiqui la innovació que aporta valor i que n’orienti la incorporació a la cartera de prestacions de forma sostenible i equitativa, així com la formació adequada als professionals per facilitar-los-en l’adopció.  

12.5 Integrar la recerca i la innovació en el reconeixement de les trajectòries i carreres professionals per facilitar i promoure el seu desenvolupament en tots els àmbits del sistema.  

12.6 Impulsar la recerca en els àmbits de l’atenció primària, de la salut pública, la recerca avaluativa i en gestió de serveis, garantint els recursos, la formació, els espais i els incentius que permetin al personal i a les institucions avançar en aquests camps.

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
12.1 Definir i implementar un Pla estratègic de recerca i innovació en salut.
12.2 Prioritzar la transferència del coneixement i la innovació i la recerca translacional.
12.3 Nous models de finançament de la innovació.
12.4 Construir un procés d’avaluació de la innovació.
12.5 Reconeixement de la recerca i la innovació en la carrera professional.
12.6 Impulsar la recerca en àrees estratègiques.
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
12.1 Definir i implementar un Pla estratègic de recerca i innovació en salut.
12.2 Prioritzar la transferència del coneixement i la innovació i la recerca translacional.
12.3 Nous models de finançament de la innovació.
12.4 Construir un procés d’avaluació de la innovació.
12.5 Reconeixement de la recerca i la innovació en la carrera professional.
12.6 Impulsar la recerca en àrees estratègiques.

Pas 14 de 16


13.1 Actualitzar, finançar i desplegar el Pla de sistemes d’informació com l’estratègia de transformació digital del sistema de salut, incorporant la participació de professionals assistencials i de salut pública, experts en projectes de transformació, la ciutadania i altres agents públics i privats que interactuen amb el sistema.

13.2 Compassar l’estratègia de transformació digital del sistema de salut amb la capacitació en competències i habilitats de la ciutadania i professionals en aquest camp, a partir de campanyes informatives i altres accions de suport per a la ciutadania i un programa de formació en competències digitals i incentius per facilitar l’adaptació dels professionals.  

13.3 Assegurar la inclusió de nous serveis digitals a la cartera de prestacions, amb el finançament corresponent, d’acord amb criteris d’evidència i cost-efectivitat, adaptant l’actual marc avaluador i regulador a les característiques del nou entorn tecnològic. 

13.4 Prioritzar la interoperatibilitat semàntica, sintàctica, tècnica i organitzacional entre tots els sistemes d’informació, de forma real i efectiva, respectant els criteris de confidencialitat i seguretat, per acabar disposant d’una estació clínica de treball única i integral, multiproveïdor i multinivell, centrada en la persona i accessible pels diferents professionals que presten l’assistència. 

13.5 Impulsar el desenvolupament responsable de la intel·ligència artificial (IA), entesa com una eina de suport al procés assistencial que incorpori la participació de professionals clínics, tecnòlegs i ciutadania, i que prevegi la creació d’un observatori de la seva pròpia evolució en l’entorn de la salut.

Totalment d’acord Bastant d’acord Poc d’acord Totalment en desacord
13.1 Actualitzar, finançar i desplegar el Pla de sistemes d’informació.
13.2 Capacitar en competències i habilitats digitals la ciutadania i els professionals.
13.3 Assegurar la inclusió de nous serveis digitals a la cartera de prestacions.
13.4 Prioritzar que tots els sistemes d’informació siguin interoperables.
13.5 Impulsar el desenvolupament responsable de la Intel·ligència Artificial (IA).
Molt rellevant Bastant rellevant Poc rellevant Gens rellevant
13.1 Actualitzar, finançar i desplegar el Pla de sistemes d’informació.
13.2 Capacitar en competències i habilitats digitals la ciutadania i els professionals.
13.3 Assegurar la inclusió de nous serveis digitals a la cartera de prestacions.
13.4 Prioritzar que tots els sistemes d’informació siguin interoperables.
13.5 Impulsar el desenvolupament responsable de la Intel·ligència Artificial (IA).

Pas 15 de 16

El camp no pot estar en blanc

Pas 16 de 16

Una vegada finalitzada la iniciativa participativa, la informació que s'obtingui es traslladarà als integrants de l'Espai del Pacte Nacional de Salut, per tal que la tinguin en compte de cara a la definició del propi Pacte.

Informació bàsica de protecció de dades

  • Identificació del tractament: Registre de participació en salut.
  • Responsable del tractament: Secretaria General. Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona).
  • Finalitat: Gestionar les actuacions de la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut derivades de la tramesa d’informació i publicacions, convocatòries d’actes i altres activitats, processos participatius i grups de treball, col·laboracions i ponències, subscripcions i altres tipus de comunicacions d’actuacions pròpies d’aquesta Secretaria.
  • Legitimació: Consentiment de la persona interessada o compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Destinataris: Les dades es podran comunicar a organitzacions o persones directament relacionades amb la Secretaria, com: administracions públiques amb competències en la matèria i altres òrgans de l’Administració pública, entitats sanitàries, així com a associacions i organitzacions sense ànim de lucre pel que fa a les dades de contacte. Així mateix, es podran comunicar a encarregats de tractament que proveeixin serveis relacionats amb la finalitat del tractament.
  • Drets de les persones interessades: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a la Secretaria General del Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) o bé mitjançant l’adreça electrònica: protecciodades.salut@gencat.cat. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.
  • Informació addicional: Si voleu ampliar aquesta informació, podeu consultar la informació addicional del tractament.
Enrere