" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_27_Reparació de danys post-inundació en DPH

20/05/2021 13:04  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 16.01.01. Execució d’obres de reparació de danys post-inundació en domini públic hidràulic (DPH), en comptes de reposar de manera immediata allò què s’ha endut l’aiguat (murs, obres i infraestructures), caldria reflexionar-hi i fer una valoració d’alternatives per deixar espai al riu.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La tramitació d’emergència que estableix l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té per objecte l’escurçament de terminis en el procés de contractació i adjudicació d’aquelles obres en les que l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics. Es tracta d’un procediment excepcional, i per tant, s’estableixen certs límits a aquest tipus de contractació, com per exemple que la tramitació pel procediment d’emergència es limiti al que és estrictament indispensable en l’àmbit objectiu i temporal per prevenir o solucionar els danys derivats d’aquella situació. Així doncs, i en el marc d’una tramitació d’emergència, no es poden dur a terme nous estudis i/o projectes, sinó que les actuacions s’han de limitar a restituir allò que ha resultat malmès en el marc d’un esdeveniment catastròfic per tal d’evitar nous danys. Per tant, i en aquells àmbits en els que calgui recuperar la situació prèvia a l’esdeveniment catastròfic per tal d’evitar nous danys i/o restituir serveis essencials, serà difícil poder plantejar noves configuracions territorials. No obstant, en aquells àmbits en els que els danys ocasionats per l’avinguda no suposin un greu perill, sí que es podria donar aquest tipus d’anàlisi, reflexió i reconfiguració territorial per tal de recuperar l’espai fluvial i les zones inundables.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82268
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82268/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82268/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots