" class="part-icon-bars">
Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Consells de participació destacats

Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de l'Alt Pirineu

El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) va iniciar durant el 2021 el procés per optar a l’acreditació de l’espai a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS).

Aquest és un espai permanent de coordinació entre entitats, població local i Parc Natural per a la preparació del dossier de candidatura (diagnosis, estratègia i pla d'acció) per obtenir la Carta Europea de turisme sostenible (Fase I) dels municipis que integren el Parc Natural de l'Alt Pirineu i la Xarxa Natura 2000 "Alt Pallars".

Més informació

Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Espai permanent de participació on es debaten i concreten propostes per millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats, en l’àmbit de l’espai marí protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.

Aquesta taula està vinculada al Consell Català de Cogestió Marítima i està com a objectiu a l'Estratègia EsNatura i a l'Estratègia Marítima.Més informació

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

Espai permanent de participació i consulta de les entitats de pacients en l'àmbit del sistema català de salut de responsabilitat pública

Lloc web:

https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/Consell_pacients/


Més informació

Taula de Voluntariat Ambiental de les Terres de l’Ebre

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat als parcs naturals del Delta de l'Ebre i els Ports, i l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre.

La taula es va constituir formalment el 10 de desembre de 2020 en l`àmbit del Parc Natural del Delta de l'Ebre, i es va ampliar a l'àmbit dels Ports el 21 de febrer de 2022.

Els seus objectius generals són:

 • Cercar complicitats i acords entre l’òrgan gestor del parc natural i les entitats membres per dur a terme accions de voluntariat ambiental.
 • Establir sinèrgies col·laboratives entre les pròpies entitats membres de la Taula (que puguin red
 • ...
Més informació

Departaments
Carta Europea de Turisme Sostenible del Parc Natural de l'Alt Pirineu

El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) va iniciar durant el 2021 el procés per optar a l’acreditaci...

 • 14/06/2021
Taula de Voluntariat Ambiental del Pirineu Oriental

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat als espai...

 • 07/06/2022
Comitè de Profit

Grup d’intercanvi i treball en xarxa d’entitats, empreses, centres de recerca i administració públic...

Taula de Voluntariat Ambiental del Pirineu Occidental Català

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat en l’àmbi...

 • 14/06/2022
Taula de Cogestió Marítima del Litoral del Baix Empordà

Espai permanent de participació on es debaten i concreten propostes per millorar la gestió i ordenac...

Propera reunió
 • Data
 • 14 Juny 2023  ·  17:30 - 19:30
 • Consell de participació: 1
Taula de Voluntariat Ambiental de les Terres de l’Ebre

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat als parcs...

 • 10/12/2020
 • Consell de participació: 0
Comissió Assessora sobre la publicitat de productes sanitaris adreçada al públic

Informar i assessorar sobre la publicitat dels productes sanitaris i productes sanitaris per a diagn...

Consell General de Participació de l'ICS

Òrgan col·legiat de participació comunitària amb la finalitat d'assessorament, consulta i supervisió...

Consell de Professions Sanitàries de Catalunya

Òrgan permanent d’assessorament, consulta i participació del Departament en l’establiment de les pol...

Consell Assessor de Polítiques de Joventut

Assessorament en l'elaboració, implementació i avaluació del Pla Nacional de Juventut de Catalunya 2...

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de Boumort

Assessorament i consulta de la Direcció Tècnica de la reserva de caça.

Comissió de Seguiment del Pla de Suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya 2015-2018
Comissió Catalana de Trànsit de Seguretat Viària

Òrgan de participació i consultiu en matèria de trànsit i seguretat viària.


Comité per a l'Acollida de les Persones Refugiades

Òrgan d'assessorament, participació i coordinació de les Administracions Públiques catalanes, entita...

 • Consell de participació: 3
Consell Consultiu de l'Assegurança Privada

Assessorar en matèria asseguradora.

Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana

Conèixer la situació en termes quantitatius i qualitatius de l'habitatge en general, de protecció of...

Taula Sectorial Agrària dels Cereals

Interlocutor interprofessional del sector dels cereals amb el DARP

Consell per a la Prevenció i la Gestió de Residus a Catalunya

Òrgan d'assessorament del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya i el mecanisme qu...

Taula Sectorial Agrària de l'Aviram i els Ous

Interlocutor interprofessional del sector de l'aviram i els ous amb el DARP

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit

Assessorament i consulta de la Direcció Tècnica de la reserva de caça.

Taula de voluntariat ambiental dels ENPE de l’Empordà

Espai permanent de coordinació entre les entitats que organitzen activitats de voluntariat ambiental...

 • 16/12/2021
 • Consell de participació: 0
Jo Pregunto

Destaquem: Fes una pregunta al consell d'Interior, Miquel Buch

Fes arribar els teus dubtes i inquietu...

Consell de Salut de Catalunya

Assessorament, consulta, seguiment i supervisió a l’àmbit de la salut, en tot el territori

 • Consell de participació: 1
Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya

Conèixer i avaluar els objectius principals del sistema universitari de Catalunya

Consell de la Professió Infermera de Catalunya

Òrgan permanent de consulta i participació del col·lectiu infermer a Catalunya, en reconeixement de ...

Consell de Salut Laboral

Òrgan consultiu per a les qüestions referents a la salut laboral, que fomenta la participació i el d...

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça del Cadí

Assessorament i consulta de la Direcció Tècnica de la reserva de caça

Consell Social de la Cultura

Espai de participació per a la promoció de la cultura  

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de la Cerdanya-Alt Urgell

Assessorament i consulta de la Direcció Tècnica de la reserva de caça.

Comissió per a la sostenibilitat de les Terres de l'Ebre

Espai de participació, consultiu, assessor i de concertació amb l'objectiu d'assegurar la sostenibil...

Joves i Mediterrània

Joves i Mediterrània


Quan pensem en la regió mediterrània, ens adonem que la joventut n’és el col·lec...

 • 22/07/2020
 • Consell de participació: 2

Aquest és l'espai de referència de l'activitat dels grups de treball creats per elaborar el Pla per ...

 • 01/06/2020
Taula Intersectorial Forestal

Interlocutor interprofessional del sector forestal, que informa i col·labora amb el DARP

Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya

Actuar com a òrgan consultiu i assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge


Comissió d'Habitatge i Assistència per a situacions d'Emergència Social

Coordinar l'actuació de les AAPP de Catalunya establint mecanismes de solució de conflictes i aplica...

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de Freser-Setcases

Assessorament i consulta de la Direcció Tècnica de la reserva de caça.

Taula Sectorial Agrària de l'Arròs

 Interlocutor interprofessional del sector de l’arròs amb el DARP

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça dels Ports de la Vall de Boí

Assessorament i consulta de la Direcció Tècnica de la reserva de caça.

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars-Aran

Assessorament i consulta de la Direcció Tècnica de la reserva de caça.

Delegació del Govern a Alemanya

La Delegació del Govern a Alemanya obre aquest espai de Participa amb l'objectiu de fer més particip...

 • 21/05/2021
 • Consell de participació: 1
Consell de Coordinació de la Seguretat Privada

Promoure la coordinació dels sectors implicats en aquesta matèria a Catalunya.

Observatori Català de la Família

Òrgan assessor i consultiu en matèria de suport a les famílies i fòrum de participació de les famíli...

Taula Nacional d'Infancia de Catalunya

Coordinar, impulsar i promoure les polítiques d'infància arreu del territori, mitjançant les diverse...

Consell Assessor de la Seguretat de Pacients

Interlocutor per a la millora de la seguretat dels pacients, que facilita a tots els col·lectius: pe...

Grup motor de l'Aliança Catalunya 2030

Aquest grup de treball és un espai reservat a un conjunt d’actors de la societat civil catalana que ...

Comissions de desembassament de l'Agència Catalana de l'Aigua

Espais per a la deliberació sobre la gestió de les masses d'aigua de cada conca

Taula de Ciutadania i Immigració

Espai on es debaten les polítiques en matèria d'immigració i retorn

Consell de Caça de Catalunya

Assesorar en matèria de caça al DARP

Web

Carta Europea de Turisme Sostenible al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Espai permanent de coordinació entre entitats, població local i el Parc per a la co-gestió de l'estr...

 • 26/10/2021
 • Consell de participació: 1
Mesa de la Bicicleta

Espai per a la deliberació entorn a la mobilitat sostenible

Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua

Espai per a la deliberació sobre la planificació hidrològica

Taula de participació social en l’àmbit penal i penitenciari

La Taula de Participació Social en l’àmbit penal i penitenciari actua com a òrgan consultiu i de rel...

Taula de Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona

Intercanviar informació entre els seus membres en matèria de qualitat de l’aire i dels efectes que l...

Consell de les Persones Consumidores de Catalunya

Òrgan de representació i consulta de les associacions de persones consumidores i usuàries.    

Observatori de la Seguretat viària

Impulsar les polítiques de seguretat viària que contribueixin a la reducció de la sinistralitat a la...

Taula Sectorial Agrària de la Producció Agrària Ecològica

Interlocutor interprofessional del sector de la producció agrària ecològica amb el DARP

Estratègia Integral per a l'abordatge del Sensellarisme a Catalunya

Crear un marc d'actuació comú que defineixi les metodologies que cal emprar en l'atenció del col∙lec...

Consell de Seguretat de Catalunya

Òrgan consultiu i de participació a Catalunya, per millorar la seguretat amb iniciatives preventives...

Comissió de seguiment de la implantació del Pla operatiu per a l'atenció de les persones amb Síndromes de Sensibilitat Central

Realitzar el seguiment del desplegament territorial del Pla operatiu, per a garantir l'assistència a...

Taula del Turisme de Catalunya

Òrgan col·legiat, consultiu, de col·laboració i assessorament del Departament competent en matèria d...

Taula Sectorial Agrària de l'Horta

Interlocutor interprofessional del sector de l'Horta amb el DARP

Òrgans rectors i de participació dels Parcs Naturals

Òrgans col·legiats que donen suport a la gestió dels espais naturals per tal d'assolir els seus obje...

Consell Rector del Pla Nacional de Joventut de Catalunya

Vetllar pel disseny, l'aplicació i el seguiment del Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) i...

Consells de Participació Territorial de Salut

Òrgans de participació comunitària territorial de les regions sanitàries i dels sectors sanitaris de...

Consell Assessor d'espectacles públics i activitats recreatives

Òrgan col·legiat, consultiu i assessor, que facilita la participació dels ciutadans i dels sectors i...

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de l'Encanyissada

Assessorament i consulta de la Direcció Tècnica de la reserva de caça.

Organigrama