" class="part-icon-bars">
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Processos destacats

Elaboració d’una APP d’integritat

La Secretaria de Govern Obert impulsa i promou la integritat en l'administració pública i el sector públic, així com la participació ciutadana. Actualment, hi té adscrit el Programa de suport a la implementació de l’Estratègia contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública, que segueix les recomanacions d’organismes internacionals com Nacions Unides, l’OCDE i Transparència Internacional.

L’Estratègia va ser aprovada per Acord de Govern de 15 de gener de 2020 i preveu “Fer una campanya de sensibilització i informació, que inclogui el desenvolupament d'una app sobre integritat pública i les conseqüències socioec...

Elaboració d’una APP d’integritat Més informació

Agenda Rural de Catalunya

L'Agenda Rural de Catalunya

El món rural reivindica en el seu conjunt formar part de les decisions sobre desenvolupament territorial, econòmic i social com a peça fonamental que és per a la sostenibilitat del planeta. Per aquest motiu, treballem conjuntament per construir una Agenda Rural de Catalunya que segueixi l’estratègia de desenvolupament rural europea, i que, conjuntament amb l’Agenda Urbana 2030 esdevingui l’estratègia de desenvolupament territorial sostenible sota el marc de l’Acord Nacional per l’Agenda 2030. És necessari, cabdal, situar en el centre del debat territorial i del desenvolupament sostenible a Catalu...

Agenda Rural de Catalunya Més informació

Repensem l'entorn de la Colònia Güell

Aquesta segona fase de participació parteix, dona continuïtat, i amplia les accions i propostes participatives dutes a terme en la fase de diagnosi de l’entorn de la Colònia Güell, desenvolupada al llarg dels mesos d’abril a juny de 2021.

Ara és moment d’aprofundir en la reflexió i el debat ja sobre les alternatives que elaborarà l’equip redactor del planejament, i refermar el compromís de transparència, claredat, participació i corresponsabilitat manifestat per les administracions implicades en el projecte.

Repensem l'entorn de la Colònia Güell Més informació

Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2022

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha elaborat l’Estratègia d’activisme d’FGC 2020-2030 amb l'objectiu de què les empreses i organitzacions avancin i fomentin un activisme corporatiu que permeti construir referents en la implicació i impuls d’accions que responguin als reptes actuals i que contribueixin de manera activa a l’assoliment de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En el marc d’aquest projecte es pretén promoure la participació i implicació de totes les persones d’FGC i dels grups d’interès en la presa de decisions de forma ordenada i sistemàtica. És en aquest punt on neix la voluntat de dur a terme ...

Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2022 Més informació

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

La cooperació al desenvolupament és una política fonamental per demostrar i fer efectiu el compromís i la responsabilitat de Catalunya amb el desenvolupament humà sostenible, la pau, els drets humans, i l’abordatge dels reptes globals.

La política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya té com a principal document d’orientació estratègica el Pla director, que s’elabora cada quatre anys. El Pla director estableix els àmbits d’actuació, els objectius que es volen assolir i les prioritats d’orientació geogràfica de l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) de la Generalitat de Catalunya, així com els inst...

Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 Més informació

Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya

El Servei de Planificació de l’Entorn Natural (SPEN) està treballant per ampliar la delimitació dels espais de la xarxa Natura 2000, com a Llocs d’importància comunitària, en espais fluvials amb distribució de les vernedes de la regió mediterrània i alpina, en tant que hàbitat d’interès comunitari a les conques de l’alt Segre, el Ter i el Besòs. ( Consulta a través del VISOR la proposta d’ampliació de la xarxa Natura 2000)

 L’estat de conservació de les vernedes, i altres boscos de ribera, així com del conjunt de la biodiversitat propis de les aigües continentals és desfavorable i es vol revertir la seva situació. Una de le...

Procés de participació per a una proposta de modificació dels espais la Xarxa Natura 2000 de Catalunya Més informació

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

La Generalitat de Catalunya està impulsant una llei de participació ciutadana per consolidar el model de participació ciutadana com un dels pilars del govern obert i assentar unes bases sòlides que facilitin la innovació en aquest camp.

Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya Més informació

Agència de la Natura de Catalunya

El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020 de l'Agència de la Natura de Catalunya. Aquesta nova entitat de dret públic aglutinarà la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com marí.


Per constituir, de manera efectiva, aquest nou ens cal aprovar-ne els estatuts. Ara el Govern de la Generalitat de Catalunya els ha començat a redactar i ha obert un procés de participació ciutadana per debatre aspectes clau de la governança i el desplegament territorial de la futura Agència.

Agència de la Natura de Catalunya Més informació

Agenda estratègica del Pirineu

El 31 de maig de 2022 l'aleshores Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori presenta al Consell Executiu el document d’inici de l’elaboració de l’Agenda Estratègica del Pirineu. Aquest document és un resum d’idees i propostes que ha de permetre iniciar el procés de debat i elaboració d’un instrument útil i viu al servei del desenvolupament del territori.

L'Agenda Estratègica del Pirineu pretén consensuar amb els agents del territori alguns projectes amb una gran capacitat transformadora, que generin il·lusió i que afrontin els principals reptes que té el territori pirinenc en matèria de desenvol...

Agenda estratègica del Pirineu Més informació

8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya. Fase post-congressual.

La fase postcongressual se centra en la difusió dels documents del Congrés aprovats en l’acte congressual. Tant el Manifest com les ponències seran lliurats a les administracions, institucions i entitats competents per poder actuar sobre les línies indicades pel Congrés.

Al llarg d’aquesta fase, es fa un seguiment de l’evolució i del compliment i de la difusió al territori, amb l’objectiu de poder garantir la coordinació i el seguiment actiu de les accions que s’estan duent a terme. Aquestes accions tenen la voluntat de donar compliment als acords que s’han assolit al Congrés i que han de marcar l’agenda política en l’àmbit...

8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya. Fase post-congressual. Més informació

Catàleg de les competències transversals de l’acció voluntària

El Catàleg pretén agrupar, identificar, descriure i desenvolupar el conjunt de competències i meta-competències que es posen en joc a l’hora de desenvolupar l’acció voluntària, o a l’hora de formar-se per a dur-la a terme.

Catàleg de les competències transversals de l’acció voluntària Més informació

Procés participatiu per a la garantia i promoció dels drets culturals

El Departament de Cultura, amb suport del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, posa en marxa un procés participatiu sobre les garanties i les actuacions de promoció dels Drets Culturals a Catalunya, que es desenvolupa entre novembre i desembre de 2022 al llarg del territori català, amb els objectius següents:


 • Informar la ciutadania d’aquesta iniciativa de regulació i ordenació dels Drets Culturals a Catalunya.
 • Organitzar un diàleg social ampli i divers sobre el contingut d’aquests drets i dels elements que faciliten o dificulten la seva concreció al llarg del territori català.
 • Emprar els resultats del procés en la def
 • ...
Procés participatiu per a la garantia i promoció dels drets culturals Més informació

Pla de millora de l'atenció a la persona amb malaltia renal crònica

La Malaltia Renal Crònica (MRC) està reconeguda com un dels principals problemes de salut pública, afectant el 13,4% de la població mundial aproximadament. La seva incidència ha incrementat de forma exponencial i presenta un important infradiagnòstic, malgrat ser un factor tractable i potencialment prevenible. 

Pla de millora de l'atenció a la persona amb malaltia renal crònica Més informació

Procés de participació Opinió de la ciutadania sobre les seves unitats hospitalàries de referència (malalties minoritàries respiratòries o malalties minoritàries cognitivoconductuals de l’adult)

El Servei Català de la Salut (CatSalut) i el Departament de Salut estan treballant per desenvolupar el model d'atenció a les malalties minoritàries (MM) a Catalunya i l’ordenació d'unitats d'expertesa clínica (UEC) per grups temàtics de MM (Instrucció 12/2015).


El present procés de participació té per objectiu recollir informació de la ciutadania i/o d'entitats de pacients que vulguin compartir quina és la seva valoració/satisfacció en relació amb l’atenció i l'acompanyament que han rebut de les unitats de referència hospitalàries on han atès la seva patologia. 
Procés de participació Opinió de la ciutadania sobre les seves unitats hospitalàries de referència (malalties minoritàries respiratòries o malalties minoritàries cognitivoconductuals de l’adult) Més informació

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvolupant els processos de participació del 3r cicle de la planificació hidrològica, aquesta planificació és l'eina per millorar l'estat ecològic de les masses d'aigua dels nostres rius, aigües subterrànies i costaneres, tal com diu la Directiva Marc de l'Aigua.

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027) Més informació

Jo participo en el futur de la Producció Ecològica

Amb l’objectiu de potenciar la transició cap a un sistema alimentari més sostenible, consolidant els esforços dels agricultors i la resta d'actors de la cadena agroalimentaria per fer front al canvi climàtic, protegir el medi ambient i preservar la biodiversitat, es proposa un nou instrument de foment en forma de Pla d’Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica 2023-2027 (en endavant, Pla d’Acció).

Tenint en compte el gran creixement que ha tingut el sector ecològic en els darrers anys, així com la necessitat de seguir fomentant el desenvolupament harmònic de tota la cadena de valor dels productes ecològics, el ...

Jo participo en el futur de la Producció Ecològica Més informació

Conferència sobre el Futur d'Europa

Participa a la campanya ‘Escolta, Europa. Europa ets tu’, impulsada pel Govern de Catalunya en el marc de la Conferència sobre el Futur d'Europa.

És l'ocasió de donar la teva opinió, de decidir en quin tipus d'Europa vols viure i d'ajudar a configurar el futur.


Conferència sobre el Futur d'Europa Més informació

Actualització del programa "Infància amb salut"

El programa "Infància amb salut" engloba principalment les activitats de promoció i prevenció que duen a terme els equips de pediatria adreçades a infants i joves de menys de 15 anys. Aquest programa, abans conegut amb el nom de Programa "del nen sa", està molt arrelat en el dia a dia dels equips i ha esdevingut una eina fonamental en l’acompanyament d’infants i famílies en aquesta etapa de la vida.

Actualització del programa "Infància amb salut" Més informació

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

L'Estratègia conté 25 actuacions que el Govern de Catalunya pot aplicar directament, per ell mateix en l'exercici de les seves competències, en un termini de 2 anys.

L'objectiu del procés participatiu ha estat lliurar al Govern propostes d'actuació per a incorporar en l'estratègia.

El compromís del Govern ha estat utilitzar els resultats del procés en l'elaboració de l'Estratègia.

Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública Més informació

10 processos actius Veure Passats  (92) Tots  (102)

Departaments

Carregant resultats...

Procés participatiu sobre l'avantprojecte de Llei de transició energètica

Aquesta llei vol fixar els principis legislatius de la política energètica catalana per dur a terme ...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/12/2022
 • Data de finalització
  31/01/2023
 • Creat el
  29/11/2022
Pla de millora de l'atenció a la persona amb malaltia renal crònica

La Malaltia Renal Crònica (MRC) està reconeguda com un dels principals problemes de salut pública, a...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/11/2022
 • Data de finalització
  28/02/2023
 • Creat el
  10/08/2022
Procés participatiu per a la garantia i promoció dels drets culturals

El Departament de Cultura, amb suport del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, posa en marxa...

#DretsCulturals
 • Dates
 • Data d'inici
  20/10/2022
 • Data de finalització
  23/12/2022
 • Creat el
  23/06/2022
Agència de la Natura de Catalunya

El juliol de 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 7/2020 de l'Agència de la Natura de C...

#ANACAT
 • Dates
 • Data d'inici
  11/10/2022
 • Data de finalització
  31/01/2023
 • Creat el
  22/07/2022
Agenda estratègica del Pirineu

El 31 de maig de 2022 l'aleshores Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Terri...

#AgendaPirineu
 • Dates
 • Data d'inici
  15/09/2022
 • Data de finalització
  31/12/2022
 • Creat el
  21/06/2022
Procés participatiu de la nova llei de participació ciutadana de Catalunya

La Generalitat de Catalunya està impulsant una llei de participació ciutadana per consolidar el mode...

#LleiParticipa
 • Dates
 • Data d'inici
  06/09/2022
 • Data de finalització
  22/12/2022
 • Creat el
  15/06/2022
Repensem l'entorn de la Colònia Güell

Aquesta segona fase de participació parteix, dona continuïtat, i amplia les accions i propostes part...

#ParticipaColòniaGüell
 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2021
 • Data de finalització
  31/12/2022
 • Creat el
  30/09/2021
Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials (PAVMAPSS)

Procés d'elaboració del Protocol d’Abordatge de les violències masclistes a l’atenció primària de Se...

#pavmapss
 • Dates
 • Data d'inici
  14/07/2021
 • Data de finalització
  30/06/2023
 • Creat el
  27/04/2021
Participa a l'Aliança Catalunya 2030

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondr...

#Catalunya2030
 • Dates
 • Data d'inici
  15/05/2019
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  12/05/2019
Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals

La Carta catalana per als drets i les responsabilitats digitals és un projecte coordinat per la Dire...

#DigitalCharterCat
 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2018
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  13/03/2019