" class="part-icon-bars">

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Procés participatiu sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya

Fase 4 de 4
Retorn 05/09/2022 - 31/10/2022
Fases del procés

Objectius d’aquesta fase

  • Valorar amb els actors de cooperació catalana el disseny i la implementació Pla director de cooperació al desenvolupament vigent (2019-2022)
  • Recollir aportacions de diagnosi dels actors en relació amb els eixos de debat plantejats.


Es poden presentar propostes en qualsevol dels següents idiomes: català, castellà, francès, anglès i portuguès.Eixos de debat de la fase Propostes de diagnosi

Eix 1. Objectius estratègics i prioritats geogràfiques

Aquest eix de debat es refereix a les observacions fetes per l’avaluació de mig termini del Pla director 2019-2022 amb relació a les línies estratègiques i a l’assoliment dels objectius estratègics de Desenvolupament i d’Educació per al Desenvolupament i les prioritats geogràfiques. L’objectiu de l’exercici que es proposa és recollir aportacions de diagnosi sobre aquestes qüestions per contrastar les conclusions i les recomanacions de l’avaluació amb els diferents agents informants, tot enriquint la diagnosi d’aquest eix per a l’elaboració del Pla director 2023-2026.

Consulta la fitxa de síntesi dels principals resultats i recomanacions de l’avaluació amb relació a aquest eix de debat. Clica aquí

Preguntes orientadores per fer les propostes:

-  En quina mesura compartiu les recomanacions de l’avaluació en relació amb aquest eix de debat? Quines recomanacions considereu que són les més rellevants? Es podrien enriquir o concretar les recomanacions plantejades per l’avaluació?

-  Creieu que hi ha altres elements de diagnosi sobre aquest eix de debat no contemplats als resultats de l’avaluació que s’haurien de considerar? Quins serien?

Eix 2. Participació dels agents, aliances clau i instruments

Aquest eix de debat es refereix a les observacions fetes per l’avaluació de mig termini del Pla director 2019-2022 amb relació a la coordinació i col·laboració amb els ens locals, a la participació dels agents de la cooperació des d’un perspectiva de cohesió territorial, i a la incorporació de nous actors. L’objectiu de l’exercici que es proposa és recollir aportacions de diagnosi sobre aquestes qüestions per contrastar les conclusions i les recomanacions de l’avaluació amb els diferents agents informants, tot enriquint la diagnosi d’aquest eix per a l’elaboració del Pla director 2023-2026.

Consulta la fitxa de síntesi dels principals resultats i recomanacions de l’avaluació amb relació a aquest eix de debat. Clica aquí

Preguntes orientadores per fer les propostes:

-  En quina mesura compartiu les recomanacions de l’avaluació en relació amb aquest eix de debat? Quines recomanacions considereu que són les més rellevants? Es podrien enriquir o concretar les recomanacions plantejades per l’avaluació?

-  Creieu que hi ha altres elements de diagnosi sobre aquest eix de debat no contemplats als resultats de l’avaluació que s’haurien de considerar? Quins serien?

Eix 3. Una cooperació transformadora

Aquest eix de debat es refereix a les observacions fetes per l’avaluació de mig termini del Pla director 2019-2022 amb relació a dos elements que fonamenten el caràcter transformador de la cooperació de la Generalitat de Catalunya: la incorporació de l’Enfocament de gènere i basat en drets humans, i el treball per a la coherència de polítiques per al desenvolupament. L’objectiu de l’exercici que es proposa és recollir aportacions de diagnosi sobre aquestes qüestions per contrastar les conclusions i les recomanacions de l’avaluació amb els diferents agents informants, tot enriquint la diagnosi d’aquest eix per a l’elaboració del Pla director 2023-2026.

Consulta la fitxa de síntesi dels principals resultats i recomanacions de l’avaluació amb relació a aquest eix de debat. Clica aquí 

Preguntes orientadores per fer les propostes:

-  En quina mesura compartiu les recomanacions de l’avaluació en relació amb aquest eix de debat? Quines recomanacions considereu que són les més rellevants? Es podrien enriquir o concretar les recomanacions plantejades per l’avaluació?

-  Creieu que hi ha altres elements de diagnosi sobre aquest eix de debat no contemplats als resultats de l’avaluació que s’haurien de considerar? Quins serien?

Eix 4. Disseny i seguiment del Pla director

Aquest eix de debat es refereix a les observacions fetes per l’avaluació de mig termini del Pla director 2019-2022 amb relació al disseny del Pla, a l’elaboració d’indicadors per al seu seguiment, i a la recollida i processament de les dades. L’objectiu de l’exercici que es proposa és recollir aportacions de diagnosi sobre aquestes qüestions per contrastar les conclusions i les recomanacions de l’avaluació amb els diferents agents informants, tot enriquint la diagnosi d’aquest eix per a l’elaboració del Pla director 2023-2026.

Consulta la fitxa de síntesi dels principals resultats i recomanacions de l’avaluació amb relació a aquest eix de debat. Clica aquí 

Preguntes orientadores per fer les propostes:

-  En quina mesura compartiu les recomanacions de l’avaluació en relació amb aquest eix de debat? Quines recomanacions considereu que són les més rellevants? Es podrien enriquir o concretar les recomanacions plantejades per l’avaluació?

-  Creieu que hi ha altres elements de diagnosi sobre aquest eix de debat no contemplats als resultats de l’avaluació que s’haurien de considerar? Quins serien?

47 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
En el document adjunt fem consideracions generals a l'avaluació intermitja del Pla Director...
Per tal d’avançar amb la consolidació de l’EGiBDH, s’indica que l’administració (To) hauria de...