" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya

Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 28/11/2017 - 29/11/2017
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya

Consulta pública sobre l’Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya

El Departament de Justícia obre consulta pública sobre l’Avantprojecte de decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya.

Des del dia 14 de juliol de 2017 i fins el 29 de juliol, convidem la ciutadania i les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats d’influència o intermediació davant les institucions públiques a fer aportacions a través del portal participa.cat.

L’objectiu de la consulta és disposar de les opinions i conèixer el posicionament del sector respecte d’aquells punts que permetin una millor elaboració del Decret sobre el Registre de grups d’interès de Catalunya.

El Registre de grups d’interès de Catalunya és organitzat i gestionat per l'Administració de la Generalitat i actua com a registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat, dels ens locals i dels organismes públics a què fa referència l'article 3.1.b i c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Té per objecte la inscripció de les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques i en l’elaboració de propostes normatives, en defensa d’un interès propi o de tercers.

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, a l’empara de la disposició final primera del Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, que es va publicar al DOGC número 7310, el dia 16 de febrer de 2017, i que crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya, considera necessari desplegar i aplicar el Decret llei per mitjà d’un reglament amb la finalitat d’assolir els objectius següents:

- Precisar i clarificar els subjectes i les activitats obligades a inscriure’s en el Registre de grups d’interès de Catalunya per garantir l’objectiu de transparència que el fonamenta.

- Contribuir a proporcionar informació més actualitzada de l’activitat d’influència que realitzen els grups d’interès.

- Facilitar la inscripció dels grups d’interès en el Registre.

- Aplicar el principi de diversitat per tal que el règim aplicable als grups d’interès no sigui homogeni sinó que tingui en compte la capacitat d’influència real de cada grup d’interès.

- Establir i desenvolupar els criteris d’interoperabilitat,  el principi d’inscripció única i de reconeixement recíproc d’actuacions per al supòsit en què els ens obligats a crear el seu propi registre de grups d’interès  optin per un registre propi.

- Desenvolupar les previsions del Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, relatives a les obligacions de l’Administració de la Generalitat en relació amb la difusió de la informació dels grups d’interès.

- Garantir el principi de transparència per mitjà de la publicitat dels grups d’interès i de les activitats que realitzen, així com el retiment de comptes davant la ciutadania.

- Aprofundir i regenerar el sistema democràtic i recuperar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques.

1. Quins aspectes de la regulació actual dels grups d’interès considereu que convé millorar o desenvolupar? 2. Quines mesures considereu que cal aplicar per assolir l’objectiu de fer transparent davant la ciutadania l’existència i les activitats d’influència dels grups d’interès?

Es poden fer aportacions a l'espai creat a aquest efecte en el portal de participació ciutadana participa.gencat.cat, o també a través de l'adreça de correu electrònic de la unitat promotora dgdret.justicia@gencat.cat

 

Propostes Veure tots (6)

1. Quins aspectes de la regulació actual dels grups d’interès considereu que convé millorar o...
L'objectiu últim de la norma és la transparència i l'aprofundiment i regeneració del sistema...
APORTACIONS DE LA TAULA LLETRADA INTERCOL•LEGIAL EN EL PERÍODE DE CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA...
XNET:
Aquí la nostra aportació a la Consulta pública sobre l’Avantprojecte de
decret sobre el...
Veure tots (6)
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Disposa de retorn No
Data de finalització 29 de Juliol de 2017
Referència: II-PART-2017-07-89

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/registre-grups-interes-catalunya/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/registre-grups-interes-catalunya/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

4

Participants

1

Seguidores

2

Comentaris

6

Propostes