" class="part-icon-bars">

Consell de Salut de Catalunya

Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Assessorament, consulta, seguiment i supervisió a l’àmbit de la salut, en tot el territori

Funcions:                                                                                                                               

a) Assessorar el departament competent en matèria de salut i els ens que en depenen en tots els assumptes relacionats amb l'atenció sanitària, l'atenció sociosanitària i la salut pública, i formular-los propostes relatives a aquests àmbits.

b) Vetllar, amb les seves contribucions, perquè les actuacions de tots els serveis, centres i establiments sanitaris que satisfacin necessitats del sistema sanitari públic català s'adeqüin a la normativa sanitària corresponent i es desenvolupin d'acord amb les necessitats de les persones i amb les possibilitats econòmiques del sector públic.

c) Informar sobre l'avantprojecte del Pla de salut de Catalunya, abans que s'aprovi, i fer-ne  el seguiment.

d) Conèixer anualment l'escenari pressupostari del departament competent en matèria de salut, prèviament a l'aprovació de l'avantprojecte de pressupost.

e) Conèixer la memòria anual del Servei Català de la Salut i informar sobre aquesta, abans que s'aprovi.

f) Conèixer i orientar l'actuació dels consells de participació territorial de salut i, si escau, d'altres fórmules de participació de la societat civil en el sistema sanitari públic.

g) Conèixer l'impacte en resultats de les polítiques sanitàries i de salut pública, amb inclusió, si escau, de la perspectiva de gènere.

h) Conèixer els acords del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

i) Realitzar qualssevol altres tasques que li siguin atribuïdes per llei o per reglament

Normativa: 

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, modificada parcialment per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, que configura el Servei Català de la Salut com a ens públic de caràcter institucional.

Decret 220/2005, d’11 d’octubre, pel qual es modifica l’estructura dels òrgans centrals de l’ens públic Servei Català de la Salut.

Decret 9/2013, de 3 de gener, de reestructuració dels òrgans centrals i dels òrgans territorials del Servei Català de la Salut.

Llei 2/2014, de l’27 de gener, de mesures fiscals, financeres i administratives, per la que el Consell de Salut de Catalunya s’adscriu al Departament de Salut

Departament d'adscripció: Salut

Documents relacionats

Consells de participació

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

Espai de participació i consulta de les entitats de pacients en el sistema català de salut de respon...

  • 02/10/2012
Departament Departament de Salut
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-12-13

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/CONSELL-DE-SALUT-DE-CATALUNYA/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/CONSELL-DE-SALUT-DE-CATALUNYA/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>