" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_21_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 13:01  
En avaluació

Nova proposta. Establir algunes ràtios o algunes obligatorietats per concretar com s’aplica l’obligació a que les noves urbanitzacions, polígons industrials, etc. incorporin mesures de drenatge urbà sostenible. S’hauria de concretar si, per exemple, ha de ser un 15% o un 20% o el percentatge que es decideix de drenatge urbà sostenible.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La introducció de sistemes de drenatge sostenible en els nous desenvolupaments urbanístics que estableix l’article 126ter.7 del Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües), té per objecte mitigar el possible increment del risc d’inundació associat a l’increment de superfície impermeable. El possible increment del risc d’inundació dependrà de les característiques específiques de cada desenvolupament urbanístic (ex. pluviometria, percentatge d’àrea impermeabilitzada, característiques topogràfiques, etc.). Així doncs, caldrà analitzar en cada cas quina és la millor solució pel que fa a la tipologia i característiques dels sistemes de drenatge sostenible a implantar. A tal efecte, el mateix article 126ter.7 ja estableix la necessitat d’aportar un estudi hidrològic i hidràulic justificatiu. El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha elaborat la guia “Guías de adaptación al riesgo de inundación: sistemas urbanos de drenage sostenible” (2019), que pretén ser una eina orientativa que aporti pautes d’actuació preventiva en l’àmbit del drenatge urbà. La guia es troba disponible per a consulta a la pàgina web del Ministeri: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/usos-del-suelo-en-zonas-inundables/Guias-adaptacion-riesgo-inundacion-criterios-constructivos.aspx

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82262
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82262/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82262/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots