" class="part-icon-bars">

Junta Consultiva de la Reserva Nacional de Caça de l'Alt Pallars-Aran

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Assessorament i consulta de la Direcció Tècnica de la reserva de caça.

Funcions:

Informar sobre els plans anuals d’aprofitaments cinegètics de la Reserva i sobre el nombre de permisos de caça que correspondran a caçadors locals i a la propietat dels terrenys. Informar sobre les reduccions que corresponguin als caçadors locals en l’import de les quotes complementàries.

Informar sobre projectes presentats a l’empara del Decret 266/983, de 23 de juny de 1983.

Proposar a la Direcció General del Medi Rural la distribució dels permisos als propietaris dels terrenys.

Informar sobre els plans d’aprofitaments cinegètics d’espècies de caça major en terrenys en règim especial o lliure confinants amb la Reserva.

Informar sobre la proposta de distribució d’ingressos i beneficis de la Reserva.

Informar sobre les propostes de Plans de Conservació i Foment Cinegètic que anualment s’han de redactar i aprovar per la Direcció General del Medi Rural.

Informar sobre expedients de comprovació i valoració de danys que puguin produir-se per les espècies cinegètiques o protegides existents a la Reserva.

Informar sobre la inclusió voluntària a la Reserva de terrenys que hi confinin.

Normativa:

Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza.

DECRET 185/1985, de 20 de juny, pel qual es modifica la constitució de les Juntes Consultives de les Reserves Nacionals de Caça

Departament d'adscripció: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8511

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/AsMb7QYNN7/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/AsMb7QYNN7/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>