" class="part-icon-bars">

Fòrum Joves i clima a la Mediterrània +25

Plataforma virtual Webinar/Zoom

Fundació Assemblea de ciutadans i ciutadanes del Mediterrani

Fundación Assamblea de ciudadanos y ciudadanas del Mediterráneo

Fondation Assamblée des citoyens et citoyennes de la Mediterranéé

Mediterranean Citizens' Assembly Foundation

LINKS - LIENS

Colomne Culturelle / Cultural Column


1. Expositions / Exhibitions / Exposicions / Exposiciones

RAVMED- la primera residència virtual per a artistes del Mediterrani – presentació  

FR: RAVMED - la première résidence virtuelle pour artistes en Méditerranée

ENGL: RAVMED - the first virtual residency for artists in the Mediterranean

CAT: RAVMED- exposició online de les obres dels artistes de la residencia

CAST: RAVMED- la primera residencia virtual para artistas del Mediterráneo


Mostra d’ obres

RAVMED- exposition online des œuvres des artistes de la résidence 

RAVMED - online exhibition of the works of the residency artists

RAVMED- la primera residència virtual per a artistes del Mediterrani

RAVMED - exposición en línea de las obras de los artistas de la residencia


La mar d'il.lustrades - selecció d'obres de dones artistes i il·lustradores del Mediterrani – Presentació

La mar d'il.lustrades - sélection d'œuvres de femmes artistes et illustratrices de la Méditerranée - exposition en ligne et vidéo teaser 

La mar d'il.lustrades - selection of works by female artists and illustrators from the Mediterranean - online exhibition and teaser video

La mar d'il.lustrades - selecció d'obres de dones artistes i il·lustradores del Mediterrani - exposició en línia i vídeo teaser

La mar d'il.lustrades - selección de obras de mujeres artistas e ilustradoras del Mediterráneo - exposición on line y video teaser


Mostra virtual –

La mar d'il.lustrades – exposition virtuelle 

La mar d'il.lustrades – virtual exhibition 

La mar d'il.lustrades - exposició virtual

La mar d'il.lustrades - exposición virtual


2. Théâtre / Theatre / Teatre / Teatro

Antigona 2.0 - el clàssic de Sòfocles adaptat a un format concerte rock i cabaret interpretat per alumnes de secundària de Podgorica (Montenegro). Premiat amb el millor guió.

Antigona 2.0 - Le classique de Sophocle adapté à un format de concert rock et de cabaret joué par des lycéens de Podgorica (Monténégro). Décerné avec le meilleur scénario. 

Antigona 2.0 - Sophocles' classic adapted to a rock concert and cabaret format performed by high school students from Podgorica (Montenegro). Awarded with the best scenario.

Antigona 2.0 - el clàssic de Sòfocles adaptat a un format concerte rock i cabaret interpretat per alumnes de secundària de Podgorica (Montenegro). Premiat amb el millor guió.

Antigona 2.0 - el clásico de Sófocles adaptado a un formato concierto rock y cabaret interpretado por alumnos de secundaria de Podgorica (Montenegro). Premiado con el mejor guion.


3. Livres / Books / Llibres / Libros

Presentació del llibre "Desigualtats mediterrànies, repte del S. XXI" de Ricard Pérez Casado

Présentation du livre "Inégalités méditerranéennes, le défi du XXIe siècle" par Ricard Pérez Casado 

Presentation of the book "Mediterranean inequalities, the challenge of the 21st century" by Ricard Pérez Casado

Presentació del llibre "Desigualtats mediterrànies, repte del S. XXI" de Ricard Pérez Casado

Presentación del libro "Desigualdades mediterráneas, reto del S. XXI" de Ricard Pérez Casado


Presentació de l'antologia poètica trilingüe d'Ausiàs March - italià, espanyol, català

Présentation de l'anthologie poétique trilingue d'Ausiàs March - italien, espagnol, catalan 

Presentation of the trilingual poetic anthology of Ausiàs March - Italian, Spanish, Catalan

Presentació de l'antologia poètica trilingüe d'Ausiàs March - italià, espanyol, català

Presentación de la antología poética trilingüe de Ausiàs March - italiano, español, catalán:


4. Capsules musicales / Music Capsules / Càpsules musicals / Cápsulas musicales

Monsieur Doumani, Xipre (Mostra Viva del Mediterrani, 2020)

Monsieur Doumani, Chypre (Mostra Viva del Mediterrani, 2020)

Monsieur Doumani, Ciprus (Mostra Viva del Mediterrni, 2020)

Monsieur Doumani, Chipre (Mostra Viva del Mediterrani, 2020)

Monsieur Doumani, Chipre (Mostra Viva del Mediterrani, 2020)


Intervenció Sonora - “Concierto para trenes de metro y banda” Ferrer-Molina

Intervention sonore : "Concierto para trenes de metro y banda" - Ferrer-Molina. Professeur de technologie musicale au Conservatoire de musique de Valence, en Espagne 

Sound intervention: "Concierto para trenes de metro y banda" - Ferrer-Molina. Professor of Music Technology at the Conservatory of Music in Valencia, Spain

Intervenció sonora: "Concierto va engalanar trenes de metro hi va embenar" - Ferrer-Molina. Professor de tecnologia musical al Conservatori de musica valencià, a Espanya

Intervención sonora: "Concierto para trenes de metro y banda" - Ferrer-Molina. Profesor de Tecnología Musical en el Conservatorio de Música de Valencia, España


Mirza Redzepagic, guitarrista internacional i flamenc (Sarajevo)

Mirza Redzepagic , guitariste international et flamenco (Sarajevo) 

Mirza Redzepagic, international and flamenco guitarist (Sarajevo)

Mirza Redzepagic , guitarrista internacional i flamenc (Sarajevo)

Mirza Redzepagic, guitarrista internacional y flamenco (Sarajevo)


Ghita i Kenza Lakhfili (Cercle ACM de Rabat, Marroc), Piano

Ghita et Kenza Lakhfili (Cercle ACM de Rabat, Maroc), Piano 

Ghita and Kenza Lakhfili (ACM Circle of Rabat, Morocco), Piano

Ghita i Kenza Lakhfili (Cercle ACM de Rabat, Marroc), Piano

Ghita y Kenza Lakhfili (Círculo ACM de Rabat, Marruecos), Piano


5. Capsules Jeunes et Climat / Youth and Climate Capsules / Càpsules joves i clima / Capsulas Jóvenes y Clima

Angelike Solomonideu (Nicòsia, Xipre) – intervenció al voltant de la juventut mediterrània en temps de la Covid – Debats vius de Mostra Viva del Mediterrani, 2020. Membre del Consell Consultiu de la Fundació Assemblea de Ciutadanes i Ciutadans de la Mediterrània. Experta en relacions internacionals i europees, i en integració europea.

Angelike Solomonides (Nicosie, Chypre) - intervention sur la jeunesse méditerranéenne à l'époque de Covid - Débats en direct de Mostra Viva del Medigterrani, 2020. Membre du conseil consultatif de l'Assemblée de la Fondation des citoyens et citoyennes de la Méditerranée. Experte en relations internationales et européennes et en intégration européenne 

Angelike Solomonides (Nicosia, Cyprus) - intervention on Mediterranean youth in times of Covid in - Debats Vius de Mostra Viva del Mediterrani, 2020. Member of the Advisory Council of the Mediterranean Citizens’ Assembly Foundation. Expert in international and European relations, and in European integration

Angelike Solomonideu (Nicòsia, Xipre) – intervenció al voltant de la juventut mediterrània en temps de la Covid – Debats vius de Mostra Viva del Mediterrani, 2020. Membre del Consell Consultiu de la Fundació Assemblea de Ciutadanes i Ciutadans de la Mediterrània. Experta en relacions internacionals i europees, i en integració europea.

Angelike Solomonides (Nicosia, Chipre) - intervención en torno a la juventud mediterránea en tiempos de la Covid en – Debats Vius de Mostra Viva del Medigterrani, 2020. Miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos del Mediterráneo. Experta en relaciones internacionales y europeas, y en integración europea


Ismahene Lekhlifi (Oran, Algèria) - intervenció al voltant de la juventut mediterrània en temps de la Covid– Debats vius de Mostra Viva del Mediterrani, 2020. Membre del Cercle ACM d’ Oran.

Ismahene Lekhlifi (Oran, Algérie) - intervention autour de la jeunesse méditerranéenne à l'époque du Covid - Débats en direct d'Echantillon vivant de la Méditerranée, 2020. Membre du Cercle ACM d'Oran :

Ismahene Lekhlifi (Oran, Algeria) - intervention around Mediterranean youth in times of the Covid- Debats vius of Sample Viva del Mediterrani, 2020. Member of the ACM Circle of Oran.

Ismahene Lekhlifi (Oren, Algèria) - intervenció entorn de la joventut mediterrània en temps de la Covid- Debats vius de Mostra Viva del Mediterrani, 2020. Membre del Cercle ACM de Oran:

Ismahene Lekhlifi (Oran, Argelia) - intervención en torno a la juventud mediterránea en tiempos de la Covid- Debats vius de Muestra Viva del Mediterrani, 2020. Miembro del Círculo ACM de Oran


Vídeo performance: impuls de la joventut per la ciutadania mediterrània. Cercle ACM de Nàpols i l'Associació Peripli. Reflexió sobre la joventut mediterrània en aquest vídeo artístic amb Rita Felerico i Martina Battista, membres del cercle ACM de Nàpols i la representació musical i teatral d’Antonio Bocchino.

Performance vidéo: stimuler la jeunesse pour la citoyenneté méditerranéenne. ACM Circle de Naples et l'Association Peripli. Réflexion sur la jeunesse méditerranéenne dans une vidéo artistique avec Rita Felerico et Martina Battista, membres du cercle ACM à Naples et la performance musicale et théâtrale d'Antonio Bocchino 

Video performance: promotion of youth for Mediterranean citizenship. Circle ACM of Naples and the Peripli Association. Reflection on the Mediterranean youth in an artistic video with Rita Felerico and Martina Battista, members of the ACM circle in Naples and the musical and theatrical representation of Antonio Bocchino

Vídeo performance: impulso de la juventud por la ciudadanía mediterránea. Círculo ACM de Nápoles y la Asociación Peripli. Reflexión sobre la juventud mediterránea en un vídeo artístico con Rita Felerico y Martina Battista, miembros del círculo ACM de Nápoles y la representación musical y teatral de Antonio Bocchino

Vídeo performance: impuls de la joventut per la ciutadania mediterrània. Cercle ACM de Nàpols i l'Associació Peripli. Reflexió sobre la joventut mediterrània en un vídeo artístic amb Rita Felerico i Martina Battista, membres del cercle ACM de Nàpols i la representació musical i teatral d'Antonio Bocchino


6.   Transition agroalimentaire en Méditerranée / Agri-food transition in the Mediterranean / Transició agroalimentària al Mediterrani / Transición agroalimentaria en e Mediterráneo

Manifest transició agroalimentària al Mediterrani- Manifest signat per més de 60 organitzacions internacionals i impulsat per la FACM

Manifeste pour la transition agroalimentaire en Méditerranée - Manifeste signé par plus de 60 organisations internationales et promu par la FACM 

Manifesto for the agro-food transition in the Mediterranean - Manifesto signed by more than 60 international organizations and promoted by the FACM

Manifest transició agroalimentària al Mediterrani- Manifest signat per més de 60 organitzacions internacionals i impulsat per la FACM


Manifest dels i de les joves de la Mediterrània, VIII Encontre FACM - Barcelona 2019.

Manifestre de la Jeunesse Méditerranéenne – VIIIe Rencontre de la FACM – Barcelone 2019

Manifesto of Mediterranean Youth, VIII FACM Meeting - Barcelona 2019.

Manifest dels i de les joves de la Mediterrània, VIII Encontre FACM - Barcelona 2019

Manifiesto de la Juventud del Mediterráneo, VIII Encuentro FACM - Barcelona 2019


“Herramientas para el impulso de sistemas alimentarios territorializados”. Extensió de l'estudi realitzat en el marc del projecte “Eines per a la transició cap als sistemes alimentaris territorialitzats”, finançat per la Fundació Daniel i Nina Carasso, i realitzat pel CERAI en col·laboració amb la *FACM i l'organització francesa RESOLIS, 2020.

Livre: Herramientas para el impulso de sistemas alimentarios territorializados. Extension de l’étude réalisée dans le cadre du projet “Outils pour la transition vers les systèmes alimentaires territoriaux”, financé par la Fondation Daniel et Nina Carasso, et réalisé par le CERAI en collaboration avec la FACM et l’organisation française RESOLIS, 2020.

Book: Herramientas para el impulso de sistemas alimentarios territorializados. Extension of the study carried out within the framework of the project “Tools for the transition to territorialized food systems”, funded by the Daniel and Nina Carasso Foundation, and carried out by CERAI in collaboration with the FACM and the French organization RESOLIS, 2020

Llibre: “Herramientas para el impulso de sistemas alimentarios territorializados”. Extensió de l'estudi realitzat en el marc del projecte “Eines per a la transició cap als sistemes alimentaris territorialitzats”, finançat per la Fundació Daniel i Nina Carasso, i realitzat pel CERAI en col·laboració amb la *FACM i l'organització francesa RESOLIS, 2020

Libro: Herramientas para el impulso de sistemas alimentarios territorializados. Ampliación del estudio realizado en el marco del proyecto “Herramientas para la transición a sistemas alimentarios territoriales”, financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, y realizado por CERAI en colaboración con la FACM y la organización francesa RESOLIS, 2020


“100 iniciativas locales para una alimentación responsable y sostenible en España”, Publicació realitzada en el marc del projecte “Eines per a la transició cap als Sistemes Alimentaris Territorials”, finançat per la Fundació Daniel i Nina Carasso, i realitzada pel CERAI en col·laboració amb la FACM i l'organització francesa RESOLIS, 2019.

Livre: 100 iniciativas locales para una alimentación responsable y sostenible en España. Publication réalisée dans le cadre du projet “Outils pour la transition vers les Systèmes Alimentaires Territoriaux”, financé par la Fondation Daniel et Nina Carasso, et réalisée par le CERAI en collaboration avec la FACM et l’organisation française RESOLIS, 2019

Book: 100 iniciativas locales para una alimentación responsible y sostenible en España. Publication produced within the framework of the project “Tools for the transition to Territorialized Agri-food Systems”, funded by the Daniel and Nina Carasso Foundation, and produced by CERAI in collaboration with the FACM and the French organization RESOLIS, 2019

Llibre “100 iniciativas locales para una alimentación responsable y sostenible en España”, Publicació realitzada en el marc del projecte “Eines per a la transició cap als Sistemes Alimentaris Territorials”, finançat per la Fundació Daniel i Nina Carasso, i realitzada pel CERAI en col·laboració amb la FACM i l'organització francesa RESOLIS, 2019

Libro: 100 iniciativas locales para una alimentación responsable y sostenible en España. Publicación realizada en el marco del proyecto “Herramientas para la transición a Sistemas Alimentarios Territorialidades”, financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, y producido por CERAI en colaboración con la FACM y la organización francesa RESOLIS, 2019


7. Patrimoine / Heritage / Patrimoni / Patrimonio

Vídeo patrimoni Mediterrani i ciutadania

Vidéo Patrimoine et citoyenneté méditerranéenne

Video Mediterranean heritage and citizenship

Vídeo patrimoni Mediterrani i ciutadania

Vídeo patrimonio Mediterráneo y ciudadanía