" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Resoldre les inundacions al Parc Agrari del Baix Llobregat

12/04/2021 15:24  
Acceptades
Cal donar resposta urgent a les inundacions recurrents de la zona agrícola del Delta del Llobregat, al Parc Agrari del Baix Llobregat. En els darrers anys s'ha incrementat la recurrència d'episodis de pluja intensa que superen la capacitat de les infraestructures existents per desguassar l'aigua acumulada, deixant camps inundats durant massa temps i creant problemes de pèrdues molt importants per la pagesia. Calen noves infraestructures i manteniment acurat de les existents És urgent.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Entre juny de 2020 i gener de 2021, l’ACA va participar de manera activa en la Comissió Tècnica del Delta del Llobregat. La Comissió, en la que es trobaven representats els principals ens i organismes presents al territori, tenia com a objectiu avaluar i analitzar de manera transversal i coordinada les problemàtiques relacionades amb el vector aigua que afecten al Delta del Llobregat, proposant actuacions de millora que poguessin ser executades en el proper escenari de la planificació hidrològica (2022 – 2027). Fruit dels compromisos assolits en el marc de la Comissió, s’han inclòs tota una sèrie d’actuacions al Programa de Mesures, tant de rehabilitació de zones humides, de reutilització de l’aigua regenerada, de millora del sanejament, com de prevenció i defensa contra les inundacions. Pel que fa a aquest darrer capítol, la mesura 14.04.01 “Mesures per al foment d'una estratègia basada en la millora del drenatge de les zones agrícoles, orientada a la millora de la recepció dels escolaments del sistema fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya”, inclou una actuació específica amb un pressupost de 7M€ orientada a la millora del drenatge al Delta del Llobregat.

Referència: II-PROP-2021-04-82102
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82102/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82102/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots